Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 11 ban hành

Số hiệu: 56/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Minh Toản
Ngày ban hành: 12/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/2006/NQ-HĐND

Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 12 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NĂM 2007

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHOÁ X - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Xét Tờ trình số 3342/TTr-UBND ngày 28 tháng 11 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2007; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành giá và khung giá các loại đất năm 2007 trên địa bàn tỉnh (có Bảng quy định khung giá và giá các loại đất năm 2007 kèm theo). Thời gian thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Điều 2. Giao cho UBND tỉnh cụ thể hoá và triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, tuỳ trường hợp cụ thể UBND tỉnh có thể điều chỉnh giá các loại đất nhưng không vượt quá khung giá đất quy định theo Nghị quyết này. Nếu có biến động lớn về giá các loại đất thì UBND tỉnh thống nhất với Thường trực HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh giá đất cho phù hợp và báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Khóa X, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2006.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Phạm Minh Toản

 

BẢNG QUY ĐỊNH GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT NĂM 2007

(Kèm theo Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 11)

I. Giá các loại đất

1. Đất nông nghiệp:

Điều chỉnh tăng khoảng 15% so với giá đất nông nghiệp năm 2006 mà HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 7 đã thông qua (Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 06/12/2005), riêng đất cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm hạng 5, hạng 6 tăng cao hơn 15%. Cụ thể như sau:

1.1. Giá đất trồng cây hàng năm:

ĐVT: đồng/m2

 Loại xã

Mức giá

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 1

30.000

25.000

21.000

Hạng 2

25.000

20.000

15.000

Hạng 3

21.000

15.000

11.000

Hạng 4

16.000

12.000

9.000

Hạng 5

14.000

10.000

7.000

Hạng 6

10.000

7.000

5.000

1.2. Giá đất trồng cây lâu năm:

ĐVT: đồng/m2

 Loại xã

Mức giá

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 1

26.000

23.000

19.000

Hạng 2

23.000

18.000

14.000

Hạng 3

18.000

14.000

10.000

Hạng 4

15.000

10.000

8.000

Hạng 5

12.000

8.000

6.000

Hạng 6

9.000

6.000

4.000

1.3. Giá đất rừng sản xuất (bao gồm cả rừng phòng hộ và rừng đặc dụng):

 ĐVT: đồng/m2

 Loại xã

Mức giá

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 3

7.000

6.000

5.000

Hạng 4

5.000

4.000

3.000

Hạng 5

3.000

2.500

2.000

Hạng 6

2.500

2.000

1.500

1.4. Giá đất nuôi trồng thủy sản:

  ĐVT: đồng/m2

 Loại xã

Mức giá

Xã đồng bằng

Xã trung du

Xã miền núi

Hạng 2

21.000

16.000

13.000

Hạng 3

18.000

13.000

10.000

Hạng 4

14.000

10.000

7.000

Hạng 5

10.000

7.000

5.000

Hạng 6

6.000

4.000

2.000

1.5. Giá đất làm muối:

  ĐVT: đồng/m2

Vị trí đất

Xã Phổ Thạnh (Đức Phổ)

Các xã còn lại

Vị trí 1

21.000

15.000

Vị trí 2

16.000

12.000

2. Đất phi nông nghiệp:

2.1. Đất ở:

a. Các phường thuộc Thành phố Quảng Ngãi: 

  ĐVT: 1.000 đồng/m2

Loại đ/phố

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

< 50m

Từ 50m đến < 100m

< 50m

Từ 50m đến < 100m

1

4.000

750

530

640

450

2

3.200

700

490

580

410

3

2.500

620

430

500

350

4

1.700

600

420

480

340

5

1.150

540

380

380

310

6

800

490

340

300

250

Đất ở các vị trí khác (ngoài các vị trí nêu trên): 250.000đồng/m2.

b. Các xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Dõng thuộc Thành phố:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

700

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

250

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

300

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

180

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

240

 

 

Vị trí 2

150

c. Thị trấn các huyện:

c1. Trị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn:

  ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.900

 

 

Vị trí 2

1.500

 

 

Vị trí 3

1.300

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

1.000

 

 

Vị trí 2

800

 

 

Vị trí 3

580

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

450

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

230

 

 

Vị trí 4

120

 

 

Vị trí 5

100

c2. Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh:

 ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.900

 

 

Vị trí 2

1.500

 

 

Vị trí 3

1.100

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

700

 

 

Vị trí 3

500

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

400

 

 

Vị trí 2

300

 

 

Vị trí 3

200

 

 

Vị trí 4

100

 

 

Vị trí 5

60

c3. Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.900

 

 

Vị trí 2

1.500

 

 

Vị trí 3

1.300

 

 

Vị trí 4

1.200

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

700

 

 

Vị trí 3

500

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

460

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

230

 

 

Vị trí 4

120

c4. Thị trấn La Hà và Sông vệ, huyện Tư Nghĩa:

 ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.500

 

 

Vị trí 2

1.200

 

 

Vị trí 3

1.000

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

700

 

 

Vị trí 3

500

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

400

 

 

Vị trí 2

300

 

 

Vị trí 3

180

 

 

Vị trí 4

100

 

 

Vị trí 5

50

 

 

Vị trí 6

40

c5. Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức:

  ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Mức giá

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.500

 

 

Vị trí 2

1.300

 

 

Vị trí 3

1.100

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

690

 

 

Vị trí 2

580

 

 

Vị trí 3

460

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

230

 

 

Vị trí 3

210

 

 

Vị trí 4

120

 

 

Vị trí 5

50

c6. Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành:

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Giá đất

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

1.200

 

 

Vị trí 2

1.000

 

 

Vị trí 3

700

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

580

 

 

Vị trí 2

460

 

 

Vị trí 3

350

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

230

 

 

Vị trí 2

180

 

 

Vị trí 3

100

 

 

Vị trí 4

35

c7. Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng:

  ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Giá đất

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

520

 

 

Vị trí 2

460

 

 

Vị trí 3

350

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

300

 

 

Vị trí 2

250

 

 

Vị trí 3

210

 

 

Vị trí 4

180

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

120

 

 

Vị trí 2

100

 

 

Vị trí 3

35

c8. Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ:

  ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Giá đất

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

520

 

 

Vị trí 2

460

 

 

Vị trí 3

350

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

300

 

 

Vị trí 2

200

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

120

 

 

Vị trí 2

100

 

 

Vị trí 3

60

 

 

Vị trí 4

35

c9. Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà:

 ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Loại đường

Vị trí

Giá đất

1

Đường loại 1

 

 

 

 

Vị trí 1

450

 

 

Vị trí 2

400

 

 

Vị trí 3

350

2

Đường loại 2

 

 

 

 

Vị trí 1

300

 

 

Vị trí 2

250

 

 

Vị trí 3

200

3

Đường loại 3

 

 

 

 

Vị trí 1

150

 

 

Vị trí 2

100

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

30

d. Đất ở nông thôn các huyện:

d.1. Các xã đồng bằng:

d.1.1. Huyện Bình Sơn:

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

700

 

 

Vị trí 2

520

 

 

Vị trí 3

350

 

 

Vị trí 4

230

 

 

Vị trí 5

180

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

270

 

 

Vị trí 3

210

 

 

Vị trí 4

150

 

 

Vị trí 5

120

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

110

 

 

Vị trí 2

90

 

 

Vị trí 3

60

 

 

Vị trí 4

35

 

 

Vị trí 5

25

* Riêng đối với đất ở thuộc khu kinh tế Dung Quất:

- Đối với đất mặt tiền các đường đã xâm nhập nhựa hoặc bê tông xi măng thì vị trí đất được xác định theo cách phân loại như trên, nhưng không được thấp hơn 60.000 đồng/m2.

- Đối với đất ở các vị trí khác còn lại: 60.000 đồng/m2.

d.1.2. Huyện Sơn Tịnh:

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

800

 

 

Vị trí 3

600

 

 

Vị trí 4

450

 

 

Vị trí 5

350

 

 

Vị trí 6

200

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

300

 

 

Vị trí 2

230

 

 

Vị trí 3

180

 

 

Vị trí 4

150

 

 

Vị trí 5

100

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

90

 

 

Vị trí 2

70

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

35

 

 

Vị trí 5

25

d.1.3. Huyện Đức Phổ:

 ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

800

 

 

Vị trí 3

690

 

 

Vị trí 4

520

 

 

Vị trí 5

450

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

350

 

 

Vị trí 2

270

 

 

Vị trí 3

210

 

 

Vị trí 4

200

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

120

 

 

Vị trí 2

80

 

 

Vị trí 3

70

d.1.4. Huyện Tư Nghĩa:

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

500

 

 

Vị trí 2

350

 

 

Vị trí 3

200

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

150

 

 

Vị trí 2

120

 

 

Vị trí 3

100

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

60

 

 

Vị trí 2

40

 

 

Vị trí 3

30

 

 

Vị trí 4

25

d.1.5. Huyện Mộ Đức:

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

900

 

 

Vị trí 2

580

 

 

Vị trí 3

520

 

 

Vị trí 4

450

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

300

 

 

Vị trí 2

270

 

 

Vị trí 3

200

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

120

 

 

Vị trí 2

80

 

 

Vị trí 3

60

 

 

Vị trí 4

40

 

 

Vị trí 5

30

d.1.6. Huyện Lý Sơn:

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

450

 

 

Vị trí 2

300

 

 

Vị trí 3

250

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

130

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

100

 

 

Vị trí 2

70

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

30

d.2. Các xã trung du thuộc huyện Nghĩa Hành:

ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

580

 

 

Vị trí 2

400

 

 

Vị trí 3

300

 

 

Vị trí 4

230

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

140

 

 

Vị trí 3

100

 

 

Vị trí 4

70

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

60

 

 

Vị trí 2

35

 

 

Vị trí 3

30

 

 

Vị trí 4

20

d.3. Các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng (Kể cả xã miền núi thuộc huyện Nghĩa Hành)

d.3.1. Các xã miền núi thuộc huyện Bình Sơn: Tính bằng 30% giá đất ở của các xã đồng bằng theo từng khu vực, vị trí tương ứng, cụ thể:

- Mức cao nhất 210.000 đồng/m2

- Mức thấp nhất 15.000 đồng/m2

d.3.2. Các xã miền núi thuộc huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành:

 ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

140

 

 

Vị trí 3

90

 

 

Vị trí 4

60

 

 

Vị trí 5

30

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

70

 

 

Vị trí 2

50

 

 

Vị trí 3

40

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

30

 

 

Vị trí 2

20

 

 

Vị trí 3

15

d.3.3. Quy định giá đất cho một số trường hợp đặc biệt của xã miền núi thuộc huyện Đức Phổ:

- Đất mặt tiền QL 24A đoạn từ ranh giới huyện Mộ Đức đến đường ray xe lửa 700.000 đồng/m2

- Đất mặt tiền QL 24A đoạn từ đường ray xe lửa đến ngã 3 đường vào UBND xã Phổ Phong 500.000 đồng/m2

- Đất mặt tiền QL 24A đoạn từ ngã 3 đường vào UBND xã Phổ Phong đến km7 +800 (kênh thủy lợi Núi Ngang) 210.000 đồng/m2

d.4. Các xã miền núi thuộc huyện miền núi:

d.4.1. Huyện Trà Bồng:

  ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

290

 

 

Vị trí 2

230

 

 

Vị trí 3

170

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

120

 

 

Vị trí 2

80

 

 

Vị trí 3

60

 

 

Vị trí 4

25

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

35

 

 

Vị trí 2

30

 

 

Vị trí 3

15

 

 

Vị trí 4

8

d.4.2. Huyện Ba Tơ:

 ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

290

 

 

Vị trí 2

230

 

 

Vị trí 3

170

 

 

Vị trí 4

70

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

100

 

 

Vị trí 2

50

 

 

Vị trí 3

40

 

 

Vị trí 4

25

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

30

 

 

Vị trí 2

20

 

 

Vị trí 3

10

 

 

Vị trí 4

8

d.4.3. Huyện Sơn Hà:

 ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

250

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

150

 

 

Vị trí 4

60

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

100

 

 

Vị trí 2

70

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

40

 

 

Vị trí 5

25

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

30

 

 

Vị trí 2

20

 

 

Vị trí 3

15

 

 

Vị trí 4

10

 

 

Vị trí 5

8

d.4.4. Huyện Minh Long:

  ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

250

 

 

Vị trí 2

200

 

 

Vị trí 3

160

 

 

Vị trí 4

140

 

 

Vị trí 5

120

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

90

 

 

Vị trí 2

80

 

 

Vị trí 3

50

 

 

Vị trí 4

40

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

30

 

 

Vị trí 2

20

 

 

Vị trí 3

12

 

 

Vị trí 4

8

d.4.5. Huyện Sơn Tây

  ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

180

 

 

Vị trí 2

140

 

 

Vị trí 3

120

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

90

 

 

Vị trí 2

70

 

 

Vị trí 3

50

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

10

 

 

Vị trí 2

5

d.4.6. Huyện Tây Trà:

  ĐVT: 1000 đồng/m2

TT

Khu vực

Vị trí

Mức giá

1

Khu vực 1

 

 

 

 

Vị trí 1

90

 

 

Vị trí 2

60

2

Khu vực 2

 

 

 

 

Vị trí 1

40

 

 

Vị trí 2

20

3

Khu vực 3

 

 

 

 

Vị trí 1

10

 

 

Vị trí 2

5

2.2. Đất sản xuất kinh doanh: Giữ nguyên cách xác định như năm 2006 mà HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 7 đã thông qua (Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 06/12/2005)

2.3. Đất phi nông nghiệp khác và đất chưa sử dụng:

Căn cứ vào khung giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại khu vực lân cận trong cùng vùng tương ứng từng vị trí mà UBND tỉnh xác định mức giá cho từng trường hợp cụ thể.

II. Phạm vi áp dụng:

1. Giá đất qui định tại mục I này được áp dụng để:

1.1. Tính thuế đối với việc sử dụng đất, thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất và thuế chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật;

1.2. Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp qui định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật Đất đai 2003;

1.3. Tính giá trị quyền sử dụng đất khi giao đất không thu tiền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân trong các trường hợp qui định tại Điều 33 của Luật Đất đai 2003;

1.4. Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của doanh nghiệp Nhà nước khi doanh nghiệp cổ phần hoá, lựa chọn hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất theo qui định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Đất đai năm 2003;

1.5. Tính giá trị quyền sử dụng đất để thu lệ phí trước bạ từ chuyển quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật;

1.6. Tính giá trị quyền sử dụng đất để bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế qui định tại Điều 39, Điều 40 của Luật Đất đai năm 2003;

1.7. Tính tiền bồi thường đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước theo qui định của Pháp luật.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất, thì mức giá trúng đấu giá quyền sử dụng đất hoặc trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất không được thấp hơn khung giá qui định tại mục I này.

3. Qui định này không áp dụng đối với trường hợp người có quyền sử dụng đất thoả thuận về giá đất khi thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

4. Giá đất quy định tại Quyết định này được áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh. Trong trường hợp đặc biệt, nếu giá đất tăng hoặc giảm đột biến so với giá đất quy định tại mục I này thì UBND tỉnh xin ý kiến của Thường trực HĐND tỉnh để quy định cho phù hợp, và báo cáo HĐND tỉnh vào kỳ họp gần nhất.

 

BẢNG QUY ĐỊNH KHUNG GIÁ ĐẤT NĂM 2007

(Kèm theo Nghị quyết số 56/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 11)

I. Khung giá các loại đất:

1. Đất nông nghiệp:

Điều chỉnh tăng khoảng 15% so với giá đất nông nghiệp năm 2006 mà HĐND tỉnh khoá X, kỳ họp thứ 7 đã thông qua (Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 06/12/2005), riêng đất cây trồng hàng năm và cây trồng lâu năm hạng 5, hạng 6 tăng cao hơn 15%. Cụ thể như sau:

  ĐVT: đồng/m2

Thứ tự

Loại đất nông nghiệp

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

Đồng bằng

Trung du

Miền núi

1

Đất trồng cây hàng năm

30.000

25.000

21.000

10.000

7.000

5.000

2

Đất trồng cây lâu năm

26.000

23.000

19.000

9.000

6.000

4.000

3

Đất rừng sản xuất

7.000

6.000

5.000

2.500

2.000

1.500

4

Đất nuôi trồng thuỷ sản

21.000

16.000

13.000

6.000

4.000

2.000

5

Đất làm muối

21.000

 

 

12.000

 

 

II. Đất phi nông nghiệp:

1. Đất ở:

1.1. Đất ở thuộc thành phố Quảng Ngãi:

a. Đất ở thuộc các phường:

a1. Một số quy định: Giữ nguyên việc phân loại đường phố, vị trí đất như năm 2006 mà HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 7 đã thông qua (Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 06/12/2005)

a2. Giá đất theo loại đường phố, vị trí như sau:

ĐVT: 1.000 đồng/m2

Loại đ/phố

Vị trí 1

Vị trí 2

Vị trí 3

< 50m

Từ 50m đến < 100m

< 50m

Từ 50m đến < 100m

1

4.000

750

530

640

450

2

3.200

700

490

580

410

3

2.500

620

430

500

350

4

1.700

600

420

480

340

5

1.150

540

380

380

310

6

800

490

340

300

250

a.3. Đất ở vị trí khác: 250.000 đồng/m2

b. Đất ở xã Nghĩa Dũng và Nghĩa Dõng: Đất ở xã Nghĩa Dũng, Nghĩa Dõng được chia làm 3 khu vực, trong mỗi khu vực được chia làm nhiều vị trí. Mức giá cụ thể của từng vị trí trong từng khu vực, như sau:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

700.000

250.000

2

Khu vực 2

300.000

180.000

3

Khu vực 3

240.000

150.000

1.2. Đất ở thị trấn các huyện:

a. Trị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

1.900.000

1.300.000

2

Đường loại 2

1.000.000

560.000

3

Đường loại 3

450.000

100.000

b. Thị trấn Sơn Tịnh, huyện Sơn Tịnh:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

1.900.000

1.100.000

2

Đường loại 2

900.000

500.000

3

Đường loại 3

400.000

60.000

c. Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ

 ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

1.900.000

1.200.000

2

Đường loại 2

900.000

500.000

3

Đường loại 3

460.000

120.000

d. Thị trấn La Hà và Sông vệ, huyện Tư Nghĩa:

  ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

1.500.000

1.000.000

2

Đường loại 2

900.000

500.000

3

Đường loại 3

400.000

40.000

e. Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức:

  ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

1.500.000

1.100.000

2

Đường loại 2

690.000

460.000

3

Đường loại 3

350.000

50.000

f. Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

1.200.000

700.000

2

Đường loại 2

580.000

350.000

3

Đường loại 3

230.000

35.000

g. Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng

 ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

520.000

350.000

2

Đường loại 2

300.000

180.000

3

Đường loại 3

120.000

35.000

h. Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

520.000

350.000

2

Đường loại 2

300.000

200.000

3

Đường loại 3

150.000

35.000

i. Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà:

ĐVT: đồng/m2

TT

Loại đường

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Đường loại 1

450.000

350.000

2

Đường loại 2

300.000

200.000

3

Đường loại 3

150.000

30.000

1.3. Đất ở nông thôn:

1.3.1. Các xã đồng bằng:

a. Huyện Bình Sơn:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

700.000

180.000

2

Khu vực 2

350.000

120.000

3

Khu vực 3

110.000

25.000

* Riêng đối với đất ở thuộc khu kinh tế Dung Quất:

- Đối với đất mặt tiền các đường đã xâm nhập nhựa hoặc bê tông xi măng thì vị trí đất được xác định theo cách phân loại như trên, nhưng không được thấp hơn 60.000 đồng/m2

- Đối với đất ở các vị trí khác còn lại: 60.000 đồng/m2

b. Huyện Sơn Tịnh:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

900.000

200.000

2

Khu vực 2

300.000

100.000

3

Khu vực 3

90.000

25.000

c. Huyện Đức Phổ:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

900.000

450.000

2

Khu vực 2

350.000

200.000

3

Khu vực 3

120.000

70.000

d. Huyện Tư Nghĩa:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

500.000

200.000

2

Khu vực 2

150.000

100.000

3

Khu vực 3

60.000

25.000

e. Huyện Mộ Đức:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

900.000

450.000

2

Khu vực 2

300.000

200.000

3

Khu vực 3

120.000

30.000

f. Huyện Lý Sơn:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

450.000

250.000

2

Khu vực 2

180.000

130.000

3

Khu vực 3

100.000

30.000

1.3.2. Các xã trung du thuộc huyện Nghĩa Hành:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

580.000

230.000

2

Khu vực 2

180.000

70.000

3

Khu vực 3

60.000

20.000

1.3.3. Các xã miền núi thuộc huyện đồng bằng (Kể cả xã miền núi thuộc huyện Nghĩa Hành)

a. Các xã miền núi thuộc huyện Bình Sơn: Tính bằng 30% giá đất ở của các xã đồng bằng theo từng khu vực, vị trí tương ứng, cụ thể:

- Mức cao nhất 210.000 đồng/m2

- Mức thấp nhất 15.000 đồng/m2

b. Các xã miền núi thuộc huyện Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Nghĩa Hành:

ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

180.000

40.000

2

Khu vực 2

70.000

30.000

3

Khu vực 3

30.000

15.000

c. Quy định giá đất cho một số trường hợp đặc biệt của xã miền núi thuộc huyện Đức Phổ:

- Đất mặt tiền QL 24A đoạn từ ranh giới huyện Mộ Đức đến đường ray xe lửa 700.000 đồng/m2

- Đất mặt tiền QL 24A đoạn từ đường ray xe lửa đến ngã 3 đường vào UBND xã Phổ Phong 500.000 đồng/m2

- Đất mặt tiền QL 24A đoạn từ ngã 3 đường vào UBND xã Phổ Phong đến km7 +800 (kênh thủy lợi Núi Ngang) 210.000 đồng/m2

1.3.4. Các xã miền núi thuộc huyện miền núi:

a. Huyện Trà Bồng:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

290.000

170.000

2

Khu vực 2

120.000

25.000

3

Khu vực 3

35.000

8.000

b. Huyện Ba Tơ:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

290.000

70.000

2

Khu vực 2

100.000

25.000

3

Khu vực 3

30.000

8.000

c. Huyện Sơn Hà:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

250.000

60.000

2

Khu vực 2

100.000

25.000

3

Khu vực 3

30.000

8.000

d. Huyện Minh Long:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

250.000

120.000

2

Khu vực 2

90.000

40.000

3

Khu vực 3

30.000

8.000

e. Huyện Sơn Tây:

 ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

180.000

120.000

2

Khu vực 2

90.000

50.000

3

Khu vực 3

10.000

5.000

f. Huyện Tây Trà:

  ĐVT: đồng/m2

TT

Khu vực

Khung giá đất năm 2007

Mức cao nhất

Mức thấp nhất

1

Khu vực 1

90.000

60.000

2

Khu vực 2

40.000

20.000

3

Khu vực 3

10.000

5.000

2.2. Đất sản xuất kinh doanh: Giữ nguyên cách xác định như năm 2006 mà HĐND tỉnh khóa X kỳ họp thứ 7 đã thông qua (Nghị quyết số 31/2005/NQ-HĐND ngày 06/12/2005)

2.3. Đất phi nông nghiệp khác và đất chưa sử dụng

Căn cứ vào khung giá đất ở liền kề hoặc giá đất ở tại khu vực lân cận trong cùng vùng tương ứng từng vị trí mà UBND tỉnh xác định mức giá cho từng trường hợp cụ thể./.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 56/2006/NQ-HĐND về giá đất trên địa bàn tỉnh năm 2007 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi khóa X, kỳ họp thứ 11 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.146
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112