Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 129/2004/QĐ-UB về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 129/2004/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 13/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 129/2004/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2004 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT VÀ NHÀ HÀ NỘI

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;
Căn cứ Luật đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/7/2003 của Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp việc của UBND tỉnh thành quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường ở địa phương;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm thông tin lưu trữ và dịch vụ nhà đất thuộc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội.

Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc và ngân hàng theo đúng quy định của pháp luật.

Trụ sở đặt tại 18 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2: Chức năng, nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội:

A/ Chức năng:

- Là tổ chức sự nghiệp giúp cho Sở Tài nguyên Môi trường và Nhà đất thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về tài nguyên, môi trường và nhà đất.

- Thực hiện tư vấn và cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, công dân có nhu cầu liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành về tài nguyên, môi trường và nhà đất.

- Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội và chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

B/ Nhiệm vụ:

1. Thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất và nhà đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền quyết định của UBND Thành phố Hà Nội.

2. Lập, chỉnh lý và quản lý hồ sơ địa chính gốc trên địa bàn Thành phố; Tiếp nhận kết quả biến động đất và nhà từ sở Tài nguyên và Môi trường và Nhà đất và cơ quan có thẩm quyền để  tập hợp chỉnh lý biến động thống nhất hệ thống hồ sơ địa chính gốc.

3. Cung cấp số liệu địa chính và nhà các cơ quan chức năng phục vụ mục đích quản lý nhà nước của Thành phố.

4. Xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng hệ thống thông tin về đất và nhà của Thành phố.

5. Đào tạo, bồi dưỡng và hướng dẫn thống nhất hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ cho các tổ chức đăng ký đất và nhà tại quận huyện.

6. Nghiên cứu ứng dụng, tư vấn triển khai công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực quản lý và lưu trữ thông tin của ngành.

7. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để tổ chức, tiếp nhận, triển khai thực hiện các dự án liên quan đến lĩnh vực đăng ký đất và nhà.

8. Thực hiện các dịch vụ hành chính công về đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, cung cấp thông tin đất và nhà, trích lục bản đồ do chia tách nhập thửa đất, trích sao hồ sơ địa chính. Được thu phí, lệ phí và khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

C/ Tổ chức bộ máy và biên chế:

1. Bộ máy quản lý:

- Giám đốc và một số Phó Giám đốc

- Giám đốc Văn phòng do Thành phố bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Giám đốc sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất.

- Phó Giám đốc do sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội bổ nhiệm theo quy trình, tiêu chuẩn hiện hành của Nhà nước và Thành phố.

2. Các phòng chuyên môn:

- Phòng Tổ chức – Hành chính (bao gồm cả Tài chính Kế toán)

- Phòng Đăng ký đất và nhà

- Phòng Kỹ thuật xử lý dữ liệu

- Phòng Lưu trữ

- Phòng Dịch vụ hành chính công

3. Biên chế của Văn phòng:

Biên chế của Văn phòng là 40 người, bao gồm: 15 biên chế của Trung tâm Thông tin Lưu trữ và Dịch vụ nhà đất và một số công chức được điều động từ các Phòng, Ban chuyên môn của Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội (Ban 60/CP, Phòng Đo đạc bản đồ, Phòng đăng ký thống kê ...).

4. Phương tiện làm việc của Văn phòng Đăng ký đất và nhà

- Chuyển nguyên trạng cơ sở vật chất, phương tiện làm việc của Trung tâm thông tin lưu trữ và dịch vụ nhà đất để giao cho Văn phòng ổn định đi vào hoạt động.

- Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội phối hợp với sở Tài chính lập dự trù kinh phí Thành phố phê duyệt để mua sắm: máy móc, trang thiết bị văn phòng, ô tô, trang phục ... phục vụ cho Văn phòng hoạt động có hiệu quả.

Điều 3: Cơ chế tài chính

- Chế độ tài chính của Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội thực hiện theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 và Thông tư hướng dẫn số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính.

- Giao cho Sở Tài chính hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội xây dựng đơn giá chi phí dịch vụ hành chính công và các chi phí có liên quan khác dến hoạt động của Văn phòng.

Điều 4: Giao Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội xây dựng quy chế, tổ chức và hoạt động, quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu chức danh tiêu chuẩn của Văn phòng Đăng ký đất và nhà trình Giám đốc sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất Hà Nội phê duyệt sau khi có ý kiến tham gia của Sở Nội vụ Thành phố.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2004.

Điều 6: Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành Thành phố có liên quan và Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất và Nhà Hà Nội có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 129/2004/QĐ-UB về việc thành lập Văn phòng Đăng ký đất và nhà Hà Nội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.639

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170