Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 132/2004/QĐ-UB về điều chỉnh biểu kế hoạch số 02 đã giao tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

Số hiệu: 132/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Hoàng Trí Thức
Ngày ban hành: 26/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 132/2004/QĐ-UB

Sơn La, ngày 26 tháng 10 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V: ĐIỀU CHỈNH BIỂU KẾ HOẠCH SỐ 02 ĐÃ GIAO TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ: 102/2004/QĐ-UB NGÀY 23 THÁNG 8 NĂM 2004 CỦA UBND TỈNH SƠN LA.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số: 459/QĐ-TTg ngày 12 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ v/v Ban hành quy định về bi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số: 102/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La v/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn thực hiện bi thường, di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La năm 2004;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại t trình số: 595/TT-KH ngày 25 tháng 10 năm 2004,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh biểu kế hoạch số 02 đã giao tại Quyết định số: 102/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La (có biu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Căn cứ vào kế hoạch vốn giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban quản lý dự án di dân TĐC thủy điện tỉnh Sơn La, Chi nhánh Quhỗ trợ phát triển có trách nhiệm hoàn chỉnh thủ tục cấp ng vốn cho các doanh nghiệp thực hiện sản xuất, lai tạo ging bò thịt chất lượng cao cung cp cho dân tái định cư dự án thủy điện Sơn La.

Điu 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, Ngành; Trưởng ban quản lý dự án di dân tái định thuỷ điện Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Các doanh nghiệp được giao nhiệm vụ sản xuất lai tạo giống; Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế biểu số 02 quyết định số: 102/2004/QĐ-UB ngày 23 tháng 8 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La.

 


Nơi nhận:
- TT tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VPUB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
CHỦ TỊCH
Hoàng Trí Thức

 

KẾ HOẠCH

ỨNG VỐN CHO CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT, LAI TẠO GIỐNG BÒ CUNG CẤP CHO DÂN TĐC DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA
(Ban hành kèm theo quyết định số 132/2004/QĐ-UB ngày 26 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Sơn La)

Đơn vi: Triu đồng

TT

Địa bàn cung ứng ging

Chủ đầu tư

Đơn vị sản xuất, lai tạo giống

Tiến độ hoàn trả con giống

Vốn TĐC theo phương án được duyệt

Kế hoạch vốn ứng năm 2004

Tng số

2004

2005

2006

2007

2008

 

TNG CỘNG

 

 

1.870

60

280

590

572

368

26.500

19.000

1

Xã Mường Khiêng, xã Liệp Tè, xã Bó Mười huyện Thuận Châu

BQL dự án di dân TĐC tỉnh Sơn La

DN tư nhân Thanh Tùng

335

60

100

100

75

 

5.000

4.000

2

Xã Chiềng Khoong huyên Sông Mã

BQL dự án di dân TĐC tỉnh Sơn La

Cty cổ phần xây dựng và phát triển chăn nuôi

335

 

60

100

100

75

5.000

4.000

3

Xã Chiếng Lương huyện Mai Sơn

BQL dự án di dân TĐC tỉnh Sơn La

cty cổ phn xây dựng Trường Giang

333

 

60

100

100

73

5.000

4.000

4

Xã Loóng Phiêng huyện Yên Châu

BQL dự án di dân TĐC tỉnh Sơn La

DN tư nhân Hng Kông

267

 

 

60

67

14.0

4.000

2.400

5

Mường Chùm huyện Mường La; xã Chiềng Cọ thị xã Sơn La

BQL dự án di dân TĐC tỉnh Sơn La

Cty phát triển chăn nuôi Sơn La

300

 

 

150

150

 

3.000

2.000

6

Xã Mường Băng, Mường Bon huyện Mai Sơn

BQL dự án di dân TĐC tỉnh Sơn La

cty cổ phần xây dựng Tây Bắc

300

 

60

80.

80

80

4.500

2.600

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 132/2004/QĐ-UB về điều chỉnh biểu kế hoạch số 02 đã giao tại Quyết định 102/2004/QĐ-UB do tỉnh Sơn La ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


279

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75