Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 1289/QĐ-UBND 2015 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Vị Xuyên Hà Giang

Số hiệu: 1289/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Nguyễn Văn Sơn
Ngày ban hành: 16/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1289/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 16 tháng 7 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 CỦA HUYỆN VỊ XUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cNghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của huyện Vị Xuyên tại Tờ trình số 60/TTr-UBNTD ngày 29 tháng 5 năm 2015; Sở Tài nguyên & Môi trường tại Tờ trình s 115/TTr-STNMT ngày 26 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện Vị Xuyên với những chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch: (Chi tiết Phụ biểu 1);

2. Kế hoạch thu hồi đất: (Chi tiết Phụ lục 2);

3. Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất: (Chi tiết Phụ lục 3);

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng: (Chi tiết Phụ lục 4);

Điều 2. Xác định trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân huyện Vị Xun.

1.1. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

1.2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

1.3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

1.4. Định kỳ Báo cáo Kết quả thực hiện về UBND tỉnh qua Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. S Tài nguyên và Môi trường

2.1. Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất của huyện huyện Vị Xuyên;

2.2. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất về UBND tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TTr. T
nh ủy;
- TTr.
HĐND tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH tỉnh
- CT, các PCT
UBND tnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- LĐVP UBND t
nh;
- Cổng th
ông tin điện tử tnh;
- Lưu;
VT, CN, TD, NNTNMT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sơn

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2015
(Kèm theo Quyết định số: 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn v hành chính

TT Vị Xuyên

TT Việt Lâm

Xã Kim Trạch

Xã Phú Linh

Xã Kim Linh

Xã Minh Tân

Xã Thun Hòa

Xã Tùng Bá

Thanh Thủy

1

Đất nông nghiệp

NNP

141636.11

1282.58

1534.76

2607.71

4290.09

3582.93

10673.80

10445.05

11325.23

4944.72

1.1

Đất trng lúa

LUA

5335.52

127.24

89.35

141.13

206.14

151.28

224.97

233.50

584.56

152.15

 

Trong đó: Đt chuyên trng lúa nước

LUC

2157.95

3.59

34.45

141.13

177.49

151.28

54.22

128.00

544.80

37.58

1.2

Đt trồng cây hàng năm khác

HNK

8814.20

49.81

195.53

121.67

65.41

148.93

545.84

1248.85

465.58

202.60

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

6216.69

228.47

495.11

28.91

209.84

119.07

129.68

432.80

42.54

114.13

1.4

Đt rng phòng hộ

RPH

30839.48

-

-

612.40

1111.80

1021.10

481.50

2278.90

1297.20

992.08

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD

26091.20

-

-

-

-

-

5254.20

1195.80

6215.80

2130.90

1.6

Đt rng sản xut

RSX

64126.62

861.20

730.40

1672.97

2677.07

2142.30

4037.26

5055.10

2717.33

1349.93

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

186.65

15.86

24.37

30.63

19.83

0.25

0.35

0.10

2.22

2.93

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

25.76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5262.17

203.58

232.36

192.13

195.12

55.11

123.23

315.37

527.33

273.06

2.1

Đt quốc phòng

CQP

242.65

2.75

-

118.21

-

-

-

-

-

31.17

2.2

Đt an ninh

CAN

71.20

1.23

-

-

48.36

-

-

-

-

0.08

2.3

Đt khu công nghiệp

SKK

311.18

-

-

 

-

-

-

-

-

31.30

2.7

Đt cơ sở SX phi N nghiệp

SKC

88.70

14.15

1.41

-

-

-

0.26

-

39.74

19.49

2.8

Đt hoạt động khoáng sản

SKS

569.24

 

 

 

 

 

 

148.74

186.73

5.33

2.9

Đất phát trin hạ tng

DHT

1234.72

40.65

52.39

21.06

29.03

17.26

26.08

65.61

134.09

52.75

2.12

Đt bãi thải, xử cht thải

DRA

0.67

0.67

-

-

-

-

-

-

-

 

2.13

Đt tại nông thôn

ONT

911.82

-

-

30.55

61.56

18.40

73.76

41.07

98.93

29.27

2.14

Đt ở tại đô th

ODT

125.61

92.95

32.66

-

-

-

-

-

-

 

2.15

Đt xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

44.62

5.71

0.18

0.28

0.50

0.28

0.36

0.64

0.52

2.35

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

1.05

-

-

-

-

-

-

 

1.05

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

8.39

-

0.40

-

-

-

-

-

-

 

2.19

Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

60.34

8.00

6.39

1.13

2.27

-

-

1.60

6.67

3.61

2.20

Đất sản xuất VL xây dựng

SKX

49.78

5.89

-

-

-

-

-

0.71

-

 

2.22

Đt khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

0.54

0.54

-

-

-

-

-

-

-

 

2.23

Đt cơ sở tín ngưng

TIN

0.16

-

-

-

-

-

-

-

-

 

2.24

Đt sông, ngòi, suối

SON

1500.24

31.04

138.93

20.90

40.47

19.17

22.77

57.00

59.60

97.71

2.25

Đt có mt nước CD

MNC

41.25

-

-

-

12.93

-

-

-

-

 

3

Đt chưa sử dụng

CSD

2626.77

1.71

14.34

3.92

349.45

92.49

17.31

75.06

446.1

26.85119

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆN TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM 2015 (TIẾP THEO)
(Kèm theo Quyết định 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích pn theo đơn vị hành chính

Xã Thanh Đức

Xã Phong Quang

Xã Xín Chải

Xã Phương Tiến

Xã Lao Chi

Xã Cao Bồ

Xã Đạo Đức

Xã Thượng Sơn

Xã Linh H

1

Đất nông nghiệp

NNP

141636.11

2233.03

2808.83

2277.39

5657.07

4802.83

10903.42

3606.47

11534.60

7513.54

1.1

Đt trồng lúa

LUA

5335.52

147.03

99.08

120.46

150.71

136.14

286.79

279.51

638.28

403.56

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

2157.95

 

43.92

13.21

62.04

 

104.72

147.97

85.50

71.42

1.2

Đt trng cây hàng nám khác

HNK

8814.20

119.65

662.76

78.89

448.30

232.57

506.56

68.92

572.40

664.27

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

6216.69

186.12

61.72

120.14

204.26

156.79

834.86

178.50

703.24

92.58

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

30839.48

1044.90

67.80

820.40

 

811.40

97.70

205.50

4917.50

3160.50

1.5

Đt rừng đặc dụng

RDD

26091.20

 

914.20

479.00

2723.60

1608.40

4864.80

 

627.80

 

1.6

Đt rng sản xuất

RSX

64126.62

735.33

1001.59

658.50

2130.20

1857.53

4312.10

2832.90

4075.00

3173.64

1.7

Đt nuôi trng thủy sn

NTS

186.65

-

1.68

-

-

-

0.61

15.38

0.38

18.99

1.9

Đất nông nghip khác

NKH

25.76

-

-

-

-

-

-

25.76

-

-

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

5262.17

47.83

442.90

69.67

155.92

62.18

100.51

700.58

111.77

180.40

2.1

Đt quc phòng

CQP

242.65

0.21

75.90

0.06

-

0.17

-

14.18

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

71.20

-

-

-

-

-

-

21.53

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

311.18

-

-

-

-

-

-

279.88

-

-

2.7

Đt cơ ssn xuất phi nông nghip

SKC

88.70

-

0.22

-

1.53

-

0.48

2.96

1.97

-

2.8

Đt sử dụng hoạt động khoáng sản

SKS

569.24

-

 

-

 

-

-

-

-

29.11

2.9

Đt phát trin hạ tng cấp quốc gia, cp tnh, cấp huyện, cp xã

DHT

1234.72

29.85

202.35

14.47

41.92

24.13

31.77

67.02

23.83

48.24

2.12

Đất bãi thi, xử cht thải

DRA

0.67

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

911.82

6.50

25.10

11.15

26.58

21.54

28.10

35.66

35.80

58.72

2.14

Đt ở tại đô thị

ODT

125.61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.15

Đt xây dựng trụ s cơ quan

TSC

44.62

0.61

1.03

0.25

20.85

0.50

0.16

2.29

0.57

0.74

2.16

Đất XD trụ scủa tổ chức sự nghiệp

DTS

1.05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.18

Đt cơ sở tôn giáo

TON

8.39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa,

NTD

60.34

-

2.10

-

0.83

0.39

2.44

5.53

2.50

3.29

2.20

Đất sn xuất vật liệu xây dựng, làm đgốm

SKX

49.78

-

-

-

-

-

-

36.68

-

-

2.22

Đất khu vui chơi, gii trí công cộng

DKV

0.54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.23

Đt cơ sở tín ngưỡng

TIN

0.16

-

-

-

-

-

-

0.16

-

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1500.24

10.66

136.20

43.74

64.21

15.45

37.56

226.02

47.10

40.30

2.25

Đt có mặtc chuyên dùng

MNC

41.25

-

-

-

-

-

-

8.67

-

-

3

Đt chưa sdng

CSD

2626.77

41.35

220.44

0.22

13.91

147.56

12.67

54.70

107.67

13.78

 

PHỤ LỤC 1.

PHÂN BỔ DIỆC TÍCH CÁC LOẠI ĐẤT TRONG NĂM KẾ HOẠCH 2015 (TIẾP THEO)
(Kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tu sử dụng đt

Tng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Quảng Ngần

Việt Lâm

Xã Ngọc Linh

Xã Ngọc Minh

Xã Bạch Ngọc

Xã Trung Thành

1

Đất nông nghiệp

NNP

141636.11

8232.06

3275.98

3972.33

7095.61

11707.47

5328.61

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5335.52

176.13

223.55

241.92

116.69

219.90

185.46

 

Trong đó: Đất chuyên trồng a nước

LUC

2157.95

26.13

52.00

47.87

60.10

90.50

80.03

1.2

Đt trng cây hàng năm khác

HNK

8814.20

533.48

103.45

396.56

423.37

372.59

586.22

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN

6216.69

366.63

468.03

241.56

93.43

11.89

696.39

1.4

Đt rừng phòng hộ

RPH

30839.48

3642.90

1065.70

911.90

3048.50

2234.70

1015.10

1.5

Đt rng đặc dựng

RDD

26091.20

76.70

 

 

 

 

 

1.6

Đt rng sn xuất

RSX

64126.62

3432.40

1407.70

2173.90

3410.32

8864.90

2817.05

1.7

Đt nuôi trồng thủy sn

NTS

186.65

3.82

7.55

6.50

3.31

3.49

28.40

1.9

Đất nông nghiệp kc

NKH

25.76

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

5262.17

127.47

173.05

249.66

282.08

218.44

222.41

2.1

Đất quc phòng

CQP

242.65

-

-

-

-

-

-

2.2

Đất an ninh

CAN

71.30

-

-

-

-

-

-

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

311.18

-

-

-

-

-

-

2.7

Đt cơ sở sn xuất phi nông nghiệp

SKC

88.70

1.45

5.04

-

-

 

 

2.8

Đt sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

569.24

-

-

11.47

178.73

9.13

 

2.9

Đất phát trin h tng cp quốc gia, cp tỉnh, cp huyện, cp xã

DHT

1234.72

27.94

53.38

79.35

22.67

46.54

82.34

2.12

Đất bãi thải, xử lý cht thải

DRA

0.67

-

-

-

-

-

 

2.13

Đt ở tại nông thôn

ONT

911.82

16.60

35.33

63.85

32.98

110.68

49.70

2.14

Đt ở ti đô th

ODT

125.61

-

-

-

-

-

-

2.15

Đất xây dựng trsở cơ quan

TSC

44.62

0.18

0.26

1.47

0.32

0.98

3.59

2.16

Đt xây dựng tr s của tổ chức sự nghiệp

DTS

1.05

-

-

-

-

-

 

2.18

Đất cơ sở n giáo

TON

8.39

-

-

7.99

-

-

-

2.19

Đt làm nghĩa trang, nghĩa địa

NTD

60.34

 

0.57

8.86

1.68

1.27

1.20

2.20

Đt sản xut vật liệu xây dựng, làm đ gm

SKX

49.78

-

6.50

-

-

-

-

2.22

Đt khu vui chơi, gii trí công cộng

DKV

0.54

-

-

-

-

-

-

2.23

Đt cơ sở tín ngưỡng

TIN

0.16

-

-

-

-

-

-

2.24

Đt sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

1500.24

81.30

71.97

69.18

45.70

49.84

73.42

2.25

Đt có mặt nước chuyên dùng

MNC

41.25

-

-

7.49

-

-

12.16

3

Đất chưa sử dụng

CSD

2626.77

12.44

353.19

343.34

54.86

14.46

208.95

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị nh chính

TT VXuyên

TT Việt Lâm

Xã Kim Thạch

Xã Phú Linh

Xã Kim Linh

Xã Minh Tân

X.Thuận Hòa

Xã Tùng Bá

1

Đt nông nghiệp

NNP

354.80

5.81

1.40

3.29

1.00

1.00

1.64

1.00

44.85

1.1

Đt trồng lúa

LUA

12.58

-

-

0.19

0.00

-

-

-

0.08

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

0.28

-

-

0.19

-

-

-

-

 

1.2

Đt trng cây hàng năm khác

HNK

107.52

2.51

1.00

3.10

1.00

1.00

1.60

1.00

1.00

1.3

Đt trồng cây lâu năm

CLN

41.12

-

0.40

-

-

-

-

-

-

1.4

Đt rừng png hộ

RPH

5.12

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đt rng đc dụng

RDD

48.60

-

-

-

-

-

-

-

48.60

1.6

Đất rng sản xuất

RSX

188.81

3.30

-

-

-

-

0.04

-

43.77

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.94

0.70

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

2.19

-

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đt ở tại đô thị

ODT

0.70

0.70

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

NTD

0.05

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 2.

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 (TIẾP THEO)

Đơn vị tính : ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Thanh Thủy

Xã Thanh Đức

Xã Phong Quang

Xã Xín Chải

Xã Phương Tiến

Lao Chi

Cao Bồ

Xã Đạo Đức

1

Đt nông nghiệp

NNP

354.80

7.07

1.07

134.51

1.00

1.00

1.00

1.00

118.77

1.1

Đt trồng lúa

LUA

12.58

1.23

-

-

-

-

-

-

8.00

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

0.28

0.09

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đt trng cây hàng năm khác

HNK

107.52

2.47

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

65.77

1.3

Đt trồng cây lâu năm

CLN

41.12

0.30

-

-

-

-

-

-

40.00

1.4

Đt rừng png hộ

RPH

5.12

0.12

-

-

-

-

-

-

5.00

1.5

Đt rng đc dụng

RDD

48.60

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rng sản xuất

RSX

188.81

2.08

0.07

133.51

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

0.87

0.87

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.94

2.15

-

-

-

-

-

-

-

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

2.19

2.14

-

-

-

-

-

-

-

2.14

Đt ở tại đô thị

ODT

0.70

-

-

-

-

-

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

NTD

0.05

0.01

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 2

KẾ HOẠCH THU HỒI ĐẤT NĂM 2015 (TIẾP THEO)
(Kèm theo Quyết định số: 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Din tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Thượng Sơn

Xã Linh Hồ

Xã Qung Ngần

Xã Việt Lâm

Xã Ngọc Linh

Xã Ngọc Minh

Xã Bạch Ngọc

Xã Trung Thành

1

Đt nông nghiệp

NNP

354.80

1.00

1.00

1.00

1.00

14.41

3.81

3.72

3.45

1.1

Đt trồng lúa

LUA

12.58

-

-

-

0.00

1.25

0.31

0.64

0.87

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LUC

0.28

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đt trng cây hàng năm khác

HNK

107.52

1.00

1.00

1.00

1.00

6.69

3.49

3.08

3.80

1.3

Đt trồng cây lâu năm

CLN

41.12

-

-

-

-

0.42

-

-

-

1.4

Đt rừng png hộ

RPH

5.12

-

-

-

-

 

-

-

-

1.5

Đt rng đc dụng

RDD

48.60

-

-

-

-

 

-

-

-

1.6

Đất rng sản xuất

RSX

188.81

-

-

-

-

6.04

-

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS

0.87

-

-

-

-

 

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2.94

-

-

-

-

0.09

-

-

-

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

2.19

-

-

-

-

0.04

-

-

-

2.14

Đt ở tại đô thị

ODT

0.70

-

-

-

-

 

-

-

-

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa.

NTD

0.05

-

 

 

-

0.05

-

*

-

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định s: 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Vị Xuyên

TT Việt Lâm

Xã Kim Thạch

Xã Phú Linh

Xã Kim Linh

Xã Minh Tân

Xã Thuận Hòa

Xã Tùng Bá

1

Đất nông nghip chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

404.70

5.81

1.40

3.29

1.00

1.00

1.64

1.00

93.45

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

12.58

-

-

0.19

0.00

-

-

-

0.08

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0.28

-

-

0.19

-

-

-

-

-

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

107.52

2.51

1.00

3.10

1.00

1.00

1.60

1.00

1.00

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN/PNN

41.12

-

0.40

-

-

-

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPK/PNN

5.12

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đt rng đặc dụng

RDD/PNN

48.60

-

-

-

-

-

-

-

48.60

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

188.81

3.30

-

-

-

-

0.04

-

43.77

1.7

Đất nuôi trng thủy sn

NTS/PNN

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 3.

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 (TIẾP THEO)

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Thanh Thủy

Xã Thanh Đức

Phong Quang

Xã Xín Chải

Xã Phương Tiến

Xã Lao Chi

Xã Cao B

Xã Đạo Đức

1

Đất nông nghip chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

404.70

7.07

1.07

134.51

1.00

1.00

1.00

1.00

118.77

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

12.58

1.23

-

-

-

-

-

-

8.00

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0.28

0.09

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

107.52

2.47

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

65.77

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN/PNN

41.12

0.30

-

-

-

-

-

-

40.00

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPK/PNN

5.12

0.12

-

-

-

-

-

-

5.00

1.5

Đt rng đặc dụng

RDD/PNN

48.60

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

188.81

2.08

0.07

133.51

-

-

-

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sn

NTS/PNN

0.87

0.87

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2015 (TIẾP THEO)
(Kèm theo Quyết định s: 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thưngn

Linh H

Qung Ngần

Việt Lâm

Ngọc Linh

Ngọc Minh

Bạch Ngọc

Trung Thành

1

Đất nông nghip chuyn sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

404.70

1.00

1.00

1.00

1.00

14.47

3.81

3.72

4.68

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

12.58

-

-

-

0.00

1.25

0.31

0.64

0.87

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

0.28

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2

Đất trng cây hàng năm khác

HNK/PNN

107.52

1.00

1.00

1.00

1.00

6.69

3.49

3.08

3.80

1.3

Đất trng cây lâu năm

CLN/PNN

41.12

-

-

-

-

0.42

-

-

-

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPK/PNN

5.12

-

-

-

-

-

-

-

-

1.5

Đt rng đặc dụng

RDD/PNN

48.60

-

-

-

-

-

-

-

-

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

188.81

-

-

-

-

6.04

-

-

-

1.7

Đất nuôi trng thủy sn

NTS/PNN

0.87

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số: 1289/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Hà Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sdụng đt

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Vị Xuyên

TT Việt Lâm

Kim Thạch

Phú Linh

Kim Linh

Minh Tân

Thuận Hòa

Tùng Bá

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đất phát trin hạ tng cp quốc gia, cp tỉnh, cp huyện, cp xã

DHT

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2015 (TIẾP THEO)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Thanh Thủy

Thanh Đức

Phong Quang

Xín Chải

Phương Tiến

Xã Lao Chi

Xã Cao Bồ

Đạo Đức

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0.01

0.01

-

-

-

-

-

-

-

2.9

Đt phát triển hạ tâng cp quc gia, cấp tnh, cấp huyn, cp xã

DHT

0.01

0.01

-

-

-

-

-

-

-

 

PHỤ LỤC 4.

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2015 (TIẾP THEO)

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích

Diện ch phân theo đơn vị hành chính

Thượng Sơn

Linh H

Xã Quảng Ngần

Xã Việt Lâm

Ngọc Linh

Xã Ngọc Minh

Bạch Ngọc

Trung Thành

1

Đất nông nghiệp

NNP

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Đt phi nông nghiệp

PNN

0.01

-

-

-

-

*

-

-

-

2.9

Đất phát triển hạ tng cấp quc gia, cấp tnh, cp huyện, cp xã

DHT

0.01

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1289/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất ngày 16/07/2015 của huyện Vị Xuyên tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


750

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!