Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1513/QĐ-UBND uỷ quyền phê duyệt hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng điểm sụt trượt Km186+860 – Km186+880 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Yên Lễ, huyện Như Xuân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 1513/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thế Bắc
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1513 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

UỶ QUYỀN PHÊ DUYỆT HỒ SƠ BỒI THƯỜNG GPMB ĐIỂM SỤT TRƯỢT KM186+860 – KM186+880 ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH THUỘC ĐỊA PHẬN XÃ YÊN LỄ, HUYỆN NHƯ XUÂN

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 1061/QĐ-BGTVT ngày 17/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Dự toán chi phí xây dựng Bền vững hoá điểm sụt trượt Km186+850 – Km186+880 đoạn Thạch Quảng – Câm Lộ, Dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh ( Giai đoạn I );
Căn cứ Quyết định số 1550/2006/QĐ-UBND ngày 05/6/2006 của UBND tỉnh về việc phân cấp thực hiện phê duyệt Phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Để bảo đảm xử lý nhanh điểm sụt trượt Km185+860 – Km186+880;
Theo đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh tại Văn bản số 1050/ĐHCM-DA4 ngày 27/5/2008 về việc GPMB đường Hồ Chí Minh điểm sụt trượt Km186+860 – Km186+880 thuộc địa phận xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Uỷ quyền Chủ tịch UBND huyện Như Xuân tổ chức thẩm định và phê duyệt bồi thường GPMB đường Hồ Chí Minh đối với điểm sụt trượt Km186+860 – Km186+880 thuộc địa phận xã Yên Lễ, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá,

Chủ tịch UBND huyện Như Xuân tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; đồng thời có trách nhiệm tổ chức GPMB nhanh, bàn giao cho nhà thầu thi công kịp tiến độ.

Điều 2. Giám đốc các Sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để UBND huyện Như Xuân thực hiện.

Chủ tịch UBND huyện Như Xuân tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND huyện Như Xuân; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3-QĐ;
- Bộ GTVT ( B/c );
- BQL DA đường HCM;
- Lưu: VT, CN. ( 2 b )
( vqd_UQ duyet DB GPMB  sut d Yen Le_Nhu Xuan )

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thế Bắc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1513/QĐ-UBND uỷ quyền phê duyệt hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng điểm sụt trượt Km186+860 – Km186+880 đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Yên Lễ, huyện Như Xuân do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.97.16