Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi thuộc huyện Ninh Sơn và Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Số hiệu: 75/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 10/12/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 75/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 10 tháng 12 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG TỈNH NINH THUẬN ĐẾN NĂM 2025; CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐƯỜNG TỪ XÃ MA NỚI ĐI THÔN TÀ NÔI THUỘC HUYỆN NINH SƠN VÀ DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI NGHỈ DƯỠNG CAO CẤP BÃI HỎM TẠI XÃ VĨNH HẢI, HUYỆN NINH HẢI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Luật Lâm nghiệp ngày 15/11/2017;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 115/NQ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ về một số cơ chế chính sách hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận phát triển kinh tế - xã hội, ổn định sản xuất, đời sống nhân dân giai đoạn 2018-2023;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2016-2025;

Thực hiện Văn bản số 1033/TTg-NN ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ V/v chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án cấp thiết trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

Xét Tờ trình số 254/TTr-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình HĐND tỉnh điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi thuộc huyện Ninh Sơn và Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chuyển ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025 với diện tích là 7,51 ha (trong đó 4,92 đất rừng đặc dụng; 2,59 ha đất chưa có rừng (được quy hoạch rừng phòng hộ và rừng sản xuất) để thực hiện các dự án.

Điều 2. Chuyển mục đích sử dụng diện tích 7,51 ha đất rừng sang sử dụng vào mục đích khác, cụ thể:

- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng đặc dụng sang mục đích khác với diện tích 4,92 ha (thuộc phân khu dịch vụ - hành chính, Vườn quốc gia Núi chúa) để thực hiện dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm, tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải.

- Chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác với diện tích 2,59 ha tại tiểu khu 108, 109 xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn để thực hiện dự án tuyến đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi thuộc huyện Ninh Sơn.

(Đính kèm phụ lục)

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan:

- Rà soát việc chuyển đổi mục đích đất rừng bảo đảm trình tự thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Trường hợp các chủ đầu tư thực hiện dự án có vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

- Rà soát, cập nhật, tích hợp nội dung về lâm nghiệp, đất đai trên địa bàn tỉnh vào trong Quy hoạch tỉnh (Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050) và Quy hoạch Lâm nghiệp cấp quốc gia theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.

- Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận Khóa X Kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2020./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- VP. Quốc hội;
- VP. Chính phủ;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT;
- Thường trực tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- TT.HĐND, UBND các huyện, TP;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;
- Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN CHUYỂN DIỆN TÍCH ĐẤT RA NGOÀI QUY HOẠCH 03 LOẠI RỪNG VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH ĐẤT RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN
(Kèm theo Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Đất chuyển mục đích (ha)

Nguồn vốn đầu tư

Tng

Chia ra

Rừng đặc dụng

Rng phòng hộ

Rừng sản xuất

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Dự án Tuyến đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi, huyện Ninh Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn

Xã Ma Nới, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận

2,59

 

2,16

0,43

Vốn ngân sách

2

Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải

Công ty Cổ phần Gia Việt

Xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

4,92

4,92

 

 

Vn ngoài ngân sách

Cộng

7,51

4,92

2,16

0,43

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 75/NQ-HĐND năm 2020 về điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh Ninh Thuận đến năm 2025; chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường từ xã Ma Nới đi thôn Tà Nôi thuộc huyện Ninh Sơn và Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Hỏm tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


122

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117