Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 05/2010/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà ở đối với hộ tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Số hiệu: 05/2010/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Hoàng Văn Nhân
Ngày ban hành: 08/07/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2010/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 8 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V ĐIỀU CHỈNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG NHÀ Ở ĐỐI VỚI CÁC HỘ TÁI ĐỊNH CƯ THUỘC DỰ ÁN DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THỦY ĐIỆN SƠN LA TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ MƯỜNG LAY TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg ngày 24/8/2007; Quyết định số 31/2008/QĐ-TTg ngày 25/2/2008; Quyết định số 72/2009/QĐ-TTg ngày 04/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung của quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định Dự án thủy điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 403/TTr-SXD ngày 01/7/2010,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh đơn giá hỗ trợ xây dựng nhà ở đối với các hộ tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay đã ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh Điện biên như sau:

TT

Đã ban hành tại Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009

Điều chỉnh lại

Địa điểm xây dựng

Đơn giá xây dựng nhà ở Đ/m2 xây dựng

Địa điểm xây dựng

Đơn giá xây dựng nhà ở Đ/m2 xây dựng

III

Khu vực Thị xã Mường Lay

 

Khu vực Thị xã Mường Lay

2.150.000

1

Đồi Cao, Chi Luông, Cơ Khí, Nậm Cản

1.660.000

2

Lay Nưa, Bản Mo, Bản Ô, Bản Lẻ

1.700.000

 

 

Đơn giá điều chỉnh nêu trên được áp dụng thực hiện kể từ ngày 01/01/2010.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

- Đối với các hộ tái định cư trên địa bàn thị xã Mường Lay chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án hỗ trợ về xây dựng nhà ở thì được hỗ trợ theo đơn giá này.

- Đối với các hộ tái định cư trên địa bàn thị xã Mường Lay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án hỗ trợ về xây dựng nhà ở trượt thời điểm -1/01/2010 nhưng chưa được ứng tiền thì được điều chỉnh để hỗ trợ theo đơn giá này.

- Đối với các hộ tái định cư trên địa bàn thị xã Mường Lay đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án hỗ trợ xây dựng nhà ở tái định cư, đến thời điểm trước ngày 01/01/2010 đã được ứng một phần kinh phí cho phương án được duyệt, thì phần còn lại sau ngày 01/01/2010 được điều chỉnh hỗ trợ theo đơn giá này.

Điều 3. Quyết định thay thế đơn giá hỗ trợ nhà ở khu vực thị xã Mường Lay ban hành kèm theo Quyết định số 05/2009/QĐ-UBND ngày 29/4/2009 của UBND tỉnh Điện Biên. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định đã phê duyệt.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, các thành viên BCĐ di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh, Trưởng ban quản lý di dân tái định cư thủy điện Sơn La tỉnh Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 05/2010/QĐ-UBND điều chỉnh đơn giá xây dựng nhà ở đối với hộ tái định cư thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn thị xã Mường Lay tỉnh Điện Biên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.430
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.218.53