Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Đức Cường
Ngày ban hành: 23/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 23 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC VÀ ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY, HOA MÀU ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ các Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ; số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai; số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bảng đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Đơn giá quy định tại Điều 1 được áp dụng:

- Làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, vật kiến trúc và Cây, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia lợi ích công cộng và mục đích phát triển kinh tế theo quy định của Pháp luật;

- Phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giá có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sao 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 26 tháng 2 năm 2008 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh; Công văn số 492/UBND-CN ngày 06 tháng 3 năm 2008; Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2008 về việc Phê duyệt điều chỉnh đơn giá nhà, vật kiến trúc và các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, ngành liên quan; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ TC, XD, NN&PTNT (b/c);
- TV.Tỉnh ủy, TT.HĐND (b/c);
- Cục KTVB QPPL- Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP, CV;
- Lưu: VT,CN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Cường

 

PHỤ LỤC SỐ 1

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ, VẬT KIẾN TRÚC ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Trị)

Số TT

Loại nhà- Vật kiến trúc

ĐVT

Đơn giá

(Đồng)

01

Nhà ở nhóm A (Cấp 1 cũ)

Kết cấu:

Dạng nhà 01 tầng dạng biệt thự hoặc 02 tầng trở lên; kết cấu khung chịu lực; móng BTCT, khung cột, dầm, sàn BTCT M ≥ 200.

- Tường xây gạch dày ≥ 20cm, cao > 3.9m, phía trong sơn, tít cao cấp, lam ri gỗ nhóm I, nhóm II chiếm > 80% chiều dài tính theo chân tường trong nhà. Mặt ngoài phía trước ốp các loại gạch trang trí loại bóng hoặc sơn cao cấp, diện tích còn lại sơn vôi;

- Mái BTCT có chống nóng lợp mái bằng ngói cao cấp;

- Trần: Bằng gỗ nhóm I hoặc II, III hoặc ván cao cấp hoặc trang trí bằng tấm trần chuyên dụng khác;

- Nền lát gạch men loại 1 hoặc ván lát nhóm I, II hoặc ván chuyên dụng;

- Cửa gỗ hai lớp có khuôn ngoại gỗ nhóm I, II, có hộp rèm, cầu thang gỗ nhóm I, II;

- Hệ thống điện: Hệ thống dây dẫn đi chìm, thiết bị điện cao cấp, có sử dụng điều hòa nhiệt độ;

- Nước: Chủ động cấp nước, có nước nóng, lạnh;

- Hệ thống vệ sinh khép kín bố trí cùng tầng với căn hộ, sử dụng thiết bị vệ sinh cao cấp;

- Thời gian sử dụng 100 năm;

- Độ bền vững: Bậc I;

- Độ chịu lửa: Bậc II, III.

m2XD

3.980.000

02

Nhà ở nhóm B (Cấp 2 cũ)

Kết cấu:

Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng. Khung chịu lực; móng, khung, cột, dầm, sàn BTCT M ≥ 200.

- Tường xây gạch dày ≥ 15cm, cao > 3.9m, phía trong sơn, tít đóng lam ri gỗ nhóm I, II ≥ 70% chiều dài tính theo chân tường trong nhà. Mặt trước ốp đá trang trí, các mặt còn lại quét sơn;

- Mái BTCT có chống nóng bằng tôn màu hoặc ngói;

- Trần: Trang trí hoa văn bình thường hoặc đóng gỗ nhóm III hoặc ván chuyên dụng;

- Nền lát gạch men loại tốt;

- Cửa hai lớp có khuôn ngoại gỗ nhóm I, II; rèm màn cao cấp, cầu thang gỗ;

- Hệ thống điện: Sử dụng dây điện chìm, thiết bị điện cao cấp;

- Nước: Chủ động cấp nước, sử dụng nước nóng, lạnh;

- Hệ thống vệ sinh khép kín bố trí cùng tầng với căn hộ, sử dụng đạt ≥ 70% các trang thiết bị vệ sinh cao cấp;

- Thời gian sử dụng 50 năm;

- Độ bền vững: Bậc II;

- Độ chịu lửa: Bậc II, III.

m2XD

3.330.000

03

C1

Nhà ở nhóm C (Cấp 3 cũ)

Loại C1:

Kết cấu: Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng; móng đá hộc kết hợp bê tông cốt thép; khung cột, dầm, sàn BTCT M ≥ 200.

- Tường xây gạch hoặc blô dày ≥ 15cm, chiều cao nhà ≥ 3.6m, tường tô trát hai mặt, lam ri gỗ nhóm III hoặc gạch men chiếm ≥ 40% chu vi tường mặt trong. Phía ngoài mặt trước ốp đá trang trí, diện tích phần còn lại sơn vôi hoặc quét màu;

- Mái BTCT có lợp chống nóng;

- Trần trát vữa xi măng quét sơn, trang trí hoa văn;

- Nền lát gạch men thông dụng;

- Cửa gỗ nhóm I, II có khuôn ngoại hoặc có đến 50% cửa gỗ còn lại cửa nhôm kính, có rèm màn;

- Hệ thống điện chìm, thiết bị điện trung bình;

- Nước: Chủ động cấp nước, có sử dụng nóng, lạnh;

- Hệ thống bếp, vệ sinh khép kín trong nhà các trang thiết bị vệ sinh bình thường;

- Thời gian sử dụng 25 năm;

- Độ bền vững: Bậc III;

- Độ chịu lửa: Bậc II.

m2XD

3.020.000

C2

Loại C2:

Kết cấu: Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng; móng đá hộc kết hợp BTCT; khung cột, dầm, sàn BTCT.

- Tường xây gạch hoặc blô ≥ 15cm, chiều cao nhà tối thiểu 3,4m, tường tô trát hai mặt. Mặt trước ốp đá trang trí đạt > 70% diện tích, diện tích phần còn lại trát đá rửa, sơn hoặc quét màu;

- Mái BTCT;

- Trần trát vữa xi măng quét sơn;

- Nền lát gạch men > 70%, còn lát gạch hoa XM;

- Cửa gỗ nhóm I, II, III có khuôn ngoại;

- Hệ thống điện chìm, thiết bị điện trung bình;

- Nước: Chủ động cấp nước, sử dụng nóng, lạnh;

- Hệ thống bếp, vệ sinh khép trong nhà, các trang thiết bị vệ sinh thông dụng;

- Thời gian sử dụng 20 năm;

- Độ bền vững: Bậc III;

- Độ chịu lửa: Bậc II.

m2XD

2.440.000

C3

Loại C3:

Kết cấu: Dạng nhà một tầng hoặc nhiều tầng.

- Móng đá hộc kết hợp bê tông cốt thép;

- Khung cột BTCT, dầm BTCT;

- Tường xây gạch hoặc blô, chiều cao nhà tối thiểu 3,4m, tường tô trát hai mặt, mặt ngoài phía trước trát đá rửa hoặc ốp đá trang trí > 50% diện tích;

- Mái BTCT >70% diện tích, phần còn lại mái ngói hoặc tôn có đóng trần bằng vật liệu thông dụng, vật liệu đỡ mái bằng gỗ nhóm III, IV;

- Nền lát men đến 60%, còn lại gạch hoa xi măng;

- Cửa gỗ nhóm III, IV là chủ yếu hoặc cửa sắt kính, cửa nhôm;

- Hệ thống điện chìm đến 50%, sử dụng thiệt bị điện trung bình;

- Nước: Chủ động cấp nước sinh hoạt, có 02 nguồn nóng lạnh;

- Hệ thống bếp, vệ sinh khép, các trang thiết bị vệ sinh bình thường;

- Niên hạn sử dụng 20 năm;

- Độ bền vững: Bậc III;

- Độ chịu lửa: Bậc IV.

m2XD

2.170.000

04

D1

Nhà ở nhóm D (Cấp 4 cũ)

Loại D1:

Kết cấu: Dạng nhà: Một tầng

- Móng đá hộc hoặc BT sạn ngang;

- Khung cột, dầm BTCT;

- Tường xây gạch hoặc blô quét vôi ve bình thường;

- Mái: Diện tích là BTCT ≥ 40%, phần còn lại là lợp ngói hoặc tôn, vật liệu đỡ mái sử dụng gỗ nhóm III, IV;

- Nền gạch lát gạch hoa XM hoặc gạch men loại bình thường;

- Cửa gỗ nhóm I, II, III;

- Chủ động cấp nước, điện sinh hoạt;

- Bếp, vệ sinh nằm ngoài kết cấu nhà;

- Niên hạn sử dụng 20 năm;

- Độ bền vững: Bậc IV;

- Độ chịu lửa: Bậc V.

m2XD

1.590.000

D2

Loại D2:

Kết cấu: Dạng nhà một tầng

- Móng đá hộc; khung cột BTCT;

- Tường xây gạch hoặc blô, trát vữa tam hợp quét vôi ve bình thường;

- Mái lợp ngói hoặc tôn là chủ yếu, hiên BTCT, vật liệu làm bằng mái chủ yếu gỗ nhóm 4;

- Trần bằng gót ép hoặc bằng gỗ nhóm 4, 5;

- Nền láng xi măng có đánh màu hoặc lát gạch hoa xi măng hoặc có kết hợp lát gạch men bình thường;

- Cửa làm bằng gỗ nhóm III, IV;

- Chủ động cấp nước, điện sinh hoạt;

- Niên hạn sử dụng 15 năm;

- Độ bền vững: Bậc IV;

- Độ chịu lửa: Bậc V.

m2XD

1.320.000

D3

Loại D3:

Kết cấu: Dạng nhà một tầng

- Móng đá hộc; khung cột BTCT hoặc bộ trụ làm bằng gỗ nhóm I, II hoặc cột thép định hình;

- Tường xây gạch hoặc blô, trát vữa tam hợp quét vôi ve;

- Mái lợp ngói sét nung hoặc tôn hoặc fibrôximăng;

- Nền láng xi măng hoặc lát gạch hoa XM, cửa gỗ nhóm III, IV;

- Chủ động cấp nước, điện sinh hoạt;

- Niên hạn sử dụng 15 năm;

- Độ bền vững: Bậc IV;

- Độ chịu lửa: Bậc V.

m2XD

1.200.000

05

5a

Nhóm nhà tạm: Một tầng dạng một mái hoặc hai mái.

Kết cấu:

- Móng xây blô hoặc gạch đá, tường xây gạch hoặc blô, khung cột bê tông hoặc trụ gạch hoặc tường chịu lực xây gạch dày ≥ 20cm để đỡ mái, chiều cao công trình bình quân từ 2,7-3,0m, mái lợp ngói hoặc fibrôximăng, vật liệu đỡ mái chủ yếu gỗ nhóm 3, 4. Nền láng xi măng hoặc cả láng XM kết hợp lát gạch hoa xi măng;

- Cửa gỗ hoặc cửa sắt.

 

 

m2XD

 

 

600.000

5b

Kết cấu:

- Như loại 5a nhưng có thể là trụ bằng cột gỗ Nhóm I,II hoặc khung sắt chịu lực, tường xây bao che, chiều cao công trình bình quân từ 2,5- 2,7m, nền láng xi măng là chủ yếu.

m2XD

510.000

5c

Kết cấu:

- Khung cột gỗ nhóm III đến V hoặc khung sắt mái lợp ngói hoặc fibrôximăng vật liệu đỡ mái bằng gỗ xẻ từ nhóm 3-5. Tường xây bao che bằng gạch, blô, chiều cao công trình tối thiểu phải là 2,5m;

- Nền láng xi măng;

- Cửa gỗ.

m2XD

420.000

5d

Kết cấu:

- Khung cột gỗ tạm nhóm V, gỗ vườn hoặc khung sắt vận dụng mái lợp tôn, ngói hoặc tranh, vật liệu làm mái chủ yếu bằng gỗ vườn nhóm 4 trở lên. Tường toóc xi hoặc bao che bằng gỗ ván, gót ép …chiều cao < 2,5m. Nền láng vữa xi măng.

- Cửa gỗ bình thường.

m2XD

320.000

06

- Chuồng trại gia súc, gia cầm khung gỗ vườn, tre ngâm hoặc sắt tận dụng, xây bao che tường gạch hoặc blô cao đến 1,2m;

- Nền láng vữa xi măng, mái lợp bằng vật liệu thông dụng

m2XD

235.000

07

Chuồng trại gia súc, gia cầm khung gỗ vườn, tre hoặc sắt tận dụng, lợp mái, bao che bằng vật liệu tạm

m2XD

115.000

08

Công trình nhà vệ sinh tự hoại, móng tường, hầm phốt xây blô, gạch, đá theo tiêu chuẩn, tường ốp gạch men, bệ xí men- mái BTCT

m2XD

2.910.000

09

Công trình nhà vệ sinh tự hoại, móng tường, hầm phốt xây Blô, gạch đá theo tiêu chuẩn, tường ốp gạch men, bệ xí men- mái lợp ngói, tôn...

m2XD

1.940.000

10

Công trình nhà vệ sinh 2 ngăn (Hố xí hai ngăn) bao che bằng vật liệu tạm, nền láng xi măng, mái lợp ngói, tôn hoặc vật liệu tạm

m2XD

470.000

11

Nhà tắm xây gạch blô, nền xi măng, lợp mái, tường ốp men, có hệ thống nước bên trong

m2XD

640.000

12

Nhà tắm xây gạch blô, nền xi măng, lợp mái, tường ốp men, không có hệ thống nước

m2XD

570.000

13

Nhà tắm xây gạch blô, nền xi măng, không lợp mái, chưa ốp lát, không có hệ thống nước

m2XD

235.000

14

 Lán, chái che có kết cấu khung sắt, lợp tôn, nền đất

m2XD

180.000

15

Các dạng Am thờ ngoài trời xây gạch hoặc bằng thép bê tông có trang trí hoa văn cầu kỳ có diện tích £ 1m2

Cái

940.000

16

Các dạng Am thờ ngoài trời xây gạch hoặc bằng BTCT, trang trí hoa văn đơn giản, diện tích £ 1m2

Cái

700.000

17

Bình phong xây gạch trang trí hoa văn cầu kỳ

m2XD

660.000

18

Bình phong xây gạch trang trí hoa văn bình thường

m2XD

570.000

19

Bể chứa nước xây bằng gạch, Blô

m2XD

820.000

20

Sân BT sạn ngang dày £ 10 cm , M 100

m2XD

90.000

21

Sân BT sạn ngang dày £ 10 cm , M >100

m2XD

110.000

22

Sân gạch hoặc đá chẻ trát mạch

m2XD

80.000

23

Sân lát gạch Gốm hoặc gạch blook

m2XD

150.000

24

Tường rào xây bằng gạch hoặc blô cao £1.5 m, bổ trụ gạch. Phía trên có chông sắt

m dài

305.000

25

Tường rào xây bằng gạch hoặc blô cao >1.5 m, bổ trụ gạch, Phía trên có chông sắt

m dài

335.000

26

Tường rào phía dưới chân xây gạch, blô H ³ 0,5m; phía trên khung sắt hộp  cao >1,2 m

m2

400.000

27

Tường rào dây kẽm gai, cọc sắt hoặc BT, cao >1,4m

m dài

50.000

28

Tường rào dây kẽm gai, cọc sắt hoặc BT, cao £ 1,4m

m dài

40.000

29

Trụ cổng có ốp gạch trang trí

m3 xây

1.265.000

30

Trụ cổng thường không ốp trang trí

m3 xây

910.000

31

Cửa sắt hộp có ray kéo

m2

500.000

32

Cửa sắt hộp không có ray kéo

m2

450.000

33

Giếng nước xây hoàn toàn sâu £ 7m

m sâu

370.000

34

Giếng nước xây hoàn toàn sâu > 7m (Từ mét thứ 8)

m sâu

420.000

35

Giếng đất sâu > 10m

m sâu

270.000

36

Giếng đất sâu £ 10m

m sâu

230.000

37

Giếng khoan

cái

3.040.000

38

Ao cá đào sâu đến 1,5m (Chỉ tính phần diện tích đào)

m2

50.000

39

Mồ mả đắp đất đường kính nấm từ £ 2m

mộ

950.000

40

Mồ mả đắp đất đường kính nấm > 2 £ 3m

mộ

1.075.000

41

Mồ mả đắp đất thời gian dưới 3 năm (Mộ < 3 năm)

mộ

8.855.000

42

Mồ mả xây nấm bình thường (Không tính mộ xây trong lăng) có đường kính £ 1m

mộ

1.400.000

43

Mồ mả xây nấm bình thường (Không tính mộ xây trong lăng) có đường kính >1 đến £ 2m

mộ

1.800.000

44

Mồ mả xây nấm bình thường (Không tính mộ xây trong lăng); đường kính £ 3m

mộ

2.280.000

***

Một số đơn giá, công việc còn dở dang

 

 

45

Công cày, bừa

m2

350

46

Kè xây blô

m3 xây

610.000

47

Kè xây đá chẻ

m3 xây

760.000

48

Bê tông cốt thép đá 1 x 2 mác 250

m3

1.000.000

Một số quy định liên quan:

- Đơn giá trên áp dụng cho khu vực Đông Hà, Cam Lộ, Triệu Phong.

Các khu vực khác điều chỉnh hệ số khu vực, cụ thể như sau:

+ Khu vực thị xã Quảng Trị, huyện Gio Linh: 1,02;

+ Khu vực Hải Lăng, Đakrông, Vĩnh Linh: 1,05;

+ Khu vực Hướng Hóa: 1,08;

+ Khu vực huyện Đảo Cồn Cỏ được tính theo đơn giá riêng.

- Diện tích xây dựng (m2XD) là diện tích tính cho nhà một tầng, đối với nhà nhiều tầng thì cộng diện tích các tầng lại để tính;

- Nhà có kết cấu riêng biệt thì cấp nhà xác định cho từng loại kết cấu;

- Nhà đang xây dựng dở dang thì xác định tỷ lệ % theo mức độ hoàn thiện để xác định giá, không được điều chỉnh cấp nhà;

- Các dạng Nhà sàn của đồng bào dân tộc được vận dụng tính toán theo cấp hạng nhà tương đương;

- Giếng nước đào qua nền đá được tính thêm chi phí đào thực tế;

- Lăng, Miếu, Nghĩa trang liệt sĩ, Di tích lịch sử ...có thể vận dụng theo đơn giá của các danh mục tương đương như nêu trên hoặc được tính cho từng công trình theo kết cấu, quy cách và diện tích cụ thể;

- Các loại nhà, vật kiến trúc không có danh mục thì áp dụng mức giá tương đương;

- Đối với nhà biệt thự, nhà có kết cấu đặc biệt, nhà gỗ có kiến trúc hoa văn chạm trổ, độ phức tạp về kết cấu kiến trúc, công trình kiến trúc khác chưa có trong đơn giá và có kết cấu khác biệt thì tính toán bổ sung riêng. Hội đồng bồi thường căn cứ vào thiết kế và đơn giá xây dựng cơ bản hiện hành tính toán giá trị gửi kiên Sở Tài chính- Xây dựng thẩm định trình UBND cùng cấp phê duyệt kèm theo dự toán kinh phí bồi thường;

- Các loại mộ Tổ, mộ Họ chôn độc lập có đường kính lớn được tính bổ sung chi phí đào đất tùy theo kích thước và các chi phí hợp lý khác liên quan. Trường hợp mộ phái, mộ họ, lăng tẩm có kiến trúc phức tạp, ngoài việc bồi thường theo quy định được hỗ trợ thêm công thợ làm kép, chi phí di dời thực tế; mức bồi thường cụ thể do Hội đồng bồi thường lập và trình cơ quan Tài chính cùng cấp có ý kiến trước khi trình UBND cùng cấp phê duyệt;

- Mồ mả đắp đất; mồ mả xây nấm bình thường có đường kính trên 3m (Tính từ loại có đường kính 4m trở lên) nếu đường kính tăng thêm 1m được tính bồi thường với đơn giá tăng thêm 1,2 lần so với mộ cùng loại có đường kính nhỏ hơn 1m liền kề;

- Các loại mồ mả khi cất bốc phải chuyển đi nơi khác phạm vi > 01Km được hỗ trợ thêm chi phí di chuyển, quản trang 200.000đ/mộ./.

 

PHỤ LỤC SỐ 2

ĐƠN GIÁ CÁC LOẠI CÂY, HOA MÀU ÁP DỤNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ
(Kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2010 của UBND tỉnh)

Số TT

Tên, quy cách các loại cây, hoa màu

ĐVT

Đơn giá (Đồng)

01

Dừa

cây

 

a)

Cây con

cây

20.000

b)

Loại mới trồng 1 đến £  2 năm di chuyển được.

cây

60.000

c)

Loại trồng từ  > 2 £  5 năm (Chưa có quả)

cây

150.000

d)

Loại bắt đầu thu hoạch trở lên > 5 năm

cây

300.000

02

Mít

cây

 

a)

Loại mới trồng £ 1 năm

cây

20.000

b)

Loại trồng từ  > 1năm  £  2 năm

cây

40.000

c)

Loại trồng > 2 năm £ 5 năm

 

100.000

d)

Cây > 5 năm

cây

170.000

03

cây

 

a)

Loại mới trồng £ 1 năm

cây

25.000

b)

Loại trồng từ  > 1năm  £  2 năm

cây

50.000

c)

Loại trồng từ  > 2 £  5 năm

cây

95.000

d)

Loại cây > 5 năm

cây

150.000

04

Đào, vú sữa, bồ kết,  me

cây

 

a)

Loại mới trồng £ 1 năm

cây

20.000

b)

Loại trồng từ  > 1năm  £  2 năm

cây

60.000

c)

Loại trồng từ > 2 £  4 năm

cây

90.000

d)

Loại cây > 5 năm

cây

150.000

05

Mãng cầu, táo, thanh long

cây

 

a)

Loại trồng  £  2 năm

cây

20.000

b)

Loại trồng từ > 2 £  4 năm

cây

75.000

c)

Loại cây > 4 năm

cây

120.000

06

Sapuchê

cây

 

a)

Loại mới trồng  £  1 năm

cây

20.000

b)

Loại trồng  1 đến £  3 năm

cây

60.000

c)

Loại cây trồng từ  > 3 £  5 năm

cây

130.000

d)

Loại cây > 5 năm

cây

200.000

07

Xoài, nhãn, vải, chôm chôm, cóc, mận, bồ quân

cây

 

a)

Loại trồng  £  2 năm

cây

60.000

b)

Loại trồng từ > 2 năm  £  4 năm

cây

90.000

c)

Loại trồng  > 4 £  7 năm

cây

150.000

d)

Loại cây > 7 năm

cây

200.000

08

Chanh, cam, quýt, bưởi

cây

 

a)

Loại trồng  £  2 năm

cây

40.000

b)

Loại trồng từ  > 2 £  4 năm

cây

120.000

c)

Loại trồng  > 4 năm

cây

200.000

09

Khế, trứng gà, ổi, trứng cá

cây

 

a)

Loại mới trồng  £  2 năm

cây

20.000

b)

Loại trồng từ  > 2 £  4 năm

cây

50.000

c)

Loại trồng > 4 năm

cây

100.000

10

Hồ tiêu trồng có choái

cây

 

a)

Loại cây mới trồng £ 1năm

cây

100.000

b)

Loại cây trồng từ > 1 £  3 năm

cây

150.000

c)

Loại cây > 3 £  5 năm

cây

200.000

d)

Loại cây  > 5 năm

cây

250.000

11

Quế, trẩu, bời lời

cây

 

a)

Loại cây mới trồng £ 1năm

cây

15.000

b)

Loại cây > 1 năm £  3 năm

cây

40.000

c)

Loại cây > 3 năm £  7 năm

cây

120.000

d)

Loại cây > 7 năm

cây

180.000

12

Cây Mớc

cây

 

a)

Loại cây £  2 năm

cây

20.000

b)

Loại cây > 2 năm £  5 năm

cây

35.000

c)

Loại cây > 5 năm

cây

50.000

13

Xoan (Sầu đông)

cây

 

a)

Loại cây mới trồng £  2 năm

cây

10.000

b)

Loại cây > 2 năm £  5 năm

cây

30.000

c)

Loại cây > 5 năm

cây

50.000

14

Cà phê

cây

 

a)

Loại cây mới trồng £  1,5 năm

cây

15.000

b)

Loại cây trồng từ > 1,5 năm  £  4 năm

cây

40.000

c)

Loại cây  > 4 năm

cây

60.000

15

Điều

cây

 

a)

Loại trồng  £  1 năm

cây

30.000

b)

Loại cây > 1 £  4 năm

cây

70.000

c)

Loại cây > 4

cây

150.000

16

Cau

cây

 

a)

Loại mới trồng  £  2 năm

cây

20.000

b)

Loại cây trồng > 2 năm £ 4 năm

cây

40.000

c)

Loại cây > 4 £  7 năm

cây

80.000

d)

Loại cây > 7 năm

cây

130.000

e)

Cau trồng tập trung (Mật độ >4 cây/1m2)

m2

20.000

17

Cây gỗ Huê mộc

cây

 

a)

Loại mới trồng  £  2 năm

cây

35.000

b)

Loại cây trồng > 2 năm £ 5 năm

cây

60.000

c)

Loại cây > 5 £  7 năm

cây

180.000

d)

Loại cây > 7 năm

cây

250.000

đ)

Gỗ Huê mộc trồng tập trung (Mật độ > 4 cây/1m2)

m2

20.000

18

Cao su

cây

 

a)

Loại cây mới trồng £  1 năm

cây

30.000

b)

Loại cây trồng > 1 năm  £  4 năm

cây

100.000

c)

Loại cây  > 4 năm £  7 năm

cây

200.000

d)

Loại cây > 7 năm

cây

500.000

19

Trầu không

khóm

50.000

20

Cây bóng mát

cây

 

A

Cây phượng, bàng, hoa sữa...

cây

 

a)

Loại cây mới trồng £  2 năm

cây

50.000

b)

Loại cây > 2 năm  £  4 năm

cây

70.000

c)

Loại cây > 4 năm

cây

120.000

B

Cây sến, sấu, bằng lăng, ...

cây

 

a)

Loại cây mới trồng £  2 năm

cây

50.000

b)

Loại cây > 2 năm  £  4 năm

cây

100.000

c)

Loại cây > 4 năm

cây

180.000

21

Bạch đàn, dương liễu, tràm trồng phân tán (Trong vườn, hàng rào, dọc đường...)

cây

 

a)

Loại mới trồng  £  2 năm

cây

10.000

b)

Loại cây trồng từ > 2 năm £  5 năm

cây

30.000

c)

Loại cây  > 5 năm

cây

50.000

22

Bạch đàn, dương liễu, tràm ... trồng tập trung

(Nguyên sinh mật độ >2.000 cây/ha)

ha

 

a)

Loại trồng £  2 năm

ha

7.500.000

b)

Loại trồng từ  > 2 £  4 năm

ha

  10.500.000

c)

Loại trồng  > 4 năm

ha

13.000.000

23

Bạch đàn, dương liễu, tràm  trồng tập trung

(Tái sinh)

ha

 

a)

Loại mới phát triển  £  2 năm

ha

5.500.000

b)

Loại cây phát triển từ > 2 năm £  4 năm

ha

6.500.000

c)

Loại cây > 4 năm

ha

7.500.000

24

Thông nhựa

ha

 

a)

Loại cây £  4 năm

ha

10.500.000

b)

Loại cây > 4 năm £  7 năm

ha

13.000.000

c)

Loại cây > 7 năm

ha

17.000.000

25

Chè xanh trồng phân tán trong vườn nhà

bụi

 

a)

Cây £  2 năm

bụi

10.000

b)

Loại cây đang thu hoạch  > 2 năm

bụi

40.000

26

Chè xanh trồng tập trung (13.000 cây/ha)

ha

 

a)

Loại mới trồng £ 1 năm

ha

15.000.000

b)

Loại trồng > 1 năm  £  3 năm

ha

20.000.000

c)

Loại  đang thu hoạch ổn định > 3năm £ 10 năm

ha

30.000.000

d)

Loại trồng > 10 năm

ha

20.000.000

27

Dứa (Thơm) trồng phân tán (Trong vườn nhà)

khóm

 

a)

Loại mới trồng cây £  1 năm

khóm

5.000

b)

Loại đang thu hoạch > 1 năm

khóm

10.000

28

Dứa (Thơm) trồng tập trung

m2

 

a)

Loại mới trồng  £  1 năm

m2

10.000

b)

Loại chuẩn bị và đang thu hoạch > 1 năm

m2

15.000

29

Đu đủ 

cây

 

a)

Loại cây mới trồng  £  1m

cây

10.000

b)

Loại cây cao > 1 mét chưa có quả

cây

30.000

c)

Loại cây đang có quả

cây

50.000

30

Chuối

cây

 

a)

Loại cây £ 1m

cây

10.000

b)

Loại cây >1m £ 1,5m chưa có quả

cây

20.000

c)

Loại cây đang có quả chưa đến thời kỳ thu hoạch

cây

100.000

d)

Loại cây đang có quả đến thời kỳ thu hoạch

cây

30.000

31

 Mía trồng phân tán (Bình quân khóm 5 cây)

khóm

 

a)

Loại trồng £  6 tháng

khóm

20.000

b)

Loại trồng > 6 tháng

khóm

30.000

32

Mía nguyên liệu (Dùng để ép đường)

m2

5.000

33

Lồ ô, tre ,  luồng

cây

 

a)

Loại trồng £  2 năm tuổi

cây

8.000

b)

Loại trồng > 2 năm

cây

12.000

34

Giáo, vầu (Khóm đến 10 cây)

khóm

70.000

35

Hóp (Bình quân 10cây/khóm)

khóm

50.000

36

Đậu, mè, kê...

m2

6.500

37

Môn, khoai từ, khoai tía

m2

9.000

38

Khoai lang, sắn (4 gốc/m2)

m2

5.000

39

Sắn dây

bụi

70.000

40

Rau màu các loại

m2

6.500

41

Lúa

m2

6.500

42

Hàng rào cây xanh thường

md

20.000

43

Hàng rào cây xanh tạo hình

md

50.000

44

Mai vàng trồng dưới đất trong vườn (Đường kính thân được tính từ gốc lên khoảng 25cm)

 

 

a)

Cây có đường kính > 10cm

cây

300.000

b)

Cây có đường kính  từ 5 ÷ 10cm

cây

150.000

c)

Cây có đường kính 3 ÷ < 5cm

cây

70.000

d)

Loại có đường kính 2 ÷ < 3cm

cây

40.000

e)

Loại có đường kính < 2cm

cây

20.000

f)

Mai trồng tập trung (Mật độ > 4 cây/m2)

m2

20.000

45

Cây Gió (Cây lấy trầm)

cây

 

a)

Cây mới trồng < 1 năm

cây

20.000

b)

Cây trồng từ > 1 năm đến £  3 năm tuổi

cây

80.000

c)

Cây trồng từ > 3 năm đến £  6 năm tuổi

cây

150.000

d)

Cây trồng  >  6 năm đến £  10 năm tuổi

cây

250.000

đ)

Cây trồng  >  10 năm

cây

450.000

46

Cây giống ươm bầu nilon  (Hỗ trợ di chuyển)

bầu

 

a)

Loại cây lâm nghiệp

bầu

700

b)

Cây công nghiệp

bầu

1.000

c)

Cây ăn quả

bầu

2.500

47

Cây giống ươm thẳng xuống đất (Hỗ trợ di chuyển)

m2

 

a)

Loại cây lâm nghiệp

m2

20.000

b)

Cây công nghiệp

m2

25.000

c)

Cây ăn quả

m2

30.000

Một số quy định liên quan đến xử lý khi bồi thường, hỗ trợ:

+ Đơn giá quy định tại Quyết định trên là đơn giá cây trồng trên đất, không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất;

+ Các loại cây chưa được quy định trong bảng giá thì căn cứ mức giá của loại cây tương đương để xác định giá;

+ Các loại cây, hoa màu sau khi được bồi thường chủ tài sản tự chặt hạ hoặc di dời để giải phóng mặt bằng và được hưởng sản phẩm thu hồi;

+ Các loại cây tự mọc (Mảng cầu, chanh, cam, quýt…) không trồng theo đúng kỹ thuật thì không được xem xét để bồi thường;

+ Trường hợp cần giữ lại số cây, hoa màu để đảm bảo môi trường chung thì 2 bên (Chủ sử dụng đất mới và chủ sử dụng đất cũ) tự thỏa thuận.

+ Đối với các loại cây giống: Mức giá trên đã bao gồm chi phí hao hụt, hư hại trong quá trình di chuyển;

+ Cây cổ thụ có đường kính lớn, ngoài đơn giá đền bù theo quy định được hỗ trợ thêm kinh phí di dời, di chuyển theo thực tế;

+ Đối với trường hợp trên cùng diện tích đất có trồng nhiều loại cây với mật độ khác nhau thì bồi thường cho một loại cây có giá trị nhất; các loại cây còn lại được hỗ trợ bằng 50% theo đơn giá bồi thường của loại cây đó./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.107

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40