Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Số hiệu: 07/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Ca
Ngày ban hành: 13/03/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2012/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 3 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHO THUÊ ĐẤT VÙNG BÃI TRIỀU ĐỂ NUÔI NGAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 57/TTr-STNMT ngày 05/3/2012; của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 15/BC-STP ngày 28/02/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quy định tại Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã có đất thuộc quy hoạch tổng thể phát triển nuôi ngao vùng ven biển tỉnh Thái Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Ca

 

QUY ĐỊNH

CHO THUÊ ĐẤT VÙNG BÃI TRIỀU ĐỂ NUÔI NGAO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH
(Kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về việc cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

2. Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước có nhu cầu thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao (Sau đây gọi là Nhà đầu tư) và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc cho thuê, sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao

1. Cho thuê, sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật đất đai, đầu tư và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Sử dụng đất đúng mục đích, bảo vệ đất, làm tăng sự bồi tụ của đất, bảo vệ môi trường sinh thái, đảm bảo cho hoạt động du lịch, giao thông đường thuỷ và các hoạt động kinh tế, xã hội khác có liên quan.

3. Kết hợp nuôi ngao vùng bãi triều ven biển với bảo vệ chủ quyền ven biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương ven biển.

Chương II

QUY ĐỊNH CHO THUÊ ĐẤT VÙNG BÃI TRIỀU ĐỂ NUÔI NGAO

Điều 4. Căn cứ cho thuê đất

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

2. Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi Ngao vùng ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến 2020 đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 05/8/2011.

2. Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy.

Điều 5. Đối tượng được thuê đất và thẩm quyền cho thuê đất

1. Đối tượng được thuê đất: Nhà nước cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao thu tiền thuê đất hàng năm đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế (sau đây gọi chung là tổ chức kinh tế), hộ gia đình, cá nhân trong nước.

2. Thẩm quyền cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế; Ủy ban nhân dân huyện quyết định cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Điều 6. Phương án lựa chọn Nhà đầu tư thuê đất

1. Lựa chọn Nhà đầu tư thuê đất được thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; trong đó ưu tiên cho các tổ chức kinh tế, các hộ gia đình, cá nhân đang sinh sống, sản xuất kinh doanh ở các xã có địa giới hành chính tiếp giáp với biển và quy hoạch nuôi ngao.

2. Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu giá và giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất không được thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.

3. Đối tượng thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để thuê đất vùng bãi triều nuôi ngao không được miễn, giảm tiền thuê đất.

Điều 7. Thời hạn, hạn mức và giá cho thuê đất

1. Thời hạn cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế và hộ gia đình, cá nhân là không quá 05 năm tính từ ngày được bàn giao đất ngoài thực địa.

2. Hạn mức cho thuê đất: Không quá 10 ha đối với người thuê đất là tổ chức kinh tế và không quá 02 ha đối với người thuê đất là hộ gia đình, cá nhân.

3. Giá cho thuê đất: Giá khởi điểm thuê đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định; giá thuê đất là giá Nhà đầu tư trúng đấu giá được cơ quan có thẩm quyền quyết định công nhận.

Điều 8. Trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất

1. Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải có trách nhiệm lựa chọn tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao; trường hợp không thuê được tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải có trách nhiệm thành lập Hội đồng đấu giá và xây dựng quy chế đấu giá ở địa phương để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao.

2. Thành phần Hội đồng đấu giá và trình tự, thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư số 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản.

Điều 9. Trình tự cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao

1. Trình tự cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế

a) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định trúng đấu giá, Nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư gửi Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh;

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự án của Nhà đầu tư do Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh chuyển đến, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định và gửi kết quả cho Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh để trả cho Nhà đầu tư hoàn thiện dự án đầu tư theo ý kiến thẩm định;

b) Số lượng hồ sơ và nơi nộp hồ sơ thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh;

c) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin thuê đất (theo mẫu Uỷ ban nhân dân huyện cấp);

+ Dự án đầu tư (theo mẫu Uỷ ban nhân dân huyện cấp) đã được thẩm định theo quy định;

+ Bản vẽ trích đo (trích lục) lô, thửa đất;

+ Quyết định trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện; Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (nếu có);

+ Thủ tục về môi trường theo quy định;

d) Trình tự thực hiện:

+ Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Nhà đầu tư, Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện thủ tục cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Nhà đầu tư do Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư;

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến, Cục Thuế tỉnh có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư và gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Nhà đầu tư biết thực hiện;

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường gửi đến, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trao cho Nhà đầu tư;

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, ký Hợp đồng thuê đất, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư sau khi Nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

2. Trình tự cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp Nhà đầu tư là hộ gia đình, cá nhân

a) Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định trúng đấu giá, Nhà đầu tư phải lập dự án đầu tư gửi Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải (nếu thuê đất tại huyện Tiền Hải) hoặc Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (nếu thuê đất tại huyện Thái Thụy).

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự án của Nhà đầu tư do Bộ phận một cửa của huyện chuyển đến, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm thẩm định và gửi kết quả cho Bộ phận một cửa của huyện để trả cho Nhà đầu tư hoàn thiện dự án đầu tư theo ý kiến thẩm định;

b) Số lượng hồ sơ và nơi nộp hồ sơ thuê đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Nhà đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (nếu thuê đất tại huyện Thái Thụy) hoặc Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải (nếu thuê đất tại huyện Tiền Hải);

c) Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin thuê đất (theo mẫu Uỷ ban nhân dân huyện cấp);

+ Dự án đầu tư (theo mẫu Uỷ ban nhân dân huyện cấp) đã được thẩm định theo quy định;

+ Bản vẽ trích đo (trích lục) lô, thửa đất;

+ Quyết định trúng đấu giá của Ủy ban nhân dân huyện; Giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước (nếu có);

+ Thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy (nếu thuê đất tại huyện Thái Thụy); thông báo chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải (nếu thuê đất tại huyện Tiền Hải);

d) Trình tự thực hiện:

+ Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Nhà đầu tư, Bộ phận một cửa có trách nhiệm chuyển hồ sơ đến Phòng Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện thủ tục cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của Nhà đầu tư do Bộ phận một cửa chuyển đến, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chuyển Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư và trình Ủy ban nhân dân huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư;

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi đến, Chi cục Thuế có trách nhiệm thông báo nghĩa vụ tài chính của Nhà đầu tư và gửi cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của Chi cục Thuế, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo cho Nhà đầu tư biết thực hiện;

+ Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Tờ trình và hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi đến; Ủy ban nhân dân huyện có trách nhiệm xem xét, ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để trao cho Nhà đầu tư;

+ Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm bàn giao đất trên thực địa, ký Hợp đồng thuê đất, trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhà đầu tư sau khi Nhà đầu tư đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định và chỉnh lý hồ sơ địa chính.

Chương III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 10. Trách nhiệm của các Sở, ngành liên quan

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Tổ chức kiểm tra, đôn đốc thi hành Quy định này;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức kinh tế thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao;

c) Chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất vùng bãi triều và việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định.

d) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải trong việc xác định ranh giới tạm thời khu vực đất vùng bãi triều theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để giao cho Ủy ban nhân dân các xã quản lý.

2. Sở Tài chính:

a) Chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải xác định đơn giá cho thuê đất vùng bãi triều, giá khởi điểm thuê đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê;

b) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ tiền thuê đất vùng bãi triều trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định;

c) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao theo đúng quy định của pháp luật;

d) Chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải thanh tra, kiểm tra việc thu, sử dụng tiền từ cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Giám sát việc thực hiện quy hoạch đất vùng bãi triều để nuôi ngao đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và triển khai các trương trình, kế hoạch phát triển nuôi ngao ở ven biển;

b) Lập mẫu dự án đầu tư thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao để cấp cho Nhà đầu tư; thực hiện thẩm định dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế và hướng dẫn Phòng Nông nghiệp huyện Thái Thụy, Tiền Hải thẩm định dự án đầu tư của hộ gia đình, cá nhân theo quy định;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải trong việc xác định ranh giới tạm thời khu vực đất vùng bãi triều theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để giao cho Ủy ban nhân dân các xã quản lý;

d) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải trong việc quản lý, sử dụng đất vùng bãi triều.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chỉ đạo Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh trong việc tiếp nhận hồ sơ của các tổ chức kinh tế để gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các công việc theo Quy định này;

b) Tổng hợp các dự án thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh;

c) Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải thanh tra, kiểm tra việc thu, sử dụng tiền từ cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao.

5. Cục Thuế tỉnh:

a) Tổ chức, chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện thống nhất các văn bản pháp luật về thuế, lệ phí liên quan đến các khoản thu từ đất trên địa bàn tỉnh;

b) Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra Chi cục Thuế huyện Thái Thụy, Chi cục Thuế huyện Tiền Hải trong việc tổ chức triển khai nhiệm vụ quản lý thuế, phí, lệ phí đối với các khoản thu liên quan đến đất đai;

c) Tổ chức công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế, phí, lệ phí của Nhà nước để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ tài chính theo đúng quy định của pháp luật;

d) Xác định nghĩa vụ tài chính của các tổ chức kinh tế khi nhận được đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường và chỉ đạo Chi cục Thuế huyện Thái Thụy, Chi cục Thuế huyện Tiền Hải xác định nghĩa vụ tài chính của hộ gia đình, cá nhân khi nhận được đề nghị của Phòng Tài nguyên và Môi trường đảm bảo theo đúng thời gian quy định;

đ) Phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất vùng bãi triều; việc thu, sử dụng tiền từ cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao.

6. Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh:

a) Chủ trì thực hiện các công tác về bảo vệ chủ quyền ven biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các địa phương ven biển;

b) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải trong việc xác định ranh giới khu vực đất vùng bãi triều theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để giao cho Ủy ban nhân dân các xã quản lý;

c) Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải giải quyết các tranh chấp, lấn chiếm đất vùng bãi triều để nuôi ngao và cưỡng chế thu hồi đất vùng bãi triều theo quy định;

7. Các Sở, ngành khác có liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao; các Sở, ngành có liên quan phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng Quy định này.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải

a) Chủ trì cùng các Sở, ngành có liên quan xác định ranh giới khu vực đất vùng bãi triều theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để giao cho Ủy ban nhân dân các xã quản lý và tổ chức giải quyết các tranh chấp, lấn chiếm đất vùng bãi triều để nuôi ngao và thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vùng bãi triều theo quy định;

b) Tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao và quản lý chặt chẽ diện tích đất vùng bãi triều theo đúng quy định của pháp luật;

c) Chỉ đạo Phòng, đơn vị chức năng tiếp nhận hồ sơ thuê đất của hộ gia đình, cá nhân; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện chấp thuận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của các dự án nuôi ngao, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo đúng Quy định này và các quy định pháp luật khác có liên quan;

d) Quản lý, sử dụng tiền thu từ cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các Sở, ngành kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất vùng bãi triều.

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã thuộc khu vực quy hoạch đất vùng bãi triều để nuôi ngao

a) Quản lý diện tích đất vùng bãi triều được giao theo quy định;

b) Rà soát việc sử dụng đất vùng bãi triều của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa phương báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét xử lý theo Quy định; lập danh sách các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao, trình Ủy ban nhân dân huyện xem xét;

c) Hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao thực hiện theo đúng trình tự thủ tục tại Quy định này;

d) Quản lý, sử dụng tiền thu từ cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao theo đúng quy định của pháp luật;

đ) Phối hợp với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất vùng bãi triều và tổ chức giải quyết các tranh chấp, lấn chiếm đất vùng bãi triều để nuôi ngao, thực hiện cưỡng chế thu hồi đất vùng bãi triều theo quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân

a) Nghiêm cấm mọi hành vi lấn chiếm, sử dụng đất vùng bãi triều để nuôi ngao khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép;

b) Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện việc thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao theo Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước; mọi trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 14. Xử lý đối với diện tích đất vùng bãi triều hiện nay đang nuôi ngao

Đối với diện tích đất vùng bãi triều hiện nay đang nuôi ngao, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải chỉ đạo các Phòng, đơn vị chức năng, Uỷ ban nhân dân các xã rà soát lại diện tích thực tế của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và phân loại, xử lý theo quy định tại Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển nuôi ngao vùng ven biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015 và tầm nhìn đến năm 2020.

Điều 15. Giải quyết khiếu nại, tố cáo

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến cơ quan, đơn vị nào; thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó xem xét, giải quyết theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.

Điều 16. Điều khoản thi hành

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng Ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tiền Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thuộc khu vực quy hoạch đất vùng bãi triều để nuôi ngao và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cho th uê đất vùng bãi triều để nuôi ngao theo Quy định này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu phát sinh vướng mắc, các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phản ánh bằng văn bản về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

 

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 510/UBND-NN
V/v đính chính Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của UBND tỉnh

Thái Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân huyện Tiền Hải;
- Uỷ ban nhân dân huyện Thái Thụy.

 

Ngày 13/3/2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND về việc ban hành quy định cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Tại Khoản 2 Điều 5 của Quy định có ghi: Thẩm quyền cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao: Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế; Uỷ ban nhân dân huyện Thái Thụy quyết định cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn huyện quản lý đối với hộ gia đình, cá nhân.

Do sơ suất trong khâu soạn thảo và soát xét văn bản, nay đính chính lại như sau:

Thẩm quyền cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao: Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê đất đối với tổ chức kinh tế; Uỷ ban nhân dân huyện quyết định cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Uỷ ban nhân dân tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện theo nội dung đính chính trên./.

 

 

TL.CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Phạm Quang Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định cho thuê đất vùng bãi triều để nuôi ngao trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.092

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.25.169