Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg giảm tiền thuê đất các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid19 2022

Số hiệu: 01/2023/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Lê Minh Khái
Ngày ban hành: 31/01/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

Hướng dẫn giảm tiền thuê đất của năm 2022 cho DN bị ảnh hưởng Covid-19

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg được Thủ tướng ban hành ngày 31/01/2023 quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Theo đó, mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước được quy định như sau:

- Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ;

Lưu ý: Không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

- Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước nêu trên được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Quyết định 01/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 31/01/2023.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2023/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC CỦA NĂM 2022 ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19;

Căn cứ Công văn số 1649/TTKQH-TCNS ngày 27 tháng 10 năm 2022 của Tổng Thư ký Quốc hội về việc thông báo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 quy định tại Điều 2 Quyết định này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất, thuê mặt nước trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất, thuê mặt nước hằng năm (sau đây gọi là người thuê đất, thuê mặt nước).

Quy định này áp dụng cho cả trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất và trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của pháp luật về đất đai (Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai) và pháp luật khác có liên quan.

2. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với người thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 2 Quyết định này; không thực hiện giảm trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước còn nợ của các năm trước năm 2022 và tiền chậm nộp (nếu có).

2. Mức giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 theo quy định của pháp luật. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đang được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định hoặc/và khấu trừ tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật về tiền thuê đất, thuê mặt nước thì mức giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước được tính trên số tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp (nếu có) sau khi đã được giảm hoặc/và khấu trừ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2022 của người thuê đất, thuê mặt nước theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

Người thuê đất, thuê mặt nước chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này.

2. Quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước hoặc Hợp đồng thuê đất, thuê mặt nước hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Điều 5. Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước

1. Người thuê đất, thuê mặt nước nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước (bằng phương thức điện tử hoặc phương thức khác) cho cơ quan thuế, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023. Không áp dụng giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này đối với trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước nộp hồ sơ sau ngày 31 tháng 3 năm 2023.

2. Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước do người thuê đất, thuê mặt nước nộp theo quy định khoản 1 Điều này; không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định này, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất, thuê mặt nước được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và pháp luật về quản lý thuế.

3. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Quyết định này nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất, thuê mặt nước không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này thì người thuê đất, thuê mặt nước phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất, thuê mặt nước đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

4. Trường hợp người thuê đất, thuê mặt nước đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước có phát sinh thừa tiền thuê đất, thuê mặt nước thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất, thuê mặt nước của kỳ sau hoặc năm tiếp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Điều 6. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

2. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức triển khai và xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Quyết định này.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương triển khai thực hiện việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Quyết định này.

4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, NN.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Lê Minh Khái

Phụ lục

(Kèm theo Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ GIẢM TIỀN THUÊ ĐẤT, THUÊ MẶT NƯỚC
NĂM 2022

Kính gửi: Cơ quan…………………………

[01] Tên người nộp thuế: .............................................................................................................

[02] Mã số thuế:

[03] Địa chỉ:..........................................................................................................................

[04] Số điện thoại:................................................................................................................

[05] Tên đại lý thuế (nếu có):...............................................................................................

[06] Mã số thuế:

[07] Địa chỉ khu, thửa đất thuê/khu vực mặt nước thuê:..................................................................

- Quyết định thuê đất/thuê mặt nước số...., ngày...tháng...năm….

- Hợp đồng thuê đất/thuê mặt nước số, ngày…tháng ....năm….

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số...., ngày…tháng…năm…..

[08] Các thông tin liên quan khác (nếu có):..........................................................................

Tôi cam đoan những nội dung khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: …………………
Chứng chỉ hành nghề số:....

Ngày….tháng….năm 2023
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

PRIME MINISTER OF VIETNAM
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

No. 01/2023/QD-TTg

Hanoi, January 31, 2023

 

DECISION

ON REDUCTION IN LAND RENT AND WATER SURFACE RENT IN 2022 FOR ENTITIES AFFECTED BY COVID-19

Pursuant to the Law on Governmental Organization dated June 19, 2015; Law on amendments to the Law on Governmental Organization and the Law on Local Government Organization dated November 22, 2019;

Pursuant to the Land Law dated November 29, 2013;

Pursuant to the Law on Tax Administration dated June 13, 2019;

Pursuant to Decree No. 46/2014/ND-CP dated May 15, 2014 of the Government on collection of land rents and water surface rents;

Pursuant to the Government’s Decree No. 135/2016/ND-CP dated September 09, 2016 amending certain Articles of Decrees on collection of land use charges, land rents and water surface rents; 

Pursuant to the Government’s Decree No. 123/2017/ND-CP dated November 14, 2017 amending certain Articles of Decrees on collection of land use charges, land rents and water surface rents; 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Pursuant to Resolution No. 07/NQ-CP dated January 30, 2023 of the Government on reduction in land rents and water surface rents in 2022 for entities affected by COVID-19;

Pursuant to Official Dispatch No. 1649/TTKQH-TCNS dated October 27, 2022 of the Secretary-General of the National Assembly on the notice of opinions of the Standing Committee of National Assembly;

At the request of the Minister of Finance,

The Prime Minister promulgates a Decision on reduction in land rents and water surface rents in 2022 for entities affected by COVID-19.

Article 1. Scope

This Decision provides for the reduction in land rents and water surface rents in 2022 for entities affected by COVID-19 prescribed in Article 2 of this Decision.

Article 2. Regulated entities

1. Organizations, units, enterprises, households and individuals that are directly leasing land from the State under decisions or contracts or certificates of land use rights and rights to ownership of houses and other property on land issued by competent regulatory authorities via the method of land lease and water surface lease with annual rental payment (hereinafter referred to as "land lessees and water surface lessees).

This regulation is applicable to land lessees and water surface lessees who are ineligible for exemption from or reduction in land rents and those whose land rents and water surface rents are reduced according to the regulations of land laws (Land Law and documents elaborating Land Law) and other relative laws.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Article 3. Reduction in land rents and water surface rents

1. 30% reduction in land rents and water surface rents payable in 2022 shall be given to land lessees and water surface lessees prescribed in Article 2 of this Decision; the reduction shall not be given for the land rents and water surface rents owed from the previous years of 2022 and late payment interest (if any).

2. The reduction in land rents and water surface rents prescribed in Clause 1 of this Article shall be calculated based on the amount of land rents and water surface rents payable in 2022 as prescribed by laws. In case that land lessees and/or water surface lessees are entitled to a reduction in land and water surface rents as prescribed and/or a deduction from compensation and ground clearance under regulations of laws on land rents and water surface rents, a 30% reduction in land rents and water surface rents shall be calculated according to the number of land rents and water surface rents payable (if any) after being reduced and/or deducted as prescribed by law.  

Article 4. Application for reduction in land rents and water surface rents

1. A written request for reduction in land rent or water surface rent in 2022 of a land lessee or water surface lessee, using the Form in the Appendix issued with this Decision.

The land lessees and water surface lessees shall be responsible before law for the truthfulness and accuracy of their information on and request for reduction in land and water surface rents, ensuring the right entities entitled to reduction in land and water surface rents as prescribed in this Decision.

2. Decisions or contracts or certificates of land use rights and rights to ownership of house and other properties on land issued by competent state authorities (copies).

Article 5. Procedures for reduction in land rents and water surface rents

1. A land lessee or water surface lessee shall submit 01 application for reduction in land rents or water surface rents (via an online method or another method) to a tax authority, Economic Zone Management Board, Hi-Tech Park Management Board or another agency as prescribed by laws from the effective date of this Decision to the end of March 31, 2023. The regulations in this Decision shall not be applicable to land lessees and water surface lessees who submit their applications after March 31, 2023.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.3. In case a land or water surface lessee has received a decision on reduction in land or water surface rents from a competent authority as prescribed in this Decision but then he/she is discovered to be not entitled to reduction in  land or water surface rents by a competent authority via inspection according to the regulations in this Decision, the land lessee or water surface lessee must refund the reduction and the late payment interest calculated based on the reduction to the state budget as prescribed by laws on tax administration.

4. In case a land or water surface lessee has paid the amount of land or water surface rents of 2022 but after a competent authority determines and decides a reduction in land rents or water surface rents, thereby leading a superfluity of land or water surface rents, the overpaid rents shall be carried forward to the following period or the next year as prescribed by laws on tax administration and other relative laws; in case he/she has completed payment in the year, he/she shall offset refund the overpaid rents as prescribed by laws on tax administration and other relevant laws.

Article 6. Organization of implementation and effect.

1. This Decision comes into force from the day on which it is signed.

2. The Ministry of Finance shall direct and organize the implementation and handling of difficulties arising during the implementation of this Decision.

3.  

4. Ministers, Heads of Ministerial agencies, Heads of Governmental agencies, Presidents of the People’s Committees of provinces and central-affiliated cities and relevant enterprises, organizations, households and individuals are responsible for the implementation of this Decision./.

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

APPENDIX

(Attached together with Decision No. 01/2023/QD-TTg dated January 31, 2023 of the Prime Minister)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness
---------------

Application form for REDUCTION in land rents or water surface rents in 2022

To: [Agency]……………………………………………………

[1] Taxpayer’s name: …………………………………………………………………………..

[02] Tax code:

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

[03] Address:…………………………………………………………………………..

[04] Phone number:……………………………………………………………………………

[05] Tax agent's name (if any):.......................................................................................

[06] Tax code:

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.[07] Address of leased land area/lot/rented water surface area:…………………………………..

- Land lease/water surface lease decision No...., ……..[date].........

- Land lease/water surface lease contract No...., ……..[date]..... .

- Certificates of land use rights and ownership of houses and other assets on land No….., ……..[date].....

[08] Other relative information (if any):……………………………………………………..

We certify that the above information that I have provided on this form is true. I will be responsible before law for the above-mentioned information./.

 

Tax agent staff
Full name:……………..
Practicing certificate No......

…….[date]….., 2023
TAXPAYER or LEGAL REPRESENTATIVE OF TAXPAYER
Signature, full name; position and seal (if any)

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents. 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 01/2023/QĐ-TTg ngày 31/01/2023 về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


52.850

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!