Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1013/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Số hiệu: 1013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Kiên Giang Người ký: Nguyễn Thanh Nhàn
Ngày ban hành: 19/04/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1013/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ HÀ TIÊN, TỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bsung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Btrưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Theo đề nghị của y ban nhân dân thành phố Hà Tiên tại Tờ trình số 12/TTr-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 134/TTr-STNMT ngày 10 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên (kèm theo Bản đồ Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 tỷ lệ 1:10.000 và Báo cáo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố Hà Tiên) với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Diện tích các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch (Chi tiết tại Phụ lục 1).

2. Kế hoạch thu hồi các loại đất (Chi tiết tại Phụ lục 2).

3. Kế hoạch chuyn mục đích sử dụng đất (Chi tiết tại Phụ lục 3).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng (Chi tiết tại Phụ lục 4).

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên:

a) Công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật vđất đai;

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

c) Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, nội dung kế hoạch sử dụng đất để người dân sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

đ) Định kỳ cuối năm, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên gửi báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trước ngày 30 tháng 9 năm 2021 về Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất;

b) Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch dụng đất trên địa bàn tỉnh đến ngày 30 tháng 10 năm 2021.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tiên; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3 của Quyết định;
- TT.TỈnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Sở TN&MT (10 bản);
- LĐVP, P.KT; P.TH; P.HCTC;
- Lưu: VT, hdtan.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nhàn

 

PHỤ LỤC 1

PHÂN BỔ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 1013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Pháo Đài

Tô Châu

Thuận Yên

Bình San

(1)

(2)

(3)l

(4)=(5)++(11)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TNG DIỆN TÍCH T NHIÊN

 

10.784,63

930,84

534,92

3.019,05

167,79

1

Đất nông nghiệp

NNP

6.503,56

417,48

152,52

2.315,62

20,60

1.1

Đất trng lúa

LUA

641,39

117,33

 

13,84

 

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

LVC

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.114,28

102,49

60,40

375,74

17,84

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

949,09

168,08

64,64

182,89

2,76

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.758,77

29,58

27,48

1.743,15

 

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

40,04

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.220,88

510,84

379,29

692,80

147,19

2.1

Đất quốc phòng

CỌP

350,96

59,32

25,00

153,51

0,54

2.2

Đất an ninh

CAN

8,49

1,47

0,14

2,50

0,66

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

108,62

 

 

108,62

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

404,87

83,40

59,49

89,31

0,81

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

88,69

17,28

 

12,31

0,12

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

822,52

164,88

85,14

170,21

60,57

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

31,18

14,30

 

 

13,76

2.11

Đất danh lam thắng cnh

DDL

304,45

157,00

 

 

 

2.12

Đất bãi thải, xlý chất thi

DRA

20,56

0,42

 

 

 

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

256,64

 

 

185,33

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

682,13

147,18

160,23

 

51,55

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,04

3,29

1,00

2,56

0,77

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng trụ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

11,73

3,56

2,03

0,78

3,48

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

18,39

10,68

1,11

1,08

3,49

2.2

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,51

0,04

0,06

0,13

0,07

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

142,81

19,80

29,91

21,44

2,73

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,67

0,04

 

0,04

0,49

2.24

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

346,74

 

8,87

172,50

5,93

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

603,87

17,19

95,10

0,47

2,23

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

60,18

2,52

3,11

10,63

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

6.348,49

6.348,49

 

 

 

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Mỹ Đức

Tiên Hải

Đông Hồ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)++(11)

(9)

(10)

(11)

 

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

 

10.784,63

1.695,89

251,79

3.448,65

1

Đất nông nghiệp

NNP

6.503,56

1.010,49

132,96

2.453,90

1.1

Đất trồng lúa

LUA

641,39

510,21

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNIC

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

1.114,28

170,86

0,02

386,92

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

949,09

188,27

132,93

209,51

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

3.758,77

101,10

 

1.857,47

1.8

Đất làm muối

LMU

 

 

 

 

1.9

Đất nông nghiệp khác

NKH

40,04

40,04

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

4.220,88

659,75

100,57

994,76

2.1

Đất quốc phòng

CQP

350,96

95,98

12,85

3,77

2.2

Đất an ninh

CAN

8,49

0,13

 

3,59

2.3

Đất khu công nghiệp

SKK

108,62

 

 

 

2.4

Đất khu chế xuất

SKT

 

 

 

 

2.5

Đất cụm công nghiệp

SKN

 

 

 

 

2.6

Đất thương mại dịch vụ

TMD

404,87

102,19

19,30

50,37

2.7

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

88,69

38,77

20,00

0,21

2.8

Đất cho hoạt động khoáng sn

SKS

 

 

 

 

2.9

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

822,52

145,52

63,41

132,79

2.10

Đất có di tích lịch sử văn hóa

DDT

31,18

3,01

 

0,11

2.11

Đất danh lam thng cảnh

DDL

304,45

55,75

41,70

50,00

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

20,56

 

7,40

12,74

2.13

Đất ở tại nông thôn

ONT

256,64

 

71,31

 

2.14

Đất ở tại đô thị

ODT

682,13

252,74

0,00

70,42

2.15

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

17,04

5,47

0,79

3,16

2.16

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

 

 

 

 

2.17

Đất xây dựng trụ sở ngoại giao

DNG

 

 

 

 

2.18

Đất cơ sở tôn giáo

TON

11,73

1,37

0,10

0,41

2.19

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

18,39

1,45

0,20

0,38

2.2

Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm

SKX

 

 

 

 

2.21

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

0,51

0,12

 

0,09

2.22

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

142,81

15,02

15,37

38,54

2.23

Đất cơ sở tín ngưỡng

TIN

0,67

 

0,07

0,04

2.24

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

346,74

13,76

 

145,67

2.25

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

603,87

2,77

3,66

482,46

2.26

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

 

 

 

 

3

Đất chưa sử dụng

CSD

60,18

25,65

18,27

 

4

Đất khu công nghệ cao*

KCN

 

 

 

 

5

Đất khu kinh tế*

KKT

 

 

 

 

6

Đất đô thị*

KDT

6.348,49

 

 

 

Ghi chú: (*) Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên

 

PHỤ LỤC 2

DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN THU HỒI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 1013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính

Pháo Đài

Tô Châu

Thuận Yên

Bình San

Mỹ Đức

Tiên Hải

Đông Hồ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)++(11)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp

NNP

622,46

133,72

19,68

161,83

25,91

227,22

11,98

42,12

1.1

Đất trồng lúa

LUA

76,71

42,16

 

2,30

 

32,25

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng a nước

LUC

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN

255,20

83,36

19,68

61,45

25,91

28,94

10,98

24,88

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH

69,08

6,07

 

37,01

 

25,00

1,00

 

1.5

Đất rừng đặc dụng

RDD

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

RSX

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

221,46

2,13

 

61,07

 

141,02

 

17,24

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

66,46

12,90

13,34

4,64

1,85

27,64

2,15

3,93

2.1

Đất quốc phòng

CQP

2,95

1,04

 

 

 

1,92

 

 

2.2

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyên, cấp xã

DHT

4,16

0,33

1,50

0,20

 

1,57

0,50

0,06

2.3

Đất ở tại nông thôn

ONT

5,49

 

 

3,84

 

 

1,65

 

2.4

Đất ở tại đô thị

ODT

32,45

11,54

7,74

 

1,85

7,45

 

3,87

2.5

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

TSC

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

1,20

 

 

 

 

1,20

 

 

2.7

Đất sông ngòi, kênh, rạch, suối

SON

3,77

 

0,16

0,60

 

3,01

 

 

2.8

Đất có mặt nước chuyên dùng

MNC

16,44

 

3,94

 

 

12,50

 

 

 

PHỤ LỤC 3

DIỆN TÍCH ĐẤT CẦN CHUYỂN MỤC ĐÍCH TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
(Kèm theo Quyết định số: 1013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Pháo Đài

Tô Châu

Thuận Yên

Bình San

Mỹ Đức

Tiên Hải

Đông Hồ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)++(11)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp

NNP/PNN

938,41

188,10

29,78

202,02

33,47

291,70

36,31

157,03

1.1

Đất trồng lúa

LUA/PNN

92,74

48,48

 

2,61

 

41,65

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK/PNN

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

CLN/PNN

356,04

110,27

29,78

82,50

33,47

38,33

17,31

44,37

1.4

Đất rừng phòng hộ

RPH/PNN

110,98

24,22

 

37,01

 

30,75

19,00

 

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS/PNN

378,65

5,13

 

79,89

 

180,97

 

112,66

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

 

55,00

 

 

 

 

5,00

 

50,00

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất nuôi trồng thủy sản sang đất rừng phòng hộ

NTS/RPH

 

 

 

 

 

 

 

50,00

2.2

Đất chuyên trồng lúa chuyển sang đất nông nghiệp khác

LƯA/NKH

 

 

 

 

 

5,00

 

 

 

PHỤ LỤC 4

DIỆN TÍCH ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG ĐƯA VÀO SỬ DỤNG TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2021 THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
(Kèm theo Qu
yết định số: 1013/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Tổng diện tích

Phân theo đơn vị hành chính (ha)

Pháo Đài

Tô Châu

Thuận Yên

Bình San

Mỹ Đức

Tiên Hải

Đông Hồ

(1)

(2)

(3)

(4)=(5)++(11)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1

Đất nông nghiệp

NNP

25,00

 

 

 

 

25,00

 

 

1.1

Đất nông nghiệp khác

NKH

25,00

 

 

 

 

25,00

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

117,89

10,85

 

27,18

 

54,46

25,40

 

2.1

Đất quốc phòng

CQP

0,27

 

 

0,27

 

 

 

 

2.2

Đất thương mại dịch vụ

TMD

7,35

2,35

 

5,00

 

 

 

 

2.3

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã

DHT

21,20

 

 

10,80

 

10,00

0,40

 

2.4

Đất danh lam thắng cảnh

DDL

45,50

8,50

 

 

 

12,00

25,00

 

2.5

Đất ở tại nông thôn

ONT

11,11

 

 

11,11

 

 

 

 

2.6

Đất ở tại đô thị

ODT

25,00

 

 

 

 

25,00

 

 

2.7

Đất khu vui chơi giải trí công cộng

DKV

7,46

 

 

 

 

7,46

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1013/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.015

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173