Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 11/2006/QĐ-UBND phê duyệt dự án và dự toán đầu tư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, lập kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 11/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Lê Hữu Hùng
Ngày ban hành: 14/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2006/QĐ-UBND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN VÀ DỰ TOÁN ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2015, LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 2006-2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 CỦA TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2004; Nghị định số 181/2001/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2004/TT-BTNMT ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Về việc hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất"; Thông tư Liên tịch số 83/2003/TTLT-BTC- BTN&MT ngày 27 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và môi trường hướng dẫn việc phân cấp, quản lý và thanh quyết toán kinh phí đo đạc bản đồ và quản lý đất đai; Quyết định số 04/2005/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường "Ban hành Quy trình lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất";

Căn cứ Chỉ thị 25/CT-UB ngày 31 tháng 12 năm 1998 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy hoạch sử dụng đất đai cho các huyện- thị xã, các xã- phường- thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ ý kiến duyệt chấp thuận số 363/D-UB ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tại Tờ trình số 116/TT-ĐC ngày 18 tháng 02 năm 2003 của Sở Địa chính (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) về việc xin cấp kinh phí thực hiện công tác quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2003-2010 ở hai cấp huyện và xã cho các huyện- thị xã, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang;

Căn cứ công văn số 4923/BTNMT-KHTC ngày 07 tháng 12 năm 2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường "Về việc thẩm định dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang";

Xét đề nghị của BCĐ QHSD đất đai trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2003-2015 và định hướng đến năm 2020 tại Tờ trình số 11/TNMT-QH ngày 09 tháng 3 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay phê duyệt dự án và dự toán đầu tư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, lập kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang do Trung tâm quy hoạch sử dụng đất đai thuộc Trung tâm điều tra quy hoạch đất đai- Bộ Tài nguyên và Môi trường lập và thực hiện với các nội dung như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang;

2. Quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Kiên Giang;

3. Cơ quan trực tiếp đầu tư và quản lý dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang;

4. Đơn vị thi công dự án: Trung tâm quy hoạch sử dụng đất đai thuộc Trung tâm điều tra quy hoạch đất đai- Bộ Tài nguyên và Môi trường;

5. Khối lượng công việc: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang. Trình tự, nội dung, mẫu biểu- bản đồ... và sản phẩm giao nộp thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

6. Tổng dự toán: 840.076.000đồng (tám trăm bốn mươi triệu bảy mươi sáu ngàn đồng chẵn);

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh cấp;

8. Kế hoạch thực hiện: 12 tháng (từ quý I/2006 đến quý I năm 2007).

(Kèm theo dự án đầu tư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, lập kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang do Trung tâm quy hoạch sử dụng đất đai thuộc Trung tâm điều tra quy hoạch đất đai- Bộ Tài Nguyên và Môi trường thi công và văn bản số 4923/BTNMT-KHTC ngày 07/12/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thẩm định dự án đầu tư quy hoạch sử dụng đất tỉnh Kiên Giang).

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kiên Giang là cơ quan đầu tư và quản lý dự án chịu trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ đạo Quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2003-2015 và định hướng đến năm 2020, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cùng các ngành có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng tinh thần quyết định nầy.

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, BCĐ Quy hoạch sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2003-2015 và định hướng đến năm 2020, Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố;Chủ tịch UBND các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Trung tâm quy hoạch sử dụng đất đai thuộc Trung tâm điều tra quy hoạch đất đai - Bộ Tài Nguyên và Môi trường cùng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 05 ngày kể từ ngày ký ./.

 

 

TM. UBND TỈNH KIÊN GIANG
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Hùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 11/2006/QĐ-UBND phê duyệt dự án và dự toán đầu tư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2015, lập kế hoạch sử dụng đất 2006-2010 và tầm nhìn đến năm 2020 của tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.555

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49