Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

Số hiệu: 02/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Hoàng Văn Nhân
Ngày ban hành: 25/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 02/2008/QĐ-UBND

Điện Biên Phủ, ngày 25 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai số 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số: 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất; Nghị định số: 123/2007/NĐ-CP ngày 27/07/2007 của Chính phủ về sửa đổi bổ xung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;
Căn cứ Thông tư số: 114/TT-BTC ngày 26 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ;
Căn cứ văn bản số: 03/HĐND-TH ngày 01/01/2008 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh và ban hành bảng giá các loại đất, quy định thực hiện bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên; Văn bản số: 10/HĐND-TH ngày 22/02/2008 của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh bổ sung bảng giá các loại đất, quy định thực hiện bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ từ ngày 01/01/2008;
Theo đề nghị của liên ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên & Môi trường và Cục Thuế tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng giá và quy định áp dụng Bảng giá các loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Điện Biên, như sau:

1. Bảng giá các loại đất của các huyện, thị xã, thành phố được quy định từ bảng 1 đến bảng 9 (có chi tiết kèm theo).

2. Quy định việc áp dụng bảng giá các loại đất của các huyện, thị xã, thành phố (có chi tiết kèm theo).

Điều 2. Phạm vi áp dụng.

1. Bảng giá các loại đất quy định tại Điều 1 dùng để làm căn cứ:

a) Tính thuế đối với việc sử dụng đất và chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất.

c) Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp quy định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003.

d) Tính giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hóa, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai 2003.

đ) Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

e) Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai 2003.

g) Tính giá trị bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo quy định của pháp luật.

2. Bảng giá đất quy định tại Điều 1 không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu đối với các tổ chức, cá nhân trong nước.

b) Giá đất đấu giá, giá đất đấu thầu và giá cho thuê đất đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc Công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Điều 3. Giao cho Sở Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giá đất của các cấp, các ngành và chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức việc bán đấu giá quyền sử dụng đất và thực hiện nhiệm vụ theo quy định. Trình UBND tỉnh điều chỉnh giá đất khi có biến động lớn về giá đất do đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch đô thị, khu thương mại du lịch, khu công nghiệp.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.Thời điểm áp dụng được tính từ ngày 01/01/2008. Các Quyết định trước đây trái với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Tài nguyên & Môi trường, Xây dựng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Văn Nhân

 

QUY ĐỊNH

KHI ÁP DỤNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT

(Kèm theo Quyết định số: 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. GIÁ ĐẤT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ PHÂN THÀNH 02 NHÓM, 05 LOẠI, 04 HẠNG NHƯ SAU:

1. Nhóm đất nông nghiệp:

1.1. Đất trồng cây hàng năm và Đất nuôi trồng thuỷ sản.

1.2. Đất trồng cây lâu năm.

1.3. Đất lâm nghiệp. a) Đất rừng sản xuất.

b) Đất khoanh nuôi bảo vệ.

c) Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng.

2. Nhóm đất phi nông nghiệp:

2.1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị.

2.2. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn.

II. ĐẤT CỦA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ PHÂN THÀNH 04 VỊ TRÍ, 03 KHU VỰC VÀ 04 HẠNG:

1. Vị trí:

a) Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị:

- Vị trí 1:

+ Đối với đất ở của các hộ gia đình, cá nhân được xác định độ dài chiều sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông tối đa là 20m;

+ Đối với đất của các tổ chức chỉ xác định thành một vị trí, để tính chung cho cả toàn bộ khuôn viên thửa đất (không hạn chế độ dài, chiều sâu thửa đất cách chỉ giới giao thông) giá đất để tính tiền thuê đất, xác định giá trị đất vào giá trị tài sản được xác định theo vị trí mặt tiền công sở.

- Vị trí 2:

Diện tích đất ở của các hộ gia đình, cá nhân có cùng khuôn viên đất của vị trí 1 mà có độ dài chiều sâu thửa đất lớn hơn 21m (từ mét thứ 21 trở đi đến mét thứ 40) của từng đoạn đường nêu trên được xác định giá đất của vị trí 2.

- Vị trí 3:

Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 của các đoạn đường ngõ nêu trên, không được quy hoạch là đường phố, không có tên trong bảng giá đất phi nông nghiêp tại đô thị, nối từ trục đường có vị trí 1 vào các khu dân cư, có độ dài đoạn ngõ cách chỉ giới đường giao thông từ mét thứ 41 đến mét thứ 60.

- Vị trí 4:

Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 3 của các đoạn đường ngõ nêu trên, không được quy hoạch là đường phố, không có tên trong bảng giá đất phi nông nghiệp tại đô thị, nối từ trục đường có vị trí 1 vào các khu dân cư, có độ dài đoạn ngõ cách chỉ giới đường giao thông từ mét thứ 61 trở lên.

* Trường hợp trên cùng một đoạn đường, các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên nhưng có chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường thì áp dụng việc xác định vị trí như sau:

+ Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có cùng mặt bằng với mặt đường xác định là vị trí 1.

+ Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền của trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường từ 1m đến 3m xác định là vị trí 2.

+ Các khuôn viên thửa đất có vị trí tiếp giáp với mặt tiền các trục đường giao thông của các đoạn đường nêu trên có mặt bằng chênh lệch về chiều sâu của taluy âm, chiều cao của taluy dương so với mặt đường trên 3m xác định là vị trí 3.

b) Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn:

- Khu vực:

+ Khu vực 1: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các xã, các bản bám trục đường giao thông (QL, tỉnh lộ), khu đầu mối giao thông, khu thương mại, khu vực ven đô thị, có điều kiện sản xuất và kinh doanh thuận lợi.

+ Khu vực 2: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các bản vùng thấp bám trục đường giao thông liên xã liên bản, có điều kiện sản xuất và kinh doanh thuận lợi kém thuận lợi hơn khu vực 1.

+ Khu vực 3: Là khu vực áp dụng cho trung tâm các bản vùng cao bám trục đường giao thông liên xã liên bản, có điều kiện sản xuất và kinh doanh kém thuận lợi hơn khu vực 2.

- Vị trí của các khu vực:

+ Vị trí 1: Là vị trí bám trục đường giao thông của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông tối đa là 30 mét. Các trường hợp đất giáp mặt đường nhưng có độ sâu hoặc độ cao trên 1m đến 3m thì tính vị trí 2, có độ sâu hoặc độ cao trên 3m thì tính vị trí 3.

+ Đối với đất của các tổ chức chỉ xác định một vị trí cho toàn bộ khuôn viên thửa đất (không hạn chế độ dài, chiều sâu thửa đất cách chỉ giới đường giao thông) Giá đất để tính tiền thuê đất, xác định giá trị đất vào giá trị tài sản được xác định theo vị trí mặt tiền công sở.

+ Vị trí 2: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 1 của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông từ mét thứ 31 đến mét thứ 60.

+ Vị trí 3: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 2 của mỗi khu vực quy định nêu trên, có cùng một khuôn viên thửa đất có chiều sâu cách chỉ giới đường giao thông từ mét thứ 61 đến mét thứ 90.

+ Vị trí 4: Là vị trí tiếp giáp sau vị trí 3 và các vị trí còn lại của mỗi khu vực quy định nêu trên.

2. Hạng đất: (việc phân hạng đất áp dụng theo quy định hiện hành của Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp)

2.1. Đất nông nghiệp:

- Hạng 3

- Hạng 4

- Hạng 5

- Hạng 6

2.2 Đất lâm nghiệp: tính chung một hạng cho toàn huyện (gồm đất rừng sản xuất; đất rừng khoanh nuôi bảo vệ; đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng).

III. VIỆC ÁP DỤNG BẢNG GIÁ CỦA TỪNG LOẠI ĐẤT NHƯ SAU:

Đối với đất hiện đang quản lý và sử dụng của các cá nhân và tổ chức:

Thực hiện áp dụng bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị; đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn để thực hiện các nghĩa vụ tài chính với nhà nước, thực hiện theo dõi và hạch toán giá trị đất vào giá trị tài sản của nhà nước được quy định như sau:

1. Việc xác định giá đất ở bằng (=) 100% giá đất được quy định tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng.

2. Việc xác định giá đất SXKD bằng (=) 70% giá đất được quy định tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng. Quy định này không áp dụng đối với các hộ sử dụng đất ở vào mục đích SXKD.

3. Việc xác định giá đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp bằng (=) 70% giá đất được quy định tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác theo đường phố tương ứng.

4. Việc xác định giá đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, đất sử dụng vào các mục đích công cộng, đất do các cơ sở tôn giáo sử dụng, đất có công trình là đình, đền, đất làm nghĩa trang, nghĩa địa và đất phi nông nghiệp khác bằng (=) 50% giá đất tại bảng giá đất ở, đất phi nông nghiệp khác được quy định theo đường phố tương ứng.

IV. ĐỐI VỚI VIỆC GIAO MỚI ĐẤT Ở, ĐẤT SXKD CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN VÀ TỔ CHỨC:

1. Việc giao mới đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân không thông qua hình thức đấu giá cũng thực hiện theo quy định tại điểm 1- Mục III nêu trên.

2. Việc giao mới đất SXKD cho các hộ gia đình và tổ chức để thực hiện thuê đất không thông qua hình thức đấu giá cũng thực hiện theo quy định tại điểm 2- Mục III nêu trên.

V. THỜI ĐIỂM ÁP DỤNG GIÁ ĐẤT VÀ MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI THỰC HIỆN GIÁ ĐẤT.

1. Thời điểm áp dụng: có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

2. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện giá đất:

a) Những dự án Nhà nước thực hiện cải tạo mặt bằng, xây dựng một số công trình hạ tầng đô thị, để thực hiện giao đất cho các hộ gia đình có thu tiền sử dụng đất, chi phí này được phân bổ để thu ngoài giá gọi là khoản thu tiền đầu tư hạ tầng.

b) Xử lý các trường hợp đã giao đất thuộc diện phải nộp tiền sử dụng đất nhưng chưa nộp hoặc đã nộp một phần.

- Trường hợp chưa nộp phải nộp theo mức giá mới điều chỉnh.

- Trường hợp đã nộp một phần: trên cơ sở số tiền đã nộp để xác định là diện tích đã nộp. Diện tích còn lại xác định là chưa nộp, phải nộp theo mức giá mới điều chỉnh.

c) Đối với những phương án bồi thường đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt từ ngày 31/12/2007 trở về trước, áp dụng như sau:

- Những phương án bồi thường, GPMB đã được Nhà nước bố trí vốn và bố trí đất tái định cư cho các phương án, nhưng các đối tượng được đền bù GPMB không nhận tiền, nhận đất tái định cư thì không được điều chỉnh theo khung giá đất mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

- Những phương án bồi thường GPMB chưa được bố trí vốn và bố trí đất tái định cư thì được áp dụng điều chỉnh theo khung giá đất mới có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2008.

 

BẢNG 1:

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THÀNH PHỐ ĐIỆN BIÊN PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

1. Đất ở, đất phi nông nghiệp tại đô thị

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Tên đường phố

Vị trí 1

Vị trí 2

 

1

2

3

4

 

1

Đường 7/5

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba Hải quan đến ngã rẽ vào trụ sở phường Tân Thanh, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 246 (ông Nguyễn Văn Trận)

10.800

4.000

 

 

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào trụ sở phường Tân Thanh đến ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh, đối diện bên kia đường đến hết số nhà 94A (ông Nguyễn Văn Tân)

8.400

3.000

 

 

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào đường Trường Chinh đến ngã ba rẽ vào BQLDA chuyên ngành xây dựng, đối diện bên kia đến hết KS Mường Thanh

7.800

3.000

 

 

- Đoạn từ ngã ba Hải quan đến hết cầu Xi măng trắng

8.400

 

 

 

- Đoạn từ cầu Xi măng trắng đến hết trụ sở Công ty khoáng sản, đối diện bên kia đường đến hết số nhà (ông Đinh Văn Tấn)

8.400

4.000

 

 

- Đoạn còn lại đến hết địa phận thành phố (đến cầu bản Ten)

7.000

3.000

 

 

- Đoạn từ ngã ba rẽ vào BQLDA chuyên ngành xây dựng đến hết chợ TT2

5.400

3.000

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường rẽ vào nhà máy nước đến cầu Huổi Phạ

1.800

800

 

 

- Đoạn từ cầu Huổi Phạ đến công ty xây dựng thủy lợi (Thác bay)

1.000

500

 

 

- Đoạn từ công ty XD thuỷ lợi (thác bay) đến hết địa giới thành phố Điện Biên Phủ

800

400

 

2

Đường Trần Đăng Ninh

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba Hải quan đến cầu mới

10.800

4.800

 

 

- Đoạn từ cầu mới (cạnh Cảnh sát giao thông tỉnh) đến ngã ba bến xe khách TP ĐBP

7.200

3.000

 

3

Đường Trường Chinh

 

 

 

 

- Đoạn tiếp giáp đường 7/5 đến đường rẽ vào trường PTDT nội trú tỉnh, đối diện bên kia đường đến hết đất số nhà 226 (ông Phạm Q Mạnh)

6.000

3.000

 

 

- Đoạn từ đường rẽ vào trường PTDT nội trú tỉnh đến ngã tư trường tiểu học HN-ĐBP

4.200

1.800

 

4

Đường Nguyễn Hữu Thọ

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba bến xe khách TP ĐB đến cổng Sân bay

3.600

1.800

 

 

- Đoạn từ cổng sân bay đến hết đường 32m (C13)

3.200

2000

 

 

- Đoạn từ ngã ba bến xe khách TP ĐB đến hết công ty vật tư nông nghiệp

3.600

1.800

 

5

Đường Nguyễn Chí Thanh

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh đến ngã tư đường Bế Văn Đàn

6.000

2.400

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Bế văn Đàn đến ngã tư đường Bế Văn Đàn

4.200

 

 

6

Đường Bế Văn Đàn

 

 

 

 

Ngã ba đường 7/5 (Quỹ hỗ trợ phát triển) đến trụ sở phường Mường Thanh

6.000

 

 

7

Đường cầu A1 mới:

 

 

 

-

Đoạn từ tiếp giáp đường 7/5 (ngã tư rạp chiếu bóng) đến cầu A1

6.000

3.000

 

8

Đường Nguyễn Chí Thanh, đường 15m sau Bảo tàng: Đoạn từ đường ra cầu A1 đến ngã ba đường ra đường 7/5

2.400

1.200

 

9

Đường cạnh Bảo tàng ĐBP: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến tiếp giáp đường Nguyễn Chí Thanh (đường 15m sau Bảo tàng)

3000

 

 

10

Đường Hoàng Văn Thái

 

 

 

 

- Tiếp giáp đường 7/5 (ngã tư nghĩa trang A1) đến ngã tư trường HN ĐBP

4.200

1.700

 

11

Đường nối từ ngã ba đường Hoàng Văn Thái (Tòa án tỉnh) đến đường Hoàng Công Chất (ngã tư cổng tỉnh đội)

4.200

 

 

12

Đường Hoàng Công Chất

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường 7/5 đến ngã tư trường HN-ĐBP

4.800

2.400

 

 

Đoạn từ ngã tư trường HN-ĐBP đến ngã ba rẽ vào Tỉnh đội, đối diện bên kia đường đến hết đất SN 333A (ông bà Liên Hà)

3.500

1.200

 

 

 

4.800

2.400

 

 

Đoạn tiếp giáp địa phận phường Mường Thanh đến đường rẽ vào trường Chính trị, đối diện bên kia đường đến cổng Bệnh viện đa khoa tỉnh

2.400

2.000

 

 

- Đoạn từ cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến hết đất trường Trung học Y tế

2.400

1.000

 

 

- Đoạn từ giáp đất Trường Trung học Y đến hết đất bản Noong Bua

1.200

500

 

13

Đường 22,5m: Đoạn tiếp giáp đường Hoàng Công Chất đến bờ mương qua trường Him Lam Noong Bua

2.500

 

 

14

Đường Lê Trọng Tấn

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường 7/5 (Cạnh Công ty Thương nghiệp Điện Biên) đến hết mương thoát nước (chân dốc Ta po)

7.200

4.000

 

 

- Đoạn từ mương thoát nước (chân dốc Tapo) đến trung đoàn 82

1.800

1.000

 

15

Đường sau chợ trung tâm 1:

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư đường Lê Trọng Tấn đến lối rẽ giáp hàng cá chợ TT1 (Trừ khu vực đất chợ)

3.000

1.500

 

 

- Đoạn từ cuối chợ TT I (hàng cá) đến công trường 06 cũ (Trừ khu vực đất trong chợ)

1.800

1.000

 

 

- Đoạn ngã tư đường Lê Trọng Tấn rẽ vào đường sau khách sạn công đoàn

1.800

800

 

16

Đường 27 mét: Đoạn tiếp giáp đường Trường Chinh đến tiếp giáp đường 13m

4.000

1.200

 

17

Đường 13m: Nối tiếp đường 27 mét (sau Trường Sư phạm) đến tiếp giáp đường Sùng Phái Sinh

2.000

1.200

 

18

Đường Tôn Thất Tùng: Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường Hoàng Văn Thái (từ đất của TT PCBHXH) đến cổng phụ Tỉnh đội

3.000

1.500

 

19

Quốc lộ 12: (từ đầu khu Ki ốt C13 đến hết địa phận Thành phố)

 

 

 

 

- Khu Ki ốt C13 đến cầu xi măng

1.500

800

 

 

- Đoạn từ cầu xi măng đến hết địa phận Thành phố ĐBP (Mương đồi ĐL); Trừ đất ruộng

1.000

500

 

20

Đường Lò Văn Hặc

 

 

 

 

- Đoạn ngã ba đường Trần Đăng Ninh đến ngã tư thứ nhất

2.400

 

 

 

- Đoạn tiếp từ ngã tư thứ nhất đến hết đường Lò Văn Hặc

2.100

1.500

 

21

Đường Trần Văn Thọ

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 (Cạnh Công an tỉnh) đến cổng nhà máy bê tông

2.400

1.500

 

22

Đường 13/3

 

 

 

 

- Từ ngã tư đường Trần Văn Thọ rẽ về phía nhà ông Bùi Văn Mác đến hết đường rải thảm nhựa; và về phía hết đất bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh, đối diện là hết đất nhà Đông Anh SN 266

2.000

 

 

23

Đường 10,5m cạnh UBND tỉnh

Đoạn từ ngã ba đường 7/5 vào sau sân vận động + 2 nhánh bao quanh SVĐ

 

2.400

 

1.200

 

24

Đường cạnh Quảng trường UBND tỉnh:

Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 (Trụ sở Cựu chiến binh tỉnh) đến ngã ba cắt đường Phan Đình Giót

 

3.000

 

2.000

 

25

Đường Phan Đình Giót

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba đường Phan Đình Giót đến ngã ba đường cạnh UBND tỉnh Điện Biên (khách sạn Hà Nội - Điện Biên Phủ)

2.000

 

 

26

Đường Trần Can

 

 

 

 

Đoạn từ tiếp giáp đường 7/5 đến ngã ba thứ nhất

- Đoạn còn lại từ ngã ba thứ nhất đến ngã ba khu tập thể Ngân hàng, bên phải đường đến hết đất nhà ông Phạm Văn Huỳnh (khu tập thể Ngân Hàng)

 

3.000

 

1.500

 

27

Đường trước chợ TT 3:

Đoạn từ ngã ba đường Trường Chinh đến ngã ba tập thể Ngân hàng

 

4.000

 

2.000

 

28

Các đường nhánh nối từ đường 7/5 sang đường Nguyễn Chí Thanh (Trừ đường ra cầu A1 - Đường Bế Văn Đàn ra cầu M. Thanh cũ)

2.400

 

 

29

Đường Tô Vĩnh Diện

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba tiếp giáp đường 7/5 (đối diện là cây xăng Công an tỉnh) đến hết nghĩa trang Him Lam

2.400

1.500

 

 

- Đoạn đường từ ngã ba tiếp giáp đường Tô Vĩnh Diện đến ngã ba rẽ vào trung tâm cai nghiện cũ

900

500

 

 

- Đoạn đường từ ngã rẽ vào trung tâm cai nghiện (cũ) đế trụ sở phương Noong Bua

800

400

 

30

Đường Sùng Phái Sinh

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến đường rẽ vào trại cá, đối diện bên kia đường đến hết đất chi nhánh điện TP ĐBP

2.000

1.000

 

 

- Đoạn còn lại đến ngã tư tiếp giáp đường 27 mét

1.500

800

 

 

- Đoạn từ ngã tư tiếp giáp đường 27 mét đến tiếp giáp đường Hoàng Công Chất (phía sau trường tiểu học HN-ĐBP)

1.500

800

 

31

Đường Xí nghiệp gạch: Đoạn tiếp giáp đường 7/5 (ngã ba Công ty Đô thị) đến Công ty vật liệu xây dựng số 2; Đường vào TT thể dục thể thao: Đoạn tiếp giáp đường 7/5 cạnh KS Mường Thanh đến hết đất kho xăng

1.200

600

 

32

Đường rẽ vào trại 1 cũ:

 

 

 

 

- Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến cầu xi măng thứ nhất

3.000

1.400

 

 

- Đoạn từ cầu xi măng thứ nhất đến bờ mương

1.800

900

 

33

Đường đi cầu tre C4: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 cạnh cây xăng C4 đến đầu cầu treo C4

2.400

1.400

 

34

Các đường nhánh còn lại nối từ đường Trường Chinh đến các đường khác

 

 

 

+ Các đường đã XD hạ tầng kỹ thuật

1.500

 

 

 

+ Các đường chưa XD hạ tầng kỹ thuật

1.000

 

 

35

Đường đi vào xã Thanh Luông:

Đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh cũ đến hết địa phận thành phố (trừ đất trồng cây lâu năm do Công ty cây công nghiệp quản lý)

 

2.000

 

1.000

 

36

Đường đi vào ngã ba rẽ vào xã Thanh Hưng:

 

 

 

- Đoạn từ ngã tư cầu Mường Thanh cũ đến hết đất di tích lịch sử

1.500

 

 

37

Đường Hoà Bình:

Đoạn từ ngã ba đường 7/5 đến hết trụ sở phường Tân Thanh

 

1.800

 

900

 

 

- Đoạn còn lại đến cổng trường dân tộc nội trú tỉnh

1.500

750

 

38

Đường vào trường Chính trị:

Đoạn từ ngã tư đến hết địa giới trường Chính trị

 

1.800

 

800

 

39

Đường vào C13:

Đoạn từ ngã ba QL12 (cầu xi măng) đến cổng phòng khám đa khoa khu vực

 

1.000

 

500

 

 

- Đoạn từ phòng khám đa khoa khu vực đến cầu máng C8

750

350

 

40

Đường 17,5m, dài 600m cạnh mương Him Lam:

Đoạn từ ngã ba đường 7/5 rẽ vào hết khu quy hoạch

 

1.900

 

 

41

Đường 10m dài 600m: Đoạn từ ngã ba đường 7/5 rẽ vào hết khu quy hoạch (song song với đường 17,5m)

1.500

 

 

42

Các đường còn lại tiếp giáp đường 7/5 đến các đường khác:

 

 

 

- Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư đã có đường khổ rộng 7mét trở lên được quy hoạch thành đường phố chưa được XD hạ tầng kỹ thuật

1.200

600

 

 

- Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư khổ rộng dưới 7 mét (là đường nhựa hoặc bê tông)

1.200

600

 

 

+ Các đường tiếp giáp đường 7/5 vào các khu dân cư khổ rộng dưới 7 mét (chưa được XD hạ tầng kỹ thuật)

900

500

 

43

Các đường còn lại trong khu dân cư:

 

 

 

- Đường đi nghĩa trang Hòa Bình: đoạn tiếp giáp đường Sùng Phái Sinh đến chân dốc nghĩa trang Hòa Bình

750

 

 

 

- Các đường khổ rộng 10 mét tiếp giáp đường Trần Đăng Ninh, đường Nguyễn Hữu Thọ vào các khu dân cư phường Thanh Bình

1.800

 

 

 

- Các đường trong khu dân cư có khổ rộng 7m trở lên đến dưới 15m đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật

1.500

 

 

 

- Các đường quy hoạch trong khu dân cư có khổ rộng 15 mét trở lên đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật

1.600

 

 

 

- Các đường trong khu dân cư có khổ rộng từ 3 đến dưới 7m (đường bê tông)

1.000

500

 

 

- Các đường có khổ rộng từ 7 m đến dưới 10m là đường đất, cấp phối được quy hoạch là đường phố chưa được xây dựng hạ tầng kỹ thuật chưa nêu ở trên

1.000

500

 

 

- Các đường có khổ rộng từ 5 đến dưới 7 m (đường đất, đường cấp phối)

850

400

 

 

- Đường đi nghĩa trang Hòa Bình: đoạn tiếp giáp đường Sùng Phái Sinh đến chân dốc nghĩa trang Hòa Bình

750

 

 

 

- Các đường đất còn lại dưới 3m

600

300

 

44

Các tuyến đường trong khu quy hoạch tái định cư Thủy điện Sơn La tại phường Noong Bua

 

 

 

 

- Đường có khổ rộng 36m

3.000

 

 

 

- Đường có khổ rộng 22,5m

2.000

 

 

 

- Đường có khổ rộng 16,5m

1.800

 

 

 

- Đường có khổ rộng 11,5m

1.300

 

 

45

Đất khu chợ Trung tâm I (các mức giá được phê duyệt tại quyết định số 670/QĐ-UBND ngày 23/6/2006 điều chỉnh theo quyết định giá năm 2008 như sau)

 

 

 

- Các hộ có mức giá 4.000ng đ/m2

4.800

 

 

- Các hộ có mức giá 2.400ng đ/m2

2.900

 

 

- Các hộ có mức giá 1.900ng đ/m2

2.300

 

 

- Các hộ có mức giá 1.400ng đ/m2

1.700

 

 

 

Điều chỉnh đất ở nông thôn của các phường năm 2007 sang năm 2008 thành đất ở đô thị

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

46

Phường Thanh Trường

 

 

 

 

 

Các bản:

- Tre phai; Bản Mớ; Ta Pô; Na Púng; Na Lanh

 

300

 

240

 

180

 

100

47

Phường Noong Bua

 

 

 

 

 

Các bản:

- Phiêng Bua; Noong Bua; Hồng Lứu; Khe Chít

 

360

 

285

 

180

 

120

 

- Thôn Tân Hưng, Tân Lập

300

240

180

 

 

- Nà Nghè; Tả Lềnh; Kê Lênh

240

180

100

70

48

Phường Him Lam

 

 

 

 

 

Các bản

- Huổi Phạ; Him Lam 2

 

300

 

240

 

180

 

100

 

- Him Lam 1

360

300

180

 

49

Phường Nam Thanh

 

 

 

 

 

Các bản:

- Noong En; Noong Chấn;

 

340

 

285

 

180

 

100

 

- Bản Khá, Co Coóng, Pom Loi

300

240

180

100


2. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn

Số TT

Tên xã, phường

a) Trung tâm xã

b) Các bản vùng thấp

c) Các bản vùng cao

Năm 2008

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 4

 

Xã Thanh Minh

a)

Trung tâm xã

300

240

180

100

b)

- Các bản:

+ Phiêng Lơi; Púng Tôm

Co Củ; Na Lơi:

+ Pa Pốm 1; Pa Pốm 2; Tân Quang; Huổi Lơi;

 

300

 

240

 

180

 

100

 

240

 

180

 

100

 

70

II. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Loại đất, hạng đất

Khu vực 1: (Nội thành phố)

Khu vực 2: (Trục đường QL, Tỉnh lộ, TT xã, bản vùng thấp)

Khu vực 3: (Các xã, bản vùng cao

I

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

1

Hạng 3

30

30

20

2

Hạng 4

25

25

16

3

Hạng 5

20

20

13

4

Hạng 6

 

15

9

II

Đất nuôi trồng thủy sản

 

 

 

 

Hạng 3

30

30

20

III

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

1

Hạng 3

30

30

20

2

Hạng 4

25

25

15

3

Hạng 5

20

20

12

4

Hạng 6

 

11

8

IV

Đất lâm nghiệp

 

 

 

1

Đất rừng sản xuất

2

2

1

2

Đất khoanh nuôi bảo vệ

2

2

1

3

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

2

1

0,7

 

BẢNG 2:

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN ĐIỆN BIÊN

(Kèm theo quyết định số: 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại khu vực ven đô thị

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

Tên đường phố

Vị trí 1

Vị trí 1

Vị trí 2

1

Đoạn từ cầu xi măng bản Ten đến hết nhà ông Ánh sửa xe ô tô (đường rẽ lên bản Bồ Hóng) đối diện nhà ông Cường Ngân.

4.500

1.500

700

2

Đoạn từ nhà ông Ánh (đường rẽ bản Bồ Hóng) đến cầu Noong Nhai.

2.500

900

420

3

Đoạn từ cầu Noong Nhai đến hết kho vật tư C9

2.000

600

280

4

Đoạn từ nhà bà Trần Thị Khuyên đội 14 Thanh An, đến cống thoát nước (cột mốc km 88 + 400m)

1.800

500

420

5

Đoạn từ cống thoát nước (cột mốc km 88 + 400) đến cầu xi măng, nhà ông Hùng bán vật liệu xây dựng

3.300

1.000

700

6

Đoạn từ cầu xi măng đến đường rẽ vào Noong Hẹt

1.800

500

420

7

Khu vực chợ Bản Phủ: Từ cổng phụ chợ Bản Phủ (đường Quốc lộ 279) đến hết đất chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp

4.500

2.000

1.400

2. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Tên xã:

(các đoạn đường cụ thể trong xã)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

 

Khu vực 1: 10 xã vùng lòng chảo

 

 

 

1

Xã Thanh Xương

 

 

 

 

Đoạn từ kho vật tư C9 Thanh Xương đến giáp nhà bà Trần Thị Khuyên đội 14 Thanh An.

500

300

150

 

Đoạn từ ngã ba Huổi Hốc đến tiếp giáp QL 279

500

300

200

 

Đoạn từ ngã ba theo đường đi mỏ than đến tiếp giáp đất hành lang bảo vệ kênh

500

200

150

 

Đoạn từ ngã ba đi đội 7 đến giáp hành lang kênh thuỷ nông.

500

300

150

 

Đường vào trường tiểu học số 1 Thanh Xương đoạn từ nhà ông Lẻ đến giáp cổng trường tiểu học.

150

50

30

 

Khu vực bản Ten, khu vực bản Pá Luống (khu vực giáp gianh thành phố)

100

50

30

 

Khu vực C17, khu vực bản Bôm La 1, khu vực bản Noong Nhai, khu vực Đội 18.

75

50

30

 

Các vị trí khác còn lại trong xã

30

2

Xã Thanh An

 

 

 

 

Đoạn từ bờ mương đến hết quán nhà ông Hiển. (đối diện là hồ)

150

50

30

 

Đoạn từ quán nhà ông Hiển đến hồ Cổ Ngựa (Hết đất nhà ông Chuyển thôn Đông Biên 5)

100

50

30

 

Đoạn đường Quốc lộ 279: Từ bắt đầu nhà ông Liêm (Giáp đường đi vào nhà ông Cảnh) đến hết đất nhà ông Chiến (đối diện đường vào UBND xã Thanh An)

200

60

30

 

Trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản

50

30

30

 

Các vị trí khác còn lại trong xã

30

3

Xã Noong Hẹt

 

 

 

 

Đoạn từ đường rẽ vào UBND xã Noong Hẹt đến giáp xã Sam Mứn

250

75

30

 

Đoạn từ mương (Thành ngoại) đến hết đất nhà ông Phong và đường rẽ vào đền.

400

100

50

 

Đoạn từ tiếp giáp đất nhà ông Phong đến cầu Nậm Thanh

200

60

30

 

Đoạn từ QL 279 - 80m qua UBND xã đến hết trường mầm non Noong Hẹt.

160

50

30

 

Đất ở ven theo các trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản.

50

30

30

 

Đất ở các vị trí còn lại trong xã

30

4

Xã Sam Mứn

 

 

 

 

Đoạn từ giáp đất Noong Hẹt đến nhà bà Nga Văn đối diện là đường rẽ vào bản Sam Mứn

250

75

30

 

Đoạn từ đất nhà bà Nga Văn đến đường rẽ vào bãi nghĩa trang ND Pom Lót (đối diện đến hết nhà ông Nguyễn Văn Vũ) bao gồm cả 2 bên đường

900

200

30

 

Đoạn từ giáp đường vào nghĩa trang ND Pom Lót đến ngã ba đường đi Điện Biên Đông: Ngả đi Điện Biên Đông - hết đất nhà bà Bùi Thị Mai (đối diện là đường vào đội 2; ngả đi Tây Trang - đến đường đi vào đội 9 (đối diện là ngõ vào nhà ông Lò Văn Thanh).

700

150

30

 

Đoạn từ đường đi vào đội 9 (đối diện là ngõ vào nhà ông Lò Văn Thanh đến cầu Pắc Nậm).

500

50

30

 

Đoạn từ cầu Pắc Nậm đến hết bản Na Hai ( hết đất nhà ông Quàng Văn Mắng ).

50

30

30

 

Đường đi ĐBĐ đoạn từ giáp nhà bà Bùi Thị Mai (đối diện là đường vào đội 2) đến hết đất nhà ông Mai Sơn đội 1

600

75

30

 

Đoạn từ giáp nhà ông Mai Sơn đến cầu bản bê tông (gần ngõ nhà ông Ương)

400

50

30

 

Đoạn từ cầu bản bê tông (gần ngõ nhà ông Ương) đến hết nhà ông Bường + đường đi Điện Biên Đông: Đoạn từ ngã ba đến hết nhà ông Nguyễn Văn Tân (đối diện là hết đất nhà ông Cao Trọng Trường)

500

50

30

 

Đoạn từ giáp đất nhà ông Bường đến giáp K65

200

30

30

 

Trục đường phía đông Điện Biên: Đoạn từ giáp đất nhà ông Nguyễn Văn Tân (đối diện là giáp đất nhà ông Cao Trọng Trường) đến giáp trại giam C10

200

30

30

 

Các trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản

50

30

30

 

Các vị trí còn lại trong xã

30

5

Xã Noọng Luống

 

 

 

 

Đoạn từ cống Noong Cống (giáp Thanh Yên) đến ngã tư UBND xã

100

40

30

 

Đoạn từ ngã tư qua UBND xã đi đội 7 (hết nhà ông Đôi)

100

40

30

 

Đoạn từ giáp nhà ông Đôi đến hết trụ sở UBND xã cũ.

75

40

30

 

Đoạn từ ngã tư UBND + 50 m về hướng đi hồ Co Lôm

100

40

30

 

Đoạn từ ngã tư UBND + 50 m về hướng đi A2

100

40

30

 

Ngã tư bản On + 50 m về hướng đi đập Noong Cống.

100

40

30

 

Đoạn từ ngã tư bản On đến hết nhà ông Thính Đội 20

100

40

30

 

Đoạn từ giáp nhà ông Thính đến ngã ba rẽ đi bản U Va

75

30

30

 

Trục đường giao thông đường liên thôn bản.

30

25

 

Các vị trí còn lại trong xã

30

6

Xã Thanh Nưa

 

 

 

 

Đoạn từ giáp gianh thành phố Điện Biên đến hết cổng bản Mển (QL 12)

500

150

30

 

Đoạn từ cổng bản Mển đến cầu xi măng bản Tâu.

60

30

30

 

Đoạn từ cầu xi măng bản Tâu đến chân đèo Cò Chạy

50

30

30

 

Đoạn từ Quốc lộ 12 đến hết sân nghĩa trang đồi Độc Lập

250

75

30

 

Đoạn từ Quốc lộ 12 đến hết trường tiểu học

150

50

30

 

Đoạn từ Quốc lộ 12 đến ngã tư Tông Khao + 30m về các ngả

150

50

30

 

Các trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản.

50

30

30

 

Các vị trí còn lại trong xã

30

7

Xã Thanh Luông

 

 

 

 

Đoạn từ giáp gianh thành phố đến trường tiểu học Thanh Luông.

400

150

60

 

Đoạn từ trường tiểu học Thanh Luông đến hết Trạm xá xã

250

70

50

 

Riêng ngã ba Thanh Bình + 50m về hai ngả: Về phía tây hết đất nhà ông Phạm Văn Trìu đối diện là nhà ông Quàng Văn Ú, về phía đông hết nhà ông Vũ Đức Mậu đối diện là nhà ông Vũ Đức Hợi.

500

200

100

 

Đoạn từ trạm xá xã đến chân đập hồ Hua Pe

100

50

40

 

Đoạn từ bờ mương C8 đến ngã ba nghĩa trang C1

200

100

60

 

Ngã ba trung đoàn 741: về phía bắc đến giáp gianh đất Thành phố, về phía tây đến hết nhà ông Đắc, về phía đông đến hết đất nhà ông Tự.

150

80

50

 

Đoạn từ nhà ông Kiên đến đầu cầu Cộng Hoà.

150

80

50

 

Các trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản.

60

40

30

 

Các vị trí còn lại trong xã

30

8

Xã Thanh Hưng

 

 

 

 

Đoạn từ giáp gianh thành phố đến giáp gianh đất Thanh Chăn.

500

120

50

 

Ngã tư C4: Về phía bắc hết đất nhà ông Bùi Cương đối diện là bà Uyên, về phía đông ra đến giáp hành lang cầu treo C4, về phía tây hết đất nhà bà Chén đối diện là nhà ông Ngô Duy Thống, về phía nam hết đất nhà ông Nguyễn Văn Chưởng đối diện là nhà chi nhánh NHNN & PTNT.

600

150

50

 

Đoạn từ ngã tư C4 tiếp giáp đất nhà ông Ngô Duy Thống đến hết A30

300

50

30

 

Đoạn từ A30 đến hết cổng UBND xã.

120

50

30

 

Đoạn từ ngã ba - tiểu đoàn cơ động đến hết đất nhà ông Hà Văn Cân (đối diện là đất nhà ông Hà Văn Hằng) khu Thanh Xuân

500

200

50

 

Đoạn từ tiếp giáp đất nhà ông Hà Văn Cân (đối diện là giáp đất nhà ông Hà Văn Hằng) đến giáp cổng UBND xã.

150

50

30

 

Trục đường dân sinh đội C4

120

50

30

 

Các trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản.

50

30

20

 

Các vị trí còn lại trong xã

30

39

Xã Thanh Chăn

 

 

 

 

Đoạn từ giáp gianh xã Thanh Hưng đến hết kho vật tư nông nghiệp.

300

50

30

 

Đoạn từ kho vật tư đến cầu Hoong Băng.

500

70

30

 

Đoạn từ cầu Hoong Băng đến giáp gianh đất Thanh Yên.

150

50

30

 

Đoạn từ ngã ba Co Mị đến ngã ba Thanh Hồng theo 2 ngã đến kênh thuỷ nông.

75

30

30

 

Đoạn từ ngã tư Pa Lếch qua cổng UB xã đến kênh thuỷ nông.

75

30

30

 

Đoạn từ ngã tư Pa Lếch đến nhà ông Vượng đội 14.

75

30

30

 

Các trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản.

50

30

30

 

Các vị trí còn lại trong xã

30

10

Xã Thanh Yên

 

 

 

 

Đoạn từ giáp gianh xã Thanh Chăn đến giáp gianh xã Noong Luống.

150

50

30

 

Đoạn từ ngã ba Noong Cống đến cầu Nậm Thanh - 150m

Ngã tư Tiến Thanh đi các ngả: Về phía tây hết nhà ông Nguyễn Duy Thinh đội 2 Thanh Yên, bề phía nam hết đất nhà ông Nguyễn Đình Hoàng đối diện là nhà ông Nguyễn Xuân Quí, về phía đông hết đất nhà ông Nguyễn Đình Tạo đối diện là nhà bà Huệ Toàn, về phía bắc hết đất nhà bà Thái đối diện là cánh đồng. (Bán kính = 500m)

180

180

50

50

30

30

 

Đoạn từ ngã tư Tiến Thanh từ tiếp giáp nhà ông Tạo đến cầu C9 - 150 m.

150

50

30

 

Đoạn từ giáp nhà ông Đinh Xuân Min đối diện là nhà ông Trần Văn Sơn đội 4B đến hết nhà ông Đặng Văn Thưởng đội 4A (khu trung tâm UBND xã)

180

50

30

 

Trục đường giao thông chính của xã đường liên thôn bản

50

30

30

 

Các vị trí còn lại trong xã

30

30

 

B

Khu vực 2: Các xã vùng ngoài

 

 

 

1

Xã Núa Ngam

 

 

 

 

Đoạn từ giáp gianh Sam Mứn đến giáp Nhà máy giấy

40

30

 

Đoạn từ Nhà máy giấy đến hết Trường cấp I, II

60

30

15

 

Đoạn từ giáp Trường cấp I, II đến giáp huyện Điện Biên Đông

30

20

 

Các vị trí còn lại trong xã

20

2

Xã Mường Phăng

 

 

 

 

Đoạn từ ngã ba Mường Phăng đến cầu ngầm (đường rẽ đi Nà Tấu)

100

30

20

 

Đoạn từ ngã ba Mường Phăng + 100m về phía trường trung học cơ sở.

75

30

20

 

Đoạn từ ngã ba Mường Phăng + 50 m về phía đường đi Nà Nhạn.

50

30

20

 

Đoạn từ cầu ngầm (đường rẽ đi Nà Tấu) đến khu du lịch hầm Đại Tướng.

30

20

20

 

Các vị trí còn lại trong xã

20

3

Xã Nà Tấu

 

 

 

 

Quốc lộ 279 (khu vực xã Nà Tấu):

 

 

 

 

Km 50 Quốc lộ 279 - đến km 52 Quốc lộ 279 (bản Phiêng Ban + bản Na Náo)

50

30

20

 

Đoạn từ bản Xôm đến km 55 QL 279+100m (Cổng trường tiểu học số 2 Nà Tấu)

100

50

30

 

Đoạn từ km 55 QL 279+100m (Cổng trường tiểu học số 2 Nà Tấu) đến km 56

1.080

300

100

 

Đoạn từ km 56 QL 279 đến km 56 QL 279 + 200m (giáp ranh giữa Nà Nhạn - Nà Tấu)

100

50

30

 

Đoạn từ ngã ba QL 279-50m đến hết kho quân khí Nà Tấu

300

50

20

 

Các vị trí còn lại trong xã

20

4

Xã Nà Nhạn

 

 

 

 

Đoạn từ km 56 QL 279 (giáp xã Nà Tấu - đến km 59)

100

50

30

 

Đoạn từ km 59 QL 279 - Đến km 63 QL279

60

35

20

 

Đoạn từ km 63+900 QL 279 - đến ngã ba rẽ vào Mường Phăng

70

40

20

 

Đoạn từ chân dốc Thác Bay về phía Nà Nhạn đến ngã ba rẽ vào Mường Phăng +100m

100

60

30

 

Các vị trí còn lại trong xã

20

5

Xã Mường Nhà

 

 

 

 

Đoạn từ cầu ngầm Na Phay đến cầu xi măng bản Huổi Lếch.

100

50

15

 

Đoạn từ cổng trường tiểu học số 2 Na Tông cộng 100m về 2 ngả.

50

30

15

 

Các vị trí còn lại trong xã

15

6

Xã Mường Pồn

 

 

 

 

Trục đường QL 12 từ đầu bản Cũ Chạy đến hết bản Mường Pồn 2

50

30

15

 

Các vị trí còn lại trong xã

15

7

Xã Mường Lói

20

12

10

8

Xã Na Ư

20

12

10

9

Xã Pa Thơm

20

12

10

 

Các vị trí còn lại trong xã

10

10

Các trục đường giao thông chính của các xã vùng ngoài và khu trung tâm của 3 xã Mường Lói, Na Ư, Pa Thơm.

20

12

10


II. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

LOẠI ĐẤT, HẠNG ĐẤT

Khu vực 1: nội thị trấn

Khu vực 2: Trục đường QL, TL, trung tâm các xã vùng lòng chảo

Khu vực 3: Trung tâm các xã vùng ngoài

I

Đất trồng cây hàng năm

 

 

 

 

Đất hạng 3

30

30

20

 

Đất hạng 4

25

25

15

 

Đất hạng 5

20

20

10

 

Đất hạng 6

 

15

8

II

Đất nuôi trồng thuỷ sản

20

20

15

III

Đất trồng cây lâu năm

 

 

 

 

Đất hạng 3

25

25

15

 

Đất hạng 4

20

20

12

 

Đất hạng 5

15

15

8

 

Đất hạng 6

 

10

6

IV

Đất Lâm nghiệp

 

 

 

1

Đất rừng sản xuất

 

 

3

 

- Đất vùng lòng chảo dưới đường phía đông

 

6

 

 

- Đất vùng lòng chảo trên đường phía đông

 

4

 

 

- Các xã phía tây lòng chảo: Noọng Luống, Thanh Yên, Thanh Chăn, Thanh Hưng, Thanh Nưa

 

4

 

2

Đất khoanh nuôi bảo vệ

 

1,5

1

3

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

 

1,5

1


 

BẢNG 3:

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN TUẦN GIÁO

(kèm theo quyết định số: 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/10/2008) của UBND tỉnh Điện Biên

I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị

ĐVT: 1.000 đồng/m2/đơn giá XD mới năm 2008

Số TT

Tên đường

Vị trí 1

Vị trí 2

1

2

3

4

A.

THỊ TRẤN TUẦN GIÁO

 

 

I

Đường Quốc lộ 6A

 

 

1

- Đường rẽ vào xóm Hoà Bình khối Thắng Lợi: Đoạn từ ngã ba trung tâm thị trấn (Nhà ông Phan Thuý + Trạm vận tải số 3) đến km 406 + 650

3.500

1.800

2

- Toàn bộ khuôn viên đất chợ số 1 (Chỉ để thuê đất)

3.500

1.800

3

- Đoạn từ ngã ba Trung tâm về phía Hà Nội đến cầu thị trấn.

2.500

1.300

4

- Đoạn đường về phía thị xã Mường Lay từ km 406 + 650 (đường rẽ vào xóm Hòa Bình đến km 406 + 880 (Nhà ông Thông Nga cua bản Nong).

2.500

1.300

5

- Đoạn đường đi về phía Hà Nội từ cầu thị trấn đến km 405 (đường rẽ sang cầu treo khối Sơn Thuỷ).

1.500

800

6

- Đoạn đường đi Hà Nội từ cầu thị trấn đến km 405 + 00m đến Km 404 + 420 (Cống qua đường khe Huổi Lướng)

600

300

7

- Đoạn đường đi thị xã Mường Lay từ km 406 + 880 đến km 407m + 700m (cầu Bản Sái)

600

300

II

Từ đường quốc lộ 6A rẽ đi các ngả

 

 

1

- Đoạn đường rẽ lên UBND huyện từ QL 6 đến sân vận động

800

400

2

- Đoạn từ QL 6 vào đến cổng Huyện đội.

800

400

3

- Đoạn đường rẽ cạnh chợ sang bản Chiềng Chung từ QL 6 đến đường sau chợ.

800

400

4

- Đường rẽ từ ngã ba trung tâm thị trấn đến Viện Kiểm sát.

800

400

5

- Đường vào hội trường khối Thắng Lợi: Từ sau nhà bà Lan Tư đến nhà ông Hiến Lân.

800

400

6

- Đường vào xóm Hoà Bình (cạnh Trường cấp 3) từ sau nhà ông Đắc đến nhà ông Thái Dăm.

800

400

7

- Đường rẽ vào Công ty thương nghiệp từ QL 6 đến hết dãy nhà liền kề sau Công ty .

800

400

8

- Đường rẽ sang Chiềng Chung (Đối diện ngân hàng) đoạn từ sau nhà bà Thơm nhà ông Thái Dung.

700

350

9

- Đoạn đường rẽ từ QL 6A vào hội trường khối Tân Thủy từ sau nhà Ông Chăm Vân đến đến nhà Ông Vương.

700

350

III

Đường QL 279

 

 

1

- Đoạn từ ngã ba trung tâm về phía Điện Biên đến km 0 + 500 (cầu bản Đông).

2.500

1.300

2

- Đoạn từ km 0 + 500 (cầu bản Đông) đến km 1 + 350 (Chân dốc đỏ)

1.500

800

3

- Đoạn đường từ km 1 + 350 (Chân dốc Đỏ) đến km 1 + 950.

600

300

4

- Đoạn đường trước cổng bệnh viện từ thửa T40.1 đến thửa T 40.31

600

300

IV

Từ đường QL 279 rẽ đi các ngả

 

 

1

- Đường rẽ từ QL 279 (nhà bà Sim khối Đoàn Kết đến nhà bà Khánh).

500

250

2

- Đoạn đường rẽ vào bản Đông từ QL 279 đến đường dân sinh sau bệnh viện.

500

250

3

- Đoạn đường rẽ sang Sơn thuỷ: Từ QL 279 đến cầu treo.

500

250

4

- Đoạn đường rẽ vào công ty xây dựng số 3: Từ QL 279 đến hết đoạn đường nhựa (nhà bà Hương)

500

250

5

- Đoạn đường rẽ từ QL 279 đến cổng Trung tâm bồi dưỡng chính trị

500

250

6

- Đoạn đường rẽ (giáp nhà ông Tiến khối Đoàn Kết) từ QUảN LÝ 279 đến nhà bà Loan Tiêng

500

250

7

- Đường rẽ (cạnh nhà bà Thuý - Đối diện lô 753 khối Thắng Lợi) từ QL 279 đến nhà ông Đông

500

250

8

- Đoạn đường rẽ (cạnh kho lương thực) từ QL 279 đến nhà Ông Viêng.

500

250

9

- Đoạn đường rẽ (cạnh ô TL1 - Lô 588) từ QL 279 đến trước nhà ông Dục.

500

250

10

- Đoạn đường sau nhà liên cơ, sau trường mầm non. Từ sau đất ông Cương Bích đến nhà bà Thảo.

500

250

11

- Đoạn đường rẽ từ QL 279 (cạnh nhà Ông Đức khối 20/7) đến nhà ông Thông.

250

120

12

- Đoạn đường từ Km 1 + 950 đến Km 2 + 850 (Cống qua đường trước nhà ông Chức)

500

250

V

Đường nội thị trấn

 

 

1

- Đoạn đường nội thị sau ngân hàng nông nghiệp và đoạn đường Tân Giang từ đường sau ngân hàng đến nhà ông Tuấn Tuyên.

600

300

2

- Đoạn đường sau chợ số 1.

500

250

3

- Toàn bộ đất ven đường vòng quanh sân vận động + nhà văn hoá huyện.

500

250

4

- Đoạn đường Tân Giang: Từ sau nhà ông Tuấn Tuyên đến nhà bà Lan và từ nhà ông Tuấn Tuyên đến sân vận động.

300

150

5

- Dãy nhà liền kề sau Công ty TNHH thương mại Tuần Giáo

500

200

6

- Đường giữa Kho bạc và nhà ông Xà, từ sau kho bạc đến nhà ông Tình Biên.

500

200

6

Đường nội thị trong khu dân cư

 

 

7

- Đoạn đường xóm Hoà Bình khối Thắng Lợi: Từ nhà ông Thanh Năm đến nhà ông Hào.

250

120

8

- Đoạn đường vào khối Huổi Củ: Từ cổng Huyện đội đến nhà ông Trọng, ông Bóng, ông Kiểm đến nhà ông Nhỡ (sau phòng Giáo dục).

250

120

9

- Đoạn đường cạnh bãi chiếu bóng: Từ sau nhà bà Thắm đến nhà ông Giang Phượng.

250

120

10

- Dãy nhà 3 và 4 sau công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại (trước Huyện đội).

250

120

11

- Đoạn đường liền kề sau kho lương thực.

250

120

12

- Toàn bộ khu dân cư xóm Suối Ngầm (sau Lâm Trường).

250

120

13

- Đoạn đường trước trường tiểu học số 2: Từ cổng trung tâm bồi dưỡng chính trị đến nhà ông Hiền Hồng

250

120

14

- Đường xương cá ở cả hai bên trường tiểu học số 1 và trường THCS thị trấn.

250

120

15

- Đoạn đường cạnh nhà khách huyện: Từ nhà bà Liên Nho đến nhà ông Minh

250

120

16

- Đoạn đường vào Huổi Háng: Từ sau nhà khách đến nhà Ông Hữu Loan.

250

120

17

- Đoạn đường sau trung tâm dạy nghề (sau Trại dưỡng lão cũ)

250

120

18

- Đoạn đường từ đường rẽ lên Tênh Phông đến nhà bà Duyên Lả (thuộc khối Sơn Thuỷ).

250

120

19

- Các khu vực còn lại trên địa bàn các khối (Trừ các bản và các nhóm dân cư xa trung tâm, xa đường quốc lộ thuộc các khối trên địa bàn thị trấn).

150

80

20

- Các bản và các nhóm dân cư xa trung tâm, xa đường quốc lộ thuộc các khối trên địa bàn thị trấn.

100

50


2. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Số TT

Tên xã:

a. Khu vực trung tâm xã

b. Bản vùng thấp

c. Bản vùng cao

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Xã Quài Nưa

 

 

 

a)

- Khu vực trung tâm thị tứ Minh Thắng (bán kính 150m)

300

100

60

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

2

Xã Quài Cang

 

 

 

a)

- Đoạn đường QL 6A từ km 407 + 700 (cầu bản Sái) đến km 408 + 400 (Trường cấp II Quài Cang)

500

250

100

 

- Đoạn QL 6A từ km 408 + 400m (Trường cấp II Quài Cang) đến km 410 + 100 (cầu ngầm bản Hin)

350

180

80

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

3

Xã Quài Tở

 

 

 

a)

- Đoạn QL 6A đi Hà Nội từ km 404 + 200 m khe Huổi Lướng đến trung tâm xã Quài Tở (Khu trụ sở)

500

200

100

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

4

Xã Mùn Chung

 

 

 

a)

- Trung tâm thị tứ Huổi Lóng Mùn Chung (bán kính 150m).

400

200

100

 

- Đường vào trường cấp III Mùn Chung

150

100

50

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

5

Xã Pú Nhung:

 

 

 

a)

- Trung tâm xã (bán kính 200m)

200

100

50

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

6

Xã Mường Mùn (bán kính 200m)

 

 

 

a)

- Trung tâm xã (bán kính 200m)

200

100

50

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

7

Xã Chiềng Sinh

 

 

 

a)

- Khu vực trung tâm xã từ km 10 + 200m (Cầu treo bản Hiệu) đến km 10 + 800m ( Trường THPTCS)

250

100

50

 

- Đoạn QL 279 từ km 13 + 850m (Cống qua đường) đến km 16 + 200m.

250

100

50

 

- Đoạn QL 279 từ km 32 + 950 đến km 33 + 400m.

250

100

50

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

8

- Các xã còn lại trên địa bàn huyện

 

 

 

a)

- Trung tâm xã vùng thấp (bán kính 100m) có Mường Thín; Nà Sáy.

100

75

30

b)

- Các bản vùng thấp:

40

30

20

c)

- Các bản vùng cao:

25

20

15

d)

- Trung tâm 4 xã vùng cao (bán kính 100m) gồm có xã Tỏa Tình; Tênh Phông; Ta Ma; Phình Sáng.

80

40

20

e)

- Các bản vùng cao:

20

15

10

9

Các bản ven trục đường QL xa trung tâm xã trên địa bàn huyện.

100

75

30


II. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Loại đất, hạng đất

Khu vực 1: Nội thị trấn

Khu vực 2: Trục đường QL, Tỉnh lộ, Trung tâm xã, bản vùng thấp

Khu vực 3: Các xã, bản vùng sâu, vùng xa

I. Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản

1

Hạng 3

30

30

20

2

Hạng 4

25

25

15

3

Hạng 5

20

20

10

4

Hạng 6

15

10

8

III. Đất trồng cây lâu năm

1

Hạng 3

26

20

15

2

Hạng 4

20

15

10

3

Hạng 5

15

10

7

4

Hạng 6

10

7

5

IV. Đất lâm nghiệp

1

Đất rừng sản xuất

2

1,5

1

2

Đất khoanh nuôi bảo vệ

2

1,5

1

3

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

2

1,5

1


 

BẢNG 4:

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

(kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT

Phân loại đường phố

VT1

VT2

VT3

VT4

1

2

3

4

5

6

A

Điều chỉnh giá đất tại các vị trí

 

 

 

 

I

Đường giáp bản Na Ca đến hết khu vực Đồi Cao

 

 

 

 

1

Đoạn đường từ giáp bản Na Ca đến cầu Nậm Cản phía nam

100

70

 

 

2

Đoạn từ cầu Nậm Cản đến trụ sở phường Na Lay, hết phòng khám số 2

240

150

70

 

3

Đoạn đường từ phòng khám số 2 đến đường ngã ba Thực phẩm Nghé Toong cũ

290

240

120

 

4

Đoạn đường trục ngang từ ngã ba Thực phẩm Nghé Toong cũ tới hết đường tràn Liên Hợp

240

90

 

 

5

Đoạn đường từ ngã ba Thực phẩm Nghé Toong cũ đến hết cầu sắt Bản Xá

240

150

90

70

6

Đoạn đường xương cá Nội thị khu vực Thị uỷ, UBND thị xã

240

150

120

 

7

Đoạn từ cầu sắt đến nhà bà Đuốc Đồi cao (cách nhà ông Mừng Đồi cao 120m, vách đá)

230

150

90

 

8

Đoạn đường xương cá tổ 7+8 từ nhà ông Lê Tân đến hết gia đình nhà ông Sâm

230

150

90

 

9

Đoạn từ ngã ba Đồi cao đến bến Sông Đà

190

120

 

 

10

Đoạn từ ngã ba chân dốc Đồi cao (Trường Sông Đà cũ đến hết khu phố Hoa kiều)

120

70

 

 

11

Đoạn đường cổng Bệnh viện (giáp gia đình ông Quảng) đến ngã ba đường xương cá tổ 4 phường Sông Đà (nhà ông Bá)

230

150

90

 

12

Đoạn đường từ ngã ba xương cá Tổ 4 P SĐ đến Đoàn văn công tỉnh cũ

150

90

 

 

13

Đoạn từ Đoàn văn công tỉnh cũ đến gia đình ông Lợm

100

70

 

 

14

Đoạn từ ngã ba xương cá Tổ 4 (giáp nhà ông Bá) đến hết đường xương cá tổ 4 (đội xe Bưu điện tỉnh cũ)

120

70

 

 

15

Đoạn đường từ QL 6A vào nhà xác Bệnh viện đa khoa đến bến Sông Đà

100

70

 

 

16

Đoạn từ nhà ông Mừng tổ 5 phường Sông Đà đến hết gia đình nhà ông Quảng (cổng Bệnh viện)

290

240

120

 

17

Đoạn đường rẽ xí nghiệp Dược cũ đến nhà ông Cường tổ 1 Sông Đà

100

70

 

 

II

Đường quốc lộ 12 từ Công ty vật tư NHÀ NƯớC đến hết địa phận Thuỷ văn

 

 

 

 

1

Đoạn từ Công ty vật tư NN đến giáp gia đình ông Ngoạn

240

160

100

 

2

Đoạn từ ông Ngoạn đến gia đình ông Ngọc tổ 10 phường Na Lay

460

320

240

150

3

Đoạn đường xương cá khu vực nhà máy Cơ khí, đường Ngân hàng tỉnh cũ

240

220

160

100

4

Đoạn đường từ giáp nhà ông Ngọc tổ 10 phường Na Lay đến giáp khách sạn Sông Đà

430

320

240

150

5

Đoạn từ khách sạn Sông Đà đến hiệu thuốc gốc Me

 

 

 

 

*

Tà luy dương

 

 

 

 

-

Đoạn từ đường lên đài Viễn thông đến nhà ông Sứng gốc Me

520

320

230

150

*

Tà luy âm

 

 

 

 

-

Đoạn từ khách sạn Sông Đà đến nhà ông Bính gốc Me

520

320

230

150

 

Trục đường ngang Bản Xá

 

 

 

 

6

Đoạn đường từ nhà ông Kết đến cầu Sắt bản Xá

580

340

230

 

7

Đoạn từ ngã ba cầu sắt đến hết khách sạn Lan Anh

460

340

230

 

8

Đoạn từ giáp khách sạn Lan Anh đến giáp gia đình ông Bính (Công an) cạnh gốc me.

300

230

 

 

9

Đường xương cá (Công ty lâm đặc sản cũ) đến hết khuôn viên chợ bản Xá

280

220

 

 

10

Đoạn đường từ giáp chợ Bản xá đến hết nhà ông Tuệ Quốc lộ 6a

220

180

 

 

11

Đoạn từ giáp Trường phổ thông cơ sở Đoàn Kết đến hết Km số 2 (kho xăng cơ quan đoạn 1 cũ)

300

190

 

 

12

Từ Km số 2 (Kho xăng đoạn 1 cũ) đến hết địa phận Thị xã Mường Lay.

100

 

 

 

13

Đoạn từ giáp cửa hàng Dược (gốc me) đến địa phận trạm Thuỷ văn

300

230

 

 

14

Đường Xương cá tổ 14 phường Sông Đà khu phố Hoa kiều cũ, khu lò vôi (Sơn Thuỷ)

120

90

70

 

III

Trục đường bản Na Ca đến hết bản Lé

 

 

 

 

1

Đoạn đường từ bản Na Ca đến giáp khe Huổi Củng

90

70

50

40

2

Đoạn từ khe Huổi Củng đến hết bản Lé

80

65

50

35

IV

Trục đường QL 12 từ giáp công ty vật tư NN đến giáp xã Mường Tùng

 

 

 

 

1

Đoạn giáp Công ty vật tư NN đến cầu Ho Luông 2

200

170

140

100

2

Đoạn giáp cầu Ho Luông 2 đến cầu Huổi Phán

220

170

140

100

3

Đoạn giáp cầu Huổi Phán đến giáp xã Mường Tùng

160

130

100

65

B

Xây dựng giá đất mới khu TĐC Nậm Cản

 

 

 

 

 

Khu đất đô thị

 

 

 

 

I

Trục đường Quốc lộ 142 (20,5m)

 

 

 

 

1

Lô CL1 đường tỉnh lộ 142

500

 

 

 

2

Lô CL3 đường tỉnh lộ 142

500

 

 

 

3

Lô CL4 đường tỉnh lộ 142

500

 

 

 

4

Lô CL6 đường tỉnh lộ 142

500

 

 

 

5

Lô CL7 đường tỉnh lộ 142

500

 

 

 

II

Trục đường vành đai NC1, NC2 (7,5m)

 

 

 

 

1

Lô CL2, CL5 đường vành tiếp giáp NC1, NC2

420

 

 

 

III

Trục đường Nội thị NC4, NC7, NC3, NC6, NC20, NC5 (5,5m)

 

 

 

 

1

Lô CL2 đường Nội thị NC4, NC3,NC5

340

 

 

 

2

Lô CL3 đường Nội thị NC4, NC3,NC5

340

 

 

 

3

Lô CL4 đường Nội thị NC4, NC7, NC20

340

 

 

 

4

Lô CL5 đường Nội thị NC4, NC7, NC20

340

 

 

 

5

Lô CL6, CL7 đường Nội Thị NC6, NC7,NC20

340

 

 

 

IV

Trục đường NC 21 Lô dự trữ phát triển (5,5m)

 

 

 

 

1

Lô dự trữ phát triển đường vành đai NC 21

320

 

 

 

V

Khu đất Nông thôn nằm trong đô thị

 

 

 

 

1

Lô NV7, NV8 mặt đường 142 (20,5m)

320

 

 

 

2

Lô NV6 mặt đường NC18 (7,5m)

270

 

 

 

3

Lô NV5, NV9 mặt đường NC16, NC15 (5,5m)

220

 

 

 


II. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Hạng đất

Khu vực 1: Nội thị xã

I. Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản

Hạng 3

12

Hạng 4

10

Hạng 5

7

Hạng 6

4

II. Đất trồng cây lâu năm

Hạng 3

10

Hạng 4

8

Hạng 5

5

Hạng 6

3

III. Đất lâm nghiệp

Đất rừng sản xuất

1

Đất khoanh nuôi bảo vệ

0,7

Đất rừng phòng hộ.

0,5


 

BẢNG 5:

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN MƯỜNG CHÀ

(kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Khoảng cách từ số nhà đến số nhà

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

2

3

4

5

I

Quốc lộ 12

 

 

 

1

Đoạn từ nhà Yến Bảo và đối diện tà ly âm đến hết nhà Hoan Giang và Tứ Điền

270

 

 

2

Đoạn từ Trạm điện và nhà ông Chẻo Yêu Lù đến hết nhà ông Đạt Mừng và Nhiêu Thúy

300

 

 

3

Đoạn từ nhà ông Mai Triệu, Son Lô đến hết nhà ông Kim Tảng và Khánh Như

330

 

 

4

Đoạn từ lối rẽ lên cổng trụ sở UBND huyện và nhà ông Chơ đến hết nhà ông Tuyên và nhà Tình Vương

300

110

80

5

Đoạn từ nhà ông Tuyên và Tình Vương đến hết chân dốc tổ dân phố số 1 (kè đường)

255

80

 

6

Đoạn từ huyện đội đến hết lâm trường đặc sản

265

80

20

II

Đường nội thị 10m Khu A

 

 

 

1

Đoạn từ nhà ông An Phương, Xa Huấn đến hết trường Mầm non và Mai Triệu

130

 

 

2

Đoạn từ nhà ông Tiến Oanh đến hết nhà Hằng Minh (bên tà ly dương đường nội thị 10m)

130

115

80

3

Đoạn từ nhà Vương Lý đến hết nhà Tuấn Chiến (bên tà ly âm đường nội thị 10m)

 

125

 

III

Đường nội thị 7m

 

 

 

1

Đoạn đường vành đai 7m từ cổng trường học hướng về phía nam đến hết nhà ông Hiên Mùi (bên tà ly âm)

85

 

 

2

Đoạn đường vành đai 7m từ cổng trường học vòng theo đường bao hướng về phía nam đến hết nhà ông Hải Điển (bên tà ly dương)

 

80

 

IV

Quốc lộ 12 rẽ đi Si Pa Phìn

 

 

 

1

Bản 13 thị trấn Mường Chà và khu vực đường đầu cầu Mường Chà đi Si Pa Phìn

45

30

 


2. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại nông thôn

Đơn vị tính: 1.000 đồng /m2

Số TT

Tên xã

Khu vực 1
(Trung tâm các xã và trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ)

Khu vực 2
(Trung tâm các bản, trục đường liên xã, liên bản, của các bản vùng thấp)

Khu vực 3
(Trung tâm các bản, trục đường liên xã, liên bản, của các bản vùng cao)

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

M. Mươn

10

8

7

6

5

4

4

3

2,5

2

Huổi Lèng

10

8

7

6

5

4

4

3

2,5

3

Hừa Ngài

7

6

5

5

4

3

4

3

2,5

4

M.Tùng

9

6

5

5

4

3

4

3

2,5

5

Xá Tổng

7

6

5

5

4

3

4

3

2,5

6

Pa Ham

8

6

5

5

4

3

4

3

2,5

7

SipaPhìn

10

9

7

5

4

3

4

3

2,5

8

Chà Nưa

9

8

6

5

4

3

4

3

2,5

9

Chà Tở

8

6

5

5

4

3

4

3

2,5

10

Na Sang

10

8

7

6

5

4

4

3

2,5

11

Sa Lông

9

7

6

5

4

3

4

3

2,5

12

Ma Thì Hồ

10

9

7

5

4

3

4

3

2,5

13

Phìn Hồ

9

8

6

5

4

3

4

3

2,5

14

Nậm Khăn

7

6

5

5

4

3

4

3

 

2,5


II. NHÓM ĐẤT NÔNG NGHIỆP

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Số TT

Loại đất, hạng đất

Khu vực 1: Nội thị trấn

Khu vực 2: Trục đường QL, tỉnh lộ, trung tâm các xã, bản vùng thấp

Khu vực 3: các xã, bản vùng cao

I. Đất trồng cây hàng năm và đất nuôi trồng thuỷ sản

1

Hạng 3

12

9

7

2

Hạng 4

9

7

5

3

Hạng 5

7

5

3

4

Hạng 6

 

3

2

II. Đất trồng cây lâu năm

1

Hạng 3

10

8

6

2

Hạng 4

7

6

4

3

Hạng 5

5

3

2

4

Hạng 6

 

2

1,5

III. Đất lâm nghiệp

1

Đất rừng sản xuất

0,7

0,6

0,5

2

Đất khoanh nuôi bảo vệ

0,7

0,6

0,5

3

Đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng

0,7

0,6

0,5


 

BẢNG 6:

GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT HUYỆN ĐIỆN BIÊN ĐÔNG

(kèm theo quyết định số 02/2008/QĐ-UBND ngày 25/02/2008 của UBND tỉnh Điện Biên)

I. NHÓM ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1. Đất ở, đất phi nông nghiệp khác tại đô thị

ĐVT: 1.000 đồng/ m2

<

Số TT

Tên đường

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1

Lô đất chợ Trung tâm

500

 

 

2

Lô quần cư số 3 mặt đường 19,5m

500

 

 

3

Lô quần cư số 20 bến xe đối diện cổng chợ và dãy mặt đường 19,5m

500

 

 

4

Đoạn từ chân dốc huyện ủy đến lô quần cư số 2 và lô quần cư số 8

400

 

 

5

Lô quần cư số 20 bến xe đối diện với nhà khách ủy ban

400

 

 

6

Đoạn từ cầu bê tông 1 (ngã ba đường đi Na Son - Trại bò) đến lô quần cư số 5, lô quần cư số 9

400

 

 

7

Lô quần cư số 6

400

250

150

8

Lô quần cư số 1: bám trục đường từ Địa chính đến cửa hàng dược

400

250