Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Số hiệu: 13/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Cách Mạng
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 13/2010/QĐ-UBND

Cần Giờ, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ.

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CẦN GIỜ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội khóa XII về thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 724/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về danh sách huyện, quận, phường của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Căn cứ Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất;
Căn cứ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 36/TTr-TNMT ngày 30 tháng 8 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 (Bảy) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch, Trưởng Ban Bồi thường Giải phóng mặt bằng huyện, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính huyện, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Cách Mạng

 


QUY TRÌNH

 THỰC HIỆN CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CẦN GIỜ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 13/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ)

Số TT

Trình tự

Nội dung công việc

Cơ quan ban hành

Cơ quan thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

A

Giai đoạn chuẩn bị công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

 

 

 

 

01

Chuẩn bị hồ sơ thông báo thu hồi đất

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp nhận hồ sơ pháp lý liên quan đến khu đất thu hồi (văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định duyệt dự án đầu tư; Bình đồ; Bản đồ xác định ranh giải tỏa thể hiện bằng tọa độ…)

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Chủ đầu tư dự án.

Không quá 30 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ từ Chủ đầu tư dự án

02

Ban hành thông báo thu hồi đất

- Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu và trình Ủy ban nhân dân huyện Thông báo thu hồi đất theo đề nghị của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành thông báo thu hồi đất.

Ủy ban nhân dân huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng.

03

Tổ chức công bố thông báo thu hồi đất

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thông báo thu hồi đất đến người có đất bị thu hồi: thông báo thu hồi đất và thông qua Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Việc thông báo thu hồi đất được thực hiện trên phương tiện thông tin đại chúng của địa phương và được niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi.

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Chủ đầu tư dự án;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn;

- Người bị ảnh hưởng giải tỏa.

04

Ban hành Quyết định Thành lập Hội đồng Bồi thường của dự án và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng

- Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký ban hành Quyết định thành lập Hội đồng Bồi thường của dự án và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng.

- Đối với các dự án có quy mô nhỏ, đơn giản thu hồi đất dưới 10 hộ thì không nhất thiết phải thành lập Hội đồng Bồi thường của dự án, tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Chủ tịch UBND huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

05

Lập phương án tổng thể

- Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do nhà đầu tư lập hoặc Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng giúp nhà đầu tư lập. Nội dung Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được lập theo khoản 2, Điều 40 Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

Chủ đầu tư dự án

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Các phòng, ban huyện;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn

20 ngày kể từ ngày tổ chức thông báo thu hồi đất

06

Thẩm định phương án tổng thể

- Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đồng thời Báo cáo kết quả thẩm định cho cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Chủ đầu tư dự án;

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng.

15 ngày kể từ ngày nhận được phương án tổng thể

07

Phê duyệt phương án tổng thể

- Trường hợp Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là một nội dung của dự án đầu tư thì được phê duyệt cùng với dự án đầu tư;

- Trường hợp dự án đầu tư không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì Ủy ban nhân dân huyện xem xét, chấp thuận theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường

 

05 ngày kể từ ngày nhận được Tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường

08

Thực hiện các dịch vụ về bồi thường

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ vào tình hình thực tế và quy mô của dự án có Văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân huyện cho phép được chỉ định thầu (gói thầu thẩm định giá có giá trị nhỏ hơn 100 triệu đồng và gói thầu đo đạc có giá trị nhỏ hơn 500 triệu đồng) ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn có chức năng thực hiện các dịch vụ về bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Đơn vị đo đạc;

- Đơn vị thẩm định giá.

Không quá 03 ngày làm việc

09

Khảo sát, chuẩn bị lập phương án bồi thường

1. Kê khai nguồn gốc đất, tài sản;

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tổ chức thực hiện phát và hướng dẫn tờ kê khai cho người có đất, tài sản bị ảnh hưởng giải tỏa.

- Người có đất, tài sản bị ảnh hưởng giải tỏa kê khai theo mẫu do Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phát và nộp theo thời gian quy định.

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Người bị ảnh hưởng giải tỏa.

Không quá 05 ngày, kể từ ngày nhận được tờ khai

2. Đo đạc, kiểm kê đất, tài sản: Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kiểm tra xác định nội dung kê khai và đo đạc, kiểm kê đất đai, tài sản gắn liền với đất.

 

Tổ công tác kiểm kê

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Đơn vị đo đạc;

- Người bị ảnh hưởng giải tỏa.

Theo kế hoạch thực hiện (tùy theo quy mô của dự án)

3. Xác minh pháp lý: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thực hiện việc xác nhận nguồn gốc, quá trình sử dụng đất đai, tài sản của người bị thu hồi đất… theo nội dung đề nghị xác minh của Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng.

 

UBND xã, thị trấn

- Phòng Tài nguyên - Môi trường;

- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất;

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Người bị ảnh hưởng giải tỏa.

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ nhận hồ sơ

10

Thẩm định và trình duyệt giá đất để tính bồi thường.

1. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với Đơn vị tư vấn thẩm định giá có chức năng thực hiện xác định giá đất theo giá trị thị trường trong điều kiện bình thường để trình thành phố quyết định giá đất tính bồi thường.

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Đơn vị tư vấn thẩm định giá.

15 ngày làm việc kể từ ngày ký kết hợp đồng thực hiện

2. Hội đồng Bồi thường của dự án tổ chức thẩm định thông qua Chứng thư thẩm định giá, do Đơn vị tư vấn lập.

 

Hội đồng Bồi thường của dự án

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Đơn vị tư vấn thẩm định giá.

01 buổi làm việc

3. Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng căn cứ Chứng thư thẩm định giá đã được Hội đồng bồi thường của dự án thông qua tham mưu Tờ trình cho Ủy ban nhân dân dân huyện trình Hội đồng thành phố thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt giá đất để tính bồi thường.

Ủy ban nhân dân huyện

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

 

Không quá 03 ngày, kể từ ngày họp nghiệm thu chứng thư thẩm định giá

11

Lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề

Nội dung phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Hội đồng Bồi thường dự án

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Thành viên Hội đồng của dự án;

- Các Phòng, Ban liên quan.

Không quá 20 ngày, kể từ ngày thực hiện xong công tác đo đạc, kiểm kê và xác minh nguồn gốc pháp lý

12

Công khai lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tổ chức niêm yết công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất thu hồi để người bị thu hồi đất tham gia ý kiến. Đồng thời phát chiết tính bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho từng hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng trong dự án.

- Thông báo địa điểm tiếp nhận góp ý Phương án bồi thường; Bản chiết tính và thời hạn góp ý theo quy định (20 ngày).

- Việc niêm yết phải được lập thành Biên bản có xác nhận của đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn và đại diện những người có đất bị thu hồi.

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn;

- Đại diện những người bị ảnh hưởng giải tỏa.

20 ngày kể từ ngày niêm yết, công khai

13

Hoàn chỉnh và trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp

- Hết thời hạn niêm yết và tiếp nhận ý kiến, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tổng hợp ý kiến đóng góp bằng văn bản (nêu rõ số lượng ý kiến đồng ý, số lượng ý kiến không đồng ý, số lượng ý kiến khác đối với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trường hợp còn nhiều ý kiến không tán thành phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng cần giải thích rõ, xem xét hoặc điều chỉnh trước khi chuyển Phòng Tài nguyên và Môi trường thẩm định);

- Hoàn chỉnh và gửi phương án đã hoàn chỉnh kèm theo bản tổng hợp ý kiến đóng góp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đề thẩm định

Hội đồng Bồi thường dự án

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Các Phòng, Ban liên quan

05 ngày sau khi hết thời hạn niêm yết

14

Thẩm định Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp

Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Các Phòng, Ban liên quan.

15 ngày sau khi nhận được phương án bồi thường, nhưng không quá 05 ngày kể từ ngày ra Quyết định thu hồi đất

15

Ban hành Quyết định thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng

Phòng Tài nguyên và Môi trường chuẩn bị hồ sơ thu hồi đất trình Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư (Trường hợp khu đất thu hồi có cả tổ chức, hộ gia đình cá nhân sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Trong thời hạn không quá 05 ngày, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài)

Ủy ban nhân dân huyện

Phòng Tài nguyên – Môi trường

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

20 ngày làm việc kể từ ngày nhận thẩm định phương án bồi thường

16

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phương án đào tạo, chuyển đổi nghề

Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu và trình Chủ tịch Ủy ban nhân huyện (thay mặt Ủy ban nhân dân) ký Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề.

Ủy ban nhân dân huyện

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng.

Không quá 05 ngày kể từ ngày ra Quyết định thu hồi đất

17

Công bố công khai Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề

- Hội đồng bồi thường của dự án phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phổ biến và niêm yết công khai quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi;

- Gửi Quyết định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người có đất bị thu hồi trong đó nêu rõ về mức bồi thường, hỗ trợ, về bố trí tái định cư (nếu có).

Hội đồng Bồi thường dự án

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Chủ đầu tư dự án;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn;

- Người bị ảnh hưởng giải tỏa.

03 ngày sau khi phương án bồi thường được phê duyệt

B.

Giai đoạn thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

 

 

 

 

01

Thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Bồi thường, hỗ trợ bằng tiền:

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng gửi thông báo về thời gian, địa điểm chi trả tiền bồi thường (kèm theo Quyết định phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ thiệt hại của hộ gia đình, cá nhân);

- Nếu hết thời gian thông báo mời nhận tiền mà người được thông báo không đến nhận tiền bồi thường thì Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng lập thủ tục gửi số tiền trên vào cho Ngân hàng theo quy định.

2. Bồi thường bằng nền đất hoặc bố trí tái định cư:

- Căn cứ theo các chính sách được quy định trong phương án bồi thường được duyệt, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng phối hợp với các Đơn vị có liên quan tổ chức bàn giao nền đất ở tái định cư hoặc bố trí tái định cư, nhà ở tái định cư cho hộ gia đình, cá nhân (nếu có).

- Trường hợp người bị thu hồi đất được bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư không đồng ý nhận nền đất, nhà ở tái định cư (căn hộ) thì Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng giữ nguyên nền đất ở tái định cư để làm cơ sở giải quyết khiếu nại.

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Chủ đầu tư dự án;

- Các Phòng, Ban liên quan;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn;

- Người bị ảnh hưởng giải tỏa.

Sau khi có quyết định phê duyệt phương án bồi thường và kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân

02

Điều chỉnh hoặc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sau khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ (bằng tiền, bằng đất hoặc bố trí tái định cư) cho các hộ gia đình cá nhân, Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng thu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân, tổ chức bị thu hồi đất (kèm hồ sơ có liên quan) chuyển đến Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện điều chỉnh, thu hồi phần diện tích đất bị thu hồi giải tỏa.

 

Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng.

20 ngày, kể từ nhận hồ sơ hợp lệ

C.

Giai đoạn bàn giao và kết thúc công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:

 

 

 

01

Tiếp nhận, thu hồi mặt bằng giao cho Chủ đầu tư

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng tiếp nhận mặt bằng đã thu hồi sau khi đã thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi. Đồng thời bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư thi công dự án (trường hợp việc bồi thường thực hiện theo tiến độ thì chủ đầu tư được nhận bàn giao phần diện tích đã thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ để triển khai dự án)

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Chủ đầu tư dự án;

- Các Phòng, Ban liên quan.

20 ngày sau khi đã thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ cho người bị thu hồi đất

02

Cưỡng chế thu hồi đất (bàn giao mặt bằng bắt buộc)

Hồ sơ thủ tục thực hiện trong hướng dẫn tại điều 45 Quyết định 35/2010/QĐ-UBND ngày 28/5/2010 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Ủy ban nhân dân huyện

Thanh tra Xây dựng

- Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Phòng Tài nguyên và Môi trường;

- Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Đã quá 30 ngày, kể từ thời điểm bàn giao mặt bằng theo quy định

03

Thanh quyết toán công tác bồi thường giải phóng mặt bằng

Lập thủ tục quyết toán và thanh lý hợp đồng với Chủ đầu tư dự án theo quy định hiện hành.

 

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng

Chủ đầu tư dự án.

Sau khi đã hoàn tất hồ sơ bồi thường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 13/2010/QĐ-UBND ban hành Quy trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện Cần Giờ do Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.111

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199