Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 72/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Phạm Đình Thu
Ngày ban hành: 17/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/2013/NQ-HĐND

Pleiku, ngày 17 tháng 7 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

V/V PHÊ CHUẨN GIÁ ĐẤT NĂM 2013 CỦA KHU QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG PHÂN LÔ ĐẤT Ở DÀNH CHO NGƯÒI CÓ THU NHẬP THẤP, PHƯỜNG THẮNG LỢI, THÀNH PHỐ PLEIKU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
KHÓA X - KỲ HỌP THỨ 5

(Từ ngày 15/7 đến ngày 17/7/2013)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị;

Sau khi xem xét tờ trình số 1854/TTr - UBND ngày 17/6/2013 của UBND tỉnh Gia Lai về việc đề nghị phê duyệt giá đất khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở dành cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến thảo luận của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khoá X,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê chuẩn giá đất năm 2013 của khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở dành cho ngưòi có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku là 280.000 đồng/m2 cho 733 lô đất, riêng các lô góc tính hệ số 1,2.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và giao đất đúng đối tượng quy định tại Nghị quyết số 43/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định tiêu chuẩn, đối tượng, điều kiện giao đất xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 17/7/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- UBTV Quốc hội; VPQH;
- Thủ tướng CP; VPCP;
- Bộ Tài chính; Bộ TNMT;
- Cục kiểm tra VB-Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy; VP Tỉnh ủỵ;
- TT HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- VP. UBND tỉnh (đăng công báo);
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Lưu VT-CTHĐ.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 72/2013/NQ-HĐND phê chuẩn giá đất ngày 17/07/2013 của khu quy hoạch chi tiết xây dựng phân lô đất ở dành cho người có thu nhập thấp, phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku do tỉnh Gia Lai ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.978

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.31.134
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!