Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 147/QĐ-UBND giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất Cần Thơ 2017

Số hiệu: 147/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thị Hồng Ánh
Ngày ban hành: 18/01/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 147/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 01 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ ĐẤT CỤ THỂ ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN CHỈNH TRANG KHU ĐÔ THỊ ĐƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO NỐI DÀI ĐẾN ĐƯỜNG MẬU THÂN, PHƯỜNG AN HÒA, QUẬN NINH KIỀU

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng Thm định bảng giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 127/TTr-STNMT ngày 13 tháng 01 năm 2017, Công văn số 107/STC-QLG.CS ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Sở Tài chính, Tờ trình số 403/TTr-QĐTPT ngày 01 tháng 12 năm 2016 của Quỹ Đầu tư phát triển thành phố và Biên bản số 17/BB.HĐTĐ.2016 ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể trên địa bàn thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, cụ thể như sau:

STT

Loi đất

Giá đất theo Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND
(đồng/m2)

Giá đất cụ thể
(đồng/m2)

I

Giá đất tiếp giáp đường Mậu Thân (đoạn hai bên chân cầu rạch Ngỗng 1 - rạch Cái Khế)

1

Đt ở

 

 

1.1

Đoạn 0 - 20m

12.000.000

18.500.000

1.2

Giá đất nông nghiệp

 

 

1.2.1

Đt trng cây lâu năm

250.000

6.750.000

1.2.2

Đt trng cây hàng năm

162.000

6.662.000

II

Giá đất tiếp giáp các tuyến hẻm thuộc đường Mậu Thân (đoạn hai bên chân cầu rạch Ngỗng 1 - rạch Cái Khế)

II.1

Tiếp giáp hẻm vị trí 3

 

 

1

Đt ở

 

 

1.1

Đoạn 0 - 20m

2.400.000

5.200.000

2

Giá đt nông nghiệp

 

 

2.1

Đt trồng cây lâu năm

250.000

3.050.000

2.2

Đt trồng cây hàng năm

162.000

2.962.000

II.2

Tiếp giáp hẻm vị trí 4

 

 

1

Đt ở

 

 

1.1

Đoạn 0 - 20m

1.800.000

3.750.000

2

Giá đất nông nghiệp

 

 

2.1

Đt trng cây lâu năm

250.000

2.200.000

2.2

Đt trng cây hàng năm

162.000

2.112.000

II.3

Không tiếp giáp mặt tiền (khu vực còn li)

 

 

1

Đt ở

1.500.000

2.500.000

2

Giá đt nông nghiệp

 

 

2.1

Đt trng cây lâu năm

250.000

1.250.000

2.2

Đt trng cây hàng năm

162.000

1.162.000

III

Giá đt tiếp giáp Hẻm 2 (đã nâng cp hoàn chỉnh, lộ giới: 7 m) thuộc đường Mậu Thân (đoạn hai bên chân cầu rạch Ngỗng 1 - rạch Cái Khế, nay đường Lê Anh Xuân đoạn cầu Nhị Kiều - cầu Rạch Ngỗng 1)

1

Đt ở

 

 

1.1

Đoạn 0 - 20m

2.400.000

6.100.000

2

Giá đt nông nghiệp

 

 

2.1

Đt trng cây lâu năm

250.000

3.950.000

2.2

Đt trồng cây hàng năm

162.000

3.862.000

IV

Giá đất tiếp giáp đường Phạm Ngũ Lão (đoạn từ Hẻm 85 đến đoạn còn lại)

1

Đt ở

 

 

1.1

Đoạn 0 - 20m

9.000.000

14.000.000

2

Giá đất nông nghiệp

 

 

2.1

Đt trng cây lâu năm

250.000

5.250.000

2.2

Đt trng cây hàng năm

162.000

5.162.000

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2015 của y ban nhân dân thành phố phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án Chỉnh trang đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đường Mậu Thân, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Quỹ Đầu tư Phát triển thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân quận Ninh Kiều, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố, Chủ tịch y ban nhân dân phường An Hòa, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT. HĐND thành phố;
- CT UBND thành phố (1A);
- TT. UBMTTQVN thành phố;
- Cổng Thông tin Điện tử thành phố;
- VP UBND thành phố (3B);
- Lưu: VT. LTT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hồng Ánh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 147/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án chỉnh trang khu đô thị đường Phạm Ngũ Lão nối dài đến đường Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.232

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!