Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1388/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Chí Thức
Ngày ban hành: 06/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1388/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 06 tháng 06 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC TÁI ĐỊNH CƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Điều 94 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Điều 3, Điều 11 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Điều 10 Nghị định số 135/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ về Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Báo cáo số 140/STP-KTrVB ngày 10 tháng 4 năm 2008, về kết quả tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành về lĩnh vực di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 07 (bảy) văn bản của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành về lĩnh vực tái định cư do ban hành không đúng thẩm quyền, toàn bộ nội dung không còn phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành. (Có danh mục kèm theo gồm 01 trang).

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành liên quan hướng dẫn các sở, ngành, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;
- UBMT TQ và các tổ chức Đoàn thể tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Các Phòng khối nội dung;
- Trung tâm công báo; Trung tâm lưu trữ;
- Lưu: VT, NC, 150b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Chí Thức

 

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO UBND TỈNH BAN HÀNH VỀ LĨNH VỰC TÁI ĐỊNH CƯ ĐƯỢC BÃI BỎ

(Kèm theo Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 06/6/2008 của UBND tỉnh Sơn La)

Số TT

Hình thức văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu nội dung văn bản

Ghi chú

01

Quyết định

25/2005/QĐ-UB

07/3/2005

Về việc ban hành giá vật liệu xây dựng áp dụng riêng cho các hạng mục công trình phục vụ xây dựng Thuỷ điện Sơn La

Nội dung không còn phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành

02

Quyết định

42/2005/QĐ-UB

11/4/2005

Về việc ban hành đơn giá tổng hợp phục vụ cho công tác quy hoạch xây dựng chi tiết và lập dự án đầu tư các khu tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La

03

Quyết định

59/2005/QĐ-UB

09/5/2005

Về việc ban hành quy định quyết toán vốn đầu tư thực hiện bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La.

Ban hành không đúng thẩm quyền

04

Quyết định

95/2005/QĐ-UBND

02/8/2005

Về việc ban hành Quy chế làm việc của HĐ bồi thường, đền bù, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La các huyện, thị xã.

05

Quyết định

118/2005/QĐ-UBND

31/12/2005

Về việc ban hành quy định về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư Dự án di dân tái định cư Thuỷ điện Sơn La.

06

Quyết định

34/2006/QĐ-UBND

12/5/2006

Về việc ban hành quy định về sử dụng chi phí quản lý cho công tác bồi thường, di dân, tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La.

07

Quyết định

66/2006/QĐ-UBND

25/8/2006

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung quy định ban hành kèm theo Quyết định số 118/2005/QĐ-UBND ngày 31/12/2005 của UBND tỉnh Sơn La về quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư Dự án tái định cư Thuỷ điện Sơn La

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1388/QĐ-UBND ngày 06/06/2008 bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành về lĩnh vực tái định cư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.690

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!