Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 15/2001/QĐ-UB điểu chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ ban hành tại Quyết định 5184/QĐ-UB-KT năm 1996 và Quyết định 5675/QĐ-UB-KT năm 1998 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 15/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 23/02/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V ĐIỂU CHỈNH, BỔ SUNG BẢNG GIÁ CHUẨN TỐI THIỂU TRỊ GIÁ NHÀ VÀ CÁC LOẠI KIẾN TRÚC KHÁC ĐỂ TÍNH LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ BAN HÀNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 5184/QĐ-UB-KT NGÀY 09/11/1996 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 5675/QĐ-UB-KT NGÀY 24/10/1998 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị định số 193/CP ngày 29 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ về việc thu lệ phí trước bạ và Thông tư số 19/TC-TCT ngày 16 tháng 3 năm 1995 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 193/CP của Chính phủ;
Xét đề nghị của các Sở Tài chính-Vật giá thành phố ; địa chính-Nhà đất ; Xây dựng và Cục Thuế thành phố về việc điều chỉnh, bổ sung một số đơn giá trong 02 bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố (tại tờ trình số 3416/TT-LCQ ngày  26 tháng 10 năm 2000) ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay điều chỉnh, bổ sung một số đơn giá trong 02 bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố theo bảng phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ quy định Trung ương về giá xây dựng các loại kiến trúc tại đô thị và biến động giá cả trên thị trường, Cục Thuế thành phố cùng Sở Xây dựng, Sở Tài chính-Vật giá, Sở địa chính-Nhà đất thành phố nghiên cứu trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung bảng giá chuẩn cho phù hợp thực tế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các nội dung quy định tại quyết định số 5184/QĐ-UB-KT ngày 09 tháng 11 năm 1996 và quyết định số 5675/QĐ-UB-KT ngày 24 tháng 10 năm 1998 của Ủy ban nhân dân thành phố ngoài phạm vi điều chỉnh, bổ sung của quyết định này vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc các Sở : Tài chính-Vật giá, Xây dựng, địa chính-Nhà đất và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, UV/TC, PC
- VPUB : PVP/ĐT
- Tổ ĐT, TM  
- Lưu (ĐT)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2001/QĐ-UB điểu chỉnh bảng giá chuẩn tối thiểu trị giá nhà và các loại kiến trúc khác để tính lệ phí trước bạ ban hành tại Quyết định 5184/QĐ-UB-KT năm 1996 và Quyết định 5675/QĐ-UB-KT năm 1998 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.997

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64