Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2007 về giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở do tỉnh Phú Yên ban hành

Số hiệu: 1105/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Lê Kim Anh
Ngày ban hành: 20/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1105/QĐ-UBND

Tuy Hòa, ngày 20 tháng 6 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT ĐẤT Ở CHO HỘ NGHÈO KHÔNG CÓ ĐẤT Ở

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh Phú Yên về giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo, xoá nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2006-2010;

Căn cứ Quyết định số 1282/2006/QĐ-UBND ngày 28/8/2006 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành các chương trình: Mục tiêu giải quyết việc làm; Mục tiêu giảm nghèo; Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, dân tộc thiểu số và Đề án xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo giai đoạn 2006-2010;

Theo đề nghị của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Tài nguyên và Môi trường (tại văn bản số 518/LS ngày 19/6/2007),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định “Về việc giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở” trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện tốt nội dung quyết định đã được ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Kim Anh

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT ĐẤT Ở CHO HỘ NGHÈO KHÔNG CÓ ĐẤT Ở
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 20/6/2007 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên)

Thực hiện Đề án xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo theo Nghị quyết số 65/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2007 của HĐND tỉnh. UBND tỉnh quy định cụ thể cơ chế thực hiện giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở trên địa bàn Tỉnh, bao gồm những nội dung sau:

1. Hạn mức diện tích giải quyết đất ở cho hộ nghèo

- Các phường thuộc thành phố Tuy Hòa: Hạn mức diện tích khoản từ 40-60m2/hộ.

- Đối với khu vực thị trấn, thị tứ, huyện lỵ, xã trong thành phố, thị xã: Hạn mức diện tích khoản từ 60-80m2/hộ.

- Đối với các xã thuộc khu vực nông thôn đồng bằng: Hạn mức diện tích khoản từ 80-100m2/hộ.

- Đối với các xã thuộc khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn: Hạn mức diện tích khoản từ 100-200m2/hộ.

2. Thu tiền sử dụng đất ở

- Hộ nghèo được nhà nước giao đất để làm nhà ở, được giảm 50% tiền sử dụng đất (theo Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ).

- Riêng 50% tiền sử dụng đất còn lại, hộ nghèo có trách nhiệm hoàn trả lại cho nhà nước chậm nhất là 10 năm (mỗi năm ít nhất 10%). Việc cấp giấy tờ nhà đất thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Tiêu chí xác định hộ nghèo chưa có đất ở: Hộ gia đình thoả mãn đầy đủ các điều kiện sau đây thì được xác định là hộ nghèo chưa có đất ở:

- Hộ nghèo được xác định theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2006-2010, có tên trong sổ bộ hộ nghèo tại thời điểm xét hỗ trợ.

- Hộ có hộ khẩu độc lập, với số nhân khẩu ít nhất từ 02 người trở lên.

- Hộ nghèo chưa được nhà nước giao đất ở.

- Hộ nghèo hiện nay không có đất để xây dựng nhà ở, đang thật sự khó khăn và bức xúc về nhà ở, bao gồm:

+ Đang ở nhờ nhà người thân, ở nơi công cộng, thuê nhà ở mà bên cho thuê, cho mượn lấy lại nhà, bản thân hoặc cha mẹ, không còn đất để xây dựng nhà ở.

+ Hộ nghèo có đất ở nhưng quá hẹp (dưới 15m đối với khu vực phường thuộc thành phố Tuy Hoà, dưới 20m đối với khu vực thị trấn và các xã trong thành phố, thị xã; dưới 25m đối với khu vực nông thôn, miền núi).

4. Tổ chức thực hiện

- Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất ở của hộ nghèo và quỹ đất xây dựng nhà ở được quy hoạch, UBND các huyện, thành phố thành lập hội đồng xem xét hỗ trợ đất ở cho hộ nghèo. Hội đồng xét duyệt gồm:

+ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện, thành phố - Chủ tịch hội đồng.

+ Các thành viên gồm: Phòng Tài nguyên Môi trường, Phòng Nội vụ- Lao động TBXH, Phòng Tài chính Kế hoạch, Phòng Hạ tầng kinh tế (đối với các huyện) hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố Tuy Hòa, Uỷ ban Mặt trận, Hội Nông dân và các thành viên khác có liên quan.

+ Năm 2007 tập trung giải quyết: 164 hộ đã được xem xét, báo cáo với HĐND Tỉnh (UBND Tỉnh đã có công văn số 2178 ngày 16/12/2005 gửi cho UBND các huyện, thành phố). Số còn lại, UBND Tỉnh tổ chức kiểm tra trình Thường trực HĐND Tỉnh xin ý kiến triển khai tiếp.

- Riêng đối với khu vực thành phố Tuy Hòa, ngoài việc triển khai hỗ trợ đất ở như trên; đề nghị UBND thành phố Tuy Hòa nghiên cứu xây dựng lập Dự án nhà ở chung cư dành cho hộ gia đình có thu nhập thấp, trình UBND Tỉnh quyết định. Người nghèo mua nhà tại khu chung cư vẫn được xem xét hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở theo quy định của Đề án và giảm 50% tiền sử dụng đất (nếu có).

- Giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực) chịu trách nhiệm phối hợp các ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND Tỉnh để chỉ đạo giải quyết./.

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1105/QĐ-UBND năm 2007 về giải quyết đất ở cho hộ nghèo không có đất ở do tỉnh Phú Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.900
DMCA.com Protection Status

IP: 54.209.18.224