Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2017 thông qua danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 39/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 09/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 162/BC-KTNS ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, như sau:

Tổng số dự án có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trong năm 2018 là 76 dự án, với diện tích 190,29ha, bao gồm:

1. Có 28 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 01 vụ, với diện tích 33,85ha.

2. Có 32 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa 02 vụ trở lên, với diện tích 82,58ha.

3. Có 18 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ đất rừng phòng hộ, với diện tích 58,75ha.

4. Có 06 dự án chuyển mục đích sử dụng đất từ rừng đặc dụng, với diện tích 15,30ha.

* Ghi chú: có 06 dự án vừa chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 01 vụ và lúa 02 vụ; 01 dự án vừa chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa 01 vụ và đất rừng phòng hộ; 01 dự án vừa chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 09 tháng 12 năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 09 tháng 12 năm 2017./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm (xã, huyện)

Mục đích sử dụng đất năm 2018

Diện tích (ha)

Loại đất chuyển mục đích (ha)

Căn cứ pháp lý

Nguồn gốc đất

Nguồn vốn

Ghi chú

Tổng dự án

Thực hiện năm 2018

CMĐ đất lúa, rừng năm 2018

Trong đó

Đất lúa 01 vụ

Đất lúa 02 vụ

Đất rừng Phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

*

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 76 DỰ ÁN

464.58

469.69

190.29

33.67

82.58

58.75

15.30

 

 

 

 

*

LIÊN HUYỆN, THÀNH PHỐ: 02 dự án

14.52

13.34

8.85

5.00

3.85

-

-

 

 

 

 

I

ĐẤT GIAO THÔNG: 02 DỰ ÁN

14.52

13.34

8.85

5.00

3.85

 

 

 

 

 

 

1

Dự án cải tạo nâng cấp đường Cánh Đồng Don - Suối Sỏi

Ban QLDA chuyên ngành Giao thông

Xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa; xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức

Đất giao thông

8.50

8.50

8.35

5.00

3.35

 

 

Thông báo số 480/TB-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh; Văn bản số 500/BC- DAGT ngày 21/9/2017 của Ban QLDA CN giao thông

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Sửa chữa các vị trí mất an toàn giao thông tại 08 tuyến đường trên địa bàn Tỉnh

Ban QLDA CN giao thông

Huyện Xuyên Mộc, TP.Vũng Tàu

Xây dựng đường giao thông

6.02

4.84

0.50

 

0.50

 

 

- QĐ số 2286/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu v/v phê duyệt dự án đầu tư.

- Văn bản số 3059/UBND-VP v/v bổ sung thiết kế 02 vị trí an toàn giao thông tại 8 tuyến đường

Đất NN quản lý và đất của dân

Ngân sách tỉnh

Dự án có trong nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND và Nghị Quyết số 14/2017/NQ-HĐND; Bổ sung thành phố Vũng Tàu

*

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU: TỔNG 04 DỰ ÁN

36.33

31.75

8.34

1.21

-

7.13

-

 

 

 

 

I

Đất thủy lợi (02 dự án)

10.91

10.91

1.07

 

 

1.07

 

 

 

 

 

1

Xây dựng các công trình chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban QLDA CN NN&PTNT

Xã Long Sơn

DTL

0.07

0.07

0.07

 

 

0.07

 

CV số 1616/UBND-VP ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Đất nhà nước quản lý

Ngân sách tỉnh

 

2

Xây dựng mới đê Hải Đăng, Phường 12, TP Vũng Tàu

Ban QLDA CN NN&PTNT

Phường 12

DTL

10.84

10.84

1.00

 

 

1.00

 

VB số 125/HĐND-VP ngày 24/3/2016 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư

Đất NN quản lý và đất của dân

Ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh

 

II

Đất y tế (01 dự án)

5.82

1.24

1.21

1.21

-

-

-

 

 

 

 

1

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

phường 11, thành phố Vũng Tàu

Xây dựng Bệnh viện

5.82

1.24

1.21

1.21

 

 

 

Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu

Ngân sách tỉnh

 

III

Đất giao thông (01 dự án)

19.60

19.60

6.06

 

 

6.06

 

 

 

 

 

1

Đường Nguyễn Phong Sắc

Liên danh Cty CPĐTXD TM Sông Hồng và Cty CPĐTXD TM Sông Hồng Phương Nam

Xã Long Sơn

Đất giao thông

19.60

19.60

6.06

 

 

.0569

 

Văn bản số 4936/UBND-VP ngày 02/6/2017 của UBND tỉnh (chấp thuận bổ sung dự án vào dnah mục các dự án đầu tư theo hình thức PPP)

Đất nhà nước và đất của dân

Đối tác công tư (PPP), Hợp đồng BT

 

*

THÀNH PHỐ BÀ RỊA: TỔNG 35 DỰ ÁN

159.40

171.41

80.13

12.47

67.66

 

 

 

 

 

 

I

Đất giao thông (12)

33.15

45.16

13.58

8.08

5.50

 

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 52

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Xã Hòa Long, xã Long Phước

Đất giao thông

16.00

16.00

3.00

 

3.00

 

 

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Đường phía Bắc Bệnh viện Bà Rịa

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Xã Hòa Long, phường Long Tâm

Đất giao thông

3.03

3.03

2.00

 

2.00

 

 

Quyết định số 3026/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

 

3

Đường QH số 3 (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Xã Long Phước

Đất giao thông

0.84

0.84

0.20

 

0.20

 

 

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

4

Đường Nguyễn An Ninh nối dài (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Phường Kim Dinh

Đất giao thông

2.19

2.19

1.09

1.09

 

 

 

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

5

Đường Nguyễn An Ninh (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Phường Long Hương

Đất giao thông

1.15

1.15

1.08

1.08

 

 

 

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

6

Đường Nguyễn Cư Trinh (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Phường Long Hương

Đất giao thông

1.17

1.17

0.59

0.59

 

 

 

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

7

Đường Võ Ngọc Chấn (thuộc dự án 20km nội thị)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Phường Long Hương

Đất giao thông

1.53

1.53

0.77

0.77

 

 

 

Quyết định số 3019/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

8

Đường trục chính Tân Hưng gđ2

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

P. Phước Hưng, xã Tân Hưng

Đất giao thông

5.97

5.97

2.00

2.00

 

 

 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 1991/QĐ-UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

9

Cải tạo nâng cấp đường Hương lộ 10

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1) Q

UBND TP. Bà Rịa (Ban LDA 1)

12.01

2.00

2.00

 

 

 

Quyết định phê duyệt dự án số 1506/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

10

Mở rộng đường CMT 8

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 1)

Phường Phước Hiệp

Đất giao thông

0.10

0.10

0.10

0.10

 

 

 

Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND TP. Bà Rịa; Văn bản 65/QLDA2 ngày 25/8/2017

Đất NN quản lý

Ngân sách Thành phố

 

11

Đường Phạm Ngọc Thạnh (đoạn giao 27/4 - đường Hùng Vương)

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 2)

Phường Phước Hưng

Đất giao thông

0.50

0.50

0.45

0.45

 

 

 

Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND TP. Bà Rịa; Văn bản 65/QLDA2 ngày 25/8/2017

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách Thành phố

 

12

Đường vào khu NTTS (đoạn qua dự án khu đô thị Nam QL51, phường Long Hương

Công ty TNHH XD Đông Nam

Phường Long Hương

Đất giao thông

0.67

0.67

0.30

 

0.30

 

 

Công văn số 1275/UBND-VP ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh ; Văn bản số 149/BC-UBND ngày 29/5/2017 của UBND thành phố; Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh

Đất NN, hộ dân

Doanh nghiệp

 

II

Đất thủy lợi (10)

 

39.09

39.09

22.87

1.00

21.87

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo, nâng cấp tuyến mương Cầu Vong - Bà Đáp (đoạn từ Đấp Bà Đáp đến Đá Me Heo)

Trung tâm QLKTCT Thủy lợi

Xã Long Phước

Đất thủy lợi

3.19

3.19

3.19

 

3.19

 

 

Quyết định số 2939/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh; Thông báo ngày 25/4/2017 của UBND thành phố v/v thu hồi đất; Văn bản số 326/TTTL-KH ngày 06/9/2017 của Trung tâm QL, KT công trình thủy lợi

Đất của dân (đang kiểm đếm)

Ngân sách tỉnh

 

2

Cải tạo, nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (năm 2012)

Trung tâm QLKTCT Thủy lợi

Xã Long Phước

Đất thủy lợi

0.43

0.43

0.21

 

0.21

 

 

Văn bản số 326/TTTL-KH ngày 06/9/2017 của Trung tâm QL, KT công trình thủy lợi (Đã hoàn thành công tác GPMB của dự án)

Đất NN và của dân (đã kiểm đếm)

Ngân sách tỉnh

 

3

Xây dựng tuyến N4 - đập Sông Dinh 1

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Tân Hưng

Đất thủy lợi

0.34

0.34

0.34

 

0.34

 

 

Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản số 153/BC- SNN-NVTH ngày 08/5/2017 của Sở NN&PTNT; Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh

Đất của dân

Ngân sách tỉnh

 

4

Nâng cấp đê Chu Hải

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Phường Long Hương, phường Kim Dinh

Đất thủy lợi (Chống ngập triều)

17.00

17.00

1.00

1.00

 

 

 

Văn bản số 408/HĐND-VP ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất tổ chức và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

5

Kiên cố hóa kênh Bàu Súng đến Đập cây Trâm

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Long Phước

Đất thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương)

4.88

4.88

4.88

 

4.88

 

 

Văn bản số 5793/UBND-VP ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

6

Kiên cố hóa tuyến mương cây Đa Tập đoàn 8

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Long Phước

Đất thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương)

0.81

0.81

0.81

 

0.81

 

 

Văn bản số 5793/UBND-VP ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

7

Kiên cố hóa tuyến mương Ông Hoành

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Long Phước

Đất thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương)

0.78

0.78

0.78

 

0.78

 

 

Văn bản số 5793/UBND-VP ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

8

Kiên cố hóa tuyến kênh N2-17 đến đường nội đồng số 14

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Long Phước

Đất thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương)

2.25

2.25

2.25

 

2.25

 

 

Văn bản số 5793/UBND-VP ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

9

Kiên cố hóa tuyến kênh N2-15

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Long Phước

Đất thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương)

1.94

1.94

1.94

 

1.94

 

 

Văn bản số 5793/UBND-VP ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

10

Kiên cố hóa tuyến kênh N2-7 đến giáp mương N2-9

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Long Phước

Đất thủy lợi (kiên cố hóa kênh mương)

7.47

7.47

7.47

 

7.47

 

 

Văn bản số 5793/UBND-VP ngày 26/6/2017 của UBND tỉnh; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

III

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (03 dự án)

 

2.21

2.21

2.21

2.01

0.20

 

 

 

 

 

 

1

Trụ sở Đài Phát thanh - Truyền hình

Ban QLDA chuyên ngành dân dụng và Công nghiệp

Phường Phước Trung

Đất trụ sở

1.19

1.19

1.19

0.99

0.20

 

 

Công văn số 227/UBND-VP ngày 10/4/2015 của UBND Tỉnh; Văn bản số 1290/SXD- QHKT ngày 15/5/2017 của Sở Xây dựng; Văn bản số 259/QLDA -KHTH ngày 25/9/2017 của Ban QLDA Chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Trụ sở làm việc Trung tâm công nghệ Thông tin và Truyền Thông

Sở TT và Truyền thông

Phường Phước Trung

Đất trụ sở

0.28

0.28

0.28

0.28

 

 

 

Quyết định số 3059/QĐ-UBND ngày 23/11/2010

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

3

Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh

Cục thuế tỉnh

Phường Phước Trung

Đất trụ sở

0.74

0.74

0.74

0.74

 

 

 

Quyết định số 1495/QĐ-TCT ngày 27/8/2013 của Tổng cục thuế; Văn bản 6953/CT- HCQTTVAC ngày 05/9/2017 của Cục thuế tỉnh

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

Đã thực hiện xong, đăng ký để chuyển mục đích

IV

Đất thể dục thể thao (01)

 

0.20

0.20

0.20

0.20

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhà thi đấu đa năng xã Long Phước

UBND TP. Bà Rịa (Ban QLDA 2)

Xã Long Phước

Đất thể thao

0.20

0.20

0.20

0.20

 

 

 

Quyết định số 3611/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND TP. Bà Rịa; Văn bản 65/QLDA2 ngày 25/8/2017

Đất dân

Ngân sách thành phố

 

V

Đất cơ sở y tế (01)

 

4.70

4.70

3.00

 

3.00

 

 

 

 

 

 

1

Bệnh viện quốc tế - Trường Đại học y khoa Bà Rịa

Công ty CP bệnh viện Vạn Phước Sài Gòn

Phường Long Hương

Đất y tế

4.70

4.70

3.00

 

3.00

 

 

Công văn số 1270/UBND-VP ngày 03/5/2017 của UBND Tỉnh; Văn bản số 149/BC- UBND ngày 29/5/2017 của UBND thành phố.

Đất NN, hộ dân

Doanh nghiệp

 

VI

Đất khu dân cư, khu tái định cư (05)

 

62.55

62.55

20.77

0.78

19.99

 

 

 

 

 

 

1

Khu nhà ở Tuấn Hùng

Công ty TNHH Tuấn Hùng

Phường Phước Hưng

Đất ở đô thị

8.80

8.80

8.80

 

8.80

 

 

Giấy phép đầu tư số 49121000170 ngày 12/01/2009

Đất doanh nghiệp

Doanh nghiệp

 

2

Khu dân cư Nam Quốc lộ 51

Cô ty CP XD và Phát triển đô thị tỉnh

Long Hương, Kim Dinh

Đất ở đô thị- TMDV

39.00

39.00

9.00

 

9.00

 

 

Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 của UBND tỉnh

Đất doanh nghiệp

Doanh nghiệp

 

3

Khu nhà ở xã hội tại Gò Cát

Công ty Cổ phần DIC 4

Phường Long Toàn

Đất ở đô thị

0.53

0.53

0.53

 

0.53

 

 

Công văn số 1252/UBND-VP ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh

Đất doanh nghiệp

Doanh nghiệp

 

4

Khu nhà ở xã hội tại Gò Cát

Công ty Cổ phần DIC 4

Phường Long Tâm

Đất ở đô thị

0.60

0.60

0.60

 

0.60

 

 

Công văn số 1251/UBND-VP ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh

Đất doanh nghiệp

Doanh nghiệp

 

5

Khu nhà ở Làng Xanh

Công ty BĐS Phước Sơn

P. Long Hương

Đất khu dân cư

13.62

13.62

1.84

0.78

1.06

 

 

Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 V/v phê duyệt QHCT 1/500

Đất tập đoàn Long Hòa

Doanh nghiệp

 

VII

Đất năng lượng (01)

 

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

1

Hành lang an toàn Trạm phân phối khí Bà Rịa tại phường Long Hương, thành phố Bà Rịa

Tổng công ty khi Việt Nam

phường Long Hương

Đất năng lượng

0.40

0.40

0.40

0.40

 

 

 

Quyết định số -CT ngày 07/01/1992 và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế tổng thể công trình tại Quyết định số 05/TTg ngày 04/01/1994

Đất của dân

Doanh nghiệp

 

VIII

Chuyển mục đích hộ gia đình cá nhân (02)

 

 

 

17.10

17.10

17.10

 

17.10

 

 

 

 

 

 

1

Đất sản xuất kinh doanh hộ gia đình cá nhân

Hộ gia đình cá nhân

11 phường, xã

Đất sản xuất kinh doanh

1.10

1.10

1.10

 

1.10

 

 

UBND các phường, xã thống kê đăng ký

Đất của dân

hộ gia đình cá nhân

 

2

Chuyển mục đích sang từ đất NN sang đất ở của hộ gia đình cá nhân

Hộ gia đình cá nhân

11 phường, xã

Đất ở

16.00

16.00

16.00

 

16.00

 

 

UBND các phường, xã thống kê đăng ký

Đất của dân

hộ gia đình cá nhân

 

*

HUYỆN LONG ĐIỀN: 02 dự án.

0.83

 

0.23

0.10

 

0.13

 

 

 

 

 

I

Đất giáo dục - đào tạo ( 01 dự án )

0.70

 

0.10

0.10

 

 

 

 

 

 

 

1

Trường Mầm non xã An Ngãi

UBND huyện

Xã An Ngãi

Giáo dục

0.70

 

0.10

0.10

 

 

 

QĐ phê duyệt 3600/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017 QĐ phê duyệt dự án số 1580/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh

Nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

II

Đất thủy lợi (01 dự án )

0.13

 

0.13

 

 

0.13

 

 

 

 

 

2

Xây dựng các công trình chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban Quản lý dự án chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT

Thị trấn Long Hải, xã Tam Phước và xã An Ngãi

Thủy lợi

0.13

 

0.13

 

 

0.13

 

Công văn số 1616/UBND-VP ngày 02/3/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Nhà nước

Ngân sách tỉnh

Công trình cấp bách

*

HUYỆN TÂN THÀNH: 07 dự án.

19.47

19.47

16.09

1.56

5.64

8.89

 

 

 

 

 

I

Đất thuỷ lợi (02 dự án)

4.63

4.63

4.63

1.56

 

3.07

 

 

 

 

 

1

Nâng cấp đê Chu Hải

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Tân Hải

Nâng cấp đê chống ngập, tiêu thoát nước

4.27

4.27

4.27

1.56

 

2.71

 

Văn bản 408/HĐND-VP ngày 14/10/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ đầu tư dự án.

Đất RPH và đất dân

ngân sách tỉnh

 

2

Xây dựng các công trình chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Tóc Tiên, xã Châu Pha, xã Tân Hòa

Đất thủy lợi (XD 04 bể chứa 600m3 và 1 bể chứa 1000m3 tại khu vực Núi Dinh-Thị Vải)

0.36

0.36

0.36

 

 

0.36

 

Văn bản số 1616/UBND-VP ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về bổ sung danh mục đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất RPH

Ngân sách tỉnh

 

II

Đất an ninh (01 dự án)

0.26

0.26

0.26

 

 

0.26

 

 

 

 

 

1

Trạm kiểm soát giao thông đường thủy

Công an tỉnh

Phước Hoà

Xây dựng trại kiểm soát

0.26

0.26

0.26

 

 

0.26

 

- Văn bản 3736/UBND-VP ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh BR-VT về việc thỏa thuận địa điểm để lập dự án đầu tư xây dựng Trạm kiểm soát giao thông đường thủy tại xã Phước Hòa.

- Văn bản 881/CAT- PH41 ngày 10/11/2016 của công an tỉnh về việc đăng ký KHSDĐ năm 2017- 2020.

Đất rừng phòng hộ

Ngân sách tỉnh

 

III

Đất trụ sở, cơ quan , công trình sự nghiệp (02 dự án)

0.56

0.56

0.56

 

 

0.56

 

 

 

 

 

1

Trạm kiểm lâm Tân Hòa (khu vực Núi Dinh)

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Tân Hòa

Đất trụ sở làm việc

0.05

0.05

0.05

 

 

0.05

 

Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 về chủ trương đầu tư; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất rừng phòng hộ

Ngân sách tỉnh

 

2

Trạm kiểm lâm Tân Hải

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Tân Hải

Đất trụ sở làm việc (thực hiện nhiệm vụ BVR ngập mặn)

0.51

0.51

0.51

 

 

0.51

 

Văn bản số 7438/UBND-VP ngày 03/7/2017 của UBND tỉnh về giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN-KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất rừng phòng hộ

Ngân sách tỉnh

 

IV

Đất năng lượng (01)

6.88

6.88

5.64

 

5.64

 

 

 

 

 

 

1

Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2

Ban QLDA khí ĐNB- Tổng Cty khí Việt Nam

Xã Tân Hải, Tân Hòa, Phước Hòa, Tân Phước, thị trấn Phú Mỹ

XD đường ống dẫn khi NCS 2

6.88

6.88

5.64

 

5.64

 

 

Công văn số 1579/UBND-VP ngày 01/4/2011 của UBND tỉnh v/v thỏa thuận địa điểm; Văn bản 387/ĐNB- XD-KHTM ngày 10/10/2017 của Ban QLDA khí Đông Nam Bộ v/v đăng ký KHSDĐ

Đất dân và đất tổ chức

Vốn doanh nghiệp

 

V

Đất giao thông (01 dự án)

7.14

7.14

5.00

 

 

5.00

 

 

 

 

 

1

Đường sau cảng Mỹ Xuân - Thị Vải

Ban QLDA Giao thông khu vực cảng Cái Mép - Thị Vải

Xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành

Làm đường giao thông

7.14

7.14

5.00

 

 

5.00

 

Thông báo số 480/TB-UBND ngày 11/9/2017 của UBND tỉnh

Đất nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

*

HUYỆN XUYÊN MỘC: 11 DỰ ÁN

96.96

96.96

25.80

2.00

 

9.20

14.60

 

 

 

 

I

Đất quốc phòng (01 dự án)

28.00

28.00

5.60

 

 

5.60

 

 

 

 

 

1

Thao trường bắn biển

Bộ CHQS Tỉnh

Xã Phước Thuận

Đất quốc phòng

28.00

28.00

5.60

 

 

5.60

 

Văn bản số 3450/UBND-VP ngày 27/5/2013 của UBND tỉnh v/v giao thẩm phần diện tích tại Qudos Hồ Tràm cho BCHQS thực hiện công trình;Văn bản số 8795/UBND-VP ngày 17/11/2015 v/v thỏa thuận địa điểm; BC số 1011/BC-BCH ngày 03/5/2017; Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh

Đất NN quản lý

Ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017

II

Đất Thương mại- Dịch vụ (01 dự án)

5.70

5.70

4.10

 

 

 

4.10

 

 

 

 

1

Khu DLDV Qudos Hồ Tràm

Công ty TNHH Qudos Hồ Tràm

Xã Phước Thuận

Đất thương mại-Dịch vụ

5.70

5.70

4.10

 

 

 

4.10

Công văn số 222/KBT- QLR ngày 06/5/2015 của BQL- KBTTNBC-PB; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 23/3/2016 của Công ty TNHH Qudos Hồ Tràm; Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh

Đất do BCHQS tỉnh và BQL KBTT NBC- PB quản lý

Doanh nghiệp nước ngoài

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017

III

Đất giao thông (03 dự án)

29.99

29.99

7.08

1.28

 

 

5.80

 

 

 

 

1

HTKT khu chế biến thủy sản tập trung (Hạng mục: Đường dân sinh)

UBND huyện (Ban QLDA)

Xã Bình Châu

Đất giao thông

0.18

0.18

 

 

 

 

 

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản số 146/BQLDA ngày 12/9/2017 của Ban QLDA ĐTXD

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Nâng cấp, mở rộng Tỉnh lộ 328 (đoạn Phước Tân - Phước Bửu - Hồ Tràm)

UBND huyện

Phước Tân, Phước Bửu, Phước Thuận

Đất giao thông

24.01

24.01

1.28

1.28

 

 

 

Văn bản số 423/HĐND-VP ngày 19/10/2016 của HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

3

Đường từ ngã 3 QL 55 - đường Bình Ba - Đá Bạc đến đường ven biển Hồ Tràm - Hồ Cốc

UBND huyện

Bông Trang - Phước Thuận

Đất giao thông

5.80

5.80

5.80

 

 

 

5.80

Văn bản số 6634/UBND-VP ngày 20/7/2017 về việc chủ trương đầu tư

Đất NN quản lý

Ngân sách tỉnh

 

IV

Đất thủy lợi (03 dự án)

27.12

27.12

7.64

0.04

 

3.60

4.00

 

 

 

 

1

Xây dựng Đập dâng Suối Bang

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Bình Châu

Đất thủy lợi

9.05

9.05

4.00

 

 

 

4.00

Văn bản số 7438/UBND-VP ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh v/v giao nhiệm vụ; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN -KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

2

Hệ thống kênh cấp nước mặn phục vụ NTTS bờ trên Kênh Sông Ray

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Phước Thuận

Đất thủy lợi

17.90

17.90

3.60

 

 

3.60

 

Văn bản số 7438/UBND-VP ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh v/v giao nhiệm vụ; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN- KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

3

HTKT khu chế biến thủy sản tập trung (Hạng mục: Cải tạo, mở rộng mương thoát nước thải)

UBND huyện (Ban QLDA)

Xã Bình Châu

Đất thủy lợi

0.17

0.17

0.04

0.04

 

 

 

Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh v/v phê duyệt dự án đầu tư; Văn bản số 146/BQLDA ngày 12/9/2017 của Ban QLDA ĐTXD

Đất NN quản lý và đất dân

Ngân sách tỉnh

 

V

Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp (02 dự án)

0.70

0.70

0.70

 

 

 

0.70

 

 

 

 

1

Xây dựng trụ sở khu BTTN Bình Châu - Phước Bửu

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Xã Bưng Riềng

Đất trụ sở công trình sự nghiệp

0.60

0.60

0.60

 

 

 

0.60

Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư; Báo cáo số 503/BC- BQLDANN- KTTĐ ngày 21/9/2017 của Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

Đất tổ chức

Ngân sách tỉnh

 

2

Xây dựng nhà làm việc tổ cơ động

Ban QL khu BTTN Bình Châu-Phước Bửu

Xã Bông Trang

Đất trụ sở làm việc (Quản lý BVR)

0.10

0.10

0.10

 

 

 

0.10

Quyết định số 2193/QĐ-UBND ngày 15/8/2016 của UBND tỉnh v/v phê duyệt Báo cáo KTKT; Văn bản số 153/BC/SNN-NVTH ngày 8/5/2017 của Sở NN&PTN; Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh

Đất NN quản lý

Ngân sách tỉnh

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017

VI

Đất khai thác vật liệu xây dựng (01 dự án)

5.45

5.45

0.68

0.68

 

 

 

 

 

 

 

1

Khai thác vật liệu san lấp tại ấp Bà Rịa, xã Phước Tân

Công ty TNHH TM- DV Minh Tuấn

Xã Phước Tân

Đất VLXD

5.45

5.45

0.68

0.68

 

 

 

Giấy phép số 50/GP-UBND ngày 17/8/2015; Văn bản số 2286/UBND-TNMT ngày 26/5/2017; Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017 của HĐND Tỉnh

Đất dân

Doanh nghiệp

Nghị quyết số 14/NQ- HĐND ngày 13/7/2017

*

HUYỆN ĐẤT ĐỎ: 10 dự án

101.43

101.14

45.61

11.32

3.22

31.07

 

 

 

 

 

I

Đất thương mại dịch vụ ( 02 dự án )

26.43

26.43

26.43

 

 

26.43

 

 

 

 

 

1

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng thảo dược

Công ty TNHH Đá quý thiên nhiên

Thị trấn Phước Hải

Thương mại dịch vụ

16.68

16.68

16.68

 

 

16.68

 

- Công văn số 6197/UBND ngày 06/7/2017 của UBND tĩnh

Đất Nhà nước do Ban QL RPH quản lý

Vốn doanh nghiệp

Chờ lập thủ tục thu hồi đất do BQL RPH quản lý để đấu giá quyền sử dụng đất

2

Khu du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự cao cấp núi Minh Đạm

Công ty TNHH Tài Tiến

Thị trấn Phước Hải

Thương mại dịch vụ

9.75

9.75

9.75

 

 

9.75

 

Công văn đồng ý chủ trương đầu tư số 6083/UBND-VP ngày 25/7/2017 của UBND tỉnh

Đất Nhà nước do TT PTQĐ tỉnh quản lý

Vốn doanh nghiệp

Chờ tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

II

Đất giao thông (06 dự án )

56.68

56.39

12.9176

5.06

3.2176

4.64

 

 

 

 

 

1

Tuyến tránh Quốc lộ 55

Ban QLDA chuyên ngành giao thông

TT Đất Đỏ + xã P.L.Thọ

Giao thông

13.89

13.89

5.44

2.99

2.45

 

 

- Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2337/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh

Đất dân và Đất Nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

2

Nâng cấp mở rộng cảng cá Lộc An

Ban QLDA chuyên ngành NN & PTNT

Xã Lộc An

Nâng cấp cảng cá

38.00

38.00

4.50

 

 

4.50

 

Văn bản 7438/UBND-VP ngày 02/10/2015 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ lập BC đề xuất chủ trương đầu tư công trung hạn 2015-2020; phê duyệt;

Đất nhà nước và đất dân

Ngân sách TW

 

3

Xây dựng công trình chứa nước phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

Ban QLDA chuyên ngành NN & PTNT

TT Phước Hải, xã Phước Hội

Xây dựng 04 bể chứa 300m3 tại núi Minh Đạm

0.14

0.14

0.14

 

 

0.14

 

Công văn số 1616/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

Đất nhà nước

Ngân sách tỉnh

 

4

Xây dựng mới tuyến đường từ nhà ông Bé Tư đến chợ Phước Lợi cũ (DN Châu Thư)

Ban QLDA ĐTXD

Xã Phước Hội

Giao thông

1.66

1.37

1.37

1.04

0.33

 

 

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND huyện Đất Đỏ về việc phê chuẩn kế hoạch dự kiến phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn huyện quyết định đầu tư

Đất dân và đất nhà nước

Ngân sách huyện

 

5

Tuyến đường từ Cầu Sa đến Hốc Cùng

Ban QLDA ĐTXD

Xã Phước Hội

Giao thông

1.26

1.26

1.26

1.03

0.23

 

 

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND huyện Đất Đỏ về việc phê chuẩn kế hoạch dự kiến phân bổ vốn đầu tư XDCB năm 2018 nguồn vốn huyện quyết định đầu tư

Đất dân

Ngân sách huyện

 

6

Cấp phối các tuyến đường trên địa bàn xã Long Tân

Ban QLDA ĐTXD

Xã Long Tân

Đường giao thông

1.73

1.73

0.2076

 

.2076

 

 

Nghị Quyết số 19/NQ- HĐND ngày 25/10/2017 của HĐND huyện Đất Đỏ về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Đất NN + Đất dân

Ngân sách huyện

 

III

Đất thủy lợi (02 dự án)

18.32

18.32

6.26

6.26

 

 

 

 

 

 

 

1

Cải tạo nâng cấp hệ thống kênh tiêu Bà Đáp (cũ từ năm 2012)

Trung tâm QLKTCT thủy lợi

TT Đất Đỏ

Xây dựng công trình thủy lợi

16.9

16.9

4.84

4.84

 

 

 

Đã hoàn thành công tác GPMB của dự án. Đưa vào kế hoạch 2018 để làm thủ tục xin giao đất

Đất nhà nước và đất dân

Ngân sách tỉnh (XDCB và vốn vay ưu đãi)

Đã hoàn thành công tác GPMB của dự án

2

Tuyến mương thoát nước từ khu xử lý nước thải Khu công nghiệp Đất Đỏ 1 đến cầu Bà Lá, xã Phước Long Thọ

Ban QLDA ĐTXD

Xã Phước Long Thọ

Thủy Lợi

1.42

1.42

1.42

1.42

 

 

 

Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 25/10/2017 của HĐND huyện Đất Đỏ về phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

Đất dân

Ngân sách huyện

 

*

HUYỆN CHÂU ĐỨC: 03 dự án

32.62

32.62

2.21

 

2.21

 

 

 

 

 

 

I

Đất khai thác khoáng sản (01 dự án)

 

24.80

24.80

0.35

 

0.35

 

 

 

 

 

 

1

Nhà máy sản xuất gạch ngói tại xã Suối Rao và mỏ khai thác vật liệu đất sét tại xã Suối Rao

Xã Suối Rao

Công ty TNHH Xây lấp - Dịch vụ Tân Thịnh

Đất vật liệu xây dựng

24.80

24.8

0.35

 

0.35

 

 

- Công văn số 4368/UBND-VP ngày 10/7/2009 của UBND tỉnh về việc dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói và khai thác vật liệu đất sét.

- Công văn số 582/XD.KTQH ngày 01/4/2010 của Sở Xây dựng về việc thỏa thuận địa điểm để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch ngói và khai thác vật liệu đất sét.

Đất dân

Vốn doanh nghiệp

 

II

Đất giao thông (01 dự án)

4.70

4.70

0.70

 

0.70

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đường vào khi công nghiệp Đá Bạc (từ đường HB-CP-ĐB-PT đến đường Quảng Phú - Phước An

Xã Đá Bạc

Ban QLDA CN giao thông

Đất Giao thông

4.70

4.7

0.70

 

0.70

 

 

Công văn số 3692/UBND-VP ngày 104/5/2017 của UBND tỉnh BR-VT

đất dân

Ngân sách tỉnh

 

III

Đất y tế (01 dự án)

3.12

3.12

1.16

 

1.16

 

 

 

 

 

 

1

Trung Tâm Y tế huyện Châu Đức

TT Ngãi Giao

Ban QLDA chuyên ngành Dân Dụng và công nghiệp tỉnh

Đất y tế

3.12

3.12

1.16

 

1.16

 

 

Quyết định số 341/HĐND-VP ngày 13/9/2017 của HĐND tỉnh BR-VT về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án

Đất dân

Ngân sách tỉnh

 

*

HUYỆN CÔN ĐẢO (02 dự án)

3.03

3.00

3.03

 

 

2.33

0.70

 

 

 

 

I

Đất trụ sở cơ quan (01 dự án)

0.03

 

0.03

 

 

0.03

 

 

 

 

 

1

Trụ sở Chi cục thống kê

Cục thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường Hoàng Quốc Việt, huyện Côn Đảo

Trụ sở

0.03

 

0.03

 

 

0.03

 

VB thỏa thuận địa điểm 7589/UBND-XD ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh

Nhà nước quản lý

Ngân sách tỉnh

 

II

Đất bãi thải, xử lý chất thải (01 dự án)

3.00

3.00

3.00

 

 

2.30

0.70

 

 

 

 

1

Hệ thống xử lý nước thải

UBND H. Côn Đảo

Huyện Côn Đảo

Hệ thống xử lý nước thải tập trung

3.00

3.00

3.00

 

 

2.3

0.7

QĐ số 26/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của UBND tỉnh BR- VT

Đất nhà nước + đất dân

Ngân sách Trung ương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2017 thông qua danh mục dự án có chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


603

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.40