Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐS năm 2009 thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc về Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Số hiệu: 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản Người ký: Nguyễn Hồng Quân
Ngày ban hành: 20/11/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐS

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐOÀN CÔNG TÁC KIỂM TRA, ĐÔN ĐỐC VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 167/2008/QĐ-TTG NGÀY 12/12/2008 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 04/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và Quyết định số 1499/QĐ-TTg ngày 14/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ v/v đổi tên, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và có tên gọi mới là: Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.
Căn cứ Tờ Trình số 78/TTr-BXD ngày 07/9/2009 xin phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2009 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản và Văn bản số 7621/VPCP-KTN ngày 29/10/2009 của Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản phê duyệt Kế hoạch kiểm tra năm 2009;
Theo đề nghị của Trưởng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Đoàn công tác số 1 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản để kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và một số nội dung có liên quan đến các Quyết định số: 65/2009/QĐ-TTg , 66/2009/QĐ-TTg , 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn một số địa phương. Thành phần Đoàn công tác số 1 như sau:

1. Ông Phạm Minh Huân – Thứ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội – Thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản là Trưởng Đoàn.

2. Đại diện các Bộ: Kế Hoạch – Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp & Phát triên nông thôn,Tài nguyên & Môi trường, Lao động thương binh & Xã hội.

3. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

4. Đại diện Văn phòng Chính phủ.

5. Đại diện Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

6. Đại diện Cục quản lý nhà & Thị trường bất động sản.

Điều 2. Đoàn công tác số 1 có trách nhiệm phối hợp với UBND các tỉnh, các Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tại địa phương để hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và một số nội dung có liên quan đến các Quyết định số: 65/2009/QĐ-TTg , 66/2009/QĐ-TTg , 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Điều 3. Kinh phí phục vụ Đoàn công tác được trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản. Riêng vé máy bay hai chiều đi, về cho các thành viên của Đoàn công tác sẽ do các Bộ , ngành có cán bộ tham gia Đoàn công tác chi trả và UBND các tỉnh sẽ hỗ trợ Đoàn công tác phương tiện đi lại tại địa phương.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương, Trưởng Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương, các thành viên Đoàn công tác nêu tại Điều 1 và Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2,4;
- Phó TT Hoàng Trung Hải – Trưởng Ban Chỉ đạo TW (để báo cáo);
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VP, VPTTBCDTW.

KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Hồng Quân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1089/QĐ-BCĐNO&TTBĐS năm 2009 thành lập Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc về Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.295
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41