Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định nội dung về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Số hiệu: 02/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 07/03/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2016/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 07 tháng 3 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ MIỄN, GIẢM TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

Căn cứ Quyết định số 117/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/TTg ngày 27 tháng 02 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở và Điều 3 Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người hoạt động cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám năm 1945 cải thiện nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định một số nội dung về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể như sau:

1. Người có công với cách mạng được nhà nước giao đất để ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang làm đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở được miễn, giảm tiền sử dụng đất ở khi có đủ các điều kiện sau:

a) Người đề nghị miễn, giảm phải là người chưa được hưởng ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở lần nào;

b) Người đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất ở phải có hộ khẩu thường trú tại địa bàn xã, phường, thị trấn nơi được giao đất làm nhà ở, được chuyển mục đích sử dụng đất thành đất ở, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở;

c) Người có công với cách mạng phải có hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương quản lý.

2. Diện tích đất ở được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất:

a) Trường hợp người có công với cách mạng trước đây chưa có đất ở, khi được nhà nước giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác thành đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất trên diện tích đất ở thực tế được giao hoặc được chuyển mục đích hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng tối đa không vượt quá hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định;

b) Trường hợp người có công với cách mạng hiện đã có đất ở nhưng diện tích đất đang ở nhỏ hơn hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định khi được nhà nước giao đất ở hoặc được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác thành đất ở hoặc được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở thì được xem xét miễn, giảm tiền sử dụng đất. Diện tích đất ở được miễn, giảm tối đa không vượt quá phần chênh lệch giữa hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định và diện tích đất ở hiện có; phần diện tích đất ở còn lại (nếu có) phải nộp 100% tiền sử dụng đất theo quy định.

3. Người có công với cách mạng khi được nhà nước cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác thành đất ở được hưởng mức tỷ lệ phần trăm (%) miễn, giảm tiền sử dụng đất như trường hợp được nhà nước giao đất ở, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.

4. Thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất ở:

Căn cứ hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng do Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện lập gửi Sở Tài chính chủ trì, cùng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan tổ chức xem xét, thẩm định.

Ủy ban nhân dân tỉnh Ủy quyền cho Sở Tài chính xem xét, quyết định việc cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Cục Thuế tỉnh Hải Dương có trách nhiệm tổ chức xác định cụ thể số tiền sử dụng đất được miễn, giảm và đôn đốc thu nộp số tiền sử dụng đất còn lại phải nộp ngân sách sau khi trừ số tiền sử dụng đất được miễn, giảm theo đúng quy định hiện hành.

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, đơn vị có liên quan tổ chức việc thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 02/2016/QĐ-UBND Quy định nội dung về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Hải Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.152

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.84.188