Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 12/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Huỳnh Đức Hòa
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2006/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 07 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ HUYỆN ĐẠ HUOAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ. V/v bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 của Chính phủ, về chế độ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai tại Tờ trình số: 121/TTr-UBND ngày 09/11/2005. V/v thành lập Ban Bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư huyện Đạ Huoai;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1 : Thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đạ Huoai trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai quản lý trực tiếp, toàn diện.

Ban có trụ sở làm việc theo bố trí của UBND huyện Đạ Huoai.

Điều 2 : Chức năng, nhiệm vụ của Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đạ Huoai;

a) Chức năng: Tham mưu cho UBND huyện phối hợp với các chủ đầu tư và các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc xác lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các công trình trên địa bàn huyện Đạ Huoai khi nhà nước thu hồi để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích phát triển kinh tế và các dự án quan trọng khác của Nhà nước trên địa bàn huyện Đạ Huoai theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

b) Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch và đề xuất các phương án và tổ chức việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện.

- Thực hiện quy trình công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính, hướng dẫn thi hành 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Trung ương và địa phương.

- Phối hợp với các Chủ đầu tư, các phòng ban chức năng có liên quan. UBND xã, thị trấn để phổ biến công khai đến với nhân dân về chủ trương quy hoạch, quyết định quy hoạch chi tiết, tổng thể, quyết định thu hồi đất, mức bồi thường cho từng hộ dân, thông báo phạm vi giải tỏa, thiết lập phương án bảo vệ và giải trình chi tiết phương án bồi thường trước Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện, đồng thời thông qua Phòng Tài chính huyện thẩm định trình UBND huyện phê duyệt đối với các công trình có mức bồi thường dưới 3 tỷ đồng, trình cơ quan tài chính cấp trên thẩm định đối với mức bồi thường trên 3 tỷ đồng và giải quyết những thắc mắc khiếu nại của công dân liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong phạm vi, quyền hạn của Ban hoặc khi được UBND huyện ủy quyền.

- Tổ chức chi trả kinh phí bồi thường theo quyết định phê duyệt của cơ quan cấp có thẩm quyền, phối hợp với chủ đầu tư lập kế hoạch tiếp nhận mặt bằng; đồng thời phối hợp với chủ đầu tư, UBND xã, thị trấn theo dõi và kịp thời lập hồ sơ xét đề nghị thực hiện chính sách khen thưởng cho những tổ chức, công dân thực hiện trước và đúng thời gian quy đinh về giải phóng bàn giao mặt bằng; tham mưu cho UBND huyện Đạ Huoai giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.

- Phối hợp các cơ quan chức năng triển khai thực hiện phương án tái định cư đối với những dự án có yêu cầu tái định cư trước khi thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện.

- Thực hiện các hợp đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng khác khi có yêu cầu chỉ đạo của UBND huyện.

Điều 3 : Ban Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đạ Huoai là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên (hạch toán thu - chi thực hiện theo Thông tư số 25/2002/TT-BTC ngày 21/3/2002 của Bộ Tài chính).

Ban có con dấu riêng và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành của pháp luật.

Ban có Trưởng ban và 1 Phó Trưởng Ban do Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai bổ nhiệm, sau khi có văn bản thỏa thuận của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng.

Ban có một số cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ biệt phái hoặc kiêm nhiệm của các Phòng: Tài chính - Kế hoạch, Nông nghiệp và PTNN; Tài nguyên và Môi trường; Công thương. Ban Quản lý Dự án đầu tư và xây dựng huyện Đạ Huoai và một số lao động hợp đồng theo công việc được giao.

Việc bố trí sắp xếp cụ thể do Trưởng Ban quyết định sau khi có ý kiến đồng ý của Chủ tịch UBND huyện Đạ Huoai.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Các Ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ; Kế hoạch & Đầu tư; Tài chính; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng và Ban Bồi thường. Hỗ trợ và Tái định cư huyện Đạ Huoai chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

TM.UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 12/2006/QĐ-UBND ngày 07/03/2006 thành lập Ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Đạ Huoai do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.266

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!