Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 85/NQ-CP 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Bến Tre

Số hiệu: 85/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH BẾN TRE

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Căn cứ Nghquyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre (Tờ trình số 4711/TTr-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017, Báo cáo số 58/BC-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2018, Công văn số 826/TTr-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 06/TTr-BTNMT ngày 16 tháng 01 năm 2018, Công văn số 3161/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 6 năm 2018, Công văn số 5952/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29 tháng 10 năm 2018),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Bến Tre với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm 2010

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

Diện tích cấp tỉnh xác định, xác đnh bổ sung (ha)

Tổng số

Din tích (ha)

Cơ cấu (%)

I

LOẠI ĐẤT

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

179.586

76,08

176.639

-1.077

175.562

73,31

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

38.123

21,23

21.070

 

21.070

11,95

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

26.846

14,95

16.500

 

16.500

9,36

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

9.739

5,42

 

4.371

4.371

2,48

1.3

Đất trồng cây lâu năm

95.226

53,03

 

102.378

102.378

58,05

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.962

1,09

3.803

 

3.803

2,16

1.5

Đất rừng đặc dụng

2.185

1,22

2.584

 

2.584

1,47

1.6

Đất rừng sản xuất

1

0,00

1.446

 

1.446

0,82

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

30.292

16,87

38.500

 

38.500

4,65

1.8

Đất làm muối

1.757

0,98

1.350

-750

600

0,34

2

Đất phi nông nghiệp

56.068

23,75

62.409

1.149

63.558

26,54

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

849

1,51

1.147

 

1.147

1,84

2.2

Đất an ninh

298

0,53

323

-7

316

0,51

2.3

Đất khu công nghiệp

221

0,39

1.372

-5

1.367

2,19

2.4

Đất cụm công nghiệp

20

0,04

 

408

408

0,65

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

82

0,15

 

673

673

1,08

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

111

0,20

 

529

529

0,85

2.7

Đất phát triển hạ tầng

8.471

15,11

11.259

757

12.016

18,91

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

33

0,06

106

 

106

0,17

-

Đất cơ sở y tế

51

0,09

89

 

89

0,14

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

363

0,65

727

-15

712

1,14

-

Đất cơ sở thdục - thể thao

87

0,16

452

 

452

0,72

2.8

Đất có di tích, danh thắng

5

0,01

50

-6

44

0,07

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

16

0,03

85

 

85

0,14

2.10

Đất ở tại nông thôn

7.240

12,91

 

8.255

8.255

13,23

2.11

Đất tại đô thị

491

0,88

1.050

 

1.050

1,68

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

202

0,36

 

261

261

0,42

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

6

0,01

 

16

16

0,03

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

201

0,36

 

193

193

0,31

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

764

1,36

 

698

698

1,19

3

Đất chưa sử dụng

408

0,17

372

-17

355

0,15

4

Đất đô thị*

7.003

2,94

18.571

 

18.571

7,75

II

KHU CHỨC NĂNG*

 

 

 

 

 

 

1

Khu sản xuất nông nghiệp

 

 

 

178.090

178.090

 

2

Khu lâm nghiệp

 

 

 

14.697

14.697

 

3

Khu bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

 

 

 

67

67

 

4

Khu phát triển công nghiệp

 

 

 

4.606

4.606

 

5

Khu đô thị

 

 

 

18.571

18.571

 

6

Khu thương mại - dịch vụ

 

 

 

3.703

3.703

 

7

Khu dân cư nông thôn

 

 

 

18.972

18.972

 

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên.

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ

Kỳ đầu 2011-2015(*)

Kỳ cuối 2016-2020

Tổng diện tích

Các năm kế hoạch

Năm 2016 (*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

 

 

(3)=(4)+...(8)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

9.628

2.060

7.568

111

1.774

1.440

1.616

2.627

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

849

328

521

13

146

70

62

230

-

Trong đó: Đt chuyên trồng lúa nước

453

 

453

13

111

62

52

215

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

877

221

656

1

145

69

111

330

1.3

Đất trồng cây lâu năm

6.310

1.267

5.043

97

1.059

764

1.349

1.774

1.4

Đất rừng phòng hộ

30

 

30

 

 

1

19

10

1.5

Đất rừng đặc dụng

121

108

13

 

13

 

 

 

1.6

Đất rừng sản xuất

43

29

14

 

1

1

1

11

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

1.029

103

926

 

308

279

71

268

1.8

Đất làm muối

369

4

365

 

102

256

3

4

2

Chuyn đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

19.694

9.841

9.853

11

2.308

2.333

2.787

2.414

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất trồng lúa chuyn sang đất trồng cây lâu năm

9.087

5.760

3.326

11

896

571

1.325

523

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang đất nuôi trồng thủy sản

8.880

3.073

5.807

 

1.412

1.462

1.462

1.471

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

13

13

 

 

 

 

 

 

2.4

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

1.010

590

420

 

 

 

 

420

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất làm muối

22

22

 

 

 

 

 

 

2.6

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

428

128

300

 

 

300

 

 

2.7

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng

255

255

 

 

 

 

 

 

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất

 

 

30

1

27

1

 

1

Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích:

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thi kỳ

Kỳ đầu 2011-2015(*)

Kỳ cuối 2016-2020

Tổng diện tích

Các năm kế hoạch

Năm 2016(*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

319

184

135

 

 

28

47

60

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

26

 

26

 

 

 

26

 

1.3

Đất trồng cây lâu năm

113

22

91

 

 

28

21

42

1.4

Đất rừng phòng hộ

20

2

18

 

 

 

 

18

1.5

Đất nuôi trồng thủy sản

160

160

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

9

 

9

 

9

 

 

 

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất phát triển hạ tầng

9

 

9

 

9

 

 

 

Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/50.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre xác lập).

4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2015

Các năm kế hoạch

Năm 2016(*)

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN

239.475

239.475

239.475

239.475

239.475

239.475

1

Đất nông nghiệp

181.980

181.875

179.880

179.304

177.826

175.562

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

30.744

30.721

27.662

26.143

23.294

21.070

-

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

20.906

20.610

19.554

18.970

17.417

16.500

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

6.025

6.022

5.909

5.903

5.784

4.371

1.3

Đất trồng cây lâu năm

103.960

103.870

103.816

103.593

103.647

102.378

1.4

Đất rừng phòng hộ

3.375

3.368

3.818

3.648

3.754

3.803

1.5

Đất rừng đặc dụng

2.358

2.365

2.365

2.365

2.365

2.584

1.6

Đất rừng sản xuất

1.189

1.189

1.188

1.187

1.198

1.446

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

31.349

31.359

32.356

33.839

35.874

38.500

1.8

Đất làm muối

2.177

2.177

2.074

1.818

1.105

600

2

Đất phi nông nghiệp

56.997

57.102

59.114

59.710

61.235

63.558

-

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

934

934

962

955

957

1.147

2.2

Đất an ninh

293

293

285

290

292

316

2.3

Đất khu công nghiệp

235

230

470

602

1.185

1.367

2.4

Đất cụm công nghiệp

10

8

244

278

348

408

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

150

150

225

222

349

673

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

187

210

216

235

317

529

2.7

Đất phát triển hạ tầng

8.737

8.821

9.983

10.513

11.014

12.016

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

41

41

43

44

47

106

-

Đất cơ sở y tế

60

61

75

82

83

89

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

386

409

405

444

487

712

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

100

99

108

149

193

452

2.8

Đất có di tích, danh thắng

16

16

37

31

32

44

2.9

Đất bãi thải, xử lý chất thải

21

21

43

34

49

85

2.10

Đất ở tại nông thôn

7.487

7.493

7.972

7.989

8.170

8.255

2.11

Đất tại đô thị

600

604

728

709

738

1.050

2.12

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

188

186

189

223

224

261

2.13

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

16

18

14

16

16

16

2.14

Đất cơ sở tôn giáo

194

193

194

193

193

193

2.15

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

680

680

677

683

687

698

3

Đất chưa sử dụng

498

498

481

461

414

355

4

Đất đô thị

7.032

7.032

7.032

7.032

7.032

18.571

Ghi chú: (*) Diện tích đã thực hiện

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm:

1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch của các ngành, lĩnh vực, các địa phương trong tỉnh có sử dụng đất cho thống nhất vi điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất chặt chẽ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn Tỉnh.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cn bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác tuyên truyn pháp luật đất đai đngười sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Thủ trưởng các Bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Văn phòng Chủ tịch nước;
-
Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân t
i cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận T
quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, K
ế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
-
UBND tnh Bến Tre;
- Sở Tài nguyên và Môi trường t
nh Bến Tre;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 85/NQ-CP ngày 07/10/2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.361

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74