Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND bổ sung Bảng giá các loại đất Ninh Thuận

Số hiệu: 53/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Nguyễn Đức Thanh
Ngày ban hành: 11/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 53/2017/NQ-HĐND

Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2015 -2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật tổ chức chính quyn địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất;

Căn cứ Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về khung giá đất;

Căn cứ Nghị định s 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sa đi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đt đai;

Căn cứ Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đt; xây dựng, điều chỉnh bng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vn xác định giá đt;

Xét Ttrình số 220/TTr-UBND ngày 27/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tnh Ninh Thuận; báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của Đại biu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (đính kèm Bảng Bổ sung giá các loại đất kỳ 2015 - 2019).

- Thời điểm áp dụng: từ ngày 01/01/2018.

- Các nội dung không bổ sung tại Bảng giá các loại đất kỳ 2015 - 2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Nghị quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 25/12/2014 về phê duyệt Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 về phê duyệt điều chnh Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục có hiệu lực thi hành.

Điều 2. Các nội dung khác không được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này thực hiện như sau:

1. Trường hợp giá đất có sự biến động tại các khu vực có sự thay đổi về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: thay đi mục đích sử dụng đất, loại đô thị, loại đường phố và vị trí đất, các tuyến đường giao thông. UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh thỏa thuận thống nhất triển khai thực hiện, Thường trực HĐND báo cáo HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất đxem xét, quyết nghị.

2. Trường hợp có phát sinh giá đất tại các khu dân cư được đầu tư xây dựng mới, HĐND tỉnh thống nhất để UBND tỉnh được áp dụng Quyết định phê duyệt giá đất đã ban hành của dự án để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đất đai.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định pháp luật. Công bố công khai đến các địa phương có bổ sung Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 để theo dõi, giám sát và thực hiện theo quy định pháp luật.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu HĐND và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Ninh Thuận Khóa X kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/12/2017, có hiệu lực thi hành từ ngày 22 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu-UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Ban Thường
trực UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- VP: Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Thanh

 

BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT KỲ 2015-2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

(Kèm theo Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

I. Bổ sung thời hạn sử dụng đất tại mục IX Phần A và mục IX Phần B như sau:

Thời hạn sử dụng đất đtính giá đất trong Bảng giá đất: Áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ.

II. Bổ sung mục VIII Phần A như sau:

VIII. Bảng giá đất nông nghiệp khác tại đô thị và tại nông thôn: Bằng giá đất trng cây lâu năm vị trí 1 cùng vùng.

III. Bổ sung mục IV Phn B. Bảng giá đất (thổ cư) tại các khu dân cư ven đường giao thông chính, khu thương mại, khu du lịch, khu công nghiệp như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

KHU VỰC ĐT

Giá đất

5. HUYỆN THUẬN NAM

 

5.3. Đường Ven biển Phú Thọ - Mũi Dinh

 

- Đoạn giáp xã An Hải, huyện Ninh Phước đến hết khu quy hoạch tái định cư nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1

400

- Từ giáp khu quy hoạch tái định nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 đến Trạm quản lý bảo vệ rừng Phước Diêm

350

- Từ giáp Trạm quản lý bảo vệ rừng Phước Diêm đến giáp Quốc Lộ 1A xã Cà

400

7. HUYỆN BÁC ÁI

 

7.4. Tỉnh lộ 706

 

- Đon xã Phưc Thành đi Phước Chiến

45

IV. Bổ sung giá đất tại mục V Phần B. Bảng giá đất (thổ cư) tại hai bên đường phố thuộc địa bàn thành phố Phan Rang - Tháp Chàm như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

STT

TÊN ĐƯỜNG PHỐ

Loi đường phố

Giá đất

90

Đường Ven bin

 

 

 

- Từ giáp ngã ba đường Yên Ninh và đường Ven bin đến phía Bắc cầu An Đông

II

2.000

 

- Từ phía nam cầu An Đông đến hết địa phn phường Đông Hải

 

500

91

Đường Phan Đăng Lưu

II

 

 

- Từ ngã ba đường Lê Dun đến cầu Trắng

 

2.400

 

- Từ giáp cầu Trắng đến cầu vưt đường sắt

 

2.000

 

- Từ cầu vưt đường sắt đến giáp Quốc l27A

 

1.600

92

Đường vào Trụ sở UBND phường Bảo An

III

1.250

V. Bổ sung giá đất tại các khu dân cư:

1. Khu dân cư cầu Quằn - Cà Ná, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam:

- Tuyến đường số 1: Giá đất là 1.386.000 đ/m2.

- Tuyến đường s2: Giá đất là 1.057.000 đ/m2.

- Tuyến đường số 3: Giá đất là 1.463.000 đ/m2.

- Tuyến đường số 4: Giá đất là 1.540.000 đ/m2.

- Tuyến đường số 5: Giá đất là 1.244.000 đ/m2.

Các lô đất có hai mặt tiền đường thì giá đất được tính bng giá đất của tuyến đường có giá cao nhân với hệ số bng 1,2.

2. Khu dân cư Trung tâm cụ xã Nhị Hà, huyện Thuận Nam:

Giá đất: Bằng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 07/8/2014.

3. Khu dân cư thuộc dự án di dân vùng sạt lthôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam:

Giá đất: Bằng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 1574/QĐ-UBND ngày 07/8/2014.

4. Khu A6 thuộc Khu quy hoạch dân cư thôn Sơn Hải, huyện Thuận Nam:

Giá đất: Bằng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 09/6/2016.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 về bổ sung Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.406

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.160.97
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!