Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 08/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Bình

Số hiệu: 08/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phan Lâm Phương
Ngày ban hành: 15/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 15 tháng 02 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 83/2004/QĐ-UB THÀNH LẬP TỔ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UB ngày 03/6/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về việc thành lập và cử thành viên tham gia Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng cấp tỉnh;

Căn cứ quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 01/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 88/SNV ngày 27/01/2005,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Sửa đổi một số điều của Quyết định số 83/2004/QĐ-UB ngày 01/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi là Quyết định số 83) về việc thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh như sau:

1. Tại các ý 2 và 3, điều 1 của Quyết định số 83 được sửa đổi như sau:

- Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng hoạt động chuyên trách, được thành lập tương đương phòng, do văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng đền bù thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh.

- Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng được mở tài khoản và có khuôn dấu riêng để hoạt động.

2. Tại điều 4 của Quyết định số 83 được sửa đổi như sau:

- Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng có 05 người, gồm: 01 Tổ trưởng chuyên trách tương đương trưởng phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh (do Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm theo quy định hiện hành), 04 cán bộ nghiệp vụ (kế toán và thủ quỹ do văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh cử kiêm nhiệm). Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác của Tổ công tác do văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí.

- Công chức của Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng là người đã được tuyển dụng ít nhất 05 năm, được xếp ngạch Chuyên viên và tương đương trở lên, có năng lực, kinh nghiệm, chuyên môn - nghiệp vụ vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo sự giới thiệu của các cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Xây dựng đến làm việc theo chế độ biệt phái (không làm việc tại cơ quan nơi cử đi) trong thời gian bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng các chương trình, dự án; được hưởng lương tại cơ quan nơi cử đi và hưởng phụ cấp trong nguồn kinh phí thực hiện công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của các chương trình, dự án. Mức phụ cấp do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.

Điều 2: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- TT HĐND tỉnh; (b/c)
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu VT.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phan Lâm Phương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 08/2005/QĐ-UB sửa đổi Quyết định 83/2004/QĐ-UB thành lập Tổ công tác bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.511

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49