Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Số hiệu: 83/NQ-CP Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 07/10/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT KỲ CUỐI (2016 - 2020) TỈNH QUẢNG NAM

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14 ngày 16 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 6572/TTr-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2017; Tờ trình số 3849/TTr-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2018; Tờ trình số 6736/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018), của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tờ trình số 17/TTr-BTNMT ngày 13 tháng 02 năm 2018, Công văn số 4793/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 06 tháng 9 năm 2018, Công văn số 7018/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 25 tháng 12 năm 2018);

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Nam với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích, cơ cấu các loại đất:

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Hiện trạng năm 2010

Điều chỉnh quy hoạch đến năm 2020

Diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

Diện tích cấp quốc gia phân bổ (ha)

Diện tích cấp tỉnh xác định, xác định bổ sung (ha)

Tổng số

Tổng diện tích (ha)

Cơ cấu (%)

I

LOẠI ĐẤT

 

 

 

 

 

 

1

Đất nông nghiệp

799.322

76,58

879.563

60.890

940.453

88,93

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

56.409

5,40

53.097

5.619

58.716

5,55

 

Trong đó: Đất chuyên trng lúa nước

41.160

3,94

39.500

4.205

43.705

4,13

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

30.869

2,96

 

41.409

41.409

3,92

1.3

Đất trồng cây lâu năm

25.494

2,44

 

106.174

106.174

10,04

1.4

Đất rừng phòng hộ

309.080

29,61

357.682

-41.870

315.812

29,86

1.5

Đất rừng đặc dụng

129.627

12,42

133.607

6.289

139.896

13,23

1.6

Đất rừng sản xuất

243.549

23,33

258.442

15.606

274.048

25,92

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

3.533

0,34

2.500

 

2.500

0,24

1.8

Đất làm muối

8

 

 

40

40

 

2

Đất phi nông nghiệp

89.535

8,58

103.762

3.153

106.915

10,11

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

4.604

0,44

5.390

 

5.390

0,51

2.2

Đất an ninh

2.278

0,22

2.299

 

2.299

0,22

2.3

Đất khu công nghiệp

758

0,07

4.422

 

4.422

0,42

2.4

Đất cụm công nghiệp

437

0,04

 

2.135

2.135

0,20

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

200

0,02

 

2.100

2.100

0,20

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

1.463

0,14

 

1.323

1.323

0,13

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

1.558

0,15

 

2.055

2.055

0,19

2.8

Đất phát triển hạ tầng

21.862

2,09

37.639

 

37.639

3,56

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

-

Đất cơ sở văn hóa

210

0,02

504

-371

133

0,01

-

Đất cơ sở y tế

123

0,01

140

 

140

0,01

-

Đất cơ sở giáo dục đào tạo

746

0,07

947

171

1.118

0,10

-

Đất cơ sở thể dục thể thao

332

0,03

920

143

1.063

0,10

2.9

Đất có di tích, danh thắng

179

0,02

743

 

743

0,07

2.10

Đất bãi thải, xử lý chất thải

74

0,01

150

57

207

0,02

2.11

Đất ở tại nông thôn

18.708

1,79

 

16.566

16.566

1,57

2.12

Đất ở tại đô thị

2.425

0,23

4.523

1.210

5.733

0,54

2.13

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

304

0,03

 

328

328

0,03

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

80

 

 

204

204

0,02

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

298

0,03

 

118

118

0,01

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

5.559

0,53

 

5.651

5.651

0,53

3

Đất chưa sử dụng

154.980

14,85

74.137

-64.031

10.106

0,96

4

Đất khu kinh tế *

 

 

58.100

 

58.100

5,49

5

Đất đô thị*

42.886

4,11

35.726

52.889

88.615

8,38

II

KHU CHỨC NĂNG*

 

 

 

 

 

 

1

Khu sản xuất nông nghiệp

 

 

 

206.299

206.299

19,51

2

Khu lâm nghiệp

 

 

 

729.756

729.756

69,01

3

Khu bảo tn thiên nhiên và đa dạng sinh học

 

 

 

277.171

277.171

26,21

4

Khu phát triển công nghiệp

 

 

 

6.918

6.918

0,65

5

Khu đô thị

 

 

 

88.615

88.615

8,38

6

Khu thương mại - dịch vụ

 

 

 

9.260

9.260

0,88

7

Khu dân cư nông thôn

 

 

 

59.250

59.250

5,60

Ghi chú: * Không tổng hợp khi tính tng diện tích tự nhiên

2. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất:

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ

Kỳ đầu 2011- 2015 (*)

Kỳ cuối 2016-2020

Tổng

Chia ra các năm

Năm 2016 *

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp

17.520,48

6.359,39

11.160,79

394,82

3.151,75

3.000,94

2.380,35

2.232,73

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

2.506,34

734,52

1.771,82

45,96

509,71

453,81

411,84

350,50

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa c

2.112,63

635,02

1.477,61

37,65

429,65

397,26

327,52

285,53

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

3.479,67

1.059,62

2.420,05

82,58

778,38

620,35

510,04

428,70

1.3

Đất trồng cây lâu năm

2.873,45

808,68

2.064,77

109,13

646,39

486,22

428,00

394,83

1.4

Đất rừng phòng hộ

1.271,77

834,76

437,01

5,47

63,02

135,45

126,69

106,38

1.5

Đất rừng đặc dụng

62,82

25,81

37,01

0,76

16,27

12,16

6,05

1,78

1.6

Đất rừng sản xuất

5.829,89

2.669,41

3.160,48

129,87

896,36

868,21

591,55

674,49

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

1.475,47

216,55

1.258,92

20,74

237,28

422,18

304,22

274,51

1.8

Đất làm muối

7,70

 

7,70

-

2,10

2,10

2,10

1,39

2

Chuyển đổi cơ cấu sử dng đất trong nội bộ đất nông nghiệp

51.947,60

37.784,99

14.162,61

85,27

1.516,29

2.725,70

3.416,00

6.419,35

2.1

Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây lâu năm

906,01

681,73

224,28

-

46,00

36,28

32,00

110,00

2.2

Đất trồng lúa chuyn sang trồng rừng

679,33

604,83

74,50

-

15,34

15,34

15,34

28,48

2.3

Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

26,36

20,40

5,96

0,00

1,53

1,68

1,87

0,88

2.4

Đất trồng lúa chuyển sang đất làm muối

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5

Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản

72,76

37,79

34,97

3,32

12,14

8,00

7,02

4,48

2.6

Đất trồng cây hàng năm khác chuyn sang đất làm muối

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7

Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

13.270,36

5.300,34

7.970,02

72,21

1.023,86

1.670,99

1.085,26

4.117,70

2.8

Đất rừng đặc dụng chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

3.221,42

745,70

2.475,72

2,42

-

46,40

1.101,00

1.325,90

2.9

Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải rừng

33.771,36

30.394,20

3.377,16

7,32

417,41

947,01

1.173,51

831,91

3

Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở

565,90

94,88

471,02

5,34

100,19

154,33

121,62

89,53

Ghi chú: (*) Diện tích đã chuyển mục đích

3. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng cho các mục đích

Đơn vị tính: ha

Stt

Chỉ tiêu sử dụng đất

Cả thời kỳ

Kỳ đầu 2011-2015 (*)

Kỳ cuối 2016 - 2020

Tổng

Chia ra các năm

Năm 2016*

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

104.475,23

44.645,61

59.829,62

4,98

10.444,02

16.413,90

15.920,60

17.046,12

 

Trong đó

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

3.836,97

3.836,97

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

1.924,70

1.924,70

 

 

 

 

 

 

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

4.955,81

4.054,04

901,77

1,97

235,89

222,02

269,98

171,90

1.3

Đất trồng cây lâu năm

23.905,60

23.790,27

115,33

1,38

20,69

21,12

28,62

43,52

1.4

Đất rừng phòng hộ

32.156,80

7.627,61

24.529,19

-

3.849,20

6.930,85

7.191,85

6.557,30

1.5

Đất rừng đặc dụng

9.350,74

2.804,81

6.545,93

1,04

1.327,40

1.517,10

2.006,52

1.693,86

1.6

Đất rừng sản xuất

29.501,36

2.338,54

27.162,82

0,11

4.838,76

7.572,38

6.304,99

8.446,58

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

208,16

149,06

59,10

0,47

11,63

9,72

8,52

28,76

1.8

Đất làm muối

0,99

0,99

 

 

 

 

 

 

2

Đất phi nông nghiệp

9.275,90

4.865,06

4.410,84

33,35

1.291,15

1.038,05

976,82

1.071,46

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

366,66

136,84

229,82

0,01

96,03

35,78

33,00

65,00

2.2

Đất an ninh

5,41

4,26

1,15

-

0,30

0,31

0,39

0,14

2.3

Đất khu công nghiệp

445,40

215,34

230,06

-

50,15

77,15

45,30

57,46

2.4

Đất cụm công nghiệp

371,67

14,33

357,34

2,10

83,07

83,38

109,57

79,23

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

125,13

1,00

124,13

0,07

60,95

27,47

18,34

17,29

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

70,58

8,14

62,44

4,49

16,51

14,32

20,59

6,53

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

640,11

23,85

616,26

-

78,58

115,06

172,71

249,91

2.8

Đất phát trin hạ tầng

2.993,04

1.662,12

1.330,92

4,79

495,11

316,55

231,28

283,19

2.9

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

46,59

44,67

1,92

0,06

0,91

0,72

0,22

0,02

2.10

Đất danh lam thắng cảnh

470,98

470,98

 

 

 

 

 

 

2.11

Đất bãi thải, xử lý chất thải

82,60

26,40

56,20

2,25

37,75

13,28

2,92

-

2.12

Đất ở tại nông thôn

372,33

96,66

275,67

4,83

69,53

69,44

75,80

56,06

2.13

Đất ở tại đô thị

637,21

423,07

214,14

1,00

55,74

67,05

60,83

29,52

2.14

Đất xây dựng trụ sở cơ quan

22,46

4,91

17,55

2,20

2,90

5,87

3,76

2,83

2.15

Đt xây dựng của trụ sở tổ chức sự nghiệp

27,33

4,83

22,50

-

7,60

3,29

6,62

5,00

2.16

Đất cơ sở tôn giáo

1,70

0,07

1,63

-

0,69

0,40

0,34

0,20

2.17

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

1.257,06

1.089,11

167,95

0,47

66,74

36,78

25,57

38,38

Ghi chú: (*) Diện tích đã đưa vào sử dụng cho các mục đích

(Vị trí các loại đất trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) được thể hiện trên bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và bản đồ kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), tỷ lệ 1/100.000 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam xác lập).

4. Phân bổ diện tích các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020)

Đơn vị tính: ha

STT

Chỉ tiêu sử dụng đất

Năm 2015

Các năm kế hoạch

Năm 2016*

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Đất nông nghiệp

891.663

891.301

898.613

912.072

925.643

940.453

 

Trong đó:

-

 

 

 

 

 

1.1

Đất trồng lúa

60.837

60.791

60.196

59.678

59.208

58.716

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

45.191

45.153

44.719

44.320

43.991

43.705

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

43.172

43.128

42.474

42.001

41.710

41.409

1.3

Đất trồng cây lâu năm

116.095

116.032

114.368

110.712

107.092

106.174

1.4

Đất rừng phòng hộ

309.307

309.195

310.358

314.184

317.746

315.812

1.5

Đất rừng đặc dụng

129.851

129.851

131.922

134.637

137.206

139.896

1.6

Đất rừng sản xuất

228.437

228.350

235.047

246.658

258.370

274.048

1.7

Đất nuôi trồng thủy sản

3.667

3.654

3.421

3.014

2.736

2.500

1.8

Đất làm muối

9

9

37

43

41

40

2

Đất phi nông nghiệp

91.465

91.870

96.288

100.281

103.599

106.915

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

2.1

Đất quốc phòng

4.780

4.838

5.098

5.295

5.364

5.390

2.2

Đất an ninh

2.250

2.258

2.271

2.277

2.284

2.299

2.3

Đất khu công nghiệp

1.607

1.607

2.326

3.182

3.788

4.422

2.4

Đất cụm công nghiệp

812

834

1.163

1.547

1.911

2.135

2.5

Đất thương mại, dịch vụ

764

756

1.114

1.519

1.847

2.100

2.6

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

819

915

1.060

1.179

1.257

1.323

2.7

Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản

1.058

1.062

1.199

1.404

1.649

2.055

2.8

Đất phát triển hạ tầng

29.074

29.155

31.657

33.765

35.583

37.639

-

Đất cơ sở văn hóa

108

108

118

127

131

133

-

Đất cơ sở y tế

124

125

135

137

139

140

-

Đất cơ sở giáo dục - đào tạo

847

850

887

966

1.031

1.118

-

Đất cơ sở thể dục - thể thao

400

410

711

829

923

1.063

2.9

Đất có di tích, danh thắng

718

718

727

737

740

743

2.10

Đất ở tại nông thôn

16.158

16.225

16.445

16.573

16.610

16.566

2.11

Đất tại đô thị

4.116

4.121

4.513

4.916

5.390

5.733

2.12

Đất bãi thải, xử lý chất thải

110

113

168

202

207

207

2.13

Đất xây dựng trụ s cơ quan

238

245

278

294

310

328

2.14

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức snghiệp

129

129

160

178

190

204

2.15

Đất cơ sở tôn giáo

111

111

115

117

117

118

2.16

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

6.662

6.661

6.508

6.198

5.924

5.651

3

Đất chưa sử dụng

74.347

74.303

62.573

45.121

28.232

10.106

4

Đất khu kinh tế

58.100

58.100

58.100

58.100

58.100

58.100

5

Đất đô thị

52.347

56.703

57.917

67.535

78.632

88.615

Ghi chú: * Diện tích đã thực hiện

Điều 2. Căn cứ vào Nghị quyết này, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm:

1. Điều chỉnh Hồ sơ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của Tỉnh (gồm bản đồ, bảng biểu, số liệu và báo cáo thuyết minh tổng hợp) theo chỉ tiêu các loại đất đã được Chính phủ phê duyệt tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết này. Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), trong đó rà soát điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực có sử dụng đất cho thống nhất với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối của Tỉnh; việc tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ, đáp ứng quỹ đất cho mục đích quốc phòng, an ninh, phục vụ lợi ích quốc gia, công cộng, an ninh lương thực và bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh.

2. Xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng cần bảo vệ nghiêm ngặt; điều tiết phân bổ nguồn lực, trước hết là nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm lợi ích giữa các khu vực có điều kiện phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với các khu vực bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng; có chính sách, biện pháp phù hợp để giảm chi phí sản xuất, tăng thu nhập, để người trồng lúa yên tâm sản xuất; tăng đầu tư hạ tng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các khu vực.

3. Tiếp tục chỉ đạo việc lập và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện theo quy định của pháp luật đất đai làm căn cứ để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đảm bảo phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

4. Việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về lâm nghiệp, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc rà soát, kiểm tra hiện trạng sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất khi chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phải chỉ đạo, kiểm tra, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

5. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật đất đai để người sử dụng đất nắm vững các quy định của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

6. Quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là khu vực sẽ chuyển mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế và chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách; đẩy mạnh việc đấu giá quyền sử dụng đất. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất đã giao và đã cho thuê. Tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp nhằm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả quỹ đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cơ cấu sử dụng đất giữa đất ở với đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các yêu cầu về bảo vệ môi trường.

7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết không giải quyết giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất đối với các trường hợp không có trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất nhưng không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo quy định của pháp luật đất đai.

8. Tăng cường điều tra đánh giá về chất lượng, tiềm năng đất đai; đánh giá thoái hóa đất, ô nhiễm đất; hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin về đất đai; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ cao trong quản lý đất đai, nâng cao chất lượng công tác dự báo, lập, thẩm định, quản lý, tổ chức thực hiện và giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

9. Tăng cường công tác dự báo, thông tin, tuyên truyền để các cấp, các ngành và người dân địa phương chủ động ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

10. Định kỳ hàng năm, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất về Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo, kiểm tra việc chuyển đổi đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên theo đúng quy hoạch được phê duyệt và quy định của pháp luật.

Điều 4. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Thủ trưởng các bộ, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Th
tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện k
iểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
-
Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tquốc Việt Nam;
- Cơ quan
trung ương của các đoàn thể;
- Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp;
-
UBND tnh Quảng Nam;
- S
Tài nguyên và Môi trường tnh Qung Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ
Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2019 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Nam do Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.931

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.133