Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 60/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Số hiệu: 60/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên Người ký: Vũ Hồng Bắc
Ngày ban hành: 12/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/2014/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN NĂM 2015 – 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHOÁ XII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Xét Tờ trình số 82/TTr-UBND ngày 17/11/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, về việc đề nghị thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Có Phụ biểu chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quy định cụ thể giá các loại đất, hướng dẫn xác định giá đất theo quy định hiện hành; đồng thời chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và các ngành chức năng thuộc tỉnh triển khai thực hiện.

Trong trường hợp có điều chỉnh địa giới hành chính, biến động về giá đất giao Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tư pháp (Để kiểm tra);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (Báo cáo);
- Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Thường trực Tỉnh uỷ (Báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên;
- UB MTTQVN tỉnh Thái Nguyên;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khoá XII;
- Toà án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X;
- Các Sở, ban, ngành, các đoàn thể của tỉnh;
- Ban Chỉ đạo GPMB và tái định cư tỉnh,
- Văn phòng Điều phối Chương trình XDNTM;
- Văn phòng Tỉnh uỷ, Văn phòng UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các Phòng nghiệp vụ thuộc VP;
- Các CV Phòng Công tác HĐND;
- Báo Thái Nguyên, Trung tâm TT tỉnh (Để đăng);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Vũ Hồng Bắc

 

PHỤ BIỂU

VỀ BẢNG GIÁ ĐẤT GIAI ĐOẠN NĂM 2015 – 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN
(Kèm theo Nghị quyết số: 60/2014/NQ-HĐND ngày 12/12/2014 của HĐND tỉnh Thái Nguyên )

I. GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP CÓ THỜI HẠN SỬ DỤNG 50 NĂM

1. Bảng giá đất trồng lúa:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Tên đơn vị hành chính

MỨC GIÁ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1. Thành phố Thái Nguyên

 

 

 

Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành

100

97

94

Các xã: Quyết Thắng, Đồng Bẩm, Lương Sơn

80

77

74

Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức

65

62

59

2. Thị xã Sông Công

 

 

 

Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò

74

71

68

Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn

67

64

61

Xã: Bình Sơn

62

59

56

3. Huyện Phổ Yên

 

 

 

Thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông

67

64

61

Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành

67

64

61

Thị trấn: Bắc Sơn

Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận

62

59

56

Các xã: Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân

61

58

55

4. Huyện Phú Bình

 

 

 

Thị trấn: Hương Sơn

67

64

61

Các xã: Thượng Đình, Điềm Thuỵ, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn

67

64

61

Các xã: Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá

66

63

60

Các xã: Đồng Liên, Tân Đức

62

59

56

Xã: Tân Khánh

61

58

55

Các xã: Bàn Đạt, Tân Hoà, Tân Kim, Tân Thành

58

55

52

5. Huyện Đồng Hỷ

 

 

 

Thị trấn: Chùa Hang

65

62

59

Thị trấn: Sông Cầu, Trại Cau

Xã: Hóa Thượng

62

59

56

Các xã: Quang Sơn, Linh Sơn, Minh Lập, Khe Mo, Huống Thượng, Nam Hòa, Hòa Bình, Hóa Trung

58

55

52

Các xã: Văn Hán,Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long

54

51

48

6. Huyện Đại Từ

 

 

 

Thị Trấn: Hùng Sơn, Quân Chu

65

62

59

Các xã: An Khánh, Bình Thuận, Cù Vân, Hà Thượng, Hoàng Nông, Ký Phú, Khôi Kỳ, La Bằng, Lục Ba, Tân Thái, Tiên Hội

62

59

56

Các xã: Bản Ngoại, Cát Nê, Minh Tiến, Mỹ Yên, Na Mao, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, Yên Lãng

58

55

52

Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Quân Chu

54

51

48

7. Huyện Phú Lương

 

 

 

Thị trấn: Đu, Giang Tiên

65

62

59

Xã: Sơn Cẩm

65

62

59

Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ

62

59

56

Các xã: Động Đạt, Ôn Lương, Tức Tranh, Yên Đổ

58

55

52

Các xã: Yên Ninh, Yên Trạch, Hợp Thành, Phú Đô, Phủ Lý, Yên Lạc

54

51

48

8. Huyện Võ Nhai

 

 

 

Thị trấn: Đình Cả

56

53

50

Các xã: Phú Thượng, Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến

52

49

46

Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn

46

43

40

9. Huyện Định Hoá

 

 

 

Thị trấn: Chợ Chu

56

53

50

Các xã: Đồng Thịnh, Kim Phượng, Phú Tiến, Phúc Chu, Tân Dương, Trung Hội

52

49

46

Các xã: Bảo Linh, Bảo Cường, Bình Yên, Bình Thành, Bộc Nhiêu, Định Biên, Điềm Mạc, Linh Thông, Phú Đình, Tân Thịnh, Thanh Định, Trung Lương, Sơn Phú, Quy Kỳ, Lam Vỹ, Kim Sơn, Phượng Tiến

46

43

40

2. Bảng giá đất trồng cây hàng năm khác:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Tên đơn vị hành chính

MỨC GIÁ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1. Thành phố Thái Nguyên

 

 

 

Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành

100

97

94

Các xã: Quyết Thắng, Đồng Bẩm, Lương Sơn

80

77

74

Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức

65

62

59

2. Thị xã Sông Công

 

 

 

Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò

68

65

62

Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn

61

58

55

Xã: Bình Sơn

56

53

50

3. Huyện Phổ Yên

 

 

 

Thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông

61

58

55

Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành

61

58

55

Thị trấn: Bắc Sơn

Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận

56

53

50

Các xã: Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân

54

51

48

4. Huyện Phú Bình

 

 

 

Thị trấn: Hương Sơn

61

58

55

Các xã: Thượng Đình, Điềm Thuỵ, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn

61

58

55

Các xã: Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá

60

57

54

Các xã: Đồng Liên, Tân Đức

56

53

50

Xã: Tân Khánh

54

51

48

Các xã: Bàn Đạt, Tân Hoà, Tân Kim, Tân Thành

52

49

46

5. Huyện Đồng Hỷ

 

 

 

Thị trấn: Chùa Hang

56

53

50

Thị trấn: Sông Cầu, Trại Cau

Xã: Hóa Thượng

53

50

47

Các xã: Quang Sơn, Linh Sơn, Minh Lập, Khe Mo, Huống Thượng, Nam Hòa, Hòa Bình, Hóa Trung

49

46

43

Các xã: Văn Hán,Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long

44

41

38

6. Huyện Đại Từ

 

 

 

Thị Trấn: Hùng Sơn, Quân Chu

56

53

50

Các xã: An Khánh, Bình Thuận, Cù Vân, Hà Thượng, Hoàng Nông, Ký Phú, Khôi Kỳ, La Bằng, Lục Ba, Tân Thái, Tiên Hội

53

50

47

Các xã: Bản Ngoại, Cát Nê, Minh Tiến, Mỹ Yên, Na Mao, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, Yên Lãng

49

46

43

Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Quân Chu

44

41

38

7. Huyện Phú Lương

 

 

 

Thị trấn: Đu, Giang Tiên

56

53

50

Xã: Sơn Cẩm

56

53

50

Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ

53

50

47

Các xã: Động Đạt, Ôn Lương, Tức Tranh, Yên Đổ

49

46

43

Các xã: Yên Ninh, Yên Trạch, Hợp Thành, Phú Đô, Phủ Lý, Yên Lạc

44

41

38

8. Huyện Võ Nhai

 

 

 

Thị trấn: Đình Cả

53

50

47

Các xã: Phú Thượng, Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến

49

46

43

Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn

44

41

38

9. Huyện Định Hoá

 

 

 

Thị trấn: Chợ Chu

53

50

47

Các xã: Đồng Thịnh, Kim Phượng, Phú Tiến, Phúc Chu, Tân Dương, Trung Hội

49

46

43

Các xã: Bảo Linh, Bảo Cường, Bình Yên, Bình Thành, Bộc Nhiêu, Định Biên, Điềm Mạc, Linh Thông, Phú Đình, Tân Thịnh, Thanh Định, Trung Lương, Sơn Phú, Quy Kỳ, Lam Vỹ, Kim Sơn, Phượng Tiến

44

41

38

3. Bảng giá đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Tên đơn vị hành chính

MỨC GIÁ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1. Thành phố Thái Nguyên

 

 

 

Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành

90

87

84

Các xã: Quyết Thắng, Đồng Bẩm, Lương Sơn

70

67

64

Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức

65

62

59

2. Thị xã Sông Công

 

 

 

Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò

64

61

58

Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn

58

55

52

Xã: Bình Sơn

53

50

47

3. Huyện Phổ Yên

 

 

 

Thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông

58

55

52

Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành

58

55

52

Thị trấn: Bắc Sơn

Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận

53

50

47

Các xã: Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân

52

49

46

4. Huyện Phú Bình

 

 

 

Thị trấn: Hương Sơn

58

55

52

Các xã: Thượng Đình, Điềm Thuỵ, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn

58

55

52

Các xã: Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá

57

54

51

Các xã: Đồng Liên, Tân Đức

53

50

47

Xã: Tân Khánh

51

48

45

Các xã: Bàn Đạt, Tân Hoà, Tân Kim, Tân Thành

49

46

43

5. Huyện Đồng Hỷ

 

 

 

Thị trấn: Chùa Hang

53

50

47

Thị trấn: Sông Cầu, Trại Cau

Xã: Hóa Thượng

50

47

44

Các xã: Quang Sơn, Linh Sơn, Minh Lập, Khe Mo, Huống Thượng, Nam Hòa, Hòa Bình, Hóa Trung

46

43

40

Các xã: Văn Hán,Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long

41

38

35

6. Huyện Đại Từ

 

 

 

Thị Trấn: Hùng Sơn, Quân Chu

53

50

47

Các xã: An Khánh, Bình Thuận, Cù Vân, Hà Thượng, Hoàng Nông, Ký Phú, Khôi Kỳ, La Bằng, Lục Ba, Tân Thái, Tiên Hội

50

47

44

Các xã: Bản Ngoại, Cát Nê, Minh Tiến, Mỹ Yên, Na Mao, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, Yên Lãng

46

43

40

Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Quân Chu

41

38

35

7. Huyện Phú Lương

 

 

 

Thị trấn: Đu, Giang Tiên

53

50

47

Xã: Sơn Cẩm

53

50

47

Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ

50

47

44

Các xã: Động Đạt, Ôn Lương, Tức Tranh, Yên Đổ

46

43

40

Các xã: Yên Ninh, Yên Trạch, Hợp Thành, Phú Đô, Phủ Lý, Yên Lạc

41

38

35

8. Huyện Võ Nhai

 

 

 

Thị trấn: Đình Cả

50

47

44

Các xã: Phú Thượng, Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến

46

43

40

Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn

41

38

35

9. Huyện Định Hoá

 

 

 

Thị trấn: Chợ Chu

50

47

44

Các xã: Đồng Thịnh, Kim Phượng, Phú Tiến, Phúc Chu, Tân Dương, Trung Hội

46

43

40

Các xã: Bảo Linh, Bảo Cường, Bình Yên, Bình Thành, Bộc Nhiêu, Định Biên, Điềm Mạc, Linh Thông, Phú Đình, Tân Thịnh, Thanh Định, Trung Lương, Sơn Phú, Quy Kỳ, Lam Vỹ, Kim Sơn, Phượng Tiến

41

38

35

4. Bảng giá đất rừng sản xuất:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Tên đơn vị hành chính

MỨC GIÁ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1. Thành phố Thái Nguyên

 

 

 

Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành

33

30

27

Các xã: Quyết Thắng, Đồng Bẩm, Lương Sơn

27

24

21

Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức

23

20

17

2. Thị xã Sông Công

 

 

 

Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò

26

23

20

Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn

23

20

17

Xã: Bình Sơn

21

18

15

3. Huyện Phổ Yên

 

 

 

Thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông

26

23

20

Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành

26

23

20

Thị trấn: Bắc Sơn

Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận

21

18

15

Các xã: Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân

18

15

12

4. Huyện Phú Bình

 

 

 

Thị trấn: Hương Sơn

26

23

20

Các xã: Thượng Đình, Điềm Thuỵ, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn

26

23

20

Các xã: Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá

25

22

19

Các xã: Đồng Liên, Tân Đức

22

19

16

Xã: Tân Khánh

20

17

14

Các xã: Bàn Đạt, Tân Hoà, Tân Kim, Tân Thành

17

14

11

5. Huyện Đồng Hỷ

 

 

 

Thị trấn: Chùa Hang

22

19

16

Thị trấn: Sông Cầu, Trại Cau

Xã: Hóa Thượng

16

13

10

Các xã: Quang Sơn, Linh Sơn, Minh Lập, Khe Mo, Huống Thượng, Nam Hòa, Hòa Bình, Hóa Trung

13

11

9

Các xã: Văn Hán,Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long

11

9

8

6. Huyện Đại Từ

 

 

 

Thị Trấn: Hùng Sơn, Quân Chu

22

19

16

Các xã: An Khánh, Bình Thuận, Cù Vân, Hà Thượng, Hoàng Nông, Ký Phú, Khôi Kỳ, La Bằng, Lục Ba, Tân Thái, Tiên Hội

16

13

10

Các xã: Bản Ngoại, Cát Nê, Minh Tiến, Mỹ Yên, Na Mao, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, Yên Lãng

13

11

9

Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Quân Chu

11

9

8

7. Huyện Phú Lương

 

 

 

Thị trấn: Đu, Giang Tiên

22

19

16

Xã: Sơn Cẩm

22

19

16

Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ

16

13

10

Các xã: Động Đạt, Ôn Lương, Tức Tranh, Yên Đổ

13

11

9

Các xã: Yên Trạch, Hợp Thành, Phú Đô, Phủ Lý

11

9

8

Các xã: Yên Ninh, Yên Lạc

11

9

6.5

8. Huyện Võ Nhai

 

 

 

Thị trấn: Đình Cả

20

17

14

Các xã: Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến

13

11

9

Các xã: Liên Minh, Cúc Đường, Thượng Nung, Vũ Chấn

11

9

8

Các xã: Bình Long, Phương Giao, Phú Thượng.

11

9

7

Các xã: Thần Sa, Sảng Mộc, Nghinh Tường

11

9

6.5

9. Huyện Định Hoá

 

 

 

Thị trấn: Chợ Chu

20

17

14

Các xã: Đồng Thịnh, Kim Phượng, Phú Tiến, Phúc Chu, Tân Dương, Trung Hội

13

11

9

Các xã: Bảo Cường, Bình Yên, Bình Thành, Bộc Nhiêu, Định Biên, Điềm Mạc, Phú Đình, Thanh Định, Trung Lương, Sơn Phú, Kim Sơn, Phượng Tiến

11

9

8

Các xã: Linh Thông, Tân Thịnh, Bảo Linh, Quy Kỳ, Lam Vỹ

11

9

6.5

5. Bảng giá đất nuôi trồng thuỷ sản:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Tên đơn vị hành chính

MỨC GIÁ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1. Thành phố Thái Nguyên

 

 

 

Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành

70

67

64

Các xã: Quyết Thắng, Đồng Bẩm, Lương Sơn

58

55

52

Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức

52

49

46

2. Thị xã Sông Công

 

 

 

Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò

54

51

48

Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn

49

46

43

Xã: Bình Sơn

45

42

39

3. Huyện Phổ Yên

 

 

 

Thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông

49

46

43

Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành

49

46

43

Thị trấn: Bắc Sơn

Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận

46

43

40

Các xã: Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân

45

42

39

4. Huyện Phú Bình

 

 

 

Thị trấn: Hương Sơn

49

46

43

Các xã: Thượng Đình, Điềm Thuỵ, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn

49

46

43

Các xã: Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá

46

43

40

Các xã: Đồng Liên, Tân Đức

45

42

39

Xã: Tân Khánh

44

41

38

Các xã: Bàn Đạt, Tân Hoà, Tân Kim, Tân Thành

41

38

35

5. Huyện Đồng Hỷ

 

 

 

Thị trấn: Chùa Hang

46

43

40

Thị trấn: Sông Cầu, Trại Cau

Xã: Hóa Thượng

45

42

39

Các xã: Quang Sơn, Linh Sơn, Minh Lập, Khe Mo, Huống Thượng, Nam Hòa, Hòa Bình, Hóa Trung

41

38

35

Các xã: Văn Hán,Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long

37

34

31

6. Huyện Đại Từ

 

 

 

Thị Trấn: Hùng Sơn, Quân Chu

46

43

40

Các xã: An Khánh, Bình Thuận, Cù Vân, Hà Thượng, Hoàng Nông, Ký Phú, Khôi Kỳ, La Bằng, Lục Ba, Tân Thái, Tiên Hội

45

42

39

Các xã: Bản Ngoại, Cát Nê, Minh Tiến, Mỹ Yên, Na Mao, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, Yên Lãng

41

38

35

Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Quân Chu

37

34

31

7. Huyện Phú Lương

 

 

 

Thị trấn: Đu, Giang Tiên

46

43

40

Xã: Sơn Cẩm

46

43

40

Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ

45

42

39

Các xã: Động Đạt, Ôn Lương, Tức Tranh, Yên Đổ

41

38

35

Các xã: Yên Ninh, Yên Trạch, Hợp Thành, Phú Đô, Phủ Lý, Yên Lạc

37

34

31

8. Huyện Võ Nhai

 

 

 

Thị trấn: Đình Cả

45

42

39

Các xã: Phú Thượng, Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến

41

38

35

Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn

37

34

31

9. Huyện Định Hoá

 

 

 

Thị trấn: Chợ Chu

45

42

39

Các xã: Đồng Thịnh, Kim Phượng, Phú Tiến, Phúc Chu, Tân Dương, Trung Hội

41

38

35

Các xã: Bảo Linh, Bảo Cường, Bình Yên, Bình Thành, Bộc Nhiêu, Định Biên, Điềm Mạc, Linh Thông, Phú Đình, Tân Thịnh, Thanh Định, Trung Lương, Sơn Phú, Quy Kỳ, Lam Vỹ, Kim Sơn, Phượng Tiến

37

34

31

6. Bảng giá đất nông nghiệp khác: (Bao gồm đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt, kể cả các hình thức trồng trọt không trực tiếp trên đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh).

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

Tên đơn vị hành chính

MỨC GIÁ

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

1. Thành phố Thái Nguyên

 

 

 

Các phường: Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trưng Vương, Đồng Quang, Quang Trung, Gia Sàng, Túc Duyên, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Cam Giá, Hương Sơn, Phú Xá, Quan Triều, Quang Vinh, Tân Lập, Tân Long, Tân Thành, Tích Lương, Trung Thành

100

97

94

Các xã: Quyết Thắng, Đồng Bẩm, Lương Sơn

80

77

74

Các xã: Cao Ngạn, Phúc Hà, Phúc Trìu, Phúc Xuân, Tân Cương, Thịnh Đức

65

62

59

2. Thị xã Sông Công

 

 

 

Các phường: Thắng Lợi, Cải Đan, Mỏ Chè, Lương Châu, Bách Quang, Phố Cò

68

65

62

Các xã: Tân Quang, Bá Xuyên, Vinh Sơn

61

58

55

Xã: Bình Sơn

56

53

50

3. Huyện Phổ Yên

 

 

 

Thị trấn: Ba Hàng, Bãi Bông

61

58

55

Các xã: Đắc Sơn, Đông Cao, Đồng Tiến, Hồng Tiến, Nam Tiến, Tân Hương, Tân Phú, Thuận Thành, Tiên Phong, Trung Thành

61

58

55

Thị trấn: Bắc Sơn

Các xã: Minh Đức, Phúc Thuận

56

53

50

Các xã: Thành Công, Vạn Phái, Phúc Tân

54

51

48

4. Huyện Phú Bình

 

 

 

Thị trấn: Hương Sơn

61

58

55

Các xã: Thượng Đình, Điềm Thuỵ, Nhã Lộng, Úc Kỳ, Nga My, Hà Châu, Xuân Phương, Kha Sơn

61

58

55

Các xã: Thanh Ninh, Lương Phú, Dương Thành, Bảo Lý, Đào Xá

60

57

54

Các xã: Đồng Liên, Tân Đức

56

53

50

Xã: Tân Khánh

54

51

48

Các xã: Bàn Đạt, Tân Hoà, Tân Kim, Tân Thành

52

49

46

5. Huyện Đồng Hỷ

 

 

 

Thị trấn: Chùa Hang

56

53

50

Thị trấn: Sông Cầu, Trại Cau

Xã: Hóa Thượng

53

50

47

Các xã: Quang Sơn, Linh Sơn, Minh Lập, Khe Mo, Huống Thượng, Nam Hòa, Hòa Bình, Hóa Trung

49

46

43

Các xã: Văn Hán,Văn Lăng, Cây Thị, Hợp Tiến, Tân Lợi, Tân Long

44

41

38

6. Huyện Đại Từ

 

 

 

Thị Trấn: Hùng Sơn, Quân Chu

56

53

50

Các xã: An Khánh, Bình Thuận, Cù Vân, Hà Thượng, Hoàng Nông, Ký Phú, Khôi Kỳ, La Bằng, Lục Ba, Tân Thái, Tiên Hội

53

50

47

Các xã: Bản Ngoại, Cát Nê, Minh Tiến, Mỹ Yên, Na Mao, Phú Cường, Phú Lạc, Phú Thịnh, Phú Xuyên, Phục Linh, Tân Linh, Vạn Thọ, Văn Yên, Yên Lãng

49

46

43

Các xã: Đức Lương, Phúc Lương, Quân Chu

44

41

38

7. Huyện Phú Lương

 

 

 

Thị trấn: Đu, Giang Tiên

56

53

50

Xã: Sơn Cẩm

56

53

50

Các xã: Cổ Lũng, Vô Tranh, Phấn Mễ

53

50

47

Các xã: Động Đạt, Ôn Lương, Tức Tranh, Yên Đổ

49

46

43

Các xã: Yên Ninh, Yên Trạch, Hợp Thành, Phú Đô, Phủ Lý, Yên Lạc

44

41

38

8. Huyện Võ Nhai

 

 

 

Thị trấn: Đình Cả

53

50

47

Các xã: Phú Thượng, Lâu Thượng, La Hiên, Tràng Xá, Dân Tiến

49

46

43

Các xã: Bình Long, Phương Giao, Liên Minh, Cúc Đường, Thần Sa, Thượng Nung, Sảng Mộc, Nghinh Tường, Vũ Chấn

44

41

38

9. Huyện Định Hoá

 

 

 

Thị trấn: Chợ Chu

53

50

47

Các xã: Đồng Thịnh, Kim Phượng, Phú Tiến, Phúc Chu, Tân Dương, Trung Hội

49

46

43

Các xã: Bảo Linh, Bảo Cường, Bình Yên, Bình Thành, Bộc Nhiêu, Định Biên, Điềm Mạc, Linh Thông, Phú Đình, Tân Thịnh, Thanh Định, Trung Lương, Sơn Phú, Quy Kỳ, Lam Vỹ, Kim Sơn, Phượng Tiến

44

41

38

Ghi chú:

- Đối với đất nông nghiệp trong khu dân cư thuộc địa giới hành chính các xã, thị trấn: Giá đất nông nghiệp được tính bằng 1,1 lần so với mức giá vị trí 1 của cùng loại đất, cùng khu vực trong bảng giá đất trên.

- Khu dân cư thuộc địa giới hành chính xã, thị trấn: Là khu vực đất có nhiều hộ dân cư sinh sống đã hình thành theo quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc lịch sử thừa nhận. Khu dân cư hình thành được lịch sử thừa nhận thì xác định theo ranh giới của thửa đất ở ngoài cùng của làng, bản, thôn, xóm, với điều kiện khu vực vùng cao phải có từ 05 hộ trở lên, khu vực miền núi phải có từ 10 hộ trở lên, khu vực trung du phải có từ 15 hộ trở lên; các thửa đất ở thuộc khu dân cư này liền kề nhau hoặc cách nhau bởi các thửa đất khác nhưng không quá 50m.

II. GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP

1. Đất ở thời hạn sử dụng lâu dài

a) Giá đất ở tại nông thôn:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT

VÙNG

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1

Trung du

260

7.000

2

Miền núi

70

6.000

b) Giá đất ở tại đô thị:

Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

TT

Loại đô thị

Giá tối thiểu

Giá tối đa

1

Thành phố Thái Nguyên

500

30.000

2

Thị xã Sông Công

400

15.000

3

Thị trấn Ba Hàng, Phổ Yên

400

15.000

4

Thị trấn trung tâm các huyện

200

12.000

5

Các thị trấn không thuộc trung tâm huyện

150

5.000

Ghi chú:

- Các thị trấn không thuộc trung tâm huyện, bao gồm: Thị trấn Quân Chu, thị trấn Bắc Sơn, thị trấn Bãi Bông, thị trấn Sông Cầu, thị trấn Trại Cau, thị trấn Giang Tiên

- UBND tỉnh căn cứ mức giá đất ở nêu trên để quy định chi tiết giá đất ở tại nông thôn, giá đất ở tại đô thị trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.

2. Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở:

a) Đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, tại đô thị có thời hạn sử dụng 50 năm: Giá đất đư­ợc tính bằng 60% giá đất ở tại vị trí đó.

b) Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ tại nông thôn, tại đô thị có thời hạn sử dụng 50 năm: Giá đất đư­ợc tính bằng 60% giá đất ở tại vị trí đó

c) Đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh và đất xây dựng công trình sự nghiệp của tổ chức sự nghiệp công lập tự chủ tài chính có thời hạn sử dụng 50 năm: Giá đất đư­ợc tính bằng 60% giá đất ở tại vị trí đó.

d) Đất trụ sở cơ quan, đất xây dựng công trình sự nghiệp công lập của tổ chức sự nghiệp chưa tự chủ tài chính, đất cơ sở tôn giáo, đất tín ngưỡng có thời hạn sử dụng lâu dài: Giá đất đư­ợc tính bằng giá đất ở tại vị trí đó.

đ) Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa có thời hạn sử dụng lâu dài: Giá đất đư­ợc tính bằng 60% giá đất ở tại vị trí đó.

e) Đất phi nông nghiệp khác có thời hạn sử dụng 50 năm: Giá đất được tính bằng 60% giá đất ở tại vị trí đó.

III. GIÁ ĐẤT CHƯA SỬ DỤNG

Đối với đất chưa sử dụng, khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đưa vào sử dụng thì Uỷ ban nhân dân tỉnh căn cứ phương pháp định giá đất và giá đất của loại đất cùng mục đích sử dụng đã được giao đất, cho thuê đất tại khu vực lân cận để quy định mức giá đất./.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 60/2014/NQ-HĐND thông qua Bảng giá đất giai đoạn năm 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


11.510

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32