Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 115/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Đua
Ngày ban hành: 07/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 115/2005/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 7 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nuớc năm 2002 và Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ huớng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nuớc;
Căn cứ Nghị định số 93/2001/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ về phân cấp quản lý một số linh vực cho thành phố Hồ Chí Minh và Nghị định số 124/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Công văn số 4291/TC-NS ngày 20 tháng 6 năm 2005 về việc phân chia nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho ngân sách quận huyện và ý kiến của Sở Tư pháp tại Công văn số 2258/STP-VB ngày 24 tháng 6 năm 2005;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Kế hoạch hóa nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất :

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được nộp vào Kho bạc Nhà nuớc thành phố để cân đối chung trong nguồn vốn chi đầu tư phát triển hàng năm của ngân sách thành phố ; việc thực hiện cấp phát theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư và quyết toán theo đúng các qui định hiện hành về quản lý vốn đầu tư và xây dựng.

Điều 2.  Mục đích sử dụng nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất :

Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất được ngân sách thành phố bố trí cho quận – huyện theo tỷ lệ quy định tại điều 3 Quyết định này để chi đầu tư và xây dựng. Ủy ban nhân dân quận - huyện chỉ sử dụng số thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cho việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật (ưu tiên công trình cầu, đường, hẻm, thoát nuớc, chiếu sáng), trường học, trung tâm y tế, trạm y tế, cơ sở văn hóa, trụ sở làm việc quận - huyện, phường - xã và công trình nhà ở (tập trung đầu tư chung cư tái định cư các dự án công ích, các chung cư có nguy cơ sập). Các trường hợp khác, căn cứ nhu cầu thực tế của quận – huyện, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ xem xét, quyết định.

Điều 3. Tỷ lệ tiền đấu giá quyền sử dụng đất được bố trí để quận - huyện đầu tư theo Kế hoạch hàng năm của thành phố :

Đối với các khu đất thu hồi đưa ra đấu giá, số tiền thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất sau khi trừ các chi phí có liên quan đến khu đất (chi phí bồi thường tái định cư, di dời giải phóng mặt bằng, chi phí tư vấn, chi phí tổ chức đấu giá khu đất) được qui ra 100% để tính tỷ lệ bố trí để quận-huyện thực hiện các dự án đầu tư đã được quyết định trong danh mục dự án đầu tư của thành phố; tỷ lệ được xác định theo phương pháp lũy tiến như sau :

1. Từ 100 tỷ đồng trở xuống thì tỷ lệ bố trí cho quận - huyện là 60%.

2. Trên 100 tỷ đồng đến 200 tỷ đồng thì tỷ lệ bố trí cho ngân sách quận - huyện là 50%.

3. Trên 200 tỷ đồng đến 300 tỷ đồng thì tỷ lệ bố trí cho ngân sách quận - huyện là 40%.

4. Trên 300 tỷ đồng thì tỷ lệ bố trí cho ngân sách quận huyện là 30%.

Trường hợp các quận - huyện có nhu cầu vốn lớn hơn phần được bố trí theo tỷ lệ nêu trên, thì căn cứ vào dự án khả thi được cấp thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 4.  Trách nhiệm của các cơ quan liên quan :

1. Sở Kế hoạch và đầu tư :

Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư phối hợp với Ủy ban nhân dân quận - huyện trình Ủy ban nhân dân thành phố danh mục các dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố đầu tư từ nguồn vốn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất của quận - huyện.

2. Sở Tài chính :

- Giao Giám đốc Sở Tài chính phê duyệt số tiền được bố trí cho quận - huyện đối với từng khu đất.

- Tổ chức theo dõi quản lý và thực hiện việc cấp kinh phí đầu tư cho quận - huyện từ nguồn thu đấu giá của từng khu đất được bố trí theo kế hoạch đầu tư hàng năm và tiến độ thực hiện dự án.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện :

- Phát hiện, đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố quyết định thu hồi đất để đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất.

- Tổ chức tái định cư, bồi thường di dời giải phóng mặt bằng khu đất đưa ra đấu giá, giải quyết các khiếu nại phát sinh (nếu có).

- Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất và các sở - ngành liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ cho công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

- Quyết định đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn thu được từ đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành về phân cấp quản lý dự án đầu tư.

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với việc sử dụng nguồn vốn được bố trí cho các dự án đầu tư phát triển thuộc quận - huyện theo quy định tại điều 2 của Quyết định này.

- Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng trình tự thủ tục quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 5.  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nuớc thành phố, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 6;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- Thường trực ủy ban nhân dân TP;
- Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND.TP;
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT;
- Tổ TM, TH, ĐT;
- Lưu (TM/P) MH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 115/2005/QĐ-UBND ngày 07/07/2005 về sử dụng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.958

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.157.152