Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1042/QĐ-SXD năm 2007 về Quy định trình tự, thủ tục sao lục hồ sơ nhà đất tại Sở Xây dựng Khánh Hòa

Số hiệu: 1042/QĐ-SXD Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Lê Đức Vinh
Ngày ban hành: 25/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH KHÁNH HÒA
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1042/QĐ-SXD

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SAO LỤC HỒ SƠ NHÀ ĐẤT TẠI SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA

GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG

Căn cứ Bộ luật Dân sự ngày 14/6/2005;

Căn cứ Bộ luật Tố tụng dân sự ngày 15/6/2004;

Căn cứ Luật Báo chí ngày 28/12/1989; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12/6/1999;

Căn cứ Luật Luật sư ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 111/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Lưu trữ quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 188/2004/QĐ-UBND ngày 19/10/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm toán tổ chức Sở Xây dựng;

Theo đề nghị của Chính Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành Quy định về trình tự, thủ tục sao lục hồ sơ nhà đất tại Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Điều 2. Chánh Văn phòng, phòng Quản lý Nhà và Công sở, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBND tỉnh KH (b/cáo);
- Lưu: VT, VP, QLN&CS.

GIÁM ĐỐC
Lê Đức Vinh

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SAO LỤC HỒ SƠ TẠI SỞ XÂY DỰNG KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-SXD ngày 25/4/2007 của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa)

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định này quy định về trình tự, thủ tục sao lục hồ sơ nhà đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện lưu trữ tại Sở Xây dựng Khánh Hòa đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu sao lục theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Hồ sơ sao lục

Thành phần hồ sơ sao lục (sau đây gọi tắt là sao lục) bao gồm: Các loại giấy tờ về sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ; Các loại giấy tờ về nhà đất và xây dựng các loại giấy tờ có liên quan khác hiện có trong hồ sơ lưu trữ do Sở Xây dựng quản lý.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân có yêu cầu sao lục

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu có quyền yêu cầu sao lục hồ sơ theo Quy định này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Được quyền khiếu nại về việc không được thực hiện yêu cầu sao lục hồ sơ sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết.

Thực hiện theo đúng các quy định về thủ tục, nghĩa vụ về tài chính đối với yêu cầu sao lục hồ sơ.

Điều 4. Trách nhiệm của Sở Xây dựng

Niêm yết công khai các quy định trình tự, thủ tục và lịch trực tiếp nhận yêu cầu sao lục hồ sơ tại Sở Xây dựng.

Hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả sao lục đối với tổ chức, cá nhân có nhu cầu sao lục hồ sơ theo đúng quy định.

Tuyệt đối không được sách nhiễu, gây phiền hà đối với tổ chức, cá nhân có yêu cầu sao lục hồ sơ.

Điều 5. Tiếp nhận và giao trả kết quả sao lục

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sao lục hồ sơ nhà đất nộp hồ sơ theo Điều 7, Điều 8 Quy định này tại bộ phận Tiếp nhận và trả hồ sơ (một nửa) thuộc Sở Xây dựng Khánh Hòa.

Việc tiếp nhận, thụ lý giải quyết hồ sơ xin sao lục: Phòng Quản lý Nhà và Công sở.

Văn phòng Sở chịu trách nhiệm trả kết quả xin sao lục và tổ chức phân công, theo dõi, báo cáo lịch trực tiếp nhận và trả hồ sơ xin sao lục.

Điều 6. Thời gian giải quyết yêu cầu sao lục

Thời gian giải quyết yêu cầu sao lục hồ sơ: 07 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ (trừ trường hợp nhà đất có liên quan đến chính sách cải tạo nhà đất của Nhà nước qua các thời kỳ, hoặc địa chỉ không rõ ràng).

Điều 7. Hồ sơ xin sao lục đối với cá nhân

1. Đơn xin sao lục hồ sơ (02 bản theo mẫu)

2. Giấy tờ chứng minh nhân thân của người xin sao lục: Chứng minh nhân dân, hộ khẩu, hộ chiếu…(bản photocopy);

3. Tùy từng trường hợp, phải có một trong các loại giấy tờ kèm theo như sau:

a) Trường hợp đã có giấy tờ về sở hữu nhà đất do cơ quan có thẩm quyền cấp: Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu đối với nhà đất xin sao lục hồ sơ. Nếu không phải chủ sở hữu phải có giấy ủy quyền có chứng thực.

b) Trường hợp chưa có giấy tờ về sở hữu nhà đất hoặc trường hợp nhà đất chia tách nhiều hộ, khi cấp giấy tờ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước đã thu hồi hồ sơ gốc: Giấy tờ về chuyển nhượng, mua bán, tặng, cho, nhận, cho thừa kế nhà đất có xác nhận của UBND cấp xã và Bản vẽ sơ đồ nhà đất.

c) Trường hợp chủ sở hữu chết: Di chúc hoặc Biên bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có công chứng, chứng thực hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

d) Trường hợp mua bán, chuyển nhượng: Giấy tờ về mua bán nhà đất có công chứng, chứng thực.

4. Đối với nhà thuộc diện sở hữu nhà nước, hoặc đang còn vướng chính sách cải tạo nhà đất, hoặc có khiếu nại tranh chấp chưa giải quyết sao lục.

Điều 8. Hồ sơ xin đọc, sao lục hồ sơ nhà đất đối với tổ chức

1. Đơn xin đọc, sao lục hồ sơ (theo mẫu)

2. Đính kèm một trong các loại giấy tờ sau:

a) Giấy giới thiệu của cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan báo chí;

b) Quyết định phân công thụ lý giải quyết hồ sơ;

c) Giấy chứng nhận tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự do cơ quan tiến hành tố tục cấp;

d) Giấy ủy quyền có công chứng, chứng thực hoặc xác nhận của tổ chức có tư cách pháp nhân;

Điều 9. Trình tự giải quyết hồ sơ xin sao lục

1. Đối với trường hợp xin đọc hồ sơ tại Sở Xây dựng:

Tổ chức có nhu cầu đọc hồ sơ tại Sở Xây dựng, nộp hồ sơ theo Điều 8 Quy định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ.

Phòng chức năng thụ lý giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở xem xét giải quyết theo yêu cầu của tổ chức.

2. Đối với trường hợp hồ sơ xin sao lục của cá nhân, tổ chức:

- Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ xin sao lục theo Điều 7, Điều 8 Quy định này tại Bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ.

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lập giấy biên nhận và ghi rõ thời gian trả kết quả hồ sơ.

- Phòng chức năng thụ lý giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo Sở xem xét giải quyết theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

1. Văn phòng Sở chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy định này, đồng thời niêm yết công khai Quy định tiếp nhận và trả hồ sơ xin sao lục để cá nhân, tổ chức nắm rõ.

2. Phòng Quản lý Nhà và Công sở chỉ đạo và phân công cán bộ trực tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo quy định.

Điều 11. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc phòng Quản lý Nhà và Công sở có trách nhiệm tổng hợp báo cáo lãnh đạo Sở xem xét sửa đổi cho phù hợp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1042/QĐ-SXD ngày 25/04/2007 về Quy định trình tự, thủ tục sao lục hồ sơ nhà đất tại Sở Xây dựng Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217