Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1500/2006/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, GPMB xây dựng tuyến đường 7m khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tại thôn Giang Tắc và thôn Ngọc Vinh, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 1500/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Minh Ánh
Ngày ban hành: 18/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1500/QĐ-UBND

Tam Kỳ, ngày 18 tháng 05 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG, GPMB XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG 27M KHU ĐÔ THỊ SỐ 3, ĐÔ THỊ MỚI ĐIỆN NAM - ĐIỆN NGỌC, TẠI THÔN GIANG TẮC VÀ THÔN NGỌC VINH, XÃ ĐIỆN NGỌC, HUYỆN ĐIỆN BÀN, TỈNH QUẢNG NAM.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
Căn cứ Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về bồi thường, giải phóng mặt bằng hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 2677/QĐ-UB ngày 15/7/2005, Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 31/10/2005, Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 24/3/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quyết định số 31/2005/QĐ-UB ngày 28/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam;
Căn cứ Quyết định số 90/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc qui định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;
Xét tờ trình số 457/TT - GPMB ngày 23/12/2005 của Ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng và tái định cư của huyện Điện Bàn; tờ trình số 24/TT - BQL ngày 09/3/2006 của Ban quản lý đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về việc về việc phê duyệt phương án đền bù GPMB xây dựng tuyến đường 27m khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc kèm theo Biên bản thẩm định ngày 09/3/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, GPMB xây dựng tuyến đường 27m khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tại thôn Giang Tắc và thôn Ngọc Vinh, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam với những nội dung như sau:

I. Tổng số tiền bồi thường trực tiếp ( A ):

178.172.310 đồng

1. Bồi thường về đất:

130.231.560 đồng

2. Bồi thường về câu cối hoa màu:

47.940.750 đồng

II. Chi phí thực hiện bồi thường, GPMB (1,5%A):

2.672.584 đồng

III. Chi phí thẩm định ( 0.2% A):

356.345 đồng

IV. Dự phòng ( 5% A) :

8.908.616 đồng

Tổng cộng

190.109.855 đồng

Điều 2. Phân công trách nhiệm:

- Công ty cổ phần xây lắp Vinaconex 25 ( chủ đầu tư ) bố trí kinh phí để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được duyệt.

- UBND huyện Điện Bàn chỉ đạo cho Ban bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Điện Bàn phối hợp với Công ty cổ phần xây lắp Vinaconex 25 kiểm tra cụ thể các hồ sơ pháp lý có liên quan, tiến hành chi trả tiền bồi thường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Xây dựng, Tài Nguyên & Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban quản lý khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Chủ tịch UBND huyện Điện Bàn, Trưởng Ban BTTH GPMB và tái định cư huyện Điện Bàn, Chủ tịch UBND xã Điện Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần xây lắp Vinaconex 25 và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, KTTH

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1500/2006/QĐ-UBND phê duyệt phương án bồi thường, GPMB xây dựng tuyến đường 7m khu đô thị số 3, đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, tại thôn Giang Tắc và thôn Ngọc Vinh, xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.698

DMCA.com Protection Status
IP: 3.216.79.60