Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Số hiệu: 50/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Khánh Hòa Người ký: Nguyễn Tấn Tuân
Ngày ban hành: 10/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 50/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI KỲ HỌP THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 11807/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 81/BC-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến tiếp thu giải trình của Ủy ban nhân dân tỉnh về báo cáo thẩm tra (Văn bản số 12293/UBND-XDND ngày 10 tháng 12 năm 2019) và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

Tng số: 16 dự án với tng diện tích là 5,28 ha. Trong đó:

+ Dự án có vốn ngân sách: 11 dự án với tổng diện tích: 4,33 ha

+ Dự án có vốn ngoài ngân sách: 05 dự án vi tổng diện tích: 0,95 ha.

(Đính kèm danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2020)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013 và pháp luật có liên quan. Trong đó, tuân thủ đầy đủ các quy định tại Khoản 3 Điều 49 Luật Đất đai 2013.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- VP Tỉnh ủy và các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh; VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

DANH MỤC

CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của HĐND tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tổng diện tích dự án (ha)

Trong đó Diện tích đất trồng lúa (ha)

Địa điểm thực hiện

Văn bản pháp lý, nguồn vốn đầu tư, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư

A. Dự án sử dụng vốn ngân sách

8,68

4,33

 

 

I

Thành phố Nha Trang

 

 

 

 

1

Đường D30 kết nối giao thông đường Võ Nguyên Giáp với đường 23 tháng 10 (bổ sung phần diện tích còn thiếu).

2,95

0,22

Dự án đi qua các xã: Vĩnh Hiệp, Vĩnh Trung

Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; Năm 2019 đưa vào 1,85 ha, năm 2020 bổ sung thêm 1,1 ha, tổng diện tích đưa vào KHSD đất năm 2020 là 2,95 ha.

2

Trạm bơm nước mưa.

0,20

0,20

Xã Vĩnh Ngọc

Quyết định số 3348A/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Môi trường bền vững các thành phố duyên hải - Tiểu dự án Nha Trang.

II

Thành phố Cam Ranh

 

 

 

 

1

Khắc phục hư hỏng xi phông và đoạn thượng lưu xi phông kênh hữu Suối Hành

0,16

0,14

Xã Cam Phước Đông

Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND thành phố Cam Ranh về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

III

Thị xã Ninh Hòa

 

 

 

 

1

Đường bê tông xi măng tổ dân phố Thuận Lợi (đoạn từ nhà bà Nguyễn Thị Dẹn đến nhà ông Lê Văn Ninh).

0,19

0,19

Phường Ninh Hà

Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND thị xã Ninh Hòa về phê duyệt chủ trương đầu tư

2

Đường bê tông xi măng tổ dân phố Mỹ Trạch (đoạn từ nhà ông Tỵ đến giáo đường đi gò Cổ Chi).

0,06

0,06

Phường Ninh H

Quyết định số 1595/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND thị xNinh Hòa về phê duyệt chủ trương đầu tư

3

Đường bê tông xi măng tổ dân phố Thuận Lợi (đoạn từ nhà bà Lương Thị Béc đến nhà ông Trịnh Đình Ngọc).

0,08

0,03

Phường Ninh H

Quyết định 1554/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND thxã Ninh Hòa về phê duyệt chủ trương đầu tư.

IV

Huyện Vạn Ninh

 

 

 

 

1

Trường THPT Bắc Vạn Ninh.

1,99

0,59

Xã Vạn Thọ

Quyết định số 2228/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về phê duyệt chủ trương đầu tư.

2

Phân lô điểm dân cư Bà Đồ.

2,38

2,38

Xã Vạn Lường

Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 của UBND huyện Vạn Ninh về phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

3.

Phân lô điểm dân cư Tân Phước Tây 2.

0,35

0,21

Xã Vạn Phước

Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyện Vạn Ninh về phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

4

Gia cố, bảo vệ sông Tô Giang (đoạn hạ lưu đập dâng Hải Triều).

0,20

0,19

Xã Vạn Long

Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND huyện Vạn Ninh về việc phê duyệt báo cáo chủ trương đầu tư.

5

Phân lô đất ở Tân Phước Trung.

0,12

0,12

Xã Vạn Phước

Quyết định số 1887/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 của UBND huyện Vạn Ninh về phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

B. Dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách

9,29

0,95

 

 

I

Thành phố Nha Trang

 

 

 

 

1

Đường dây 220kV Krông Búk - Nha Trang mạch 2.

1,19

0,14

qua các xã: Vĩnh Lương, Vĩnh Phương

Công văn số 5841/CPMB-PĐB, ngày 07/8/2019 của Ban QLDA các Công trình Điện miền Trung.

2

Dự án Cải tạo ĐZ 110kV Nha Trang - Diên Khánh - Suối Dầu.

0,20

0,20

Dự án đi qua các xã: Vĩnh Phương, Vĩnh Trung.

Công văn số 5297/NPMU-ĐB ngày 17/9/2019 của Ban quản lý dự án Lưới điện miền Trung.

II

Thị xã Ninh Hòa

 

 

 

 

1

Tuyến đường dây đấu nối dự án Nhà máy điện mặt trời Long Sơn.

0,30

0,05

Xã Ninh Sơn.

Văn bản số 10284/UBND-KT ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thống nhất chủ trương hướng tuyến.

2

Đường dây 220kV Krông Buk - Nha Trang mạch 2.

2,3

0,44

Dự án đi qua các xã: Ninh Tây, Ninh Sim, Ninh Xuân, Ninh Bình, Ninh Quang, Ninh Hưng, Ninh Lộc, Ninh Ích.

Quyết định số 973/QĐ-EVNNPT ngày 25/7/2019 của Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia về phê duyệt dự án đầu tư.

III

Huyện Diên Khnh

 

 

 

 

1

Đường dây 500kV nhiệt điện Vân Phong - nhiệt điện Vĩnh Tân (bổ sung diện tích).

5,30

0,12

Dự án đi qua các xã: Diên Điền, Diên Sơn, Diên Lâm, Diên Thọ, Diên Tân, Diên Hòa, Diên Lộc, Suối Tiên.

Văn bản số 10284/UBND-KT ngày 16/10/2019 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 50/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang mục đích khác trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


308

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32