Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 47/2017/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 13/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2017/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 13 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, VÌ LỢI ÍCH QUỐC GIA, CÔNG CỘNG; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận thu hồi đất để thực hiện các dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Chấp thuận thu hồi 294,91 ha đất để thực hiện 149 dự án, công trình phát triển kinh tế, xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng và điểm dân cư phát sinh năm 2017 đã được Thường trực Hội đồng nhân dân cho phép thực hiện (Văn bản số 88/HĐND-VP ngày 01 tháng 6 năm 2017; Văn bản số 161 và 163/HĐND- VP ngày 22 tháng 9 năm 2017).

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình theo Phụ lục 01 đính kèm)

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 228,46 ha đất trồng lúa để thực hiện 164 dự án, công trình, điểm dân cư có sử dụng đất trồng lúa phát sinh năm 2017, được Thường trực Hội đồng nhân dân cho phép thực hiện (Văn bản s 88/HĐND-VP ngày 01/6/2017; Văn bản 161, 163/HĐND-VP ngày 22/9/2017)

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình theo Phụ lục 02 đính kèm)

Điều 2.

1. Chấp thuận thu hồi 858,6 ha đất để thực hiện 425 dự án, công trình phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích quốc gia, công cộng thực hiện năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình theo Phụ lục 03 đính kèm)

2. Cho phép chuyển mục đích sử dụng 534,99 ha đất trồng lúa để thực hiện 381 dự án, công trình có sử dụng đất trồng lúa thực hiện năm 2018.

(Chi tiết danh mục các dự án, công trình theo Phụ lục 04 đính kèm)

Điều 3. Đối với các dự án, công trình, điểm dân cư thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất (theo quy định tại Khoản 3, Điều 62 Luật Đất đai) và dự án, công trình, điểm dân cư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phong hộ rừng đặc dụng (theo quy định tại Khoản 1, Điều 58 Luật Đất đai) phát sinh trong năm 2018, được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép đầu tư hoặc cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư; ủy quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2018.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 5. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khóa XVI kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 23 tháng 12 năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội (để báo cáo);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Một trường (để báo cáo);
- Bộ Tư pháp
(Cục Kiểm tra VB) (để báo cáo);
- Ban Công tác Đại biểu (để báo cáo);
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- VP: Tnh ủy, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Công báo tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Mạnh Hiển

 

PHỤ LỤC 01

TỔNG HỢP DANH MỤC MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT
(Kèm theo Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐNĐ tnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa đim

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Văn bản liên quan đến thực hiện dự án, công trình

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

I

Huyện Bình Giang

18

 

 

 

 

1

Cơ sở sản xuất kinh doanh máy nông - ngư - cơ nghiệp (tại Cụm CN Tráng Liệt)

Hộ GĐ cá thể

Xã Tráng Liệt

Bình Giang

3.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 42/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND huyện Bình Giang

2

Các điểm dân cư mới xã Hồng Khê

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

26.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 547/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND huyện Bình Giang

3

Điểm dân cư mới xóm Đông, thôn My Cầu

UBND xã Tân Hồng

Xã Tân Hồng

Bình Giang

19:500

Quyết định quy hoạch chi tiết số 558/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 của UBND huyện Bình Giang

4

Các điểm dân cư mới thôn Hoàng Sơn

UBND xã Thái Dương

Xã Thái Dương

Bình Giang

6.200

Quyết định quy hoạch chi tiết số 219/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Bình Giang

5

Điểm dân cư thôn p Kinh Dương

UBND xã Thái Dương

Xã Thái Dương

Bình Giang

8.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 3862/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Bình Giang

6

Xây dựng điểm dân cư chợ thôn Mộ Trạch xã Tân Hồng

UBND xã Tân Hồng

Xã Tân Hồng

Bình Giang

856

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 364/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Bình Giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

7

Điểm dân cư mới Vũ Lương và xóm mới thôn Quàn, xã Bình Xuyên

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Bình Giang

13.900

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9093/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

8

Điểm dân cư mới thôn Lý Đỏ, xã Tân Việt

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Vit

Bình Giang

14.300

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9095/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

9

Điểm dân cư mới thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

39.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9091/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

10

Điểm dân cư mới thôn Hòa Loan, xã Nhân Quyền

UBND xã Nhân Quyền

Xã Nhân Quyền

Bình Giang

2.180

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 871/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

11

Điểm dân cư số 3 thôn An Đông, xã Thái Hòa

UBND xã thái Hòa

Xã Thái Hòa

Bình Giang

1.423

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2781/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

12

Điểm dân cư thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh

UBND xã Hưng Thịnh

Xã Hưng Thịnh

Bình Giang

10.879

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9099/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

13

Điểm dân cư thôn Phú Đa, xã Hồng Khê

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

8.770

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 855b/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

14

Bổ sung diện tích Điểm dân cư mới thôn Quang Tiền và thôn Mỹ Trạch

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Bình Giang

900

Đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dng nông thôn mới.

15

Khu tái định cư quốc lộ 38 (khu dân cư mới thôn Tranh Trong), xã Thúc Kháng, H. Bình Giang

UBND xã Thúc Kháng

Xã Thúc kháng

Bình Giang

28.000

Thực hiện tái định cư quốc lộ 38; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

16

Khu trung tâm văn hóa thể thao xã Bình Minh

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Bình Giang

12.509

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 671/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Bình giang; Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

17

Bổ sung diện tích Xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Bình Giang

Cục thuế tỉnh Hải Dương

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

1.015

Quyết định số 2355a/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính; Quyết định số 2168/QĐ-TCT ngày 31/10/2016 của Tổng cục Thuế; Văn bản số 669/UBND-VP ngày 24/3/2017 của UBND tỉnh;

18

Nhà máy gia công hàng may mặc xuất khẩu và lắp giáp máy nông nghiệp (Cụm CN Đường 20A)

Cty TNHH Khang Minh HD

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

36.182

Quyết định chủ trương đầu tư số 1566/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh.

II

Huyện Cẩm Giàng

19

 

 

 

 

1

Khu dân cư TM chợ Ghẽ, xã Tân Trường

Liên danh Queenland-Tây Bắc

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

1.500

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2402/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND huyện CG

2

Điểm dân cư nhỏ lẻ trong khu dân cư xã Tân Trường

UBND xã Tân trường

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

1.874

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số 7234/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 của UBND huyện CG

3

Điểm dân cư mới số 1

UBND xã Thạch Lỗi

Xã Thạch Lỗi

Cẩm Giàng

1.720

Quyết định quy hoạch chi tiết số 4477/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

4

Điểm dân cư thôn Quý Khê

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

4.890

Quyết định quy hoạch chi tiết số 9390/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

5

Điểm dân cư số 01 xã Cẩm Định

UBND xã Cẩm Định

Xã Cẩm Định

Cẩm Giàng

9.298

Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

6

Mở rộng trường THCS xã Cẩm Sơn

UBND xã Cẩm Sơn

Xã Cẩm Sơn

Cẩm Giàng

763

Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

7

Khu dân cư Cầu Đá thôn Hoàng Gia

UBND xã Cẩm Vũ

Xã Cẩm Vũ

Cẩm Giàng

1.163

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương hình mục tiêu quốc gia XDNTM.

8

Điểm dân cư số 02 và số 03 thôn Quảng Cư

UBND xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Cẩm Giàng

9.000

Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

9

Nghĩa trang nhân dân khu Nam xã Tân Trường

Công ty CP Đầu tư PTHT Nam Quang

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

14.381

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 và Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

10

Khu dân cư mới thôn Vũ Xá

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

9.787

Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

11

Xây dựng khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách

UBND huyện Cẩm Giàng

TT Lai Cách

Cẩm Giàng

55.493

Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

12

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Ngọc Liên

UBND xã Ngọc Liên

Xã Ngọc Liên

Cẩm Giàng

15.357

Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương hình mục tiêu quốc gia XDNTM.

13

Xây dựng điểm dân cư số 01 - Nhà văn hóa thôn Hộ Vệ, xã Cẩm Hưng

UBND xã Cẩm Hưng

Xã Cẩm Hưng

Cẩm Giàng

541

Quyết định số 2391/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

14

Xây dựng điểm dân cư số 02 - Ao trước của UBND xã cũ thôn Hộ Vệ, xã Cẩm Hưng

UBND xã Cẩm Hưng

Xã Cẩm Hưng

Cẩm Giàng

5.731

Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

15

Điểm dân cư mới - vị trí số 01 thôn Lương Xá

UBND xã Lương Điền

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

25.000

Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

16

Xây dựng trường mầm non Lương Điền

UBND xã Lương Điền

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

6.200

Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

17

Mở rộng trường Mầm non xã Cẩm Đoài

UBND xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Cẩm Giàng

2.000

Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

18

Mở rộng trường Mầm non trung tâm xã Tân Trường

UBND xã Tân Trường

xã Tân Trường

Cẩm Giàng

2.000

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

19

Mở rộng trường mầm non và trường tiểu học xã Cẩm Đông (điều chỉnh)

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

1.200

Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 2380/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

III

Huyện Gia Lộc

75

 

 

 

 

1

Sân thể thao trung tâm xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Gia Lộc

10.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

2

Sân thể thao xã Gia Xuyên

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

12.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

3

Sân vận động trung tâm xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

15.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

4

Trường tiểu học xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

13.500

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

5

Trường mầm non trung tâm xã liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

12.500

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024

6

Mương dẫn nước và đường tạm vào khu canh tác phía tây dự án Trường đại học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

6.977

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

7

Di chuyển nghĩa địa (GPMB Khu đô thị Nam Cầu Lộ Cương)

Cty CP BĐS Thành Đông

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

35.500

Công trình phục vụ giải phóng mặt bằng Khu đô thị phía nam Cầu Lộ Cương.

8

Xây dựng Trường mầm non xã Đồng Quang

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

Gia Lộc

15.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

9

Mở rộng Trường THCS xã Thống Kênh

UBND xã Thống kênh

Xã Thống Kênh

Gia Lộc

3.800

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 10198/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Gia Lộc; Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

10

Điểm dân cư mới xã Tân Tiến

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

Gia Lộc

8.897

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

11

Điểm dân cư mới thôn Cao Dương, xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Gia Lộc

22.234

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 1952/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;

12

Điểm dân cư số 3 thôn Lũy Dương, xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

3.311

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 2043/QĐ-UBND ngày 13/2/2015 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;

13

Điểm dân cư mới thôn Lương Nham, xã Gia Hòa

UBND xã Gia Hòa

Xã Gia Hòa

Gia Lộc

16.283

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 1953/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;

14

Đấu giá quyền sử dụng đất 02 điểm dân cư (thôn Tranh Đấu 0,99ha; thôn Tăng Hạ 1,23ha)

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

22.217

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xã hoàn thành tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2018.

15

Chùa Kênh Triều

UBND xã Thống Kênh

Xã Thống Kênh

Gia Lộc

2.932

Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND huyện Gia Lộc V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

IV

Huyện Kinh Môn

16

 

 

 

 

1

Khai thác mỏ đá vôi núi A, núi Han, Án Rong, Áng Dâu

Cty CP xi măng Vicem Hoàng Thạch

TT. Minh Tân

Kinh Môn

870.800

Dự án đã thực hiện, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, Văn bản số 2094/UBND-VP ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh V/v GPMBB

2

Diện tích thu hồi, GPMB để làm đường vành đai an toàn mỏ đá Áng Râu, Áng Rong

Cty CP xi măng Vicem Hoàng Thạch

TT. Minh Tân

Kinh Môn

33.359

Dự án đã thực hiện, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, Văn bản số 2094/UBND-VP ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh V/v GPMBB

3

Khu dân cư mới xã An Phụ

UBND huyện Kinh Môn

Xã An Phụ

Kinh Môn

91.600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 582/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện Kinh Môn; Mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới.

4

Các điểm dân cư mới các thôn xã Hiệp Hòa

UBND xã Hiệp Hòa

Xã Hiệp Hòa

Kinh Môn

25.569

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 73/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Kinh Môn; Mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới.

5

Bổ sung chỉ tiêu chấp thuận thu hồi đất dự án Khu dân cư DVTM Bắc thị trấn Phú Thứ giai đoạn I

Liên danh Tân Cương-Việt Bắc-Bình Minh

TT Phú Thứ, TT Minh Tân

Kinh Môn

165.100

Tổng diện tích DA giai đoạn I là 37,92 ha, Nghị quyết số 31/2016/HĐND tỉnh ngày 09/12/2016 đã chấp thuận thu hồi 21,41 ha, còn 16,51 ha chưa được chấp thuận thu hồi

6

Chợ và dịch vụ thương mại hộ ông Tạ Văn Lăng

Hộ ông tạ Văn Lăng

Xã Thăng Long

Kinh Môn

4.771

Quyết định số 718/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 của UBND huyện Kinh Môn V/v chấp dự án SXKD; HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa tại nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND, chưa chấp thuận thu hồi đất.

7

Nghĩa trang sau cải táng tại xã Tân Dân (bổ sung diện tích theo QH chi tiết được duyệt)

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

7.420

NQ 16/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 5/10/2016, (Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 485/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện Kinh Môn)

8

Mở rộng trường mầm non xã Tân Dân

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

948

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 46/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND huyện Kinh Môn; Công trình MTQGXDNTM;

9

Điểm dân cư mới thôn Kim Bào

UBND xã Duy Tân

Xã Duy Tân

Kinh Môn

1.086

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 559/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND huyện Kinh Môn; Công trình MTQGXDNTM;

10

Điểm dân cư mới thôn Duyên Linh

UBND xã Duy Tân

Xã Duy Tân

Kinh Môn

1.999

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 559/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND huyện Kinh Môn; Công trình MTQGXDNTM;

11

Xây dựng chùa Gạo

UBND huyện Kinh Môn

Xã An Sinh

Kinh Môn

8.478

Quyết định số 1934/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh HD phê duyệt QH chi tiết xây dựng khôi phục, tôn tạo di tích chùa Gạo thuộc khu di tích An Phụ Dương

12

Khu dân cư phía đông xã An Phụ

UBND huyện Kinh Môn

Xã An Phụ

Kinh Môn

98.000

Văn bản số 1987/UBND-VP ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

13

Nhà máy sản xuất gạch tuynel (Cụm CN Long Xuyên)

Công ty cổ phần gạch Long Thành

Xã Long Xuyên

Kinh Môn

41.058

Thông báo ý kiến của Ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương số 567-TB/TU ngày 08/6/2017

14

Cụm tuyên truyền cổ động và các biển quảng cáo tấm lớn trên địa bàn huyện Kinh Môn

UBND huyện Kinh Môn

Các xã: Long Xuyên, Hiệp An, TT Kinh Môn, Hiệp Sơn, An Sinh, Phúc Thành, Phú Thứ, Minh Tân.

Kinh Môn

400

Quyết định chủ trương đầu tư số 1709/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Kinh Môn

15

Mở rộng Khu liên hợp thể thao huyện

UBND huyện Kinh Môn

Xã Hiệp An

Kinh Môn

22.433

QĐ số 624/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Kinh Môn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500 khu liên hợp thể thao huyện Kinh Môn (điều chỉnh lần 2)

16

Khu dân cư mới xã An Phụ

UBND xã An Phụ

Xã An Phụ

Kinh Môn

11.742

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đang trình phê duyệt QH chi tiết xây dựng;

V

Thành phố Hải Dương

1

 

 

 

 

1

Bãi đỗ xe

UBND TP Hải Dương

Ph. Lê Thanh Nghị

TP. Hải Dương

4.338

Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh V/v điều chỉnh cục bộ lô đất B3, Quy hoạch chi tiết xây dựng phường Lê Thanh Nghị.

VI

Thị xã Chí Linh

2

 

 

 

 

1

Xây dựng bể bơi, khu vui chơi trẻ em phường Thái Học

Hộ ông Nguyễn Đình Tới

Ph. Thái Học

TX. Chí Linh

3.364

Văn bản chấp thuận số 246/UBND-HĐTV ngày 27/3/2017 của UBND TX Chí Linh; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2

Chuyển mục đích, đấu giá QSDĐ ngã tư Bình Giang

UBND phường Phả Lại

Phường Phả Lại

TX. Chí Linh

1.300

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND đã chấp thuận thu hồi 0,35ha; đề nghị bổ sung 0,13ha theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

VII

Huyện Thanh Hà

7

 

 

 

 

1

Mở rộng trường tiểu học khu A xã Tân An

UBND xã Tân An

Xã Tân An

Thanh Hà

2.000

Công trình mục tiêu quốc gia XDNTM (đạt chuẩn giai đon 2)

2

Mở rộng trường THPT Thanh Hà

Sở GD-ĐT

TT. Thanh Hà

Thanh Hà

1.500

Công trình mục tiêu quốc gia XDNTM (đạt chuẩn quốc gia)

3

Mở rộng bệnh viện đa khoa Thanh Hà

Sở y tế

TT. Thanh Hà

Thanh Hà

7.800

Văn bản số 1891/UBND-VP ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc mở rộng BVĐK Thanh Hà

4

Cải tạo nâng cấp đường 390 đoạn Km26+600 đến Km 30+300,3 huyện Thanh Hà (bổ sung).

UBND huyện Thanh Hà

TT.Thanh Hà, xã Thanh Xá, xã Thanh Thủy

Thanh Hà

44.100

Quyết định chủ trương đầu tư số 2222/QĐ-UBND ngày 10/6/2016 của UBND huyện Thanh Hà về cải tạo nâng cấp đường 390 đoạn Km26+600 đến Km 30+300,3.

5

Xây dựng các công trình giao thông trong khu dân cư thị trấn Thanh Hà

UBND thị trấn Thanh Hà

TT. Thanh Hà

Thanh Hà

12.700

Công trình chỉnh trang đô thị

6

Xây dựng bãi xử lý rác thải Ba Đa

UBND xã Thanh Sơn

Xã Thanh Sơn

Thanh Hà

3.400

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

7

Khu dân cư mới xã Tân Việt

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Thanh Hà

5.461

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

VIII

Huyện Kim Thành

75

 

 

 

 

1

Xây dựng Quảng trường 20-9 huyện Kim Thành

UBND H.Kim Thành

TT.Phú Thái và xã Phúc Thành

Kim Thành

38.400

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1002/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Kim Thành

2

Xây dựng Trường Mầm non trung tâm xã Kim Lương

UBND xã Kim Lương

Xã Kim Lương

Kim Thành

7.000

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số số 40/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND huyện Kim Thành; xã về đích nông thôn mới năm 2017

3

Xây dựng Trường Mầm non trung tâm xã Ngũ Phúc

UBND xã Ngũ Phúc

Xã Ngũ Phúc

Kim Thành

8.300

Quyết định phê duyệt số 1498/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện; xã về đích nông thôn mới năm 2017

4

Xây dựng Trường Mầm non thôn Tân Tiến Đại Đức

UBND xã Đại Đức

Xã Đại Đức

Kim Thành

2.700

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1359/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND huyện

5

Sân vận động trung tâm xã Tam Kỳ

UBND xã Tam Kỳ

Xã Tam Kỳ

Kim Thành

12.600

Quyết định phê duyệt số 1492/QĐ-UBND ngày 10/6/2017; xã về đích nông thôn mới năm 2017

6

Mở rộng sân vận động xã Bình Dân và xây dựng điểm dân cư mới xã Bình Dân

UBND xã Bình Dân

Xã Bình Dân

Kim Thành

15.000

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 916/QĐ-UBND ngày 17/4/2017; xã về đích nông thôn mới năm 2017

7

Xây dựng các điểm dân cư mới xã Tam Kỳ

UBND xã Tam Kỳ

Xã Tam Kỳ

Kim Thành

15.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 10425/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 và số 1491/QĐ-UBND ngày 10/6/2017 của UBND huyện Kim Thành; Chương trình MTQGXDNTM.

8

Xây dựng điểm dân mới xã Kim Xuyên

UBND xã Kim Xuyên

Xã Kim Xuyên

Kim Thành

12.000

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 929/QĐ-UBND ngày 20/4/2017; Chương trình MTQGXDNTM.

9

Xây dựng điểm dân cư mới thôn Bằng Lai

UBND xã Ngũ Phúc

Xã Ngũ Phúc

Kim Thành

8.200

Quyết định phê duyệt số 1497/QĐ-UBND ngày 12/6/2017; xã về đích nông thôn mới năm 2017; Chương trình MTQGXDNTM.

10

Xây dựng điểm dân cư mới thôn Phí Gia, xã Đồng Gia

UBND xã Đồng Gia

Xã Đồng Gia

Kim Thành

6.600

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 54/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của UBND huyện; Chương trình MTQGXDNTM.

11

Xây dựng Điểm dân cư thôn Hải Ninh xã Kim Tân

UBND xã Kim Tân

Xã Kim Tân

Kim Thành

9.000

Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Kim Thành; Chương trình MTQGXDNTM.

12

Xây dựng điểm dân cư thị trấn Phú Thái (đấu giá QSDĐ Liên đoàn Lao động huyện KT)

UBND thị trấn Phú Thái

TT. Phú Thái

Kim Thành

7.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3071/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND huyện Kim Thành

13

Xử lý đất xen kẹp, dôi dư

UBND thị trấn Phú Thái

TT Phú Thái

Kim Thành

800

Chương trình MTQGXDNTM.

14

Xử lý đất xen kẹp, dôi dư

UBND xã Kim Anh

Xã Kim Anh

Kim Thành

1.200

Chương trình MTQGXDNTM.

15

Mở rộng chùa Sùng Linh

UBND TT. Phú Thái

Thị trấn Phú Thái

Kim Thành

100

Thông báo số 3186/TB-BCH ngày 03/12/2015 của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương về việc trao trả mặt bằng đất Quốc phòng đã tháo dỡ lô cốt LC 2822

IX

Huyện Nam Sách

30

 

 

 

 

1

Chi cục Thuế huyện Nam Sách

Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Thị trấn Nam Sách

Nam Sách

9.891

UBND tỉnh đã có Công văn số 1158/UBND-VP về ủy quyền thu hồi đất

2

Mở rộng trường THCS Nguyễn Trãi

UBND huyện NS

Thị trấn Nam Sách

Nam Sách

8.000

Đã có Nghị quyết của HĐND số 18/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của HĐND huyện về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, Quyết định số 9545/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về chủ trương đầu tư

3

Sân vận động xã Minh Tân

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

11.000

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1469/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

4

Sân thể thao thôn Hùng Thắng

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.700

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

5

Sân thể thao thôn Uông Hạ

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.200

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/472017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

6

Sân thể thao thôn Uông Thượng

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.700

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/4/2017, Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

7

Sân thể thao thôn Mạc Xá

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.100

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

8

Quy hoạch trường mầm non trung tâm xã Nam Hưng

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

Nam Sách

2.500

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

9

Mở rộng mầm non xã Minh Tân

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

8.500

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1467/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

10

Nhà văn hóa thôn Long Động

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

2.000

Xã đăng ký hoàn NTM 2015, Hiện đã có mặt bằng

11

Sân thể thao thôn Long Động

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

4.000

Xã đăng ký hoàn NTM 2015, Hiện đã có mặt bằng

12

Sân thể thao thôn Chu Đậu

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

4.800

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1742/QĐ-UBND ngày 18/5/2017.

13

Sân thể thao thôn Cổ Pháp

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

6.000

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1940/QĐ-UBND ngày 31/5/2017.

14

Mở rộng chợ thôn An Điền

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

2.600

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1941/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

15

Mở rộng THCS xã Cộng Hòa

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

11.500

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1943/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

16

Chợ thôn Cổ Pháp

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

2.800

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1944/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

17

Nâng cấp, cải tạo đường vào khu tưởng niệm Hồ Chí Minh

UBND tỉnh Hải Dương

Xã Nam Trung, Nam Chính

Nam Sách

20.000

Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

18

Dân cư xen kẹp (cạnh hộ Dương Đình Thạch)

UBND xã Thanh Quang

Xã Thanh Quang

Nam Sách

600

Xử lý đất xen kẹp

19

Điểm dân cư khu sân kho xóm 4

UBND xã Nam Hồng

Xã Nam Hồng

Nam Sách

20.000

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9598/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

20

Điểm dân cư thôn An Đông

UBND xã An Bình

Xã An Bình

Nam Sách

24.526

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1915/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND huyện Nam Sách; Chương trình MTQGNTM.

21

Dân cư xen kẹp An Bình

UBND xã An Bình

Xã An Bình

Nam Sách

1.000

Xử lý đất xen kẹp

22

Điểm dân cư thôn An Điền - Chi Đoan

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

12.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1945/QĐ-UBND ngày 31/5/2017; Chương trình MTQGNTM

23

Dân cư làng Cổ Pháp

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

7.700

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1942/QĐ-UBND ngày 31/5/2017; Chương trình MTQGXDNTM.

24

Các điểm dân cư xen kẹp thôn Chu Đậu (4 điểm)

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

1.500

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1744/QĐ-UBND ngày 187/5/2017, Xử lý đất xen kẹp

25

Điểm dân cư khu ao cá Bác Hồ cũ

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

2.500

Xử lý đất xen kẹp

26

KDC Chiềng, thôn Cao Đôi

UBND xã Hợp Tiến

Xã Hợp Tiến

Nam Sách

8.500

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1743/QĐ-UBND ngày 18/5/2017; Chương trình MTQGXDNTM.

27

Các điểm xen kẹp thôn Tè, Đầu, La...

UBND xã Hợp Tiến

Xã Hợp Tiến

Nam Sách

3.500

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số; MTQGXDNTM 1745/QĐ-UBND ngày 18/5/2017

28

Dân cư Đại Lã

UBND xã Hiệp Cát

Xã Hiệp Cát

Nam Sách

3.000

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có 1,1 ha. Nay bổ sung thêm 0,3 ha

29

Điểm dân cư đường Nguyễn Trung Goòng (khu Hoàng Hanh)

UBND thị trấn Nam Sách

Thị trấn Nam Sách

Nam Sách

700

Phục vụ giao đất có thu tiền sử dụng đất khi thực hiện thu hồi đất mở rộng đường Nguyễn Trung Goòng theo Quyết định phê duyệt QHCT số 9797/QĐ-UBND ngày 29/11/2016

30

Điểm dân cư mới thôn Trại Thượng, xã Nam Chính

UBND xã Nam Chính

Xã Nam Chính

Nam Sách

9.500

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

X

Huyện Tứ Kỳ

12

 

 

 

 

1

Sân vận động thôn Mậu Công

UBND xã Quang Trung

Xã Quang Trung

Tứ Kỳ

3.600

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

2

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

Bảo hiểm xã hội tỉnh HD

TT. Tứ Kỳ

Tứ Kỳ

1.735

Quyết định số 610/QĐ-BHXH ngày 27/5/2015 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Trụ sở UBND xã Minh Đức

UBND xã Minh Đức

Xã Minh Đức

Tứ Kỳ

6.700

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

4

Điểm dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Tái Sơn

UBND xã Tái Sơn

Xã Tái Sơn

Tứ Kỳ

5.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4015/QĐ-UBND ngày 29/9/2014; Chương trình MTQGXDNTM:

5

Điểm dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Đồng

UBND xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng

Tứ Kỳ

700

Chương trình MTQGXDNTM;

6

Điểm dân cư đấu giá QSDĐ thôn Thượng, xã Bình Lãng

UBND xã Bình Lãng

Xã Bình Lãng

Tứ Kỳ

3.051

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1638/QĐ-UBND ngày 09/6/2016; Chương trình MTQGXDNTM:

7

Điểm dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Ngọc Kỳ

UBND xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Kỳ

Tứ Kỳ

15.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2515/QĐ-UBND ngày 10/7/2017; Chương trình MTQGXDNTM;

8

Xây dựng nhà văn hóa thôn Thượng, xã Bình Lãng

UBND xã Bình Lãng

Xã Bình Lãng

Tứ Kỳ

3.000

Công trình MTQG xây dựng nông thôn mới;

9

Bãi rác xã Bình Lãng

UBND xã Bình Lãng

Xã Bình Lãng

Tứ Kỳ

200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2755a/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; Chương trình MTQGXDNTM;

10

Mở rộng Trường THCS xã Quang Trung

UBND xã Quang Trung

Xã Quang Trung

Tứ Kỳ

3.200

Công trình MTQGXDNTM;

11

Mở rộng sân vận động trung tâm xã Quang Trung

UBND xã Quang Trung

Xã Quang Trung

Tứ Kỳ

4.000

Công trình MTQGXDNTM;

12

Dự án sản xuất bê tông thương phẩm của hộ ông Bùi Văn Thu (hay Cơ sở sản xuất và kinh doanh vữa khô trộn sẵn của Cty TNHH SX&KD VLXD Thảo An tại Cụm CN Kỳ Sơn)

Công ty TNHH SX&KD Vật liệu XD Thảo An

Xã Kỳ Sơn

Tứ Kỳ

5.000

Văn bản số 493/UBND-TNMT ngày 07/6/2017 của UBND huyện Tứ Kỳ V/v chấp thuận chủ trương cho phép triển khai lập dự án.

XI

Huyện Thanh Miện

5

 

 

 

 

1

Mở rộng Trường THPT Thanh Miện III

UBND huyện Thanh Miện

Xã Ngũ Hùng

Thanh Miện

8.326

Chương trình mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2017; Văn bản số 80/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2

Điểm dân cư mới xã Tân Trào

UBND xã Tân trào

Xã Tân Trào

Thanh Miện

24.688

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 557/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

3

Điểm dân cư mới xã Cao Thắng

UBND xã Cao Thắng

Xã Cao Thắng

Thanh Miện

25.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 259/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

4

Mở rộng khu dân cư tập trung thị trấn Thanh Miện

UBND huyện Thanh Miện

TT. Thanh Miện

Thanh Miện

8.722

Thông báo số 172-TB/HU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy H. Thanh Miện V/v Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KDCTT TT.Thanh Miện.

5

Xây dựng khu dân cư mới xã Phạm Kha

UBND huyện Thanh Miện

Xã Phạm Kha

Thanh Miện

112.396

Văn bản số 1378/UBND-VP ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho phép triển khai lập dự án.

XII

Huyện Ninh Giang

5

 

 

 

 

1

Sân vận động trung tâm xã Tân Phong

UBND xã Tân Phong

Xã Tân Phong

Ninh Giang

6.865

Quyết định phê duyệt QHCT số 2170/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện Ninh Giang; Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

2

Khu dân cư mới phía nam xã Tân Hương

UBND huyện Ninh Giang

Xã Tân Hương

Ninh Giang

104.125

Thông báo số 578-TB/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương.

3

Điểm dân cư và kinh tế phức hợp xã Ứng Hòe

UBND huyện Ninh Giang

Xã Ứng Hòe

Ninh Giang

152.735

Thông báo số 578-TB/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương

4

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện từ điểm giao quốc lộ 37 đi vào khu tượng đài Bác Hồ, xã Hiệp Lực

UBND huyện Ninh Giang

Xã Hiệp Lực

Ninh Giang

5.259

Thông báo số 578-TB/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương

5

Công trình nghĩa trang, nghĩa địa thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

UBND xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

Ninh Giang

21.694

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2647/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Ninh Giang.

XIII

Một số công trình điện của Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

4

 

 

 

 

1.

Xóa điểm đấu chữ T lộ 171,172 E8.13 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Ngọc Sơn.

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Ph. Thạch Khôi

TP hải Dương

450

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-ĐT ngày 13/6/2017.

2

Treo dây mạch 2 ĐZ 110kV-TBA 110kV Nghĩa An

Cty TNHH MTV Điện lực HD

các xã Nghĩa An, Tân Hương, Đồng Quang

Ninh Giang, Gia Lộc

2.800

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-ĐT ngày 13/6/2017.

3

Đường dây 110kV và TBA 110kV Kim Thành

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã An Phụ, Phúc Thành (KM), Kim Anh, Phúc Thành (KT)

Kinh Môn, Kim Thành

10.300

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-DT ngày 13/6/2017.

4

Cải tạo đường dây 35kV lộ 375E8.7 từ cột 40-cột 150 - ĐL Gia Lộc

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã Hồng Hưng, TT Gia Lộc, Hoàng Diệu; Đại Hợp, Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Gia Lộc, Tứ Kỳ

750

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-ĐT ngày 13/6/2017.

 

Tổng cộng

149

 

 

2.949.102

 

 

PHỤ LỤC 02

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA
(Kèm theo Nghị quyết s47/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh)

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Diện tích

Văn bản liên quan đến thực hiện dự án, công trình

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

Tổng diện tích (m2)

Diện tích đất trồng lúa (m2)

I

Huyện Bình Giang

16

 

 

 

 

 

1

Cơ sở sản xuất kinh doanh máy nông ngư - cơ nghiệp (tại Cụm CN Tráng Liệt)

Hộ GĐ cá thể

Xã Tráng Liệt

Bình Giang

3.200

3.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 42/QĐ-UBND ngày 16/01/2017 của UBND huyện Bình Giang

2

Xưởng gia công chổi chít và các sản phẩm mây tre đan

Công ty TNHH SX&XD Tân An

Xã Bình Minh

Bình Giang

16.057

16.057

Quyết định quy hoạch chi tiết số 614/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND huyện Bình Giang

3

Các điểm dân cư mới xã Hồng Khê

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

26.000

26.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 547/QĐ-UBND ngày 22/03/2017 của UBND huyện Bình Giang

4

Điểm dân cư mới xóm Đông, thôn My Cầu

UBND xã Tân Hồng

Xã Tân Hồng

Bình Giang

19.500

19.500

Quyết định quy hoạch chi tiết số 558/QĐ-UBND ngày 24/03/2017 của UBND huyện Bình Giang

5

Các điểm dân cư mới thôn Hoàng Sơn

UBND xã Thái Dương

Xã Thái Dương

Bình Giang

6.200

6.200

Quyết định quy hoạch chi tiết số 219/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Bình Giang

6

Điểm dân cư thôn Ấp Kinh Dương

UBND xã Thái Dương

Xã Thái Dương

Bình Giang

8.000

8.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 3862/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 của UBND huyện Bình Giang

7

Điểm dân cư mới Vũ Lương và xóm mới thôn Quàn

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Bình Giang

13.900

9.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9093/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

8

Điểm dân cư mới thôn Lý Đỏ, xã Tân Việt

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Bình Giang

14.300

14.200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9095/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

9

Điểm dân cư mới thôn My Khê, xã Vĩnh Hồng

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

39.000

38.600

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9091/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình MTQG xây dựng NTM.

10

Điểm dân cư số 3 thôn An Đông, xã Thái Hòa

UBND xã Thái Hòa

Xã Thái Hòa

Bình Giang

1.423

1.423

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2781/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình MTQG xây dựng NTM.

11

Điểm dân cư thôn Ngọc Mai, xã Hưng Thịnh

UBND xã Hưng Thịnh

Xã Hưng Thịnh

Bình Giang

10.879

10.542

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9099/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình MTQG xây dựng NTM.

12

Điểm dân cư thôn Phú Đa, xã Hồng Khê

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

8.770

6.016

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 855b/QĐ-UBND ngày 19/3/2013 của UBND huyện Bình giang; Dự án Chương trình MTQG xây dựng NTM.

13

Khu tái định cư quốc lộ 38 (khu dân cư mới thôn Tranh Trong), xã Thúc Kháng, H. Bình Giang

UBND xã Thúc Kháng

Xã Thúc Kháng

Bình Giang

28.000

26.000

Thực hiện tái định cư quốc lộ 38; Chương trình mục tiêu QGXDNTM;

14

Khu trung tâm văn hóa thể thao xã Bình Minh

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Bình Giang

12.509

9.257

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 671/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Bình giang; Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

15

Bổ sung diện tích Xây dựng trụ sở Chi cục Thuế huyện Bình Giang

Cục thuế tỉnh Hải Dương

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

1.015

1.015

Quyết định số 2355a/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính; Quyết định số 2168/QĐ-TCT ngày 31/10/2016 của Tổng cục Thuế; Văn bản số 669/UBND-VP ngày 24/3/2017 ca UBND tỉnh;

16

Nhà máy gia công hàng may mặc xuất khẩu và lắp giáp máy nông nghiệp (Cụm CN Đường 20A)

Cty TNHH Khang Minh HD

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

36.182

31.575

Quyết định chủ trương đầu tư số 1566/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh.

II

Huyện Cẩm Giàng

25

 

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất gạch công nghệ do và bán dẻo Đông Dương III

Công ty TNHH TM&SX VLXD Đông Dương 3

Xã Cẩm Hưng

Cẩm Giàng

21.000

20.000

Quyết định chủ trương đầu tư số 189/QĐ-UBND ngày 13/01/2017 của UBND tỉnh; đã cho thuê đất giai đoạn I, tiếp tục thực hiện giai đoạn II.

2

Trạm bơm tăng áp

Cty TNHH MTV NS Hải Dương

Xã Kim Giang

Cẩm Giàng

9.000

9.000

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số 4723/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của UBND huyện CG

3

Khu dân cư TM chợ Ghẽ, xã Tân Trường

Liên danh Queenland-Tây Bắc

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

1.500

1.500

QĐ phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2402/QĐ-UBND ngày 24/8/2012 của UBND huyện CG

4

Điểm dân cư mới số 1

UBND xã Thạch Lỗi

Xã Thạch Lỗi

Cẩm Giàng

1.720

1.375

Quyết định quy hoạch chi tiết số 4477/QĐ-UBND ngày 10/11/2015 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017

5

Điểm dân cư thôn Quý Khê

UBND xã Cẩm Hoàng

Xã Cẩm Hoàng

Cẩm Giàng

4.890

4.000

Quyết định quy hoạch chi tiết số 9390/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017

6

Cơ sở nuôi trồng thủy sản, cây ăn quả và rau màu theo công nghệ cao, bảo tồn gen động thực vật quý hiếm xã Cẩm Đông

Hộ ông Quang

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

95.000

94.300

UBND huyện đã chấp thuận đầu tư, đang triển khai lập dự án đầu tư.

7

Điểm dân cư số 01 xã Cẩm Định

UBND xã Cẩm Định

Xã Cẩm Định

Cẩm Giàng

9.298

8.510

Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

8

Mở rộng trường THCS xã Cẩm Sơn

UBND xã Cẩm Sơn

Xã Cẩm Sơn

Cẩm Giàng

763

363

Quyết định số 1738/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

9

Khu dân cư Cầu Đá thôn Hoàng Gia

UBND xã Cẩm Vũ

Xã Cẩm Vũ

Cẩm Giàng

1.163

872

Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

10

Điểm dân cư số 02 và số 03 thôn Quảng Cư

UBND xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Cẩm Giàng

9.000

8.500

Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 27/02/2012 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

11

Nghĩa trang nhân dân khu Nam xã Tân Trường

Công ty CP Đầu tư PTHT Nam Quang

xã Tân Trường

Cẩm Giàng

14.381

14.000

Quyết định số 709/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 và Quyết định số 710/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Hải Dương.

12

Khu dân cư mới thôn Vũ Xá

UBND xã Cẩm Phúc

xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

9.787

9.410

Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

13

Xây dựng khu cơ quan và dân cư phía Đông cầu vượt thị trấn Lai Cách

UBND huyện Cẩm Giàng

TT Lai Cách

Cẩm Giàng

55.493

34.000

Quyết định số 1524/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

14

Xây dựng Trường mầm non trung tâm xã Ngọc Liên

UBND xã Ngọc Liên

Xã Ngọc Liên

Cẩm Giàng

15.357

14.005

Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

15

Điểm dân cư mới - vị trí số 01 thôn Lương Xá

UBND xã Lương Điền

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

25.000

22.000

Quyết định số 2394/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

16

Xây dựng trường mầm non Lương Điền

UBND xã Lương Điền

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

6.200

6.000

Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

17

Mở rộng trường Mầm non xã Cẩm Đoài

UBND xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Cẩm Giàng

2.000

1.900

Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

18

Mở rộng trường Mầm non trung tâm xã Tân Trường

UBND xã Tân Trường

xã Tân Trường

Cẩm Giàng

2.000

1.900

Quyết định số 2383/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

19

Mở rộng trường mầm non và trường tiểu học xã Cẩm Đông (điều chỉnh)

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

1.200

1.200

Quyết định phê duyệt điều chỉnh số 2380/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

20

Cây xăng Cẩm Hưng

Cty CP xăng dầu Hải Dương

Xã Cẩm Hưng

Cẩm Giàng

9.000

9.000

Quyết định chủ trương đầu tư số 1094/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh.

21

Mở rộng Cơ sở SX bao bì, nhựa và chế biến nông sản xuất khẩu

Công ty TNHH dịch vụ Hiền Lê

TT Lai Cách

Cẩm Giàng

32.700

29.000

Văn bản chấp thuận số 483/UBND-TNMT ngày 12/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

22

Cơ sở sản xuất nấm ăn hộ gia đình ông Hoàng Kim Khanh

Họ ông Hoàng Kim Khanh

Xã Cẩm Hưng

Cẩm Giàng

5.000

5.000

Văn bản chấp thuận số 485/UBND-TNMT ngày 12/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

23

Bổ sung diện tích dự án Thương mại dịch vụ xã Đức Chính

Hộ ông Phạm Đức Chính

Xã Đức Chính

Cẩm Giàng

1.500

500

Tổng diện tích dự án 6.500m2, đã được HĐND tỉnh cho phép chuyển mục đích 5.000m2 tại Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND, thiếu 1.500m2 hành lang đường theo QHCT được duyệt.

24

Dự án Nhà máy gạch Tuynel

Cty Cp Tuấn Phát Hải Dương

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

41.000

40.000

Văn bản số 1615/CV-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh V/v chuyển đổi công nghệ từ sản xuất gạch thủ công sang Tuynel trên đa bàn tỉnh.

25

Dự án Nhà máy gạch Tuynel

Hộ ông Trịnh Ngọc Trang

Xã Thạch Lỗi

Cẩm Giàng

20.000

19.000

Văn bản số 1615/CV-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh V/v chuyển đổi công nghệ từ sản xuất gạch thủ công sang Tuynel trên địa bàn tỉnh.

III

Huyện Gia Lộc

19

 

 

 

 

 

1

Sân thể thao trung tâm xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Gia Lộc

10.000

10.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

2

Sân thể thao xã Gia Xuyên

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

12.000

12.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

3

Sân vận động xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

15.000

14.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

4

Trường tiểu học xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

13.500

13.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

5

Trường mầm non trung tâm xã Liên Hồng

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

12.500

12.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

6

Mương dẫn nước và đường tạm vào khu canh tác phía tây dự án Trường đại học Hải Dương

Trường Đại học Hải Dương

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

6.977

3.293

Quyết định phê duyệt báo cáo kỹ thuật đầu tư xây dựng số 642/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của UBND tỉnh.

7

Di chuyển nghĩa địa (GPMB Khu đô thị Nam cầu Lộ Cương)

Cty CP BĐS Thành Đông

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

35.500

35.500

Công trình phục vụ GPMB xây dựng Khu đô thị mới Nam Cầu Lộ Cương

8

Nhà máy sản xuất VLXD, gạch không nung và Bê tông đúc sẵn

Cty CP XD&TM Phượng Hoàng

Xã Hoàng Diệu, Hồng Hưng

Gia Lộc

77.000

74.000

Đã được UBND tỉnh đồng ý cho triển khai lập dự án đầu tư

9

Xây dựng Trường mầm non xã Đồng Quang

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

Gia Lộc

15.000

14.500

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

10

Mở rộng Trường THCS xã Thống Kênh

UBND xã Thống Kênh

Xã Thống Kênh

Gia Lộc

3.800

3.700

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 10198/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Gia Lộc; Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

11

Điểm dân cư mới xã Tân Tiến

UBND xã Tân Tiến

Xã Tân Tiến

Gia Lộc

8.897

8.700

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 9739/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

12

Điểm dân cư mới thôn Cao Dương, xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Gia Lộc

22.234

22.032

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 1952/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;

13

Điểm dân cư số 3 thôn Lũy Dương, xã Gia Lương

UBND xã Gia Lương

Xã Gia Lương

Gia Lộc

3.311

3.154

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 2043/QĐ-UBND ngày 13/2/2015 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;

14

Điểm dân cư mới thôn Lương Nham, xã Gia Hòa

UBND xã Gia Hòa

Xã Gia Hòa

Gia Lộc

16.283

15.098

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng số 1953/QĐ UBND ngày 21/6/2017 của UBND huyện Gia Lộc; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM;

15

Đấu giá quyền sử dụng đất 02 điểm dân cư (thôn Tranh Đấu 0,99ha; thôn Tăng Hạ 1,23ha)

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

22.217

21.300

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; xã hoàn thành tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2018.

16

Chùa Kênh Triều

UBND xã Thống Kênh

Xã Thống Kênh

Gia Lộc

2.932

2.932

Quyết định số 867/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND huyện Gia Lộc V/v phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng chùa Kênh Triều.

17

Mở rộng điểm tiểu thủ công nghiệp xã Gia Xuyên

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

55.830

55.000

Quyết định số 9909/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND huyện Gia Lộc V/v mở rộng điểm tiểu th công nghiệp Gia Xuyên; Văn bản số 151/UBND ngày 14/4/2017 của UBND huyện Gia Lộc Vv chấp thuận cho phép 08 hộ triển khai lập dự án trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

18

Điểm tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ xã Gia Khánh

UBND xã Gia Khánh

Xã Gia Khánh

Gia Lộc

20.000

19.800

Điểm tiểu thủ CN, DV xã Gia Khánh đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết; Di chuyển hộ SX, kinh doanh thìa gỗ, đũa gỗ ông Phạm Văn Toàn và một số hộ trong khu dân cư gây ô nhiễm MT.

19

Dự án Mở rộng khu sơ chế, bảo quản, chế biến nông sản của Cty TNHH MTV Việt Hưng

Cty TNHH MTV Việt Hưng

Xã Gia Tân

Gia Lộc

33.000

31.500

Chủ tịch UBND huyện nhất trí về chủ trương; Dự án ưu tiên thuộc Chương trình mục tiêu phát triển phát triển nông nghiệp, nông thôn của Bộ NN&PTNT

IV

Huyện Nam Sách

28

 

 

 

 

 

1

Chi cục Thuế, huyện Nam Sách

Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Thị trấn Nam Sách

Nam Sách

9.891

8.500

UBND tỉnh đã có Công văn số 1158/UBND-VP của UBND tỉnh về ủy quyền thu hồi đất

2

Mở rộng trường THCS Nguyễn Trãi

UBND huyện NS

Thị trấn Nam Sách

Nam Sách

8.000

7.800

Đã có Nghị quyết của HĐND số 18/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 về của HĐND huyện về đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, Quyết định số 9545/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện về chủ trương đầu tư

3

Sân vận động xã Minh Tân

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

11.000

10.500

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1469/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

4

Sân thể thao thôn Hùng Thắng

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.700

2.700

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

5

Sân thể thao thôn Uông Hạ

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.200

2.200

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

6

Sân thể thao thôn Uông Thượng

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.700

2.700

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

7

Sân thể thao thôn Mạc Xá

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

2.100

2.100

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1466/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

8

Bổ sung diện tích Trường mầm non trung tâm xã Nam Hưng

UBND xã Nam Hưng

Xã Nam Hưng

Nam Sách

2.500

2.500

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh có 0,8ha, bổ sung thêm 0,25ha theo QHCT được duyệt.

9

Mở rộng mầm non xã Minh Tân

UBND xã Minh Tân

Xã Minh Tân

Nam Sách

8.500

8.400

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1467/QĐ-UBND ngày 28/4/2017. Xã đăng ký bổ sung hoàn thành NTM năm 2017

10

Nhà văn hóa thôn Long Động

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

2.000

2.000

Xã đăng ký hoàn NTM 2015, Hiện đã có mặt bằng

11

Sân thể thao thôn Long Động

UBND xã Nam Tân

Xã Nam Tân

Nam Sách

4.000

3.920

Xã đăng ký hoàn NTM 2015, Hiện đã có mặt bằng

12

Sân thể thao thôn Chu Đậu

UBND xã Thái Tân

Xã Thái Tân

Nam Sách

4.800

4.700

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết Số 1742/QĐ-UBND ngày 18/5/2017.

13

Sân thể thao thôn Cổ Pháp

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

6.000

5.800

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1940/QĐ-UBND ngày 31/5/2017.

14

Mở rộng THCS xã Cộng Hòa

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

11.500

6.000

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1943/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

15

Nâng cấp, cải tạo đường vào khu tưởng niệm Hồ Chí Minh

UBND tỉnh Hải Dương

Xã Nam Trung, Nam Chính

Nam sách

20.000

12.000

Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng.

16

Điểm dân cư khu sân kho xóm 4

UBND xã Nam Hồng

Xã Nam Hồng

Nam Sách

20.000

19.800

Công trình NTM. QĐ phê duyệt QH chi tiết số 9598/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

17

Điểm dân cư thôn An Điền - Chi Đoan

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

12.000

11.200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1945/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

18

Dân cư làng Cổ Pháp

UBND xã Cộng Hòa

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

7.700

7.600

QĐ phê duyệt QH chi tiết số 1942/QĐ-UBND ngày 31/5/2017.

19

Dân cư Đại Lã

UBND xã Hiệp Cát

Xã Hiệp Cát

Nam Sách

3.000

3.000

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh đã có 1,1 ha. Nay bổ sung thêm 0,3 ha theo QHCT được duyệt.

20

Điểm dân cư mới thôn Trại Thượng, xã Nam Chính

UBND xã Nam Chính

Xã Nam Chính

Nam Sách

9.500

9.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

21

XD Nhà máy gạch Tuylen Thành Công

Công ty CP gạch Thành Công

Xã Hiệp Cát

Nam Sách

45.000

35.000

Thông báo số 567-TB/TU ngày 08/6/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương; Văn bản số 1616/UBND-VP ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh V/v chuyển đổi công nghệ từ SX thủ công sang Tuynel

22

XD Nhà máy gạch Tuylen An Phát

Công ty CP Vật liệu XD An Phát

Xã Cộng Hòa

Nam Sách

95.000

40.000

Thông báo số 567-TB/TU ngày 08/6/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương; Văn bản số 1616/UBND-VP ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh V/v chuyển đổi công nghệ từ SX thủ công sang Tuynel

23

Kinh doanh cá thể Nguyễn Văn Mạnh kinh doanh máy nông nghiệp

Hộ KD Nguyễn Văn Mạnh

TT. Nam Sách

Nam Sách

6.000

6.000

Thông báo số 136/TB-UBND ngày 07/7/2017 của UBND huyện Nam Sách về chấp thuận đầu tư

24

Hộ kinh doanh nông sản Hồ Thị Mái

Hộ KD Hồ Thị Mái

Xã Nam Trung

Nam Sách

18.000

17.000

Thông báo số 130/TB-UBND ngày 07/7/2017 của UBND huyện Nam Sách về chấp thuận chủ trương đầu tư.

25

Hộ KD Trương Hồng Hoa sửa chữa cơ khí, gara ô tô

Hộ KD Trương Hồng Hoa

TT. Nam Sách

Nam Sách

2.500

2.000

Thông báo số 137/TB-UBND ngày 23/6/2017 của UBND huyện Nam sách về chấp thuận chủ trương đầu tư.

26

Mở rộng cơ sở SXKD Công ty TNHH Dệt may Wan Na (bổ sung DT) tên cũ Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Việt Nam - Trung Hoa)

Công ty TNHH Dệt may Wan Na

Thị trấn Nam Sách

Nam Sách

4.000

4.000

Công văn số 2595/UBND-VP ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Hải Dương, (Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND đã chấp thuận 3,0 ha, nay bổ sung 0,4ha)

27

Cơ sở SX thức ăn chăn nuôi và KD phân bón (bổ sung DT)

Công ty cổ phần Kim Chính

Xã Đồng Lạc

Nam Sách

1.000

1.000

Công văn chấp thuận số 2835/UBND-VP ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Hải Dương, (Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND đã chấp thuận 2,5ha, nay bổ sung 0,1 ha)

28

Cơ sở sản xuất kinh doanh khu Lò Ngói (bổ sung DT)

Công ty cổ phần may Thiên Tân

Xã Nam Trung

Nam Sách

1.000

1.000

Thông báo số 2468/UBND-VP ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Hải Dương, (Nghị quyết 31/2016/NQ-HĐND đã chấp thuận 1,5ha, nay bổ sung 0,1 ha)

V

Huyện Tứ Kỳ

14

 

 

 

 

 

1

Sân vận động thôn Mậu Công

UBND xã Quang Trung

Xã Quang Trung

Tứ Kỳ

3.600

3.600

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

2

Trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện Tứ Kỳ

Bảo hiểm xã hội tỉnh HD

TT.Tứ Kỳ

Tứ Kỳ

1.735

1.613

Quyết định số 610/QĐ-BHXH ngày 27/5/2015 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

3

Trụ sở UBND xã Minh Đức

UBND xã Minh Đức

Xã Minh Đức

Tứ Kỳ

6.700

6.700

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

4

Điểm dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Đại Đồng

UBND xã Đại Đồng

Xã Đại Đồng

Tứ Kỳ

700

700

Chương trình MTQGXDNTM;

5

Điểm dân cư đấu giá QSDĐ thôn Thượng, xã Bình Lãng

UBND xã Đình Lãng

Xã Bình Lãng

Tứ Kỳ

3.051

3.051

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1638/QĐ-UBND ngày 09/6/2016; Chương trình MTQGXDNTM;

6

Điểm dân cư đấu giá quyền sử dụng đất xã Ngọc Kỳ

UBND xã Ngọc Kỳ

Xã Ngọc Kỳ

Tứ Kỳ

15.000

14.900

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2515/QĐ-UBND ngày 10/7/2017; Chương trình MTQGXDNTM;

7

Xây dựng nhà văn hóa thôn Thượng, xã Bình Lãng

UBND xã Bình Lãnh

Xã Bình Lãng

Tứ Kỳ

3.000

3.000

Công trình MTQGXDNTM;

8

Bãi rác xã Bình Lãng

UBND xã Bình Lãnh

Xã Bình Lãng

Tứ Kỳ

200

200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2755a/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; Chương trình MTQGXDNTM;

9

Mở rộng Trường THCS xã Quang Trung

UBND xã Quang Trung

Xã Quang Trung

Tứ Kỳ

3.200

1.700

Công trình MTQGXDNTM;

10

Mở rộng sân vận động trung tâm xã Quang Trung

UBND xã Quang Trung

Xã quang Trung

Tứ Kỳ

4.000

3.000

Công trình MTQGXDNTM;

11

Dự án sản xuất bê tông thương phẩm của hộ ông Bùi Văn Thu (hay Cơ sở sản xuất và kinh doanh vữa khô trộn sẵn của Cty TNHH SX&KD VLXD Thảo An tại Cụm CN Kỳ Sơn)

Công ty TNHH SX&KD Vật liệu XD Thảo An

Xã Kỳ Sơn

Tứ Kỳ

5.000

5.000

Văn bản số 569/UBND-TNMT ngày 04/7/2017 của UBND huyện Tứ Kỳ V/v chấp thuận chủ trương cho phép triển khai thủ tục đầu tư dự án.

12

Dự án sản xuất kinh doanh hộ ông Nguyễn Xuân Ngọ

Hộ ông Nguyễn Xuân Ngọ

Xã Đại Hợp

Tứ Kỳ

16.000

15.000

Văn bản số 568/UBND-TNMT ngày 04/7/2017 của UBND huyện Tứ Kỳ V/v chấp thuận chủ trương cho phép triển khai thủ tục đầu tư dự án.

13

Mở rộng dự án sản xuất kinh doanh hộ ông Nhữ Văn Hưng

Hộ ông Nhữ Văn Hưng

Xã Đại đồng

Tứ Kỳ

12.000

11.100

Văn bản số 570/UBND-TNMT ngày 04/7/2017 của UBND huyện Tứ Kỳ V/v chấp thuận chủ trương cho phép triển khai thủ tục đầu tư dự án.

14

Trụ sở phòng giao dịch Cầu Xe-Ngân hàng NN&PTNT

Ngân hàng NN&PTNT

Xã Quang Trung

Tứ Kỳ

1.800

1.800

Thông báo danh mục công trình, kế hoạch vốn số 2190/NHNo-XDCB ngày 30/3/2017 của Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam

VI

Huyện Kinh Môn

16

 

 

 

 

 

1

Khai thác mỏ đá vôi núi A, núi Han, Áng Rong, Áng Dâu

Cty CP xi măng Vicem Hoàng Thạch

TT. Minh Tân

Kinh Môn

870.800

23.300

Dự án đã thực hiện, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, Văn bản số 2094/UBND-VP ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh V/v GPMBB

2

Diện tích thu hồi, GPMB để làm đường vành đai an toàn mỏ đá Áng Râu, Áng Rong

Cty CP xi măng Vicem Hoàng Thạch

TT. Minh Tân

Kinh Môn

33.359

1.632

Dự án đã thực hiện, chưa hoàn thiện thủ tục đất đai, Văn bản số 2094/UBND-VP ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh V/v GPMBB

3

Khu dân cư mới xã An Phụ

UBND huyện Kinh Môn

Xã An Phụ

Kinh Môn

91.600

66.400

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 582/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND huyện Kinh Môn; Mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới.

4

Các điểm dân cư mới các thôn xã Hiệp Hòa

UBND xã Hiệp Hòa

Xã Hiệp Hòa

Kinh Môn

25.569

22.265

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 73/QĐ-UBND ngày 21/02/2017 của UBND huyện Kinh Môn; Mục tiêu quốc gia XD nông thôn mới.

5

Nghĩa trang sau cải táng tại xã Tân Dân (bổ sung diện tích theo QH chi tiết được duyệt)

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

7.420

1.747

NQ 16/2016/NQ-HĐND tỉnh ngày 5/10/2016, (Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 485/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 của UBND huyện Kinh Môn)

6

Mở rộng trường mầm non xã Tân Dân

UBND xã Tân Dân

Xã Tân Dân

Kinh Môn

948

948

Quyết định phê duyệt QH chi tiết số 46/QĐ-UBND ngày 07/3/2014 của UBND huyện Kinh Môn; Công trình MTQGXDNTM;

7

Khu dân cư phía đông xã An Phụ

UBND huyện Kinh Môn

Xã An Phụ

Kinh Môn

98.000

90.000

Văn bản số 1987/UBND-VP ngày 11/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

8

Cụm tuyên truyền cổ động và các biển quảng cáo tấm lớn trên địa bàn huyện Kinh Môn

UBND huyện Kinh Môn

Các xã: Long Xuyên, Hiệp An, TT Kinh Môn, Hiệp Sơn, An Sinh, Phúc Thành, Phú Thứ, Minh Tân

Kinh Môn

400

400

Quyết định chủ trương đầu tư số 1709/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND huyện Kinh Môn

9

Khu liên hợp thể thao mở rộng

UBND huyện Kinh Môn

Xã Hiệp An

Kinh Môn

22.433

22.400

QĐ số 624/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Kinh Môn về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dng TL 1/500 khu liên hợp thể thao huyện Kinh Môn (điều chỉnh lần 2)

10

Khu dân cư mới xã An Phụ

UBND xã An Phụ

Xã An Phụ

Kinh Môn

11.742

10.000

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Đang trình phê duyệt QH chi tiết xây dựng;

11

Nhà máy sản xuất bột nhẹ của Công ty TNHH Minh Phúc

Công ty TNHH Minh Phúc

TT. Minh Tân

Kinh Môn

25.875

25.875

Quyết định chủ trương đầu tư số 3079/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

12

Xây dựng bến bãi kinh doanh than, tập kết vật liệu xây dng của Công ty TNHH MTV Tiến Hoàng

Công ty TNHH MTV Tiến Hoàng

TT. Minh Tân

Kinh Môn

39.184

25.502

Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Hải Dương v/v bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển mạng lưới kinh doanh than trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBDN tỉnh Hải Dương về việc mở rộng quy hoạch kinh doanh than tại điểm đã có quy hoạch.

13

Cơ sở kinh doanh hàng ăn uống của Hộ ông Phạm Quang Chiến

Hộ ông Phạm Quang Chiến

TT. Kinh Môn

Kinh Môn

1.015

1.015

Quyết định Chấp thuận dự án đầu tư số 342/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND huyện Kinh Môn.

14

Dự án đầu tư xây dựng Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống của hộ bà Chu Thị Hoa

Hộ bà Chu Thị Hoa

Xã Quang Trung

Kinh Môn

1.993

1.993

Quyết định Chấp thuận dự án đầu tư số 342/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND huyện Kinh Môn;

15

Nhà máy sản xuất gạch tuynel (Cụm CN Long Xuyên)

Công ty CP gạch Long Thành

Xã Long Xuyên

Kinh Môn

41.058

39.000

Thông báo ý kiến của Ban thường vụ tỉnh ủy Hải Dương số 567-TB/TU ngày 08/6/2017

16

Trang trại Chăn nuôi hộ gia đình Phạm Quang Phúc

Hộ ông Phạm Quang Phúc

Xã Hoành Sơn

Kinh Môn

5.500

5.500

Đã lập dự án làm trang trại

VII

Thành phố Hải Dương

3

 

 

 

 

 

1

Khu nhà ở phía Nam đường sắt phường Nhị Châu

Công ty CP đầu tư Newland

P. Nhị Châu

TP Hải Dương

134.800

84.851

Đã được HĐND chấp thuận thu hồi tại Nghị Quyết 89/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014, chưa được HĐND cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa.

2

Khu dân cư DVTM Thanh Bình (tại phố nghề mộc Đức Minh)

Công ty CP đầu tư Newland

P. Thanh Bình

TP Hải Dương

18.000

3.314

Đã được HĐND chấp thuận thu hồi tại Nghị Quyết 114/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015, chưa được HĐND cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa.

3

Mở rộng Cửa hàng xăng dầu Tứ Minh

Công ty CP xăng dầu Hải Dương

Ph. Tứ minh

TP Hải Dương

3.200

3.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 1798/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh

VIII

Huyện Thanh Hà

5

 

 

 

 

 

1

Xây dựng công trình quốc phòng khu vực phòng thủ

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

Xã An Lương

Thanh Hà

27.300

8.000

Theo đề nghị của BCHQS tỉnh tại văn bản số 2523/BCH-PTM ngày 31/8/2016

2

Trung tâm huấn luyện cảnh sát cơ động (cảnh sát phòng chống tội phạm)

Bộ tư lệnh CSCĐ thủ đô

Xã Quyết Thắng

Thanh Hà

99.900

96.300

Văn bản đề nghị số 2667/K20-K203 ngày 28/10/2015 của Bộ tư lệnh CSCĐ thủ đô thuộc Bộ tư lệnh CSCĐ Bộ công an

3

Mở rộng bệnh viện đa khoa Thanh Hà

Sở y tế

TT. Thanh Hà

Thanh Hà

7.800

5.800

Văn bản số 1891/UBND-VP ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh Hải Dương V/v mở rộng BVĐK Thanh Hà

4

Khu dân cư mới xã Tân Việt

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Thanh Hà

5.461

5.461

Quyết định quy hoạch chi tiết xây dng số 1171/QĐ-UBND ngày 7/3/2017 của UBND huyện Thanh Hà; Chương trình MTQGXD nông thôn mới.

5

Điểm dân cư mới xã Tân An (Khu công chính)

UBND xã Tân An

Xã Tân An

Thanh Hà

3.900

3.900

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1836/QĐ-UBND ngày 31/5/2013; Chương trình MTQGXDNTM;

IX

Huyện Kim Thành

20

 

 

 

 

 

1

Xây dựng Quảng trường 20-9 huyện Kim Thành

UBND H.Kim Thành

TT.Phú Thái và xã Phúc Thành

Kim Thành

38.400

2.800

Quyết định phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật số 1002/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện Kim Thành

2

Xây dựng Trường Mầm non trung tâm xã Kim Lương

UBND xã Kim Lương

Xã Kim Lương

Kim Thành

7.000

6.800

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số số 40/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND huyện Kim Thành; xã về đích nông thôn mới năm 2017

3

Xây dựng Trường Mầm non trung tâm xã Ngũ Phúc

UBND xã Ngũ Phúc

Xã Ngũ Phúc

Kim Thành

8.300

8.200

Quyết định phê duyệt số 1498/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện; xã về đích nông thôn mới năm 2017

4

Xây dựng Trường Mầm non thôn Tân Tiến Đại Đức

UBND xã Đại Đức

Xã Đại Đức

Kim Thành

2.700

2.500

Quyết định phê duyệt Quy hoạch số 1359/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 của UBND huyện

6

Sân vận động trung tâm xã Tam Kỳ

UBND xã Tam Kỳ

Xã Tam Kỳ

Kim Thành

12.600

12.500

Quyết định phê duyệt số 1492/QĐ-UBND ngày 10/6/2017; xã về đích nông thôn mới năm 2017

7

Mở rộng sân vận động xã Bình Dân và xây dựng điểm dân cư mới xã Bình Dân

UBND xã Bình Dân

Xã Bình Dân

Kim Thành

15.000

14.800

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 916/QĐ-UBND ngày 17/4/2017; xã về đích nông thôn mới năm 2017

8

Xây dựng các điểm dân cư mới xã Tam Kỳ

UBND xã Tam Kỳ

Xã Tam Kỳ

Kim Thành

15.000

12.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 10425/QĐ-UBND ngày 02/12/2016 và số 1491/QĐ-UBND ngày 10/6/2017 của UBND huyện Kim Thành; Chương trình MTQGXDNTM.

9

Xây dựng điểm dân cư mới thôn Bằng Lai

UBND xã Ngũ Phúc

Xã Ngũ Phúc

Kim Thành

8.200

7.200

Quyết định phê duyệt số 1497/QĐ-UBND ngày 12/6/2017; xã về đích nông thôn mới năm 2017; Chương trình MTQGXDNTM.

10

Xây dựng điểm dân cư mới thôn Phí Gia, xã Đồng Gia

UBND xã Đồng Gia

Xã Đồng Gia

Kim Thành

6.600

5.600

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 54/QĐ-UBND ngày 17/5/2010 của UBND huyện; Chương trình MTQGXDNTM.

11

Xây dựng Điểm dân cư thôn Hải Ninh xã Kim Tân

UBND xã Kim Tân

xã Kim Tân

Kim Thành

9.000

7.100

Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Kim Thành; Chương trình MTQGXDNTM.

12

Xây dựng điểm dân cư thị trấn Phú Thái (đấu giá QSDĐ Liên đoàn Lao động huyện KT)

UBND thị trấn Phú Thái

TT. Phú Thái

Kim Thành

7.000

3.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3071/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND huyện Kim Thành

13

Mrộng chùa Phùng Linh

UBND TT. Phú Thái

Thị trấn Phú Thái

Kim Thành

100

100

Thông báo số 3186/TB-BCH ngày 03/12/2015 của Bộ chỉ huy QS tỉnh Hải Dương về việc trao trả mặt bằng đất Quốc phòng đã tháo dỡ lô cốt LC 2822

14

Xây dựng cơ sở thức ăn chăn nuôi và cho thuê nhà xưởng, kho bãi

Hộ Nguyễn Ngọc Thao

Xã Tuấn Hưng và Cổ Dũng

Kim Thành

12.000

7.900

Quyết định chủ trương đầu tư số 10855/QĐ-UBND ngày 20/12/2016; QĐ quy hoạch chi tiết số 683/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 của UBND huyện.

15

Xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh các sản phẩm đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ, dịch vụ vận tải kho bãi vật liệu xây dựng

Hộ Nguyễn Khắc Vần

Xã Tuấn Hưng

Kim Thành

8.000

7.200

Quyết định chủ trương đầu tư số 10860/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 và Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết số 10880/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND huyện Kim Thành

16

Xây dựng cơ sở hàng ăn uống vui chơi giải trí và tập luyện thể thao

Hộ Đồng Thị Hiền

Xã Đồng Gia

Kim Thành

18.000

17.600

Quyết định chủ trương đầu tư số 10779/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 và QĐ quy hoạch chi tiết số 25/QĐ-UBND ngày 04/01 /2017 của UBND huyện.

17

Xây dựng Chợ, dịch vụ thương mại

Hộ Nguyễn Khắc Vinh

Xã Cổ Dũng

Kim Thành

13.800

13.600

Quyết định chủ trương đầu tư số 733/QĐ-UBND ngày 21/3/2017 và QĐ Quy hoạch chi tiết số 986/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND huyện.

18

Xây dựng trang trại (giai đoạn 2)

Hộ ông Nguyễn Văn Đương

Xã Liên Hòa

Kim Thành

57.000

57.000

Thông báo chấp thuận số 66/TB-UBND ngày 07/8/2008 của UBND huyện Kim Thành

19

Chuyển đổi diện tích để trồng cây, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi gia cầm của ông Hứa Văn Khánh

Hộ ông Hứa Văn Khánh

Xã Kim Lương

Kim Thành

3.100

3.100

Thông báo chấp thuận chuyển đổi CCCT số 837/TB-UBND ngày 27/7/2016 và Quyết định QHCT s3079/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND huyện Kim Thành

20

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng xứ Dộc Quýt

UBND xã Kim Anh

Xã Kim Anh

Kim Thành

11.400

11.400

Thông báo chấp thuận số 113/TB-UBND ngày 3/11/2009 của UBND huyện Kim Thành

X

Thị xã Chí Linh

1

 

 

 

 

 

1

Dịch vụ thương mại Bãi Cầu Vàng

Cty CP Đầu tư TM&XD H.Tiến

Xã Hoàng Tiến

TX.Chí Linh

20.000

14.600

Văn bản chấp thuận chủ trương số 2805/UBND-VP ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh.

XI

Huyện Thanh Miện

8

 

 

 

 

 

1

Dự án sản xuất và kinh doanh đồ gỗ

Hộ gia đình Nguyễn Văn Thủy

Xã Tứ Cường

H. Thanh Miện

2.174

885

UBND huyện đã chấp thuận cho phép lập dự án đầu tư tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện thanh Miện.

2

Dự án kinh doanh tôn sắt

Hộ gia đình Đào Văn Ban

Xã Tứ Cường

H. Thanh Miện

2.453

2.436

UBND huyện đã chấp thuận cho phép lập dự án đầu tư tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện thanh Miện.

3

Dự án kinh doanh đồ mộc

Hộ gia đình Nguyễn Văn Thiết

Xã Tứ Cường

H. Thanh Miện

2.004

1.596

UBND huyện đã chấp thuận cho phép lập dự án đầu tư tại Thông báo số 132/TB-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện thanh Miện.

4

Mở rộng Trường THPT Thanh Miện III

UBND huyện Thanh Miện

Xã Ngũ Hùng

Thanh Miện

8.326

4.378

Chương trình mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia năm học 2017; Văn bản số 80/SGDĐT-GDTrH ngày 21/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

5

Điểm dân cư mới xã Tân Trào

UBND xã Tân trào

Xã Tân Trào

Thanh Miện

24.688

22.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 557/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

6

Điểm dân cư mới xã Cao Thắng

UBND xã Cao Thắng

Xã Cao Thắng

Thanh Miện

25.000

21.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 259/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của UBND huyện Thanh Miện; Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM.

7

Mở rộng khu dân cư tập trung thị trấn Thanh Miện

UBND huyện Thanh Miện

TT. Thanh Miện

Thanh Miện

8.722

8.500

Thông báo số 172-TB/HU ngày 27/6/2017 của Ban Thường vụ huyện ủy H. Thanh Miện V/v Điều chỉnh quy hoạch chi tiết KDCTT TT.Thanh Miện.

8

Xây dựng khu dân cư mới xã Phạm Kha

UBND huyện Thanh Miện

Xã Phạm Kha

Thanh Miện

112.396

45.990

Văn bản số 1378/UBND-VP ngày 24/5/2017 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho phép triển khai lập dự án.

XII

Huyện Ninh Giang

5

 

 

 

 

 

1

Nhà máy chế biến nông sản xuất nhập khẩu Vạn Phúc

Cty TNHH chế biến NSXNK Vạn Phúc

Xã Vạn Phúc

Ninh Giang

13.072

10.100

UBND tỉnh chấp thuận dự án tại Văn bản số 150/UBND-VP ngày 20/01/2017; các sở, ngành đã thẩm định, đang trình UBND tỉnh QĐ đầu tư;

2

Sân vận động trung tâm xã Tân Phong

UBND xã Tân Phong

Xã Tân Phong

Ninh Giang

6.865

6.137

Quyết định phê duyệt QHCT số 2170/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của UBND huyện Ninh Giang; Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017

3

Khu dân cư mới phía nam xã Tân Hương

UBND huyện Ninh Giang

Xã Tân Hương

Ninh Giang

104.125

99.145

Thông báo số 578-TB/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương

4

Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường huyện từ điểm giao quốc lộ 37 đi vào khu tượng đài Bác Hồ, xã Hiệp Lực

UBND huyện Ninh Giang

Xã Hiệp Lực

Ninh Giang

5.259

724

Thông báo số 578-TB/TU ngày 22/6/2017 của Tỉnh ủy Hải Dương

5

Công trình nghĩa trang, nghĩa địa thôn Tranh Xuyên, xã Đồng Tâm

UBND xã Đồng Tâm

Xã Đồng Tâm

Ninh Giang

21.694

20.393

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2647/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND huyện Ninh Giang.

XIII

Một số công trình điện của Cty TNHH MTV Điện lực Hải Dương

4

 

 

 

 

 

1

Xóa điểm đấu chữ T lộ 171, 172 E8.13 và hoàn thiện sơ đồ trạm 110kV Ngọc Sơn.

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Ph. Thạch Khôi

TP hải Dương

450

450

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-ĐT ngày 13/6/2017.

2

Treo dây mạch 2 ĐZ 110kV-TBA 110kV Nghĩa An

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã Nghĩa An, Tân Hương, Đồng Quang

Ninh Giang, Gia Lộc

2.800

2.800

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-ĐT ngày 13/6/2017.

3

Đường dây 110kV và TBA 110kV Kim Thành

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã An Phụ, Phúc Thành (KM), Kim Anh, Phúc Thành (KT)

Kinh Môn, Kim Thành

10.300

10.300

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-ĐT ngày 13/6/2017.

4

Cải tạo đường dây 35kV lộ 375E8.7 từ cột 40-cột 150 - ĐL Gia Lộc

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã Hồng Hưng, TT Gia Lộc, Hoàng Diệu; Đại Hợp, Dân Chủ, Quảng Nghiệp

Gia Lộc, Tứ Kỳ

750

750

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 1956/PCHD-ĐT ngày 13/6/2017.

Tổng cộng

164

 

3.624.980

2.284.600

 

 

 

PHỤ LỤC 03

TỔNG HỢP DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH CHẤP THUẬN THU HỒI ĐẤT TRONG NĂM 2018
(Kèm theo Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh)

STT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích thu hồi (m2)

Văn bản liên quan đến thực hiện dự án, công trình

Xã, phường, thị trấn

Huyện, thành phố

I

Huyện Bình Giang

39

 

 

 

 

1

Khu đầu mối trạm bơm và hệ thống kênh dẫn Trạm bơm Ô Xuyên 2 (Km0-Km8+100)

Công ty Khai thác CTTL Hải Dương

Các xã Cổ Bì, Thái Học, Nhân Quyền

Bình Giang

45.000

số 1076/QĐ-BNN-KH ngày 30/3/2017 của Bộ NN và PTNT v/v Phê duyệt chủ trương đầu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải

2

Các công trình điện lực trên địa bàn huyện Bình Giang

Công ty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã, thị trấn

Bình Giang

9.390

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 3122/PCHD-ĐT ngày 06/9/2017.

3

Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Carton OFFSET (Cụm CN Nhân Quyền)

Công ty CP SX & TM Ngọc Minh Châu

Xã Nhân Quyền

Bình Giang

16.300

QĐ chủ trương đầu tư số 3385/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh Hải Dương

4

Cơ sở sản xuất kinh doanh hộ ông Đặng Văn Hoan (Cụm CN Nhân Quyền)

Hộ ông Đặng Văn Hoan

Xã Nhân Quyền

Bình Giang

2.600

QĐ số: 990/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Bình Giang phê về việc duyệt quy hoạch chi tiết

5

Cơ sở sản xuất kinh doanh hộ ông Vũ Ngọc Phan (Cụm CN Nhân Quyền)

Hộ ông Vũ Ngọc Phan

Xã Nhân Quyền

Bình Giang

900

QĐ số: 1573/UBND ngày 27/09/2017 của UBND huyện Bình Giang huyện Bình Giang về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

6

Xây dng trường mầm non trung tâm xã

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Bình Giang

6.300

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

7

Xây dựng trường mầm non

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Bình Giang

9.500

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

8

Mở rộng trường Mầm Non xã Hưng Thịnh

UBND xã Hưng Thịnh

Xã Hưng Thịnh

Bình Giang

900

QĐ số 679 UBND huyện Bình Giang ngày 24/1/2014; Chương trình MTQGXDNTM;

9

Mở rộng trường THCS

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Bình Giang

3.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

10

Mở rộng trường tiểu học

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Bình Giang

4.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

11

Trường mầm non cơ sở II

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

7.000

 Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

12

Mở rộng trung học cơ sở xã Hồng Khê

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

2.000

QĐ 9109/QĐ - UBND của huyện Bình Giang ngày 30-12-2016 về QHCT; Chương trình MTQGXDNTM;

13

Khu liên hiệp thể thao trung tâm xã

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Bình Giang

14.500

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

14

Sân thể thao, nhà văn hóa thôn My Khê

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

5.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

15

Mở rộng sân vận động trung tâm xã Thái Dương

UBND xã Thái Dương

Xã Thái Dương

Bình Giang

6.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 220/QĐ-UBND của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

16

Sân vận động trung tâm xã Hùng Thắng

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Bình Giang

10.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 931/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

17

Đất di tích lịch sử- văn hóa đền bà Chúa Me

Sở văn hóa thể thao du lịch

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

4.500

CV Số: 1528/SVHTTDL-DSVH ngày 5/12/2016 của sở văn hóa và du lịch về việc thỏa thuận phục hồi tôn tạo đền thờ quốc thánh mẫu đền bà chúa me

18

Mở rộng Bảo hiểm XH huyện Bình Giang

Bảo hiểm XH tỉnh Hải Dương

Xã Tráng Liệt

Bình Giang

300

Theo đề nghị của Bảo hiểm XH tỉnh Hải Dương

19

Trụ sở làm việc Bưu điện huyện Bình Giang

Sở Bưu chính HD

Xã Tráng Liệt

Bình Giang

800

Quyết định quy hoạch chi tiết số 291/QĐ-UBND ngày 23/01/2015 của UBND huyện Bình Giang

20

Nhà văn hóa thôn Chanh Trong, xã Thúc Kháng

UBND xã Thúc Kháng

Xã Thúc Kháng

Bình Giang

2.300

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

21

Bãi rác thôn Châu Khê

UBND xã Thúc Kháng

Xã Thúc Kháng

Bình Giang

1.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

22

Bãi rác thôn Chanh Trong

UBND xã Thúc Kháng

Xã Thúc Kháng

Bình Giang

2.000

Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM;

23

Khu dân thôn Lý Long, xã Hồng Khê

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

10.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 547/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

24

Các điểm dân cư Ấp Kinh Dương (0,7), Ấp Hà (0,22), thôn Hoàng Sơn (0,4)

UBND xã Thái Dương

Xã Thái Dương

Bình Giang

13.200

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 3861/QĐ-UBND ngày 08/10/2015 và số 219/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

25

Điểm dân cư các thôn xã Bình Xuyên (thôn Như 0,81; thôn Quàn, Trại Như 0,89; đất xen kẹp 400m2)

UBND xã Bình Xuyên

Xã Bình Xuyên

Bình Giang

17.400

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 8278, 9117, 9113/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

26

Điểm dân cư mới thôn Lại

UBND xã Vĩnh Tuy

Xã Vĩnh Tuy

Bình Giang

11.900

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9112/QĐ-UBND ngày 30/12/2017 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

27

Điểm dân cư mới thôn Mỹ Thữ (5,0ha), thôn Phục Lễ (2,2ha), xã Vĩnh Hồng

UBND xã Vĩnh Hồng

Xã Vĩnh Hồng

Bình Giang

72.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 931/QĐ-UBND ngày 06/5/2017 và QĐ số 9102/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

28

Điểm dân cư Trạch Xá (0,36) và xử lý đất xen kẹp (0,91), xã Tân Hồng

UBND xã Tân Hồng

Xã Tân Hồng

Bình Giang

12.700

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM;

29

Khu dân cư trung tâm xã Nhân Quyền

UBND xã Nhân Quyền

Xã Nhân Quyền

Bình Giang

36.800

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 854/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

30

Điểm dân cư mới thôn Cam Xá, xã Cổ Bì

UBND xã Cổ Bì

Xã Cổ Bì

Bình Giang

2.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 7595/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

31

Điểm dân cư mới thôn Hòa Ché (Khu Đồng Đỗi, Đồng Vấng), xã Hùng Thắng

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Bình Giang

17.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9107/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

32

Điểm dân cư mới thôn Quang Tiền, xã Bình Minh

UBND xã Bình Minh

Xã Bình Minh

Bình Giang

21.000

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 928/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

33

Khu dân cư ven quốc lộ 38 (đoạn cầu Sặt đi ngã 5 mới)

UBND huyện Bình Giang

Xã Tráng Liệt và TT Sặt

Bình Giang

70.300

Được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 3292/QĐ-UBND ngày 26/10/2017; UBND tỉnh đã giao UBND huyện Bình Giang tổ chức mời thầu lựa chọn chủ đầu tư trình UBND tỉnh quyết định;

34

Khu dân cư và trung tâm thương mại làng nghề Lược - Vạc, xã Thái Học

UBND huyện Bình Giang

Xã Thái Học

Bình Giang

128.639

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 1420b/QĐ-UBND ngày 29/6/2010 của UBND huyện Bình Giang;

35

Điểm dân cư thôn Bằng Giã, xã Tân Việt

UBND xã Tân Việt

Xã Tân Việt

Bình Giang

49.087

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9119/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang;

36

Điểm dân cư thôn Lôi Trì, xã Hồng Khê

UBND xã Hồng Khê

Xã Hồng Khê

Bình Giang

4.079

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 9118/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang;

37

Khu dân cư thôn Thuần Lương, xã Hùng Thắng

UBND xã Hùng Thắng

Xã Hùng Thắng

Bình Giang

19.186

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 6414/QĐ-UBND ngày 21/11/2015 của UBND huyện Bình Giang; Chương trình MTQGXDNTM;

38

Khu dân cư mới xã Tráng Liệt (Khớp nối hạ tầng, bổ sung diện tích thu hồi đất thực hiện giai đoạn 2)

Cty TNHH Toàn Gia

Xã Tráng Liệt

Bình Giang

10.451

Quyết định số 3969/QĐ-UBND ngày 29/9/2011 của UBND huyện Bình Giang về việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết (tiếp tục khớp nối hạ tầng và thực hiện GĐ 2).

39

Chợ Nhân Quyền

UBND xã Nhân Quyền

Xã Nhân Quyền

Bình Giang

5.000

QĐ số: 2762/QĐ -UBND ngày 18/10/2010 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng chợ.

II

Huyện Cẩm Giang

35

 

 

 

 

1

Cụm công nghiệp làng nghề Lương Điền (giai đoạn II)

Cty cổ phần xây dựng Trường Dương

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

375.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 565/QĐ-UBND ngày 05/3/2010 của UBND huyện Cẩm Giàng

2

Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác, lò nhiệt phân, trạm trộn (Cụm CN Cao An)

Cty CP cơ khí chính xác HTH

Xã Cao An

Cẩm Giàng

22.900

Quyết định số 2378/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND tỉnh Hải Dương

3

Nhà máy chế tạo thiết bị công trình (Cụm CN Cao An)

Cty TTHH chế tạo thiết bị công trình VN

Xã Cao An

Cẩm Giàng

17.100

Văn bản chấp thuận số 484/UBND-TNMT ngày 12/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng; Hồ sơ dự án đang trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình UBND tỉnh quyết định.

4

Các công trình điện lực trên địa bàn huyện Cẩm Giàng

Công ty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã, thị trấn

Cẩm Giàng

19.370

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương tại Văn bản số 3122/PCHD-ĐT ngày 06/9/2017.

5

Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Cậy và đường dẫn 2 đầu cầu

Sở GTVT Hải Dương

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

13.000

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải HD

6

Hệ thống kênh tiêu thoát nước Cẩm Đông - Phí Xá (km0 - km7)

Cty khai thác CTTL tỉnh HD

Xã Cẩm Đông, Cẩm Định

Cẩm Giàng

15.000

VB số 57/HĐND-VP ngày 31/3/2016 của HĐND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Nguồn vốn NSTW và NSĐP

7

Mở rộng Trường Tiểu học xã Cẩm Đoài

UBND xã Cẩm Đoài

Xã Cẩm Đoài

Cẩm Giàng

4.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 2125/QĐ-UBND 25/6/2012 của UBND huyện Cẩm Giàng

8

Qh bể bơi của trường TH khu 1 TT Cẩm Giàng

UBND TT Cẩm Giàng

TT, Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

2.500

QĐ phê duyệt QHCT số 4817/QĐ-UBND của huyện ngày 22/9/2016

9

Sân vận động Thị trấn Cẩm Giàng

UBND TT Cẩm Giàng

TT. Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

10.100

QĐ phê duyệt QHCT số: 2198/QĐ-UBND của huyện ngày 28/4/2016

10

Đất thể thao thôn Kinh Nguyên - thôn Lũng (bể bơi)

UBND xã Thạch Lỗi

Xã Thạch Lỗi

Cẩm Giàng

10.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 2415/QĐ-UBND huyện ngày 5/7/2017

11

Mở rộng sân vận động thôn Chung xã Cẩm Đông

UBND xã Cẩm Đông

Xã Cẩm Đông

Cẩm Giàng

3.900

QĐ phê duyệt ĐCQHCT số: 2604/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND huyện Cẩm Giàng;

12

Trạm y tế xã Cao An (bổ sung diện tích)

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

200

QĐ phê duyệt ĐCQHCT số: 4726/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng;

13

Mở rộng khu thương mại chợ Ghẽ, xã Tân Trường

Cty Cp Tây Bắc

Xã Tân Trường

Cẩm Giàng

36.000

Thông báo số 131/TB-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh; Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư của Công ty CPĐT XNK Bông Sen Vàng số 3382/QĐ-UBND ngày 06/11/2017; Văn bản điều chỉnh mục đích sử dụng đất, bổ sung quy hoạch sử dụng đất số 2395/UBND-VP ngày 15/8/2017 của UBND tỉnh; Quy hoạch chi tiết đã trình Sở Xây dựng thẩm định;

14

Chợ đầu mối nông sản và khu dân cư xã Cẩm Văn

UBND xã Cẩm Văn

Xã Cẩm Văn

Cẩm Giàng

91.200

Đang xin chủ trương đầu tư và lập quy hoạch chi tiết

15

Điểm dân cư nhỏ lẻ trong khu dân cư xã Cẩm Văn

UBND xã Cẩm Văn

Xã Cẩm Văn

Cẩm Giàng

10.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 2747/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND huyện Cẩm Giàng;

16

QH khu dân cư mới thôn Nghĩa Phú

UBND xã Cẩm Vũ

Xã Cẩm Vũ

Cẩm Giàng

11.000

QĐ số: 1740/QĐ-UBND ngày 13/10/2009 về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết

17

Điểm dân cư nhỏ lẻ thôn Mậu Tài

UBND xã Cẩm Điền

Xã Cẩm Điền

Cẩm Giàng

900

QĐ phê duyệt QHCT số: 1736/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND huyện Cẩm Giàng

18

Điểm dân cư Thực phẩm cũ, Khu DC đường Thạch Lam, Khu DC Đá Mạ Thtrấn Cẩm Giàng

UBND TT Cẩm Giàng

TT. Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

13.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 2366/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

19

Điểm dân cư mới thôn Gạch (cạnh cầu vượt)

UBND TT Lai Cách

TT. Lai Cách

Cẩm Giàng

1.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 2917/QĐ-UBND huyện ngày 3/8/2017

20

Khu đô thị thương mại Lai Cách, huyện Cẩm Giàng

Công ty TNHH MTV Việt Mỹ HD

TT. Lai Cách

Cẩm Giàng

376.024

Quyết định chấp thuận đầu tư số 1055/QĐ-UBND ngày 25/4/2016 của UBND tỉnh Hải Dương;

21

Điểm dân cư nhỏ lẻ thôn Hủy Duyệt

UBND xã Cẩm Hưng

Xã Cẩm Hưng

Cẩm Giàng

2.700

QĐ phê duyệt QHCT số: 770 và 2056/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND huyện Cẩm Giàng

22

Điểm dân cư trung tâm xã Đức Chính (bổ sung diện tích)

UBND xã Đức Chính

Xã Đức Chính

Cẩm Giàng

16.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 3406/QĐ-UBND ngày 22/6/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng

23

Điểm dân cư Địch Tràng (cạnh Nghĩa trang liệt sỹ)

UBND xã Đức Chính

Xã Đức Chính

Cẩm Giàng

5.100

Đấu giá quyền sử dụng đất xây dựng nông thôn mới;

24

Điểm dân cư số 1 thôn Lương Xá, xã Lương Điền (bổ sung diện tích)

UBND xã lương Điền

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

2.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 2394/QĐ-UBND ngày 09/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

25

Điểm dân cư cánh đồng Phú Hải, thôn Phú An (GĐ2)

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

11.000

QĐ phê duyệt QHCT số: 2914/QĐ-UBND ngày 02/8/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

26

Điểm dân cư Cánh Màu, thôn Phú An (1.100m2); BSDT Điểm dân cư số 5 thôn Đỗ Xá (830m2), xã Cao An

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

1.930

QĐ phê duyệt QHCT số: 2614/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 và QĐ số 4810/QĐ-UBND ngày 19/9/2016 của UBND huyện Cẩm Giàng

27

Điểm dân cư số 1 thôn Phúc Cầu (500m2); Bổ sung diện tích ĐDC thôn Vũ Xá (1.700m2), xã Cẩm Phúc

UBND xã Cẩm Phúc

Xã Cẩm Phúc

Cẩm Giàng

2.200

QĐ phê duyệt QHCT số: 485/QĐ-UBND ngày 18/2/2010 và QĐ số 2399/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

28

Điểm dân cư Cầu Đá, thôn Hoàng Gia (bổ sung diện tích)

UBND xã Cẩm Vũ

Xã Cẩm Vũ

Cẩm Giàng

137

QĐ phê duyệt QHCT số: 2400/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

29

Điểm dân cư xen kẹp - Trụ sở làm việc của hạt đường bộ và hạt 395, xã Cao An (bổ sung diện tích)

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Cao An

Cẩm Giàng

700

QĐ phê duyệt QHCT số: 2482/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND huyện Cẩm Giàng

30

Nhà văn hóa thôn Cao Xá

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

1.600

QĐ phê duyệt QHCT số: 72a/QĐ-UBND huyện ngày 20/1/2010

31

Nhà văn hóa thôn Trung Nghĩa

UBND xã Cao An

Xã Cao An

Cẩm Giàng

900

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM;

32

MR trụ sở thị trấn

UBND TT Lai Cách

TT. Lai Cách

Cẩm Giàng

3.700

QĐ 3422/UBND huyện Cẩm Giàng ngày 22/9/2017 về việc quy hoạch chi tiết xây dựng trụ sở UBND thị trấn

33

Qh Bãi rác Thị trấn Cẩm Giàng

UBND TT Cẩm Giàng

TT. Cẩm Giàng

Cẩm Giàng

5.500

Công trình quy hoạch chỉnh trang đô thị;

34

Bãi rác xã Đức Chính

UBND xã Đức Chính

Xã Đức Chính

Cẩm Giàng

1.800

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM;

35

Bãi rác tập trung của huyện

UBND huyện Cẩm Giàng

Xã Lương Điền

Cẩm Giàng

100.000

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng huyện NTM;

III

Huyện Gia Lộc

52

 

 

 

 

1

Các công trình điện lực huyện Gia Lộc

Cty TNHH MTV Điện lực HD

Các xã, thị trấn

Gia Lộc

13.000

Theo đề nghị của Công ty TNHH MTV Điện lực HD tại Văn bản số 3122/PCHD-ĐT ngày 06/9/2017;

2

Cải tạo nâng cấp quốc lộ 37 (km 23+200-km47+888)

Sở GTVT

Các xã

Gia Lộc

20.000

Nghị quyết 89/2014/NQ-HĐND tỉnh (hết hạn 3 năm, tiếp tục xin gia hạn);

3

Đường trục xã (bên kia mương, song song đường hiện có)

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Gia Lộc

11.000

Danh mục trong điều chỉnh QHSDĐ đến 2020 đã thông qua HĐND huyện

4

Mở rộng đường thôn xóm, đường nội đồng

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

Gia Lộc

5.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

5

Mở rộng trục xã, thôn, xóm

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

10.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

6

Mở rộng giao thông nội đồng

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

Gia Lộc

10.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

7

Nhà văn hóa xã

UBND xã Gia Xuyên

Xã Gia Xuyên

Gia Lộc

1.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

8

Mở rộng trường THCS

UBND xã Liên Hồng

Xã Liên Hồng

Gia Lộc

2.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

9

MR Trường THCS

UBND xã Đức Xương

Xã Đức Xương

Gia Lộc

1.500

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

10

Mở rộng trường tiểu học

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

Gia Lộc

3.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

11

Mở rộng trường mầm non

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

Gia Lộc

1.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

12

Mở rộng trường tiểu học

UBND xã Phạm Chấn

Xã Phạm Trấn

Gia Lộc

1.600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

13

Mở rộng trường tiểu học, trung học cơ sở và trường mầm non trung tâm

UBND xã Lê Lợi

Xã Lê Lợi

Gia Lộc

3.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

14

Sân thể thao 7 thôn

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

Gia Lộc

14.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

15

Sân thể thao các thôn Hoàng Xá, Phương Bằng, Cát Tiền

UBND xã Hồng Hưng

Xã Hồng Hưng

Gia Lộc

9.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

16

Sân thể thao Hội Xuyên

UBND TT Gia Lộc

Thị trấn Gia Lộc

Gia Lộc

3.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

17

Bể bơi, khu vui chơi

UBND xã Quang Minh

Xã Quang Minh

Gia Lộc

3.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

18

Mở rộng sân thể thao thôn Đĩnh Đào

UBND xã Đoàn Thượng

Xã Đoàn Thượng

Gia Lộc

600

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

19

Sân thể thao xã

UBND xã Đoàn Thượng

Xã Đoàn Thượng

Gia Lộc

10.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

20

Sân thể thao xã

UBND xã Yết Kiêu

Xã Yết Kiêu

Gia Lộc

10.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

21

Sân thể thao xã

UBND xã Đồng Quang

Xã Đồng Quang

Gia Lộc

10.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

22

Bãi rác tập trung

UBND xã Toàn Thắng

Xã Toàn Thắng

Gia Lộc

3.000

Công trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

23

Bãi rác tập trung

UBND xã Phương Hưng

Xã Phương Hưng

Gia Lộc

3.000