Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 115/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Nguyễn Trung Thảo
Ngày ban hành: 08/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 08 tháng 02 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 CỦA HUYỆN NGUYÊN BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI kỳ họp thứ 6 thông qua Danh mục các dự án, công trình cần thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XVI kỳ họp thứ 6 thông qua Danh mục các dự án, công trình đăng ký nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh cao Bằng năm 2018;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 181/TTr-STNMT ngày 01 tháng 02 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Nguyên Bình với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm 2018: Theo Biểu 06/CH;

2. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018: Theo Biểu 07/CH;

3. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018: Theo Biểu 08/CH;

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018: Theo Biểu 09/CH;

5. Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2018; bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình có trách nhiệm:

1. Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

2. Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 đã được phê duyệt;

3. Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch UBND huyện Nguyên Bình và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh (bản số);
- Công an tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh;
- Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng t
nh;
- Các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, NN&PTNT, Công thương, Giao thông vận tải, GD&ĐT, Văn hóa thể thao và du lịch, Y tế; các ban: Ban quản lý KKT, Ban QLDAĐTXD các công trình dân dụng và CN, Ban QLDAĐTXD các công trình giao thông, QLDAĐTXD các công trình nông nghiệp và PTNT;
- Phòng TNMT huyện Nguyên Bình;
- CVP, các PCVP; các CV (bản số);
- Trung tâm thông tin, Ban TCD (VP UBND tỉnh);
- Lưu: VT, NĐ (TT.25b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trung Thảo

 


Biểu 06/CH

KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 HUYỆN NGUYÊN BÌNH - TỈNH CAO BẰNG

Đơn vị tính: ha

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Nguyên Bình

TT.Tĩnh Túc

Xã Yên Lạc

Xã Triệu Nguyên

Xã Ca Thành

Xã Thái Học

Nông

Xã Minh Tâm

Xã ThDục

Xã Bc Hp

(1)

(2)

3

(4)=(5)+(6)
+ …+(24)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đt nông nghiệp

NNP

76.900,23

1.669,57

1.930,03

3.086,05

3.196,91

6.967,47

2.085,67

2.447,79

1.565,50

2.530,88

1.499,55

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.901,42

144,68

86,27

56,54

35,89

197,64

10,26

63,77

161,81

160,91

111,95

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

37,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5.511,18

183,91

107,62

203,77

370,26

522,73

439,66

669,15

170,68

155,09

107,39

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

554,56

24,61

23,16

9,90

6,19

17,79

7,48

43,27

10,89

21,76

21,34

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

56.905,50

1.311,21

416,95

2.775,46

2.784,49

6.228,86

1.628,18

1.670,88

1.214,62

2.190,67

1.256,24

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

10.634,96

 

1.291,28

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

339,59

 

 

40,26

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

40,48

3,80

3,57

0,11

0,08

0,45

0,09

0,72

7,50

2,44

2,63

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

12,54

1,35

1,19

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.700,34

130,04

137,79

28,84

29,35

108,77

46,26

59,61

69,99

77,60

59,25

2.1

Đất quốc phòng

CQP

41,54

9,09

 

 

 

 

4,00

 

7,76

0,29

 

2.2

Đất an ninh

CAN

0,57

0,47

0,10

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,11

0,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

19,86

1,92

6,58

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất Sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

104,83

8,52

51,43

 

 

25,40

0,13

0,61

 

6,54

 

2.9

Đt phát trin hạ tng cp quốc gia, cấp tnh, cp huyện, cấp xã

DHT

611,60

38,46

22,14

15,51

17,70

32,74

23,47

33,17

15,85

24,75

33,85

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

1,78

 

0,13

 

 

 

 

 

0,09

 

 

2.11

Đất danh lam, thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

3,81

1,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

332,92

 

 

9,47

9,61

21,00

16,20

18,86

23,42

18,20

15,96

2.14

Đất tại đô th

ODT

50,40

31,25

19,16

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

7,59

1,72

0,15

0,36

0,60

0,09

0,15

0,37

0,36

0,13

0,45

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,27

1,99

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đt xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, NHT

NTD

42,86

15,91

2,41

 

0,20

 

0,16

0,40

16,22

0,25

0,42

2.20

Đất sản xuất vt liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

5,28

 

 

 

 

 

0,53

4,53

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

4,33

0,31

0,20

0,05

0,03

0,17

0,10

0,05

0,18

0,22

0,28

2.22

Đt khu vui chơi, gii trí công cộng

DKV

0,22

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,54

0,09

 

 

 

 

0,28

0,02

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

446,76

18,18

13,62

3,46

1,21

29,35

1,25

1,59

6,11

27,23

8,24

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

22,01

0,12

21,83

 

 

0,02

 

 

 

 

 

2.26

Đt phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

5.196,19

110,10

177,85

240,70

159,36

554,06

96,75

540,13

88,40

169,29

183,10

4

Đất đô thị*

KDT

4.155,38

1.909,71

2.245,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Ch tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mai Long

Xã Lang Môn

X. Minh Thanh

Xã Hoa Thám

Xã Phan Thanh

X. Quang Thành

Xã Tam Kim

Xã Thành Công

Thịnh Vương

Xã Hưng Đo

(1)

(2)

3

(4)=(5)+(6)
+…+(24)

05)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

Đt nông nghiệp

NNP

76.900,23

5.201,35

2.443,91

2.075,22

6.019,79

7.650,49

5343,54

4.985,30

7.529,82

4.609,00

4.062,38

1.1

Đất trồng lúa

LUA

2.901,42

195,00

93,97

182,75

104,92

209,88

257,35

378,94

268,49

48,84

131,56

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

37,50

3,23

33,01

 

 

1,26

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

5.511,18

543,68

140,22

156,51

195,32

463,11

162,07

269,20

437,91

59,89

153,00

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

554,56

12,19

38,20

20,33

23,35

50,21

47,75

65,50

48,23

37,38

25,03

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

56.905,50

4.449,21

2.065,20

1.714,44

5.587,43

5.619,39

1.669,84

3.091,90

3.619,70

4.461,92

3.148,91

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

10.634,96

 

 

 

 

1.304,41

3.204,50

1.176,95

3.065,60

 

592,22

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

339,59

 

102,81

 

108,58

 

 

 

87,24

0,70

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

40,48

1,27

3,51

1,19

0,21

3,49

2,02

2,81

2,66

0,27

1,66

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

12,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

1.700,34

77,25

88,09

61,12

118,48

116,40

123,08

133,18

95,77

55,35

84,10

2.1

Đất quốc phòng

CQP

41,54

 

1,71

4,86

2,00

 

10,35

 

 

 

1,50

2.2

Đất an ninh

CAN

0,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

0,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

19,86

 

 

0,04

 

0,32

2,00

 

9,01

 

 

2.8

Đất Sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

104,83

 

0,96

 

 

5,69

3,11

0,90

1,54

 

 

2.9

Đt phát trin hạ tng cp quốc gia, cấp tnh, cp huyện, cấp xã

DHT

611,60

27,31

43,58

22,78

43,42

38,52

41,38

42,31

43,69

21,29

29,69

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

1,78

 

 

 

0,15

 

 

1,41

 

 

 

2.11

Đất danh lam, thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

3,81

 

1,12

 

 

 

 

1,01

 

 

 

2.13

Đất tại nông thôn

ONT

332,92

23,74

23,99

14,03

13,48

34,31

17,45

30,05

21,80

7,31

14,05

2.14

Đất tại đô th

ODT

50,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

7,59

0,23

0,12

0,16

0,26

0,76

0,24

0,57

0,58

0,12

0,15

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

3,27

 

 

 

 

 

 

 

1,24

 

 

2.17

Đt xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, NHT

NTD

42,86

0,78

0,09

1,22

0,01

0,36

0,35

3,40

0,02

0,57

0,08

2.20

Đất sản xuất vt liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

5,28

 

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

4,33

0,32

0,76

0,35

0,27

0,18

0,08

0,39

0,14

0,09

0,16

2.22

Đt khu vui chơi, gii trí công cộng

DKV

0,22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,54

 

 

 

 

0,07

0,07

0,01

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

446,76

24,85

15,55

17,68

58,89

36,18

48,05

53,14

17,75

25,96

38,48

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

22,01

0,03

 

 

 

0,01

 

 

 

 

 

2.26

Đt phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

5.196,19

164,95

102,27

186,94

174,41

598,46

439,02

271,84

531,74

74,87

331,95

4

Đất đô thị*

KDT

4.155,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 07/CH

KẾ HOẠCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2018 - HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT, Nguyên Bình

TT. Tĩnh Túc

Xã Yên Lạc

Xã Triệu Nguyên

Xã Ca Thành

Xã Thái Học

Xã Vũ Nông

Xã Minh Tâm

Xã Thể Dục

Xã Bắc Hợp

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+
...+(24)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

77,34

8,11

1,32

2,58

1,27

0,17

7,17

1,80

0,89

1,49

4,22

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

9,07

1,28

0,47

0,19

0,05

0,15

0,33

0,16

0,39

0,51

0,36

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

7,42

0,41

 

0,85

0,31

 

0,88

0,50

 

 

0,41

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

2,39

0,01

0,15

 

0,10

 

 

0,02

 

 

 

1.4

Đất rng phòng hộ

RPH/PNN

53,41

6,40

0,70

1,54

0,81

0,02

5,96

1,12

0,50

0,98

3,45

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

5,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS/PNN

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

9,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

9,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Mã

Tổng diện tích (ha)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

Xã Mai Long

Xã Lang Môn

Xã Minh Thanh

Xã Hoa Thám

Xã Phan Thanh

Xã Quang Thành

Xã Tam Kim

Xã Thành Công

Xã Thịnh Vượng

Xã Hưng Đạo

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+
...+(24)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

NNP/PNN

77,34

3,10

0,80

5,81

4,33

4,53

9,72

6,90

4,69

1,34

7,10

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

9,07

0,58

0,16

0,54

0,88

0,38

0,55

1,67

0,28

0,07

0,07

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm còn lại

HNK/PNN

7,42

0,29

0,53

0,93

0,49

 

0,60

0,04

0,80

 

0,38

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

2,39

0,05

0,05

0,09

0,35

 

 

0,96

0,30

0,25

0,06

1.4

Đất rng phòng hộ

RPH/PNN

53,41

2,18

0,06

4,25

2,61

4,15

7,09

3,28

2,20

1,02

5,09

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD/PNN

5,04

 

 

 

 

 

1,48

0,95

1,11

 

1,50

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trng thủy sản

NTS/PNN

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển đi cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

9,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,80

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

LUA/CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất trồng rừng

LUA/LNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

LUA/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

LUA/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

HNK/NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

HNK/LMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

RPH/NKR(a)

9,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,80

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phi là rừng

RDD/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rng

RSX/NKR(a)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

PKO/OTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 08/CH

KẾ HOẠCH THU HỒI CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2018 - HUYỆN NGUYÊN BÌNH - TỈNH CAO BẰNG

Đơn vị tính: ha

STT

Chtiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Nguyên Bình

TT. Tĩnh Túc

Xã Yên Lạc

Xã Triệu Nguyên

Xã Ca Thành

Xã Thái Học

Nông

Xã Minh Tâm

Xã Thể Dục

Xã Bc Hp

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+
...+(24)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

74,71

7,77

0,77

2,18

1,03

0,06

6,71

2,07

0,54

1,11

4,12

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5,02

0,69

0,06

0,09

 

 

0,28

0,04

0,04

0,10

0,30

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,05

0,66

0,01

0,55

0,12

0,04

1,00

0,64

 

0,03

0,37

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1,71

0,01

 

 

0,10

 

 

0,27

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

52,88

6,40

0,70

1,54

0,81

0,02

5,43

1,12

0,50

0,98

3,45

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

5,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,01

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam, thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thi

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, NHT

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Xã Mai Long

Xã Lang Môn

X. Minh Thanh

Xã Hoa Thám

X. Phan Thanh

X. Quang Thành

Xã Tam Kim

X. Thành Công

Xã Thịnh Vượng

Xã Hưng Đạo

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+
...+(24)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

1

Đất nông nghiệp

NNP

74,71

3,05

0,06

5,71

3,97

7,30

9,86

4,98

4,59

1,05

7,78

1.1

Đất trồng lúa

LUA

5,02

0,53

 

0,40

0,82

0,26

0,45

0,71

0,18

0,03

0,04

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

10,05

0,26

 

0,96

0,19

2,39

0,84

0,04

0,80

 

1,15

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1,71

0,08

 

0,10

0,35

0,50

 

 

0,30

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

52,88

2,18

0,06

4,25

2,61

4,15

7,09

3,28

2,20

1,02

5,09

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

5,04

 

 

 

 

 

1,48

0,95

1,11

 

1,50

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8

Đất nông nghiệp khác

NKH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

0,63

 

 

0,08

 

 

 

 

0,55

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

0,55

 

 

 

 

 

 

 

0,55

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát trin hạ tầng cấp quốc gia, cấp tnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam, thắng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thi

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

0,04

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, NHT

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,04

 

 

0,04

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 09/CH

KẾ HOẠCH ĐƯA ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG VÀO SỬ DỤNG NĂM 2018 - HUYỆN NGUYÊN BÌNH

Đơn vị tính: ha

TT

Chỉ tiêu

Diện tích (ha)

Phân theo đơn vị hành chính

TT. Nguyên Bình

TT. Tĩnh Túc

Xã Yên Lạc

Xã Triệu Nguyên

Xã Ca Thành

Xã Thái Học

Nông

X. Minh Tâm

Xã ThDục

Xã Bắc Hợp

(1)

(2)

(3)

(4) = (5)+
...+(24)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

1

Đất nông nghiệp

NNP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

LUA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NK.H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

2,12

0,33

 

0,40

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2

Đất an ninh

CAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SK.N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

SKS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9

Đt phát triển hạ tầng cấp quc gia, cp tnh, cp huyện, cấp xã

DHT

2,12

0,33

 

0,40

 

 

 

 

 

 

 

2.10

Đất có di tích, lịch sử - văn hóa

DDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất danh lam, thng cảnh

DDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng cơ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.20

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.22

Đất khu vui chơi, giải trí công cộng

DKV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.24

Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối

SON