Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 08/02/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 02 năm 2006 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH KHÔNG CÒN PHÙ HỢP QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH  

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 4500/STP-KTrVB ngày 05 tháng 12 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay bãi bỏ 42 văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ năm 1981 đến năm 2004 không còn phù hợp quy định của pháp luật hiện hành (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND/TP;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực UBND/TP;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- UB MTTQVN/TP; VP Đoàn ĐBQH/TP;
- Các Đoàn thể, Báo, Đài TP;
- VPHĐ-UB: CVP, các PVP;
- Các Tổ NCTH; Lưu (PC-Tg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ THỦ TỊCH 
Nguyễn Văn Đua

 DANH MỤC

 CÁC VĂN BẢN VỀ ĐẤT ĐAI DO ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BAN HÀNH TỪ NĂM 1981 ĐẾN NĂM 2004 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 16/2006/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố)  

STT

HÌNH THỨC

BAN HÀNH

SỐ VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VĂN BẢN

1

Công văn

224/UB

18/01/1988

Quy định về chế độ quản lý đất đai theo Luật Đất đai năm 1998

2

Quyết định

225/QĐ-UB

18/7/1991

Về việc ủy quyền cho Ban Quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố.

3

Quyết định

2667/QĐ-UB

10/11/1992

Về việc bổ sung Quyết định số 447/QĐ-UB ngày 25/7/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết tranh chấp đất đai ở Thành phố

4

Công văn

6089/UB-NN

Về việc tổ chức hoạt động của Ban Quản lý đất đai thành phố

5

Công văn

4053/UB-QLĐT

26/7/1993

Về việc ban hành mẫu văn bản “Giải quyết địa điểm xây dựng”

6

Công văn

3526/UB-MT

03/8/1994

Về việc áp dụng bảng giá đất hiện hành để thu thuế trước bạ, thuế chuyển quyền sử dụng đất.

7

Quyết định

05/QĐ-UB-QLĐT

04/01/1995

Về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn Thành phố

8

Chỉ thị

18/CT-UB

04/5/1995

Về việc xét duyệt khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nông dân

9

Chỉ thị

39/CT-UB-QLĐT

Về việc lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm và quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

10

Công văn

1242/UB-KT

16/4/1996

Về việc lập thủ tục thuê đất đối với công trình đầu tư xây dựng có vốn nước ngoài

11

Quyết định

2897/QĐ-UB-KT

17/6/1996

Về việc ban hành bổ sung bảng giá đất của một số đường trên địa bàn Thành phố.

12

Chỉ thị

23/CT-UB-QLĐT

23/8/1997

Về việc giao đất xây dựng nhà ở.

13

Công văn

3624/UB-NN

25/9/1997

Về việc chuyển sang thuê đất các trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh đã có quyết định giao đất trong năm 1993-1994

14

Chỉ thị

36/CT-UB-KT

31/10/1997

Về việc đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố

15

Quyết định

6291/QĐ-UB-QLĐT

05/11/1997

Về việc ban hành bổ sung giá đất của đường ven sông Sài Gòn thuộc phường Thảo Điền, quận 2

16

Công văn

4929/UB-QLĐT

19/11/1997

Về việc bổ sung chức năng đo đạc bản đồ cho các doanh nghiệp hoạt động trong nhiều ngành nghề liên quan nhau.

17

Công văn

5332/UB-QLĐT

11/12/1997

Về việc giải quyết vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở theo Quyết định 6280/QĐ-UB-QLĐT và Nghị định 60/CP

18

Công văn

1008/UB-KT

18/3/1998

Về việc bổ sung giá đất đô thị

19

Quyết định

1460/QĐ-UB-QLĐT

19/3/1998

Về việc điều chỉnh giá đất các tuyến đường thuộc phường Bình An, An Khánh quận 2

20

Quyết định

1462/QĐ-UB-QLĐT

19/3/1998

Về việc điều chỉnh giá đất các tuyến đường thuộc phường An Phú, Thảo Điền, Q.2

21

Công văn

1221/UB-KTNN

02/4/1998

Về việc thu tiền sử dụng đất ở khu dân cư nông thôn.

22

Quyết định

1462/QĐ-UB-QLĐT

10/4/1998

Về việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất các tuyến đường xa lộ Trường Sơn, Quốc Lộ 1A, Quộc lộ 22 thuộc quận Thủ Đức, Quận 12, huyện Hóa Môn và huyện Củ Chi

23

Công văn

1465/UB-NC

18/4/1998

Về việc nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất đối với các trường hợp chuyển nhượng đã đóng tiền sử dụng đất.

24

Quyết định

2754/QĐ-UB

26/5/1998

Về việc hợp nhất Sở Địa chính Nhà đất thành Sở Địa chính Nhà đất thành phố

25

Quyết định

3639/1998/QĐ-UB-NC

13/7/1998

Về việc hợp nhất Sở Địa chính và Sở nhà đất thành phố

26

Công văn

377/CV-UB-QLĐT

30/9/1998

Về việc giải quyết các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở-quyền sử dụng đất ở của cán bộ chiến sĩ, công nhân viên trong lực lượng quân đội, công an không có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh được đơn vị cấp đất.

27

Công văn

4104/CV-UB-QLĐT

20/10/1998

Về việc giải quyết thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

28

Chỉ thị

47/1998/CT-UB-QLĐT

22/12/1998

Về việc thực hiện thí điểm một số vấn đề liên quan trong việc quản lý sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

29

Quyết định

6121/QĐ-UB-QLĐT

14/10/1999

Về việc bổ sung giá đất đường thuộc quận 2, quận 9 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

30

Công văn

5166/UB-QLĐT

09/12/1999

Về việc xác định đơn giá đất đối với hẻm do nhân dân tự bỏ tiền ra nâng cấp

31

Công văn

1912/ UB-ĐT

07/6/2000

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho những người nhận chuyển quyền sử dụng đất của các tổ chức kinh doanh nhà.

32

Công văn

2776/UB-ĐT

28/7/2000

Về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để giải quyết hồ sơ chuyển nhượng.

33

Công văn

3253/UB-ĐT

25/8/2000

Về việc giải quyết một số vướng mắc khi thực hiện Quyết định 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19/6/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố

34

Công văn

1324/VP-ĐT

01/9/2000

Về việc thể hiện sơ đồ nhà đất trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở

35

Quyết định

14/2001/QĐ-UB

23/02/2001

Về việc bổ sung giá đất đường thuộc quận 5, quận 6 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

36

Công văn

411/VP-ĐT

16/3/2001

Về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụnt đất ở đối với nhà có nguồn gốc mua hóa giá, mua theo Nghị định 61/CP có diện tích nhà, đất khác so với chủ quyền gốc.

37

Công văn

2014/UB-ĐT

19/6/2001

Về việc giải quyết nhu cầu nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở trên địa bàn Thành phố cho đối tượng không có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh

38

Quyết định

21/2002/QĐ-UB

11/3/2002

Về việc xác định mức giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính khi lập thủ tục về quyền sử dụng đất tại các phường thuộc quận 2, 7, 9, 12 và Thủ Đức

39

Quyết định

04/2003/QĐ-UB

06/01/2003

Về ban hành “Quy định về trình tự, th3u tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh”

40

Quyết định

06/2003/QĐ-UB

07/01/2003

Ban hành quy định về thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

41

Quyết định

225/2003/QĐ-UB

15/10/2003

Về sửa đổi, bổ sung bản “Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất tại thành phố Hồ Chí Minh” ban hành kèm theo Quyết định 04/2003/QĐ-UB ngày 06/01/2003

42

Quyết định

2123/QĐ-UB

17/5/2004

Về bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất đô thị thuộc quận Bình Tân và huyện Bình Chánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2006/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản về đất đai do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.624
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228