Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1022/2006/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cao Bằng Người ký: Lô Ích Giang
Ngày ban hành: 02/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CAO BẰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 1022/2006/QĐ-UBND

Cao Bằng, ngày 02 thámg 6 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003.
Căn cứ Luật Đất đai năm 2003.
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định 17/2006/NĐ - CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ - CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần.
Xét đề nghị của Sở Tài nguyên Môi trường tại Tờ trình số 67/TTr – TNMT ngày 19/5/2006

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thủ thục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 3 : ( để thi hành );
- Bộ Tài nguyên MT;
- Cục Kiểm tra VB QPPL-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh;
- PVP ( Đ/c Nhàn, đ/c Toại), TKCT, các CV;
- Lưu VT. 

TM. UBND TỈNH CAO BẰNG
CHỦ TỊCH
Lô Ích Giang

 

QUY ĐỊNH

TRÌNH TỰ THỦ TỤC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CAO BẰNG.

( Ban hành kèm theo Quyết định số 1022/2006/QĐ UBND ngày 02/6/2006 Của UBND tỉnh Cao Bằng )

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

1. Phạm vi áp dụng:

a) Quy định này áp dụng đối với các trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

b) Quy định này không áp dụng cho các trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin giao đất làm nhà ở;

2. Đối tượng áp dụng:

a) Cơ quan quản lý Nhà nước về đất đai, UBND các cấp, cơ quan Tài nguyên và Môi trường, cán bộ địa chính xã và các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất.

b) Các tổ chức trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhu cầu sử dụng đất ( sau đây gọi chung là người sử dụng đất hoặc chủ đầu tư ) các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư.

Điều 2. Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất

1. Những trường hợp Nhà nước thu hồi đất: Theo quy định tại điều 38 – Luật Đất đai năm 2003.

2. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đich quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng gồm :

a) Xây dựng công trình quốc phòng, an ninh.

b) Xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, công trình sự nghiệp của các tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

c) Xây dựng các công trình công cộng không nhằm mục đích kinh doanh.

d) Sử dụng đất để chỉnh trang, phát triển khu đô thị, khu tái định cư và khu dân cư nông thôn.

3. Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế, gồm:

a) Sử dụng đất để xây dựng các khu cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

b) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, du lịch thuộc nhóm A đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thểđầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghiệp cao, khu kinh tế.

c) Sử dụng đất để thực hiện các dự án có nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); dự án sử dụng 100 % vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà dự án đó không thể đầu tư trong khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

d) Sử dụng đất để thực hiện các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về khoáng sản, sử dụng đất để làm mặt bằng di dời các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo yêu cầu bảo vệ môi trường hoặc theo quy hoạch mà không thể bố trí vào khu cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

e) Sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng, phục vụ công cộng bao gồm các công trình giao thông, điện lực, thuỷ lợi, cấp nước, thoát nước, vệ sinh môi trường, thông tin liên lạc, đường ống dẫn xăng dầu, đường ống dẫn khí, giáo dục, đào tạo, văn hoá, khoa học kỹ thuật, y tế, thể thao, chợ.

4. Nhà nước thu hồi đất để giao đất thực hiện các dự án đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy hoạch phát triển đô thị, phát triển khu dân cư nông thôn.

5. Diện tích thu hồi đất quy định tại điểm c,d Khoản 2 và tại điểm a,b Khoản 3 Điều này được giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất để quản lý đối với trường hợp sau khi quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 – 1/2000 đã được phê duyệt và công bố mà chưa có dự án đầu tư.

Điều 3. Các trường hợp Nhà nước không thu hồi đất.

Nhà nước không thực hiện việc quyết định thu hồi đất để sử dụng vào mục đích phát triển kinh tế đối với các dự án không thuộc quy định tại Khoản 3,4- Điều 2 Quy định này.

Điều 4. Các căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Nhu cầu sử dụng đất của chủ đầu tư thể hiện trong các văn bản quy định tại khoản 1 điều 30 của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ.

2. Việc chấp hành tốt pháp luật về đất đai của chủ đầu tư đối với các trường hợp đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trước đó để thực hiện các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

3. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất chi tiết hoặc kế hoạch sử dụng đất chi tiết thì căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

4. Thủ tục hành chính về giao đất, cho thuê đất và thu hồi đất chỉ thực hiện đối với các dự án đã đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong năm (hoặc kỳ) kế hoạch. Trường hợp dự án phát sinh có nhu cầu sử dụng đất phải có ý kiếncủa UBND tỉnh.

Chương II

TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT

Điều 5. Xác định chủ đầu tư

1. Người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng đất có hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định cho phép làm chủ đầu tư dự án hoặc chấp thuận đầu tư.

2. Sở Kế hoạch và đầu tư là mối tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn, thẩm định và chịu trách nhiệm trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 6. Các địa điểm và giới thiệu địa điểm

1. Sở Xây dựng là đầu mối, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và căn cứ vào quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để giới thiệu địa điểm hoặc trình UBND tỉnh cấp địa điểm. Thẩm quyền cấp địa điểm theo quy định tại Quyết định số 928/2002/QĐ - UB ngày 5/6/2002 của UBND tỉnh. Hồ sơ do Sở Xây dựng hướng dẫn.

2. Trường hợp đất đã được giải phóng mặt bằng mà quỹ đất đó do Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý đã có quy hoạch chi tiết thì Trung tâm phát triển quỹ đất tiếp nhận hồ sơ và căn cứ chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, giới thiệu địa điểm cho các chủ đầu tư để lập dự án.

3. Thời gian giải quyết thủ tục cấp địa điểm, giới thiệu địa điểm không quá 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Nếu quá thời hạn mà chưa giải quyết hoặc từ chối giải quyết phải có văn bản chính thức trả lời, đồng thời gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh và thông báo cho Sở Tài nguyên và Môi trường biết.

Điều 7. Cấp chứng chỉ quy hoạch, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch chi tiết.

1. Việc cấp chứng chỉ quy hoạch thực hiện theo quy định tại Quyết định số 928/2002/QĐ - UB ngày 5/6/2002 của UBND tỉnh .

2. Việc lập và phê duyệt tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết thực hiện theo quy định của Nhà nước và của UBND tỉnh. Hồ sơ cụ thể do Sở Xây dựng hướng dẫn.

Thời gian cấp chứng chỉ quy hoạch, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủu hồ sơ hợp lệ.

Điều 8. Hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Người xin giao đất, thuê đất nộp 02 bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, hồ sơ gồm :

1. Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu).

2. Văn bản thoả thuận (hoặc quyết định phê duyệt) địa điểm , văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình của UBND tỉnh.

3. Quyết định đầu tư dự án hoặc bản sao giấy phép đầu tư có chứng nhận của công chứng Nhà nước. Trường hợp dự án đầu tư của tổ chức không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước hoặc không phải là dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì phải có văn bản thẩm định về nhu cầu sử dụng đất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trường hợp dự án thăm dò, khai thác khoáng sản phải có giấy phép thăm dò khai thác kèm theo bản đồ cấp phép và chứng từ chứng minh việc đã ký quỹ phục hồi môi trường theo quy định.

Các công trình thuộc diện phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường thì phải có quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc phiếu xác nhận đạt tiêu chuẩn môi trường của cấp có thẩm quyền.

Trường hợp sử dụng đất vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

Trường hợp xin giao đất vào mục đích quốc phòng, an ninh thì phải có trích sao quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng, an ninh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ nhiệm.

4. Chứng chỉ quy hoạch cấp cho công trình

5. Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng công trình hoặc bản đồ hướng tuyến (đối với những công trình xây dựng theo tuyến) được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các công trình sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng thì chỉ thể hiện ranh giới khu đất xin giao và các hạng mục được phép thể hiện.

6. Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính khu đất xin giao, xin thuê đối với những nơi chưa có bản đồ địa chính, tỷ lệ bản đồ quy định như sau:

- Tỷ lệ 1/200 – 1/1000 đối với đất khu vực đô thị.

- Tỷ lệ 1/1000 – 1/2000 đối với đất không thuộc đô thị.

- Đối với đất để xây dựng các công trình trên phạm vi rộng quy mô từ 30 ha trở lên hoặc theo tuyến như thuỷ điện, đường điện, đường dẫn nước, hồ nước, đê điều, đường ống dẫn dầu... thì được phép dùng bản đồ địa hình có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 để thay thế bản đồ địa chính.

7. Bản kê khai về diện tích, tình hình sử dụng đất đã được Nhà nước giao, cho thuê trước đó có xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật đất đai của người sử dụng đất trong quá trình thực hiện dự án đã được Nhà nước giao, cho thuê đất (đối với các dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ)

Điều 9. Lập trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính

Các tổ chức có nhu cầu xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất có trách nhiệm lên hệ với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để được trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính diện tích đất xin giao, xin thuê hoặc xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 10. Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất đã được giải phóng mặt bằng hoặc không phải giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

1. Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp định tại điều 8 của quy định này, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng cấp huyện thị, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất thẩm tra tại thực địa, lập biên bản thẩm tra đất đai hồ sơ xin giao, thuê đất. Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất, cho thuê đất.

2. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ UBND tỉnh ra quyết định giao đất, cho thuê đất.

3. Trong thời hạn không quá 05 ngày kể từ khi nhận được quyết định giao đất, thuê đất của Uỷ ban nhân dân tỉnh , Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo cho người sử dụng đất đến nhận hồ sơ, thực hiện nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và gửi số liệu địa chính cho cơ quan Tài chính, cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế có trách nhiệm xác định, ra thông báo nộp tiền và chuyển thông báo nộp tiền để Sở Tài nguyên và Môi trường trao cho người sử dụng đất thực hiện.

4. Sau khi chủ đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài chính (lệ phí thẩm định, lệ phí địa chính) trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bàn giao đất tại thực địa cho tổ chức xin giao đất hoặc thuê đất và ký kết hợp đồng thuê đất ( đối với trường hợp thuê đất).

5. Sau khi nhận bàn giao đất tại thực địa Chủ đầu tư làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu) gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện việc trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo phòng chức năng chuyển giao hồ sơ xin giao đất , cho thuê đất của chủ đầu tư đã được giải quyết cho Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện việc trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Thời gian thực hiện việc trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chủ đầu tư (không kể thời gian chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Điều 11. Trình tự thủ tục giao đất, thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

1. Chủ đầu tư nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất theo quy định tại điều 8 của Quy định này tại Sở Tài nguyên và Môi trường;

2. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng cấp huyện thị, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có đất để thẩm tra tại thực địa, lập biên bản thẩm tra; Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi đất.

3. Trong thời hạn không quá 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất;

4. Căn cứ quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc UBND huyện, thị xã xây dựng phương án bồi thường giải phóng mặt bằng thông báo công khai và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

(Kể từ ngày công trình được cấp địa điểm hoặc cấp chứng chỉ quy hoạch đối với công trình không phải cấp địa điểm, UBND huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo cho người sử dụng đất biết về lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, giá bồi thường và các chế độ chính sách hỗ trợ khác theo quy định).

5. Căn cứ phương án bồi thường được phê duyệt, Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc UBND huyện, thị xã tôt chức thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

6. Sau khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc UBND huyện, thị xã có trách nhiệm thông báo đến Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo hoàn thành giải phóng mặt bằng của Trung tâm phát triển quỹ đất UBND huyện, thị xã , Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh ban hành quyết định giao đất, thuê đất.

7. Trong thời gian không quá 07 ngày làm việc khi nhận đủ hồ sơ Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định giao đất.

8. Trình tự các bước tiếp theo thực hiện theo quy định tại các khoản 3; 4; 5 Điều 10 của Quy định này.

( Trường hợp thu hồi đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng tổng thể theo quy hoạch thì trình tự thực hiện theo đúng quy định tại điều 130 của Nghị định 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ)

Điều 12. Trình tự, thủ tục giao đất, thuê đất đối với hộ gia đình và cá nhân

1. Giao đất, cho thuê đất nông nghiệp : Thực hiện theo quy định tại điều 123 Nghị định số 181/2004/NĐ - CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ.

2. Giao đất, cho thuê đất sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp;

a) Hộ gia đình, cá nhân nộp (02) bộ hồ sơ tại phòng tài nguyên và môi trường , hồ sơ gồm :

- Đơn xin giao đất, cho thuê đất (theo mẫu)

- Văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa điểm đã được xác định.

- Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh, phương án khai thác được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với trường hợp xin giao, cho thuê đất để khai thác vật liệu xây dựng và sản xuất gạch ngói, làm gốm phải có quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói hoặc dự án đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt và phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường.

b) Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài nguyên Môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ, trường hợp chưa có bản đồ địa chính đối với nơi chưa có bản đồ địa chính , sau đó xác minh thực địa và trình UBND huyện, thị xã ra quyết định giao đất, cho thuê đất.

Tỷ lệ bản đồ quy định như sau :

+ Tỷ lệ 1/200 – 1/1000 đối với đất đô thị

+ Tỷ lệ 1/1000 – 1/2000 đối với đất không thuộc đô thị

c) Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, UBND huyện, thị xã ra quyết định giao đất, cho thuê đất.

d) Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được quyết định giao đất, thuê đất của Uỷ ban nhân dân huyện, phòng Tài nguyên Môi trường thông báo cho người sử dụng đất đến nhận hồ sơ, thực hiện nộp lệ phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và gửi số liệu địa chính cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế cấp huyện để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có).

Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế có trách nhiệm xác định, ra thông báo nộp tiền và chuyển thông báo nộp tiền để phòng Tài nguyên và Môi trường trao cho người sử dụng đất thực hiện.

đ) Sau khi người xin giao đất, thuê đất hoàn thành nghĩa vụ tài chính ( lệ phí thẩm định, lệ phí địa chính) trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối kết hợp cùng Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất bàn giao đất tại thực địa cho người xin giao đất hoặc thuê đất và ký kết hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp thuê đất).

e) Sau khi nhận bàn giao đất tại thực địa người sử dụng đất làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu) gửi đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã (hoặc gửi đến Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện với những nơi chưa có Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất). Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị xã và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc trình UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian thực hiện việc trình UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người sử dụng đất (không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Chương III

THỦ THỤC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Điều 13.

Các trường hợp thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất mà Nhà nước không thu hồi đất : Chủ đầu tư được thoả thuận chuyển nhượng, góp vốn, bồi thường, hỗ trợ để được nhận quyền sử dụng đất trên cơ sở khung giá đất và chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư của Nhà nước và UBND tỉnh quy định và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết được duyệt.

Trường hợp nhận chuyển nhượng, thuê quyền sử dụng đất hoặc nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh mà làm thay đổi mục đích sử dụng đất thì phải làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Trường hợp thuê đất của người khác thì người thuê đất không được chuyển mục đích sử dụng đất.

Thủ tục thực hiện theo quy định tại điều 14, 15, 16 Quy định này.

Điều 14. Điều kiện nhận chuyển ngượng quyền sử dụng đất để thực hiện các đầu tư sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân chỉ được nhận quyền sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Diện tích đất chuyển nhượng phải là đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật đất đai.

3. Được UBND cấp có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên cơ sở thẩm định nhu cầu sử dụng đất theo quy định.

4. Phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định tại điều 36 Luật Đất đai 2003 và nghị định số 198/2004/NĐ - CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về thu tiền sử dụng đất.

Điều 15 : Trình tự, thủ tục các bước để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.

1. Giới thiệu địa điểm, cấp địa điểm quy hoạch.

Chủ đầu tư căn cứ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, điểm dân cư nông thôn được duyệt, tự nghiên cứu địa điểm sử dụng đất hoặc liên hệ với Sở Xây dựng để được giới thiệu địa điểm.

Sở Xây dựng là đầu mối, có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn trên cơ sở căn cứ quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt để cấp địa điểm ( đối với những dự án chưa có địa điểm đất ) hoặc giới thiệu địa điểm ( đối với những dự án đã có quy hoạch chi tiết ).

2. Xác định chỉ giới đường đỏ, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng, phê duyệt quy hoạch chi tiết.

Chủ sử dụng đất liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn lập hồ sơ và trình phê duyệt chỉ giới đường đỏ theo quy định.

Chủ đầu tư lập quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết, báo cáo Sở Xây dựng để làm thủ tục phê duyệt theo thẩm quyền quyết định.

3. Làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

a) Căn cứ quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết , Báo cáo Sở Xây dựng để làm thủ tục phê duyệt, chủ đầu tư liên hệ với cơ quan Tài nguyên môi trường để chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất lập trích lục bản đồ thửa đất.

b) Căn cứ quy hoạch tổng mặt bằng, quy hoạch chi tiết để được duyệt, trích lục bản đồ thửa đất, chủ đầu tư tự thoả thuận với người đang sử dụng đất hợp pháp để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

c) Trường hợp có nhiều chủ sử dụng đất trong khu đất , chủ đầu tư liên hệ với UBND phường, xã thị trấn để giới thiệu chủ đầu tư với các chủ sử dụng đất để hai bên bàn bạc, thoả thuận.

Trên cơ sở thoả thuận đã được thống nhất giữa hai bên, UBND phường, xã, thị trấn xác nhận hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chủ đầu tư làm các thủ tục về xin sử dụng đất theo quy định.

d) Trong trường hợp có một phần diện tích đất không đủ điều kiện được tham gia thị trường bất động sản thì chủ đầu tư được phép thoả thuận về bồi thường, hỗ trợ với người đang sử dụng đất, báo cáo UBND phường, xã, thị trấn xác nhận làm căn cứ để trình cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi để giao đất, cho thuê đất theo quy định.

Điều 16. Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài , các doanh nhân nước ngoài.

1. Chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định, nộp (01) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên Môi trường, hồ sơ gồm có :

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất ( nếu chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất ).

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai của người chuyển quyền sử dụng đất.

Trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không kèm theo chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai của nười xin chuyển mục đích sử dụng đất .

- Trích lục bản đồ địa chính hoặc bản đồ trích đo địa chính.

- Văn bản chấp thuận địa điểm của UBND tỉnh hoặc chứng chỉ quy hoạch của Sở Xây dựng.

- Dự án đầu tư được duyệt.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường : Tiến hành thẩm định hồ sơ, thẩm định nhu cầu sử dụng đất và trình UBND tỉnh phê duyệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án; thông báo nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư biết và thực hiện.

Thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định nhu cầu sử dụng đất tối đa là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( không kể thời gian chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính ).

3. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ UBND tỉnh ra quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

4. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh , Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo phòng Tài nguyên môi trường cấp huyện và UBND xã, phườn, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất tại thục địa cho tổ chức thực hiện dự án.

5. Sau khi được bàn giao đất tại thực địa, chủ đầu tư có trách nhiệm làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND tỉnh và kết quả bàn giao đất tại thực địa , Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo phòng chức năng chuyển hồ sơ sang Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để trình UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thời gian trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tối đa là 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức ( không kể thời gian chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính ).

Điều 17. Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép đối với hộ gia đình và cá nhân.

1. Hộ gia đình, cá nhân nộp (01) bộ hồ sơ tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị, hồ sơ gồm có :

- Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1,2 và 5 Điều 50 của Luật Đất đai năm 2003.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, thị : Tiến hành thẩm định hồ sơ , thẩm định nhu cầu sử dụng đất và trình UBND huyện , thị xã phê duyệt cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ; Thông báo nghĩa vụ tài chính cho người xin chuyển mục đích sử dụng đất biết và thực hiện.

Thời gian thẩm định hồ sơ và thẩm định nhu cầu sử dụng đất tối đa là 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ( không kể thời gian người xin chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính ).

3. Trong thời hạn không quá 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND huyện, thị xã ra quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất .

4. Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND huyện, thị xã, phòng Tài nguyên và Môi trường phối kết hợp cùng UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất tổ chức bàn giao đất tại thực địa.

5. Sau khi được bàn giao đất tại thực địa, người sử dụng đất có trách nhiệm làm đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đơn xin chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Căn cứ quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của UBND huyện, thị xã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.. Thời gian trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tối đa là 05 ngày kể từ ngày nhận được đơn của người sử dụng đất ( không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính).

Chương IV

TỔ CHỨC THỤC HIỆN

Điều 18. Sở Tài nguyên và Môi trường.

1. Là cơ quan đầu mối hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

2. Ban hành hướng dẫn, công khai nội dung hồ sơ và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp với UBND các huyện, thị xã kiểm tra việc chủ đầu tư được giao đất sau 12 tháng liển không sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi bàn giao đất ngoài thực địa, lập hồ sơ xử lý, trình UBND tỉnh quyết định thu hồi theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Sở Kế hoạch và Đầu tư .

1. Là cơ quan đầu mối tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình UBND tỉnh duyệt về giao chủ đầu tư thực hiện dự án.

2. Hướng dẫn hồ sơ, công khai thủ tục theo quy định.

Điều 20. Sở Xây dựng.

1.Là cơ quan đầu môi tiếp nhận hồ sơ, thẩm định và trình duyệt ( hoặc duyệt theo thẩm quyền) về cấp địa điểm, giới thiệu địa điểm, chỉ giới đường đỏ, quy hoạch mặt bằng và quy định chi tiết.

Điều 21. Sở Tài chính.

1. Có trách nhiệm hướng dẫn Hội đồng giải phóng mặt bằng huyện, thị xã lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người sử dụng đất bị thu hồi, tổ chức thẩm định đối với các phương án theo thẩm quyền.

2. Là Chủ tịch Hội đồng định giá của tỉnh xác định giá cho thuê đất. Thời gian tổ chức thẩm định không quá 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ địa chính của Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

Điều 22. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế các huyện, thị.

Căn cứ vào hồ sơ luân chuyển có trách nhiệm tính và thông báo cho chủ đầu tư hoặc hộ gia đình, cá nhân nộp thuế sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ, các khoản thu khác theo quy định của Nhà nước và Kho bạc Nhà nước.

Thời gian ra thông báo không quá 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính.

Điều 23. Trung tâm phát triển quỹ đất.

1. Là đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao quỹ đất sau khi quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và công bố nhưng chưa có dự án đầu tư để tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy hoạch.

2. Có trách nhiệm giới thiệu địa điểm, kêu gọi đầu tư và tổ chức đấu giá theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Điều 24. UBND các huyện, thị xã ( nơi có dự án đầu tư )

1. Kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụcủa chủ đầu tư được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đấttheo quyết định của cấp có thẩm quyền, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, thống kê các tổ chức, cá nhân được giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng đô thị, phân loại cụ thể từng trường hợp vi phạm theo thời gian, hình thức và mức độ vi phạm để xử lý theo thẩm quyền.

Điều 25. Trách nhiệm của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch và dự án đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả.

2. Có nghĩa vụ thực hiện các quy định của Nhà nước và UBND tỉnh về quản lý đất đai, quản lý đầu tư và xây dựng.

3. Có trách nhiệm bồi thường về đất, tài sản, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất hoặc có trách nhiệm thoả thuận với các chủ sử dụng đất để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các trường hợp Nhà nước không thu hồi đất trước khi được phép chuyển mục đích sử dụng.

4. Phải ký hợp đồng thuê đất với Sở Tài nguyên và Môi trường ( trường hợp UBND tỉnh quyết định cho thuê đất). Ký hợp đồng thuê đất với phòng Tài nguyên và Môi trường (trường hợp UBND huyện, thị quyết định cho thuê đất). Nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước theo quy định.

5. Có trách nhiệm kê khai đăng ký quyền sử dụng đất và sử dụng đất có hiệu quả theo đúng mục đích, vị trí, ranh giới, diện tích đất được giao, cho thuê đất, cho chuyển mục đích sử dụng đất.

6. Xây dựng công trình đúng mục đích sử dụng đất, theo quy hoạch được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

7. Trong thời hạn 12 tháng kể từ khi được bàn giao đất ngoài thực địa, phải đưa đất vào sử dụng đúng mục đích.

8. Sử dụng đất được giao, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đúng mục đích, phạm vi diện tích được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép trong quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1022/2006/QĐ-UBND ngày 02/06/2006 quy định trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.846

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.194.21
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!