Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 138/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan
Ngày ban hành: 30/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 138/2008/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 30 tháng 5 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và các loại đất;

Căn cứ Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 44/HĐND-TH ngày 08 tháng 4 năm 2008 và theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1045/TTr-STC ngày 13 tháng 5 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; bao gồm 3 Chương, 9 Điều.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 222/2006/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy định thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

QUY ĐỊNH

VỀ THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 138 /2008/QĐ-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.

Quy định này quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Ninh Thuận trong các trường hợp sau:

1. Nhà nước cho thuê đất.

2. Nhà nước cho phép chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc giao đất không có thu tiền sử dụng đất sang thuê đất.

3. Nhà nước cho thuê mặt nước, mặt biển (gọi tắt là thuê mặt nước) thuộc vùng lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận không thuộc phạm vi đất quy định tại Điều 13 Luật Đất đai.

Điều 2. Đối tượng áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước thu tiền thuê hằng năm hoặc thu tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê đất theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ và mục II phần A Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài chính.

Chương II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Đơn giá thuê đất.

1. Nguyên tắc xác định đơn giá thuê đất:

Đơn giá thuê đất một năm tính bằng tỷ lệ % (phần trăm) giá đất theo mục đích sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của Chính phủ tại từng thời điểm. Tỷ lệ % để tính đơn giá thuê đất của từng loại đất theo mục đích sử dụng được quy định như sau:

a) Đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thủy sản, ruộng muối:

- Đất thuộc địa bàn thành phố: 0,5%/năm.

- Đất thuộc địa bàn các huyện: 0,25%/năm;

b) Đối với đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh, thương mại dịch vụ:

- Đất thuộc địa bàn thành phố: 0,9%/năm.

- Đất thuộc địa bàn các huyện:

+ Đất có 1 phần tiếp giáp với các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ: 0,5%/năm.

+ Đất thuộc các vị trí khác: 0,25%/năm.

c) Đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích còn lại trong trường hợp Nhà nước cho thuê đất theo quy định của pháp luật:

- Đất thuộc địa bàn thành phố: 0,7%/năm.

- Đất thuộc địa bàn các huyện:

+ Đất có 1 phần tiếp giáp với các trục đường quốc lộ, tỉnh lộ: 0,5%/năm.

+ Đất thuộc các vị trí khác: 0,25%/năm;

d) Đất tại các khu, cụm công nghiệp tập trung:

- Đất thuộc địa bàn thành phố: 0,5%/năm.

- Đất thuộc địa bàn các huyện: 0,25%/năm.

Riêng đất tại Cụm công nghiệp Tháp Chàm thì áp dụng giá đất tại Quyết định số 9840/2003/QĐ ngày 06 tháng 8 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc Quy định tiền thuê đất và thuê cơ sở hạ tầng trong Cụm công nghiệp Tháp Chàm, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm và Cụm công nghiệp Thành Hải áp dụng giá thuê đất tại Quyết định số 8508/QĐ ngày 24 tháng 6 năm 2003 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thuê đất và tiền thuê sử dụng cơ sở hạ tầng trong Cụm công nghiệp Thành Hải, thị xã Phan Rang - Tháp Chàm.

Danh mục các xã đồng bằng, trung du, miền núi theo quy định phân loại xã ban hành tại Quyết định điều chỉnh giá đất hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Thẩm quyền quyết định đơn giá thuê đất của từng dự án:

a) Giám đốc Sở Tài chính quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với trường hợp tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.

3. Trường hợp có ý kiến khác nhau về đơn giá thuê đất giữa người thuê đất với các cơ quan có thẩm quyền quyết định giá thuê đất thì quyền quyết định giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là quyết định cuối cùng.

Điều 4. Đơn giá thuê mặt nước.

1. Đơn giá thuê mặt nước không thuộc phạm vi quy định tại Điều 13 Luật Đất đai 2003 được quy định như sau:

a) Dự án nuôi trồng thủy sản: đồng/km2/năm.

Vị trí mặt nước cho thuê

Dự án sử dụng mặt nước không cố định

Dự án sử dụng mặt nước cố định

Vũng, vịnh, eo biển, mặt nước được che chắn sóng gió.

70.000.000

20.000.000

Vùng biển hở, không được che chắn sóng gió.

50.000.000

10.000.000

b) Dự án kinh doanh, dịch vụ: đồng/km2/năm.

Vị trí diện tích mặt nước cho thuê

Dự án sử dụng mặt nước không cố định

Dự án sử dụng mặt nước cố định

Nằm cách bờ dưới 5km.

120.000.000

70.000.000

Nằm cách bờ từ 5 đến dưới 10km.

95.000.000

30.000.000

Nằm cách bờ từ 10km trở lên.

75.000.000

15.000.000

Vị trí diện tích mặt nước cho thuê được tính từ mép bờ biển (đất liền hoặc từ các đảo) trở ra.

2. Đơn giá thuê mặt biển đối với các dự án khai thác dầu khí ở lãnh hải và thềm lục địa Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Ninh Thuận.

- Dự án sử dụng mặt nước cố định: 100.000.000 đồng/km2/năm;

- Dự án sử dụng mặt nước không cố định: 250.000.000 đồng/km2/năm.

3. Đơn giá thuê mặt nước của từng dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 5. Thời gian ổn định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

1. Đơn giá thuê đất, thuê mặt nước của mỗi dự án được ổn định giá trong 5 (năm) năm. Hết thời hạn ổn định, việc điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho thời hạn tiếp theo được thực hiện theo đơn giá thuê được quy định hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh để tính giá thuê tiếp theo cho những năm tới và được thực hiện như sau:

a) Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố điều chỉnh đơn giá thuê đất cho các dự án;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá thuê mặt nước cho các dự án.

2. Điều chỉnh đơn giá thuê đất, thuê mặt nước trong các trường hợp sau:

a) Dự án đã thực hiện thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hết thời hạn ổn định theo quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Dự án thay đổi mục đích sử dụng đất thuê thì điều chỉnh lại đơn giá thuê theo mục đích sử dụng mới tại thời điểm thay đổi mục đích sử dụng đất.

3. Quy trình xác định đơn giá thuê mặt nước:

a) Sau khi có văn bản chấp thuận cho thuê mặt nước của Ủy ban nhân dân tỉnh cho từng dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ gửi Sở Tài chính yêu cầu xác định đơn giá thuê. Hồ sơ phải thể hiện: tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thuê mặt nước, vị trí, diện tích cho thuê;

b) Chậm nhất 3 (ba) ngày sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính có văn bản tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh đơn giá thuê mặt nước của dự án.

Điều 6. Trình tự xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Trình tự và thời gian xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước được quy định như sau:

1. Quy trình xác định đơn giá thuê đất đối với các dự án do tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuê đất:

a) Sau khi có văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân tỉnh cho từng dự án; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trích lục hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất, lập hồ sơ gửi Sở Tài chính yêu cầu xác định đơn giá thuê đất của dự án. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu chuyển thông tin yêu cầu xác định đơn giá thuê đất của dự án, trong đó ghi rõ nội dung: tên dự án, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thuê đất; vị trí, diện tích của khu đất Nhà nước cho thuê;

- Văn bản chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Bản đồ địa chính hoặc bản đồ trích đo khu đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường xác lập;

b) Chậm nhất 3 (ba) ngày sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính xác định và ra quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án, gởi Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh.

2. Quy trình xác định đơn giá cho thuê đất đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

a) Sau khi có văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trích lục hoặc tính đo bản đồ địa chính khu đất, lập hồ sơ gởi Phòng Tài chính - Kế hoạch. Hồ sơ bao gồm:

- Phiếu chuyển thông tin yêu cầu xác định đơn giá thuê đất. Trong đó ghi rõ các nội dung: tên người sử dụng đất, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân, nơi cấp; vị trí, diện tích của khu đất Nhà nước cho thuê.

- Văn bản chấp thuận đầu tư của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Bản đồ địa chính khu đất hoặc trích đo địa chính khu đất do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường xác lập;

b) Căn cứ hồ sơ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi, chậm nhất 3 (ba) ngày làm việc Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân huyện, thành phố ra quyết định về đơn giá thuê đất từng trường hợp cụ thể đối với hộ gia đình, cá nhân thuê đất.

3. Quy trình xác định đơn giá cho thuê mặt nước:

a) Sau khi có văn bản chấp thuận cho thuê mặt nước của Ủy ban nhân dân tỉnh cho từng dự án, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ gởi Sở Tài chính. Hồ sơ phải thể hiện rõ: tên địa chỉ tổ chức cá nhân thuê mặt nước; vị trí, diện tích cho thuê;

b) Chậm nhất 3 (ba) ngày sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Tài chính có văn bản trình thông báo giá cho thuê của từng dự án.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Trách nhiệm của các ngành liên quan.

1. Sở Tài chính:

a) Quyết định đơn giá thuê đất cho từng dự án cụ thể của các tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân, cá nhân nước ngoài thuê đất, thuê mặt nước;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đơn giá thuê mặt nước của các dự án;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hoặc sửa đổi các nội dung trong quy định về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại tỉnh Ninh Thuận khi cần thiết.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế rà soát giải quyết dứt điểm những tồn tại về các dự án trước đây Ủy ban nhân dân tỉnh đã quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước nhưng chưa có đơn giá thuê đất, thuê mặt nước;

b) Lập hồ sơ thuê đất.

3. Cục Thuế: rà soát lại các dự án đang sử dụng đất thuê trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để lập thủ tục đề nghị điều chỉnh đơn giá cho thuê đất, thuê mặt nước làm cơ sở xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước.

Điều 8. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

1. Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc liên quan tổ chức thực hiện việc luân chuyển hồ sơ xác định đơn giá thuê đất, thuê mặt nước cho các hộ gia đình, cá nhân thuê đất trên địa bàn.

2. Quyết định đơn giá thuê đất cho từng trường hợp cụ thể các hộ gia đình, cá nhân thuê đất.

Điều 9. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế hướng dẫn triển khai thực hiện Quy định này. Trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Tài chính để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 138/2008/QĐ-UBND ngày 30/05/2008 về Quy định thuê đất, thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.740

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.48.243
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!