Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Số hiệu: 117/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Tử Quỳnh
Ngày ban hành: 14/04/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 31/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Chương trình số 38-CT/TU ngày 25/02/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2015 Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (B/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân tỉnh;
- TAND, Viện KSND tỉnh;
- Báo Bắc Ninh, Đài PT-TH tỉnh;
- Huyện ủy, thị ủy, thành ủy; HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TNMT, KTTH, PVPTN, CVP.

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tử Quỳnh

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 19-NQ/TW NGÀY 31/10/2012 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI) VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI, TẠO NỀN TẢNG ĐỂ ĐẾN NĂM 2015 BẮC NINH CƠ BẢN TRỞ THÀNH TỈNH CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 117 /QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Ninh)

Căn cứ Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đi mới chính sách, pháp luật v đt đai trong thời kỳ đy mạnh toàn diện công cuộc đi mi, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI;

Căn cứ Chương trình số 38-CT/TU ngày 25/02/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;

Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh xây dựng Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), với các nội dung như sau:

I. Mục tiêu

Tchức thực hiện thắng li Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp bành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thi kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mi, tạo nền tảng đđến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại (sau đây gọi tắt là Nghị quyết 19-NQ/TW). Phấn đấu đến năm 2015, Bắc Ninh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại và thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2020.

Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu đ các Sở, Ban, ngành, các cơ quan và địa phương xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý sử dụng đất đai, huy động tốt nhất nguồn lực to lớn từ đất đai phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định xã hội, an ninh lương thực quốc gia, bảo vệ môi trường; khắc phục tình trạng lãng phí, tham nhũng, khiếu kiện về đất đai.

II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về hành động trong triển khai Nghị quyết, đẩy mạnh công tác giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật về đất đai

a) Quán triệt, tuyên truyền một cách có hiệu quả, thiết thực, rộng rãi trong toàn tỉnh về các nội dung và tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng; Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 22/01/2014 của Chính phủ; Chương trình số 38-CT/TU ngày 25/02/2013 của Tỉnh ủy nhằm nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo sự thng nht cả vnhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện;

b) Tham mưu cho các cấp ủy Đảng cùng cấp trong việc ban hành và triển khai các nghị quyết, chỉ thị về chủ trương, kế hoạch và biện pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến về tư tưởng và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết;

c) Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về đất đai cho cộng đồng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền Luật đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành, thời gian thực hiện trong quý II/2014.

- Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trong tỉnh có kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai bằng nhiều hình thức đến từng tổ chức, từng người dân, thời gian thực hiện trong quý II/2014.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tấn, báo chí có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật đất đai và các văn bản dưới luật; mở chuyên trang, chuyên mục để giới thiệu về những nội dung đổi mới quan trọng của Luật đất đai, thời gian thực hiện trong quý II/2014.

- Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai để phát luật thực sự đi vào cuộc sống, thời gian thực hiện trong quý II/2014.

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Liên đoàn lao động, Hội cựu chiến binh, Tỉnh đoàn Bắc Ninh và các tổ chức đoàn thể khác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình phổ biến pháp luật đất đai đến các hội viên, đoàn viên và nhân dân, thời gian thực hiện trong quý II/2014.

- UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến Luật đất đai và các văn bản dưới Luật đến nhân dân.

2. Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật nhằm phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế của đất nước

a) Tiếp tục tham gia góp ý kiến vào Dự thảo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai, các định mức kinh tế-kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất, tạo hành lang pháp lý đầy đcho việc quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

b) Tập trung rà soát và hoàn thiện các Quy định, quyết định khác có liên quan đến đất đai, như: quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, về giao đất cho các đối tượng theo quy định; đơn giá thuê đất,…đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, tạo khuôn khổ pháp lý và môi trường thuận lợi để quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai cho phát trin kinh tế - xã hội.

c) Khắc phục các bất cập trong việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đất đai; thực hiện việc đánh giá tác động của chính sách, pháp luật về đất đai đối với phát triển kinh tế, xã hội và cộng đng; phát hiện kịp thời những bt cập, vướng mắc đ kiến nghị, sửa đi, b sung cho phù hợp.

d) Xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thi hành Luật đất đai.

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh trước ngày 01/7/2014 các quy định cụ thể về:

+ Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh.

+ Hạn mức công nhận đất ở cho mỗi hộ gia đình đối với trường hợp có vườn, ao.

+ Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

+ Hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.

+ Hạn mức đất ở tại đô thị giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

+ Mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa bảo đảm tiết kiệm và có chính sách khuyến khích việc an táng không sử dụng đất.

+ Quy định về xác định giá đất; xây dựng bảng giá đất (được xây dựng định kỳ 05 năm một lần và công bố công khai vào ngày 01 tháng 01 của năm đầu kỳ).

+ Quy định cụ thể thời gian, các bước thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về đất đai.

+ Các Quy định khác khi các Nghị định của Chính phủ về thi hành Luật đất đai giao cho UBND tỉnh quy định cụ thể để áp dụng tại địa phương.

Đồng thời rà soát các văn bản về lĩnh vực đất đai UBND tỉnh đã ban hành trước đây để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho phù hợp.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh các quy định cụ thể về thu tiền sử dụng đất và thu tiền cho thuê đất, thuê mặt nước theo phân cấp của Chính phủ.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất đai

a) Nâng cao chất lượng, tính khả thi, hiệu lực và hiệu quả của quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

- Nâng cao chất lượng công tác lập, điều chỉnhquản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ưu tiên đầu tư tập trung để hoàn thành dứt điểm các dự án, công trình hạ tầng then chốt đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm sự kết nối, phát huy lợi thế vùng miền nhm nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

- Tổ chức rà soát quy hoạch xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh, đảm bảo thống nhất với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về chỉ tiêu loại đất, tiến độ sử dụng đất và vị trí khu đất chuyển mục đích sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được Chính phủ phê duyệt; đảm bảo tính thống nhất về chủ trương chấp thuận dự án đầu tư, khảo sát địa điểm với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện khi lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) nhằm đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trên phạm vi tỉnh.

- Thí điểm và từng bước thực hiện việc xác định ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa các khu vực đất cần bảo vệ như: đất chuyên trồng lúa nước, đất có rng, các khu di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị để khai thác, sử dụng có hiệu quả quỹ đất theo quy hoạch và hạn chế ô nhim môi trường.

- Từng bước chuyển các cụm công nghiệp trong đô thị của thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn sang đất ở đô thị và thương mại, dịch vụ.

- Rà soát các văn bản của Chủ tịch UBND tỉnh đã cho phép các tổ chức khảo sát địa điểm để lập dự án đầu tư, lập quy hoạch chi tiết xây dựng, lập hồ sơ đất đai và văn bản chấp thuận dự án đầu tư của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp Bắc Ninh để xem xét, quyết định thu hồi hoặc hủy bỏ do đã quá thời hạn cho phép nhưng không triển khai đầu tư.

- Tăng cường công tác kim tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nghiên cứu, triển khai ứng dụng công nghệ hiện đại trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ nghiêm ngặt đất trồng lúa. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

b) Tăng cường áp dụng các biện pháp kinh tế, hạn chế việc áp dụng các biện pháp hành chính, đảm bảo các quan hệ đất đai vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

- Về hình thức giao đất, cho thuê đất phải thực hiện đúng quy định của pháp luật về đất đai theo hướng: chỉ giao đất không thu tiền sử dụng đất đối với các công trình công cộng không có mục đích kinh doanh và mở rộng đối tượng thuê đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế và các công trình công cộng có mục đích kinh doanh. Đối với các dự án để phát triển kinh tế và sử dụng quỹ đất sạch được thực hiện chủ yếu thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

- Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều vụ việc bức xúc, nổi cộm; thanh tra các dự án được giao đất, cho thuê đất mà chủ đầu tư sử dụng sai mục đích hoặc chậm sử dụng để có quyết định xử lý theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước và việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi sắp xếp lại trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước để chuyển sang mục đích phát triển kinh tế.

- Rà soát các chính sách ưu đãi về thuế, bảo đảm công bằng, thống nhất, đơn giản, thuận tiện, chống thất thu thuế. Nhà nước thực hiện chính sách thuế luỹ kế đối với các dự án đầu tư chậm sử dụng đất. Người sử dụng nhiều diện tích đất, nhiều nhà ở, đất bỏ hoang, đất đã giao, cho thuê nhưng chậm đưa đất vào sử dụng thì phải chịu mức thuế cao hơn.

 - Thực hiện điều tra, khảo sát và xây dựng bảng giá các loại đất và xác định giá đất cụ thể đảm bảo phù hợp với giá đất trên thị trường.

 - Tổ chức thực hiện theo dõi, cập nhật biến động giá đất trên thị trường; từng bước xây dựng cơ sở dữ liệu về giá đất tới từng thửa đất gắn với cơ sở dữ liệu đất đai.

c) Tổ chức thực hiện công tác thu hi đt, bi thường, hỗ trợ và tái định cư công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng theo đúng quy định của pháp luật. Tập trung chỉ đạo xây dựng khu tái định cư bảo đảm chất lượng trước khi thu hồi đất; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi (bao gồm đối tượng là người bị thu hồi đất nông nghiệp, đất sản xuất kinh doanh và người sử dụng đất ở kết hp kinh doanh dịch vụ tại đô thị). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ, cơ bản xong trong năm 2014

d) Tập trung xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai và hệ thống hồ sơ địa chính hiện đại, theo mô hình tập trung, thống nhất trên địa bàn tỉnh, phục vụ đa mục tiêu.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kim tra, theo dõi, đánh giá việc quản lý, sử dụng đất, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, bảo đảm hiệu quả, khách quan, minh bạch.

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, coi đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của công tác quản lý nhà nước về đất đai của chính quyền các cấp. Tiếp tục thanh tra, xử lý vi phạm theo Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh công tác thanh tra việc quản lý, sử dụng đất, đặc biệt là đối với các dự án khu đô thị, khu công nghiệp, các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai; xử lý dứt điểm tình trạng để đất hoang hóa, lãng phí; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc quản lý đất đai; xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đất đai.

- Tăng cường công tác kim tra việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, đảm bảo sử dụng đất đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn thư khiếu nại, t cáo, tranh chp đt đai bảo đảm công bằng, khách quan và minh bạch. Tập trung xử lý dứt điểm các tranh chấp đất đai phức tạp, kéo dài.

- Tăng cường kiểm tra việc thi hành pháp luật về đất đai.

g) Hoàn thành dự án lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất đối với đất cơ sở văn hóa, tín ngưỡng, trang trại, thời gian thực hiện năm 2014.

h) Tập trung xử lý để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp giao đất trái thẩm quyền; lấn, chiếm đất đai; đất trang trại có đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật đất đai, thời gian thực hiện năm 2014.

4. Cải cách thủ tục hành chính, từng bước triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai

a) Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực đất đai, rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về đất đai từ cấp tỉnh đến cơ sở, bổ sung các thủ tục còn thiếu và cần thiết, loại bỏ các thủ tục trùng lặp. Công khai các thủ tục hành chính và có cơ chế giám sát.

b) Hoàn thiện quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai nhằm tạo điều kiện cho người sử dụng đất.

c) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thực hiện các thủ tục hành chính, từng bước triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai.

5. Tăng cường quản lý và phát triển thị trường bất động sản

a) Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tạo điều kiện để đất đai tham gia vào thị trường bất động sản.

b) Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đăng ký quyền sử dụng đất kể cả trường hợp không đăng ký biến động về quyền sử dụng đất.

c) Triển khai thực hiện chiến lược phát triển nhà ở, đặc biệt là phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội và người có thu nhập thấp.

6. Tiếp tục kiện toàn hệ thống bộ máy quản lý đất đai và đẩy mạnh việc thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020

a) Tiếp tục kiện toàn bộ máy các cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh và cấp huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai. Xây dựng, hoàn thiện cơ chế hoạt động và tăng cường quản lý đối với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất và Tổ chức phát triển quỹ đất; từng bước chuyển Tổ chức phát triển quỹ đất sang mô hình doanh nghiệp phát triển quỹ đất; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ về đất đai như dịch vụ tư vấn về giá đất, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đo đạc và bản đồ địa chính, thông tin đất đai…

Củng cố kiện toàn hệ thống thanh tra đất đai, triển khai mô hình cơ quan tài phán đất đai nhằm giải quyết các tranh chấp đất đai kéo dài.

b) Xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ nhằm phát triển nguồn nhân lực ngành Quản lý đất đai đủ cả về số lượng, đảm bảo về chất lượng phù hợp với các tiêu chuẩn, vị trí việc làm; ưu tiên đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao và cán bộ cơ sở vùng sâu, vùng xa. Xây dựng cơ chế chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

c) Tổ chức thực hiện tốt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020 đã được Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg ngày 14/12/2012.

(Có danh mục các dự án, đề án triển khai năm 2014 và những năm tiếp theo đính kèm)

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và địa phương tổng hợp, trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu cán bộ, công chức ngành Quản lý đất đai. Tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch.

Hàng năm chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan định kỳ kiểm tra, đánh giá tình hình cán bộ, công chức ngành Tài nguyên và Môi trường, báo cáo kiến nghị với UBND tỉnh về các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm Kế hoạch được thực hiện hiệu quả và đồng bộ.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố phân bổ vốn đầu tư đảm bảo thực hiện Kế hoạch.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí ngân sách của tỉnh để triển khai thực hiện Kế hoạch; kiểm tra việc sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch.

5. Sở Tư pháp

Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành tới các tầng lớp nhân dân.

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng, triển khai Đề án đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nông nghiệp cho thanh niên nông thôn, đặc biệt đào tạo nghề ngắn hạn về kỹ thuật nông nghiệp, nhằm tạo việc làm mới cho thanh niên nông thôn nơi có đất nông nghiệp bị thu hồi; phổ biến, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất cho thanh niên nông thôn.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh và đổi mới hoạt động thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến tài nguyên và môi trường.

8. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Ninh

Tăng thời lượng phát sóng, số lượng bài viết, định hướng tuyên truyền phổ biến nội dung Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành trên Đài phát thanh, Đài truyền hình và Báo Bắc Ninh.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các đoàn thể

Tham gia triển khai thực hiện Kế hoạch phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành mình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về tài nguyên và môi trường trong tình hình mới, tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, Kế hoạch của tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp bành Trung ương Đảng (khóa XI) phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, bố trí ngân sách, nhân lực để thực hiện kế hoạch.

Thường xuyên kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch, tổ chức sơ kết, đánh giá và thực hiện chế độ báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 của Ban Chấp bành Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục đi mới chính sách, pháp luật v đt đai trong thời kỳ đy mạnh toàn diện công cuộc đi mi, tạo nền tảng để đến năm 2015 Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI NĂM 2014 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO

STT

Nội dung công việc

Hình thức văn bản

Cơ quan chủ trì thực hiện

Cơ quan phối hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I

Các nhiệm vụ, đề án đã, đang triển khai và các nhiệm vụ đã được phê duyệt

 

 

 

 

1

Dự án đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đang triển khai

2

Thực hiện các dự án giao đất dân cư dịch vụ

 

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố

quý II/2014

3

Xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân giao đất không đúng thẩm quyền, lấn, chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ ngày 01/7/2004 đến ngày 31/12/2012

 

UBND các huyện, thị xã, thành phố

 

Đang triển khai

4

Dự án cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho đất tín ngưỡng, đất sử dụng cho kinh tế trang trại, đất xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố

 

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Đang triển khai

II

Các nhiệm vụ, đề án đề xuất mới

 

 

 

 

1

Tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật đất đai năm 2013

Kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

 Sở Xây dựng và các Sở, Ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II/2014

2

Tham gia góp ý kiến hoàn thành các Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2013

Công văn

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính

Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan

Quý II/2014

3

Xây dựng các Quy định về bồi thường chi phí di chuyển khi Nhà nước thu hồi đất; xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; quy định về hạn mức giao đất nông nghiệp; hạn mức đất ở tại nông thôn; hạn mức đất ở tại đô thị và đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

Quy định

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính

Sở Tư pháp và các Sở, ngành có liên quan

Trước ngày 01/7/2014

4

Tham gia ý kiến, đề xuất sửa đổi các Luật thuế liên quan đến đất đai

Công văn

Sở Tài chính

 Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan

Quý III/2014

5

Kiện toàn tổ chức bộ máy và đẩy mạnh cải cách hành chính

Kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

 UBND các huyện thị xã, thành phố

Hàng năm

6

Xây dựng bảng giá đất

Quy định

Sở Tài nguyên và Môi trường

 Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

5 năm 1 lần

7

Xây dựng Kế hoạch kiểm kê đất đai năm 2015

Kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

 UBND các huyện thị xã, thành phố

Quý IV/2014

8

Rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện

Kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

 Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý III/2015

9

Rà soát và hoàn thiện các quy định, quyết định có liên quan đến đất đai, như: quy định về đấu giá quyền sử dụng đất, đơn giá thuê đất…

Quy định

Sở Tài chính

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và các Sở, ngành có liên quan

Quý IV/2014 và Quý I/2015

10

Rà soát các chính sách ưu đãi về thuế, đảm bảo công bằng, thống nhất, chống thất thu

Kế hoạch

Cục thuế

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan

Quý I/2015

11

Hoàn thiện quy chế phối hợp liên thông giữa các cơ quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai

Quy chế

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Quý II//2015

12

Điều tra cơ bản về đất đai, đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; tập trung xây dựng hệ thống thông tin đất đai, cơ sở dữ liệu đất đai

Kế hoạch

Sở Tài nguyên và Môi trường

UBND các huyện, thị xã, thành phố

Trước 2020

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 117/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW do tỉnh Bắc Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.485

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85