Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1412/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở các thị trấn, điểm dân cư nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 1412/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Thị Thúy Hòa
Ngày ban hành: 16/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1412/QĐ-UBND

Huế, ngày 16 tháng 6 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÁC THỊ TRẤN, ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 76/2004/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt định hướng phát triển nhà ở đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1058/QĐ-UB ngày 04 tháng 4 năm 2005 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề cương chương trình phát triển nhà ở các thị trấn, thị tứ đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện thời kỳ 2006-2010;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 553/TTr-SXD ngày 22 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở các thị trấn, điểm dân cư nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm phát triển nhà ở:

a) Phát triển nhà ở đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 trên cơ sở chiến lược quốc gia về chỗ ở của Chính phủ, định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh giai đoạn 2006-2010.

b) Phát triển nhà ở tuân thủ các quy định về quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, môi trường và đảm bảo quy chuẩn về xây dựng, sử dụng đất đúng mục đích có hiệu quả:

c) Đối với các thị trấn (huyện lỵ): phát triển nhà ở thông qua các dự án đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, dịch vụ đô thị; khuyến khích xây dựng nhà ở chung cư cao tầng đầy đủ tiện nghi, ngày càng nâng cao chất lượng môi trường sống;

d) Đối với các điểm dân cư nông thôn: phát triển nhà ở gắn với phát triển hạ tầng khu dân cư. Tiến hành xây dựng một số mẫu nhà ở điển hình, khuôn viên nhà ở cơ bản để người dân tự đầu tư xây dựng theo nhu cầu, trên cơ sở đảm bảo các chỉ tiêu cơ bản phát triển đô thị, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, gắn với giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc của vùng miền trong xây dựng nhà ở.

2. Mục tiêu, chỉ tiêu xây dựng nhà ở đến năm 2015, định hướng 2020:

a) Diện tích nhà ở bình quân:

- Đến năm 2015: 15,0m2/người;

- Đến năm 2020: 17,0m2/người.

b) Nhu cầu đất ở:

- Đến năm 2015: 59,0m2/người;

- Đến năm 2020: 61,0m2/người.

c) Chất lượng nhà ở: phấn đấu đạt 50% nhà ở kiên cố và 50% nhà ở bán kiên cố, xóa nhà ở tạm bợ.

d) Tổng diện tích nhà ở đến năm 2020:

- Đến 2015: cải tạo, xây dựng 177.332m2 nhà ở;

- Đến năm 2020: xây dựng 175.208m2 nhà ở.

3. Nguồn vốn đầu tư: huy động nguồn lực tổng hợp từ ngân sách Nhà nước, vốn vay ngân hàng, các doanh nghiệp; từ quỹ phát triển nhà ở của địa phương; đóng góp của người có nhu cầu về nhà ở và từ các nguồn tài trợ, huy động hợp pháp khác.

Nhà nước tập trung cho công tác quy hoạch và định hướng phát triển nhà ở trên cơ sở tạo quỹ nhà hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và phát triển quỹ nhà ở xã hội. Hàng năm, ngân sách trích nguồn kinh phí phù hợp từ nguồn quỹ đất để bổ sung cho quỹ phát triển nhà ở và đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội.

4. Các giải pháp thực hiện:

a) Phát huy mọi nguồn lực (trong đó nguồn vốn chủ yếu từ đấu giá chuyển quyền sử dụng đất), vốn huy động từ các doanh nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tham gia các dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị.

b) Xây dựng chính sách mua nhà ở trả góp, thuê mua nhà ở cho các đối tượng chính sách, người lao động hưởng lương, phối hợp với các ngân hàng thương mại xây dựng quy chế bảo lãnh mua nhà trả góp.

c) Thành lập quỹ phát triển nhà ở của tỉnh và tạo điều kiện cho các ngân hàng xây dựng chính sách vay tiền mua nhà ở.

d) Một số giải pháp trong thời gian 2008-2010:

- Tập trung nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị cho các thị trấn (huyện lỵ): Phong Điền, Sịa, Thuận An, Phú Đa, Phú Lộc, Nam Đông và A Lưới.

- Xây dựng một số dự án phát triển nhà ở cho công nhân khu công nghiệp tại các đô thị Phú Bài, Phong Điền và Chân Mây, chuẩn bị tiền đề cho các đô thị này phát triển trong tương lai.

Điều 2. UBND thành phố Huế và các huyện, các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham khảo nội dung Chương trình này để phục vụ công tác quản lý và xây dựng các đề án, dự án phát triển nhà ở cụ thể theo quy định của Luật Nhà ở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ; Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố Huế và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thúy Hòa

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1412/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở các thị trấn, điểm dân cư nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.322

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89