Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1507/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Hợp tác xã hoa cây cảnh và xưởng cưa HTX tại phường An Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1507/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1507/2006/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ HOA CÂY CẢNH VÀ XƯỞNG CƯA HTX TẠI PHƯỜNG AN SƠN.CÔNG TRÌNH : ĐƯỜNG SỐ 24 & KHU DÂN CƯ HAI BÊN ĐƯỜNG ( GIAI ĐOẠN 2) ĐỊA ĐIỂM : PHƯỜNG AN XUÂN & AN SƠN, THỊ XÃ TAM KỲ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Càn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2677/QĐ-UB ngày 15/7/2005, Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2005, Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam;Căn cứ Quyết định số 2671/QĐ-UB ngày 21/6/2004 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Đường số 24 & Khu dân cư hai bên đường, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 3240/QĐ-UB ngày 29/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng công trình đường số 24 và KDC hai bên đường (giai đoạn 2);
Xét Tờ trình số 101/TT-KTQĐ ngày 05/5/2006 của Ban quản lý các dự án khai thác quỹ đất thị xã Tam Kỳ về việc điều chỉnh lại giá trị bồi thường, hỗ trợ đối với HTX hoa cây cảnh và xưởng cưa trên đất HTX tại phường An Sơn; Kèm theo biên bản làm việc ngày 13/4/2006 của BQL các dự án KTQĐ thị xã Tam Kỳ;
Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 1104/TT – HĐTĐ ngày 16/5/2006, kèm biên bản thẩm định số 145/BB-TCT ngày 16/5/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giảm giá trị bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với HTX hoa cây cảnh và xưởng cưa trên đất tại phường An Sơn đã được phê duyệt trong phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng Đường số 24 & khu dân cư hai bên đường, giai đoạn 2, tại Phường An Sơn & An Xuân, thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 3240/QĐ-UB ngày 29/8/2005 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

- Giá trị bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt: 241.366.384 đồng.

- Giá trị bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh lại: 176.477.000 đồng (Một trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm bảy mươi bảy nghìn đồng y), trong đó:

+ Nhà cửa, vật kiến trúc: 176.477.000 đồng

+ Cây cối, hoa màu của xưởng cưa: không bồi thường

-Giá trị bồi thường, hỗ trợ điều chỉnh giảm so với giá trị đã phê duyệt tại Quyết định số 3240/QĐ-UB ngày 29/8/2005 là 64.890.000 đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các nội dung khác tại Quyết định số 3240/QĐ-UB ngày 29/8/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này vẫn còn hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND thị xã Tam Kỳ, Chủ tịch UBND phường An Sơn, Giám đốc Ban quản lý các dự án khai thác quỹ đất thị xã Tam Kỳ và các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

 

 


Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu : VT, KTN,KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1507/2006/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với Hợp tác xã hoa cây cảnh và xưởng cưa HTX tại phường An Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.722

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211