Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 03/2005/QĐ-UB thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 03/2005/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Lê Quý Đôn
Ngày ban hành: 11/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/2005/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 11 tháng 1 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

“VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT”

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;
- Căn cứ vào Luật Đất đai năm 2003 và Luật Xây dựng năm 2003;
- Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;
- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ và Ban chỉ đạo GPMB Thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I. Thành lập: Trung tâm phát triển quỹ đất trực thuộc Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng Thành phố.

Trung tâm phát triển quỹ đất là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của Nhà nước.

Điều II. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm:

1- Chức năng: Trung tâm phát triển quỹ đất giúp UBND Thành phố chuẩn bị quỹ đất để phục vụ cho các dự án phát triển các công trình công cộng, các khu đô thị, khu công nghiệp, chế xuất… theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2- Nhiệm vụ:

a- Thực hiện việc điều tra, lập phương án đền bù, bồi thường, giải phóng mặt bằng các khu vực đã quy hoạch và có kế hoạch sử dụng đất để tạo quỹ đất phục vụ dự án đầu tư; quản lý qũy đất nhà nước thu hồi trên.

b- Hỗ trợ và tái định cư các đối tượng trong diện giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất.

c- Quản lý quỹ đất nhà phục vụ cho việc tái định cư

d- Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với diện tích đất được giao quản lý.

đ- Phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức công tác đào tạo, chuyển đổi, ngành nghề lao động đối với các hộ nằm trong khu vực bị thu hồi đất.

e- Thống kê báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

g- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND Thành phố và Ban chỉ đạo GPMB Thành phố giao.

Điều III: Tổ chức bộ máy và biên chế của Trung tâm Phát triển quỹ đất:

Tổ chức bộ máy:

a- Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm có Giám đốc và một số Phó Giám đốc.

Giám đốc Trung tâm do UBND Thành phố bổ nhiệm

b- Các phòng chuyên môn gồm có:

- Phòng Hành chính – Tổ chức

- Phòng Kế hoạch – Kinh doanh

- Phòng bồi thường giải phóng mặt bằng

- Phòng quản lý quỹ đất và nhà

2- Về biên chế: Trước mắt Trung tâm được sử dụng 30 biên chế, gồm những viên chức có chuyên môn về quy hoạch, xây dựng, tài chính, quản lý đất đai …

Điều IV. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính phối hợp với Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng Thành phố xây dựng quy chế thu, chi tài chính trình UBND Thành phố phê duyệt.

- Giao Trung tâm phát triển quỹ đất xây dựng qui chế hoạt động của Trung tâm phát triển quỹ đất trình UBND Thành phố phê duyệt.

Điều V. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều VI. Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở, Ban ngành Thành phố có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quý Đôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 03/2005/QĐ-UB thành lập Trung tâm phát triển quỹ đất do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.569

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75