Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1575/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Chu Phạm Ngọc Hiển
Ngày ban hành: 04/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1575/2008/QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT; THANH, QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số: 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn Luật đất đai và Nghị định 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2008/TTLT-BTC-BTNMT ngày 31/01/2008 của Liên Bộ: Tài chính-Tài nguyên Môi trường, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Quyết định số 64/2007/QĐ-BGTVT ngày 28/12/2007 của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy định về việc giao nhiệm vụ và uỷ quyền cho các Ban quản lý dự án trong đầu tư xây dựng đối với các dự án do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư;
Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 về việc thực hiện quản lý công tác GPMB và rà phá bom, mìn, vật nổ phục vụ các dự án xây dựng giao thông;
Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên UBND tỉnh tại phiên họp thường kỳ tháng 4 (ngày 24/4/2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, Thành phố (UBND cấp huyện) phê duyệt phương án tổng thể, phương án chi tiết và tổ chức thực hiện GPMB, thanh, quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án sau đây:

- Dự án có quy mô diện tích đất phải thu hồi < 100ha nằm trên địa bàn của 01 huyện, thị xã, thành phố; có phương án di dân, tái định cư trong phạm vi 01 huyện, thị xã, thành phố.

- Tiểu dự án bồi thường, GPMB nằm trong dự án xây dựng công trình giao thông phát sinh (kể cả dự án liên quan đến 02 huyện trở lên) trên địa bàn của huyện, thị xã, thành phố (bao gồm các dự án do Bộ Giao thông Vận tải, UBND tỉnh và UBND cấp huyện làm chủ đầu tư).

- Các dự án khác, tuỳ theo quy mô, tính chất của dự án, UBND tỉnh quyết định uỷ quyền đối với từng dự án cụ thể.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Những quy định tại Quyết định số 1550/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh Thanh Hoá không còn phù hợp với quy định tại Quyết định này bị bãi bỏ.

Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch & Đầu tư tổ chức rà soát các dự án đã và đang triển khai, xác định các dự án có thể tách phần GPMB thành các tiểu dự án độc lập để giao cho UBND cấp huyện phê duyệt phương án, thanh, quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định; chỉ đạo, hướng dẫn các Ban quản lý dự án, các địa phương trong việc tách dự án thành các tiểu dự án về bồi thường, hỗ trợ và TĐC độc lập giao cho các địa phương thực hiện.

Chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức phê duyệt, thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và thanh, quyết toán kinh phí, đảm bảo tiến độ thực hiện của các dự án trên địa bàn. Chủ động giải quyết hoặc đề xuất các ngành chức năng giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại địa phương.

Các chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao hồ sơ GPMB, cọc GPMB trên thực địa và các hồ sơ liên quan đến việc triển khai dự án cho Hội đồng GPMB huyện, thị xã, thành phố; Hội đồng GPMB huyện thực hiện thực hiện thẩm định, trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án GPMB, thanh toán và tổng hợp quyết toán kinh phí GPMB tiểu dự án gửi cho chủ dự án.

Sở Tài chính chủ trì cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên & Môi trường có văn bản hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các cấp phê duyệt; chủ động giải quyết những vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân, các địa phương liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, trường hợp vượt quá thẩm quyền, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3, QĐ;
- Bộ TC, Bộ TNMT (báo cáo);
- TT TU, TTHĐND ( báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT, KTTC;
GPMB 8078.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Chu Phạm Ngọc Hiển

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1575/2008/QĐ-UBND ngày 04/06/2008 về uỷ quyền phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thanh, quyết toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.789

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.62.183
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!