Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 07/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Xuân Quang
Ngày ban hành: 04/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/QĐ-UBND

Đồng Hới, ngày 04 tháng 01 năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/11/2010 ĐÃ HẾT HIỆU LỰC

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp Tại Công văn số 1222/STP-KTVB ngày 17 tháng 12 năm 2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục 08 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành từ ngày 01/7/1989 đến ngày 30/11/2010 đã hết hiệu lực (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế -HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

DANH MỤC

VĂN BN PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH TỪ NGÀY 01/7/1989 ĐẾN NGÀY 30/11/2010 TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI HẾT HIỆU LỰC
(Kèm theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

TT

Tên loại, số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Hiệu lực

Lý do hết hiệu lc

Nghị quyết

1.

18/NQ-HĐNDQB

10/02/2001

Về kế hoạch sử dng đất năm 2001

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

2.

31/2002/NQ-HĐND

19/01/2002

Về kế hoạch sử dng đất 5 năm 2001 - 2005

Hết HL

Vì hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

Quyết định

3.

Quyết định số 63/1998/QĐ-UB

14/10/1998

Về việc ban hành Quy định về thủ tục mua bán nhà ở

Hết HL

Vì không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2003, Luật Nhà ở năm 2005, Bộ Luật Dân sự m 2005 và các căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

4.

Quyết định số 1971/QĐ-UB

02/12/1998

Về việc ban hành Quy chế đấu giá nhận quyền sử dng đất.

Hết HL

Vì đã được thay thế bởi Quyết đnh số 11/2003/QĐ-UB V/v ban hành quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất

5.

Quyết định số 02/2000/QĐ-UB

07/01/2000

V/v ban hành bản Quy định thủ tục chuyển nhượng quyền sử dng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Hết HL

Vì không còn phù hợp với Luật Đất đai năm 2003 và các căn cứ pháp lý để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

6.

11/2003/QĐ-UB

28/04/2003

Về việc ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dng đất.

Hết HL

Vì đã được thay thế bởi Quyết đnh số 32/2003/QĐ-UB V/v ban hành quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất

7.

16/2003/QĐ-UB

26/05/2003

V/v sửa đổi, bổ sung Điểm 4, Điều 5 của Quy chế đấu giá Quyền sử dng đất.

Hết HL

Vì đã được thay thế bởi Quyết đnh số 32/2003/QĐ-UB V/v ban hành quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất

8.

32/2003/QĐ-UB

05/08/2003

Về việc ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dng đất.

Hết HL

Vì đã được thay thế bởi Quyết đnh số 61/2005/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế đấu giá Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/QĐ-UBND ngày 04/01/2011 công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai đã hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.357

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!