Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1073/2013/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Số hiệu: 1073/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Giang Người ký: Đàm Văn Bông
Ngày ban hành: 10/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1073/2013/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 10 tháng 06 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật t chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 35/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ v xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang;

Căn cứ Thông tư 02/2010/TT-BXD ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 62/TTr-SXD ngày 24 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định phân công, phân cp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các S, ngành: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyn thông; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Thường trực Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- CT, các P
CT UBND tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bn - Bộ Tư pháp;
­- Sở Tư pháp;
- Văn phòng Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh;
- Trung tâm Công báo, Cổng TT điện tử tỉnh;
- Lưu: VP, CV NCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

 

QUY ĐỊNH

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGHĨA TRANG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành theo Quyết định số 1073/2013/QĐ-UBND ngày 10/6/2013 của UBND tỉnh Hà Giang)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Việc quản lý nghĩa trang liệt sỹ, nghĩa trang thanh niên xung phong không thuộc phạm vi được điều chỉnh của quy định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng cho các Sở, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành ph, UBND các xã, phường, thị trn và các tchức, cá nhân có hoạt động liên quan đến việc quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 3. Nội dung quản lý nghĩa trang

Thực hiện theo Nghị định 35/2008/NĐ-CP ngày 25/03/2008 của Chính phủ vxây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và Thông tư số 02/2010/TT-BXD ngày 05/02/2010 của Bộ Xây dựng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình Hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Chương 2.

PHÂN CÔNG, PHÂN CẤP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGHĨA TRANG

Điều 4. Sở Xây dựng

1. Tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình quy hoạch và xây dựng hệ thống nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

2. Tham mưu cho UBND tỉnh công tác quản lý nhà nước về nghĩa trang:

a) Thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch xây dựng dự án nghĩa trang quy mô cấp III.

b) Tng hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố tổ chức lập quy hoạch xây dng nghĩa trang, kế hoạch xây dựng, cải tạo, đóng cửa và di chuyn nghĩa trang các cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, khai thác sử dụng nghĩa trang. Định kỳ hàng năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng.

Điều 5. Các Sở, Ngành khác có liên quan

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Tham mưu cho UBND tỉnh cấp đất xây dựng nghĩa trang và đóng cửa nghĩa trang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

b) Hướng dẫn chủ đầu tư lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trong Dự án nghĩa trang và thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nghĩa trang theo quy định.

c) Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện Luật Bảo vệ môi trường của các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Tài chính

a) Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định ban hành giá dịch vụ nghĩa trang (quy mô cấp III) đã được đầu tư xây dựng từ nguồn vn ngân sách trên cơ sở phương án khai thác kinh doanh của tổ chức quản lý nghĩa trang trình.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt phương án khai thác kinh doanh đối với các nghĩa trang (quy mô cấp III và IV) do tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng làm cơ sở cho tổ chc, cá nhân ban hành giá dịch vụ nghĩa trang do mình cung cấp.

3. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

a) Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Quy chế quản lý nghĩa trang quy mô cấp III được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Thực hiện trong quý III/2013.

b) Tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt thỏa thuận Quy chế quản lý nghĩa trang quy mô cấp III của tổ chức, cá nhân đu tư.

c) Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phxây dựng và trình UBND tỉnh ban hành các chế độ, chính sách xã hội; trình tự thtục và thm quyền giải quyết đi với các đối tượng đặc biệt trong việc mai táng khi chết. Thực hiện trong quý III/2013.

4. Trung tâm tư vấn và xúc tiến đầu tư

a) Trình UBND tỉnh ban hành cơ chế chính sách kêu gọi đầu tư xây dựng nghĩa trang, xây dựng danh mục các dự án xã hội hóa xây dựng nghĩa trang.

b) Kêu gọi đầu tư, dần xóa bỏ việc xây dựng dự án nghĩa trang từ ngun vốn ngân sách.

5. Sở Y tế

Hướng dẫn việc bảo đảm yêu cầu về an toàn, vệ sinh phòng dịch, không gây ô nhiễm môi trường của nghĩa trang theo quy định của Bộ Y tế. Thực hiện trong quý III/2013.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Hướng dẫn Thông tư số 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 của Bộ Văn hóa Thông tin và Du lịch Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Thực hiện trong quý III/2013.

b) Phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các hình thức mai táng văn minh, tiết kiệm đt và bảo vệ môi trường.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền việc sử dụng và quản lý nghĩa trang đúng quy định.

Điều 6. UBND các huyện, thành phố

Thực hiện công tác quản lý nghĩa trang người nước ngoài đã có tại địa phương và công tác quản lý, xây dựng và sử dụng nghĩa trang quy mô cấp IV bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, thành phố.

Giao phòng ban chuyên môn hoặc UBND các xã, phường, thị trấn có đủ năng lực thực hiện các công tác quản lý nghĩa trang gồm:

1) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố phê duyệt quy hoạch nghĩa trang, dự án xây dựng nghĩa trang trên địa bàn.

2) Làm chủ đầu tư xây dựng công trình nghĩa trang được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3) Tham mưu việc lập dự án xây dựng nghĩa trang của các tổ chức, cá nhân đầu tư, kế hoạch tổ chức xây dựng, cải tạo, đóng cửa, di chuyn nghĩa trang và di chuyển phần mộ riêng lẻ về các nghĩa trang trên địa bàn để trình UBND huyện, thành phố phê duyệt.

4) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thành lập tổ chức quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

5) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố phê duyệt quy chế quản lý nghĩa trang được đầu tư bằng nguồn vn ngân sách Nhà nước và thỏa thuận quy chế quản lý nghĩa trang của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng nghĩa trang theo phân cấp trên địa bàn.

6) Tham mưu UBND huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt giá dịch vụ nghĩa trang do tổ chức quản lý nghĩa trang xây dựng trình đi với các nghĩa trang được đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn.

7) Quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nội quy, Quy chế quản lý và giá dịch vụ nghĩa trang các cấp.

8) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố thực hiện các chế độ, chính sách xã hội đối với các đối tượng đặc biệt, đối tượng chính sách trong việc táng khi chết theo quy định của UBND tỉnh.

9) Tham mưu cho UBND huyện, thành phố phê duyệt các trường hợp được phép mai táng trong khuôn viên các cơ sthờ tự theo quy đnh ca pháp luật.

10) Xây dựng báo cáo cho UBND huyện, thành phố báo cáo Sở Xây dựng và UBND tnh hàng năm về công tác quản lý nghĩa trang.

Điều 7. UBND xã, phường, thị trấn

1. Quản lý nghĩa trang đối với nghĩa trang của xã, các nghĩa trang thôn bn, dòng họ, gia đình và theo sự phân công của UBND huyện, thành ph.

2. Thông báo cho nhân dân di chuyển mộ và thực hiện di chuyển các mộ vô chủ vnghĩa trang tập trung khi phải giải phóng mặt bằng.

3. Tổ chức kiểm tra, xử lý các vi phạm về quản lý sử dụng nghĩa trang trên địa bàn mình quản Iý theo quy định ca pháp luật.

Điều 8. Trách nhiệm của đơn vị trực tiếp quản lý nghĩa trang

1. Tt cả các đơn vị trực tiếp quản lý nghĩa trang có trách nhiệm:

a) Thực hiện nội quy, quy chế quản lý nghĩa trang và giá dịch vụ nghĩa trang được cp có thẩm quyền ban hành.

b) Lập và lưu trữ hồ sơ nghĩa trang.

c) Cung cấp các dịch vụ nghĩa trang cho người có nhu cầu, bảo đảm chất lượng dịch vụ theo quy định.

d) Thực hiện việc cải tạo, đóng cửa, di chuyển nghĩa trang theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

e) Thực hiện báo cáo UBND huyện, thành phố định kỳ (6 tháng hàng năm) vtình hình quản lý, sử dụng nghĩa trang.

f) Chịu sự quản lý, giám sát, kiểm tra của các cơ quan, tổ chức hữu quan.

g) Thực hiện các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức, cá nhân quản lý nghĩa trang do tđầu tư xây dựng có trách nhiệm thực hiện đầy đủ những quy định tại mục 1 điu này và được:

a) Quyết định ban hành nội quy, quy chế quản lý nghĩa trang sau khi được UBND cấp thẩm quyền thỏa thuận. Gửi cho UBND theo phân cp quản lý nghĩa trang để quản lý, giám sát, kiểm tra việc thực hiện.

b) Quyết định ban hành giá dịch vụ nghĩa trang trên cơ sở phương án khai thác kinh doanh được UBND tỉnh chấp thuận.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9.

1. Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành ph và các tchức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc; các ngành, các cp, các tchức, đơn vị và cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản vSở Xây dựng đtng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1073/2013/QĐ-UBND về Quy định phân công, phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.324
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106