Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 06/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phạm Thị Bích Lựa
Ngày ban hành: 25/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2005/QĐ-UB

Đồng Hới, ngày 25 tháng 01 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
(Về việc quy định giá các loại đất)

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính Phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ;
Căn cứ ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 02/CV-TTHĐND ngày 05/01/2005;
Theo đề nghị của Giám đốc sở Tài chính tại Tờ trình số: 3398TT/TC ngày 30/12/2004
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Bản Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

1) Giá đất quy định tại Quyết định này sử dụng làm căn cứ để:

a, Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

b, Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai năm 2003;

c, Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai năm 2003;

d, Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

đ, Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

e, Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

g, Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2) Đối với các trường hợp đang làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, hợp thức hoá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà hồ sơ đã nộp tại UBND các huyện, thành phố trước ngày 31/12/2004 thì được áp dụng theo giá đất quy định tại Quyết định số 69/2003/ QĐ-UB ngày 17/12/2003 của UBND tỉnh.

3) Đối với những đường phố, khu vực, vị trí đất chưa được phân loại tại Quyết định này thì được áp dụng theo Quyết định số 69/2003/QĐ-UB ngày 17/12/2003 của UBND tỉnh cho đến khi có quy định mới.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 3: Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch - Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
Như Điều 3
- Cục QLgiá (Bộ Tài chính)
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ
- Thường trực HĐND tỉnh
- Đoàn đại biểu QH
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh
- UBMTTQVN tỉnh
- Các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh
- Lưu VT, CVTNMT, TM

TM/UBND TỈNH QUẢNG BÌNH -
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Thị Bích Lựa

 

BẢN QUY ĐỊNH GIÁ ĐẤT
(Ban hành kèm theo Quyết định số:06/2005/QĐ-UB ngày 25tháng 01 năm 2005 của UBND tỉnh)

A- GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

1- GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 2

13.200

8.300

6.700

Hạng 3

10.800

6.700

4.400

Hạng 4

8.000

5.000

3.300

Hạng 5

5.200

3.500

2.200

Hạng 6

4.000

3.000

1.000

2-GIÁ ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 2

11.500

7.000

4.800

Hạng 3

9.000

6.000

3.800

Hạng 4

6.500

4.400

2.500

Hạng 5

5.000

3.500

1.000

3- GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 4

3.600

2.300

1.900

Hạng 5

1.500

1.000

700

4- GIÁ ĐẤT LÀM MUỐI

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

13.200

9.000

5.000

2.400

Về phân loại vị trí đất làm muối:

- Vị trí 1: Sát hoặc cách đường giao thông £ 50 mét

- Vị trí 2: Cách đường giao thông >50 - 100 mét

- Vị trí 3: Cách đường giao thông >100 - 150mét

- Vị trí 4: Cách đường giao thông >150 mét

5- ĐẤT NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN

Đơn vị tính: đồng/m2

Hạng đất

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 2

13.200

8.300

8.300

Hạng 3

10.800

6.700

6.700

Hạng 4

8.000

5.000

5.000

Hạng 5

5.200

3.200

2.200

Hạng 6

3.000

2.000

1.000

6- GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN

6.1 Xã đồng bằng

Đơn vị tính: đồng/m2

 

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Vị trí 1

50.000

40.000

32.000

Vị trí 2

36.000

30.000

24.000

Vị trí 3

24.000

20.000

16.000

Vị trí 4

12.000

11.000

10.000

6.2 Xã trung du

Đơn vị tính: đồng/m2

 

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Vị trí 1

40.000

30.000

16.000

Vị trí 2

30.000

22.000

12.000

Vị trí 3

20.000

15.000

8.000

Vị trí 4

10.000

6.000

5.000

6.3 Xã miền núi

Đơn vị tính: đồng/m2

Vị trí

Khu vực 1

Khu vực 2

Khu vực 3

Vị trí 1

25.000

15.000

12.000

Vị trí 2

18.000

10.000

9.000

Vị trí 3

12.000

8.000

6.000

Vị trí 4

6.000

5.000

3.000

7- GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI (ĐÔ THỊ LOẠI 3)

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

6.000

3.000

1.000

500

Loại 2

4.000

2.000

850

350

Loại 3

3.000

1.500

600

200

Loại 4

1.200

600

300

120

8- GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN HUYỆN LỴ CÁC HUYỆN: LỆ THUỶ; BỐ TRẠCH; QUẢNG TRẠCH

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

1.800

900

400

200

Loại 2

1.000

450

200

100

Loại 3

500

170

100

60

Loại 4

200

90

60

30

9- GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN CÁC HUYỆN: TUYÊN HOÁ; MINH HOÁ, THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG LỆ NINH; THỊ TRẤN NÔNG TRƯỜNG VIỆT TRUNG

ĐVT: 1000 đồng/m2

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

1.200

600

245

105

Loại 2

672

280

120

63

Loại 3

280

112

56

35

Loại 4

112

56

35

24

10- GIÁ ĐẤT Ở , ĐẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP TẠI THỊ TRẤN QUÁN HÀU HUYỆN QUẢNG NINH

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Loại đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

Loại 1

1.500

900

400

200

Loại 2

1.000

400

200

100

Loại 3

500

200

100

50

Loại 4

200

100

50

25

11- GIÁ ĐẤT Ở VÙNG VEN ĐÔ THỊ, ĐẦU MỐI GIAO THÔNG, KHU THƯƠNG MẠI, KHU DU LỊCH, KHU CÔNG NGHIÊP TẠI CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Vị trí

Tại thành phố

Đồng Hới

Tại các huyện: Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch

Tại các huyện: Tuyên hoá, Minh hoá, Thị trấn nông trường Lệ Ninh, thị trấn nông trường Việt Trung

 

Khu vực1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực1

Khu vực 2

Khu vực 3

Khu vực1

Khu vực 2

Khu vực 3

Vị trí 1

850

600

450

650

450

300

400

270

180

Vị trí 2

600

450

300

450

300

200

270

180

120

Vị trí 3

400

300

180

300

180

120

180

120

80

Vị trí 4

200

150

100

150

100

70

90

60

40

12- GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP NẰM XEN KẼ TRONG ĐÔ THỊ (THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI):

 Áp dụng cho các hạng đất là 15.000đồng/ m2

B- PHÂN HẠNG ĐẤT, LOẠI ĐƯỜNG PHỐ, VỊ TRÍ ĐẤT

 ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT.

1) Đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp: Bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất lâm nghiệp. Hạng đất để xác định giá đất là hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ quy định tại quyết định số: 326/TTg ngày 18/5/1996.

Phân loại hạng đất: Hạng đất để xác định giá đất áp dụng theo hạng đất tính thuế sử dụng đất nông nghiệp ở địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Cụ thể phân hạng đất như sau:

+ Hạng 2: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt kém hơn hạng 1, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đất hạng 1.

+ Hạng 3: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 2, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 2.

+ Hạng 4: Đất có điều kiện sinh lợi cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt và dịch vụ kém hơn hạng 3, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đất hạng 3.

+ Hạng 5: Đất ở miền núi tương đối thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt có vị trí xa trục đường giao thông, đất ở vùng sâu, vùng xa của xã trung du và đồng bằng, có gía đất thực tế trung bình thấp hơn gía đất trung bình của hạng 4.

+ Hạng 6: Đất ở vùng núi cao, vùng biên giới; vùng sâu, vùng xa của các xã trung du và đồng bằng không thuận tiện cho sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, dân cư thưa thớt, có giá đất trung bình thấp nhất trong các hạng đất và thấp hơn giá đất trung bình của hạng 5.

2) Đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp khác ở nông thôn được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã

Vị trí của từng loại đất trong một xã được chia theo 3 khu vực thuộc địa giới hành chính cấp xã:

- Khu vực 1: Đất có mặt tiền tiếp giáp với trục đường giao thông chính nằm tại trung tâm xã hoặc cụm xã (gần UBND xã, trường học, chợ, trạm y tế ), gần khu thương mại và dịch vụ, khu du lịch, khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc không nằm tại khu vực trung tâm xã nhưng gần đầu mối giao thông hoặc gần chợ nông thôn.

- Khu vực 2: Nằm ven trục đường giao thông liên thôn, tiếp giáp với khu vực trung tâm xã, cụm xã, khu thương mại và dịch vụ, khu thương mại, khu du lịch, khu chế xuất.

- Khu vực 3: Các khu vực còn lại trên địa bàn xã:

Việc phân loại khu vực để xác định giá đất theo nguyên tắc:

Khu vực 1 có khả năng sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, khu vực 2 và khu vực 3 có khả năng sinh lợi và kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

Vị trí của từng loại đất trong từng khu vực được xác định vào khả năng sinh lợi, khoảng cách tới mặt tiền của các trục đường giao thông và điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi cho sinh hoạt, kinh doanh và cung cấp dịch vụ theo nguyên tắc: vị trí số 1 có mức sinh lợi cao nhất, có điều kiện kết cấu hạ tầng thuận lợi nhất, gần trục đường giao thông chính nhất; các vị trí tiếp sau đó theo thứ tự từ thứ 2 trở đi có mức sinh lợi và điều kiện kết cấu hạ tầng kém thuận lợi hơn.

3) Đất khu dân cư vùng ven đô thị, đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp không nằm trong đô thị.

a) Phạm vi đất:

- Đất khu dân cư ở các vùng ven đô thị trong tỉnh bao gồm, các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ.

- Đất khu dân cư ven đầu mối giao thông và trục đường giao thông chính bao gồm: đất ven ngã 3, ngã 4 của tỉnh lộ, quốc lộ 1A, giữa quốc lộ 12A với quốc lộ 1A, ven quốc lộ 1A, 12A và ven các tỉnh lộ, ven bến cảng, sân bay do Trung ương và tỉnh quản lý.

- Đất khu thương mại, khu du lịch không nằm trong đô thị là toàn bộ diện tích đất nằm trong           khu thương mại, khu du lịch bao gồm cả đất khu dân cư nằm trong khu thương mại, khu du lịch theo quyết định của UBND tỉnh quy định.

Sở Tài chính chủ trì cùng với sở Tài nguyên - môi trường, sở Xây dựng, Cục Thuế và UBND các huyện, thành phố xác định cụ thể phạm vi đất vùng ven nói trên.

b) Khu vực đất:

- Khu vực 1: Các thôn tiếp giáp với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa tỉnh lộ với quốc lộ 1A, giữa quốc lộ 12A với quốc lộ 1A; ven tỉnh lộ, quốc lộ 1A, quốc lộ 12A; tiếp giáp khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh quy định.

- Khu vực 2: gần với nội thành Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ trong tỉnh; ven các ngã 3, ngã 4 giữa tỉnh lộ với quốc lộ 1A, giữa quốc lộ 12A với quốc lộ 1A; ven tỉnh lộ, quốc lộ 1A, quốc lộ 12A; gần khu thương mại, du lịch, khu công nghiệp theo quyết định của UBND tỉnh quy định.           

- Khu vực 3: Các vùng còn lại.

4) Đất ở, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp và đất phi nông nghiệp khác tại khu vực thành phố Đồng Hới và thị trấn các huyện trong tỉnh:

a) Phân loại đường phố: Đường phố thuộc thành phố Đồng Hới và các thị trấn các huyện lỵ, thị trấn Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh được phân loại theo các phụ lục kèm theo Bản Quy định này.

Đối với các đường phố mới mở, các đường phố chưa được phân loại trong các phụ lục nói trên hoặc có các yếu tố phát sinh làm thay đổi cơ bản loại đường phố thì được phân loại theo quy định sau đây:

Loại đường phố trong thành phố Đồng Hới và các thị trấn huyện lỵ, thị trấn Nông trường Việt Trung, thị trấn Lệ Ninh để xác định giá đất căn cứ chủ yếu vào vị trí, khả năng sinh lợi, mức độ hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, thuận tiện trong sinh hoạt và trên cơ sở khảo sát thực tế trên thị trường để phân thành các loại:

- Đường loại 1: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, buôn bán, du lịch, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng đồng bộ, có giá đất thực tế cao nhất;

- Đường loại 2: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, du lịch và sinh hoạt , có cơ sở hạ tầng chủ yếu đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 1.

- Đường loại 3: Là nơi có điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt, có cơ sở hạ tầng tương đối đồng bộ, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn giá đất trung bình thực tế của đường loại 2.

- Đường loại 4: Là các đường phố còn lại, có giá đất trung bình thực tế thấp hơn trung bình của đường loại 3.

b) Phân loại vị trí: Việc xác định vị trí đất trong từng đường phố căn cứ vào điều kiện sinh lợi và giá đất thực tế của từng vị trí đất trong từng đường phố cụ thể như sau:

- Vị trí 1: áp dụng với đất ở liền cạnh đường phố( mặt tiền) .

- Vị trí 2: áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẻm của đường phố, có điều kiện sinh hoạt thuận lợi (xe ô tô hoặc xe ba bánh vào được)

- Vị trí 3: áp dụng với các lô đất ở trong ngõ, hẽm của đường phố, có điều kiện sinh hoạt kém hơn vị trí 2 ( xe ô tô hoặc xe ba bánh không vào được)

- Vị trí 4: áp dụng đối với các lô đất trong ngõ, trong hẽm của các ngõ, hẽm thuộc vị trí 2, vị trí 3 nêu trên và các vị trí còn lại khác mà điều kiện sinh hoạt kém.

5)Việc áp dụng hệ số tăng giảm ở các lô đất:

- Những lô đất có hai mặt liền cạnh với 2 đường phố khác nhau (2 mặt tiền) thì loại đường phố được áp dụng để xác định giá đất là đường phố có mặt chính của lô đất theo quy hoạch và được áp dụng hệ số 1,2 (tăng 20%) so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất có hướng chính là các hướng Đông, Nam, giữa hướng Đông và Nam được áp dụng hệ số 1,1 (tăng 10% so với giá đất tương ứng của loại đường phố đó.

- Trên cùng một loại đường phố, những lô đất nằm gần khu vực trung tâm Thành phố, huyện lỵ, gần khu vực kinh doanh, buôn bán (trong phạm vi 200m) thì tuỳ theo mức độ xa, gần để áp dụng hệ số từ 1,1 đến 1,3; những lô nằm xa khu vực trung tâm thành phố, huyện lỵ, xa khu vực kinh doanh, buôn bán hơn mức trung bình thì tuỳ theo mức độ xa gần để tính hệ số từ 0,7 đến 0,9 so với giá đất của loại đường phố đó.

- Trên cùng một ngõ, một kiệt, một hẽm thì những lô đất đầu ngõ, kiệt, hẽm được áp dụng hệ số từ 1,1 đến 1,2; những lô đất cuối ngõ, cuối kiệt, cuối hẽm được áp dụng hệ số từ 0,8 đến 0,9 so với giá đất tương ứng với vị trí của những lô đất đó.

- Trên cùng một trục đường được phân thành nhiều loại đường phố khác nhau để tính giá đất thì những lô đất nằm ở vị trí chuyển tiếp từ đường phố loại cao hơn (có giá đất cao hơn) sang đường phố loại thấp hơn (có giá đất thấp hơn) thì được áp dụng hệ số 1,2 so với giá đất tương ứng của loại đường phố áp dụng cho lô đất đó./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 06/2005/QĐ-UB ngày 25/01/2005 về giá các loại đất do Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.961

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.76.25
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!