Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Tây Ninh

Số hiệu: 39/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: Trần Lưu Quang
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2015/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐỢT 2 NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 17

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Sau khi xem xét Tờ trình số 3660/TTr-UBND, ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án đợt 2 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-HĐND, ngày 07/12/2015 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất cho chuyển mục đích sử dụng 66,4357 ha đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện 50 dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2015 như sau:

1. Đất trồng lúa: 63,9357 ha, với 48 dự án.

2. Đất rừng đặc dụng: 02 ha, với 01 dự án.

3. Đất rừng phòng hộ: 0,5 ha, với 01 dự án.

(có Phụ lục kèm theo)

Việc chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ sang đất giao thông để thực hiện dự án Đường từ Nhà máy xi măng Fico đến cầu Sài Gòn 2 không làm giảm diện tích đất rừng phòng hộ đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 14/NQ-HĐND, ngày 09/01/2013 về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) tỉnh Tây Ninh, do diện tích này Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ trồng rừng thay thế để bù vào diện tích đất đã chuyển mục đích (đường hiện trạng).

4. Trong quá trình thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, nếu có sai số do đo đạc thì diện tích được điều chỉnh theo số liệu thực tế.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết đảm bảo đúng quy định.

Điều 4. GiaoThường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh Khóa VIII, kỳ họp thứ 17 thông qua./. 

 

CHỦ TỊCH
Trần Lưu Quang

 


PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ĐƯỢC CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH ĐỢT 2 NĂM 2015
(Kèm theo Nghị quyết số 39/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh)

Số thứ tự

Tên dự án

Mục đích sử dụng đất

Mã loại đất

Địa điểm

Diện tích sử dụng (ha)

Đất trồng lúa

Đất rừng đặc dụng

Đất rừng phòng hộ

1

Huyện Bến Cầu

 

20

 

11.05

 

 

1

Dự án xây dựng mới chợ huyện Bến Cầu

Đất xây dựng chợ

DCH

Thị trấn Bến Cầu

1.68

 

 

2

Trường Mẫu giáo Long Phước

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

xã Long Phước

0.20

 

 

3

Trường Mẫu giáo Long Thuận (Điểm Long Phi- đạt chuẩn)

Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo

DGD

xã Long Thuận

0.30

 

 

4

Dự án hẻm 257 (đoạn từ nhà bà Trần Thị Riệng đến nhà ông Lê Văn Bẩm)

Đất giao thông

DGT

Thị trấn Bến Cầu

0.08

 

 

5

Dự án nâng cấp mở rộng đường cầu Phao- HBC01

Đất giao thông

DGT

xã Lợi Thuận

2.73

 

 

6

Dự án mở rộng, sỏi phún tuyến đường LC07 (Đoạn từ thánh thất Long Chữ đi Hố Đồn)

Đất giao thông

DGT

xã Long Chữ

0.50

 

 

7

Dự án mở rộng, sỏi phún tuyến đường ấp Cao Su (đoạn nhà ông út Oanh), xã Long Giang

Đất giao thông

DGT

xã Long Giang

0.11

 

 

8

Dự án mở rộng, sỏi phún tuyến đường từ nhà ông Ngọc đến nhà Bà Lệ, xã Long Giang

Đất giao thông

DGT

xã Long Giang

0.11

 

 

9

Dự án mở rộng, bêtông hoá kênh nội đồng trạm bơm Long Hưng (N6-;N-9 kéo dài, N-10 kéo dài và 04 cống D60 tiêu luồng N1, N7, N9, N11)

Đất thủy lợi

DGT

xã Long Thuận

0.54

 

 

10

Dự án mở rộng, bêtông hoá kênh nội đồng Trạm bơm Long Thuận (N3A-2; N3A-3;NT-2;NT-5;NT5-2-7;NT-3-6-1)

Đất thủy lợi

DGT

xã Long Thuận

1.39

 

 

11

Dự án mở rộng, sỏi phún tuyến đường Long Thuận M4, ấp Long Hưng (đoạn từ nhà ông 4 Phượt đến ranh Campuchia)

Đất giao thông

DGT

xã Long Thuận

0.33

 

 

12

Dự án mở rộng, nhựa hoá tuyến đường từ khu tái định cư Đìa Xù đến cầu Long Hưng

Đất giao thông

DGT

xã Long Thuận

0.28

 

 

13

Dự án mở rộng, sỏi phún tuyến đường ấp Long Phi (đoạn từ nhà ông Ngô Thành Ân đến nhà ông Lê Minh Phụng)

Đất giao thông

DGT

xã Long Thuận

0.05

 

 

14

Dự án mở rộng, nhựa hoá tuyến đường Tiên Thuận 15 (Từ đường Tiên Thuận 12 đến nhà ông Thuận)

Đất giao thông

DGT

xã Tiên Thuận

0.18

 

 

15

Dự án đê bao chống lũ và cấp nước tưới kết hợp giao thông nội đồng Vùng lúa chất lượng cao xã An Thạnh, huyện Bến Cầu

Đất thủy lợi

DTL

xã An Thạnh

1.23

 

 

16

Dự án nạo vét kênh Bàu Lùng

Đất thủy lợi

DTL

xã Lợi Thuận

0.50

 

 

17

Dự án nạo vét mở rộng kênh mương còng, xã Long Thuận

Đất thủy lợi

DTL

xã Long Thuận

0.20

 

 

18

Nhà văn hoá ấp Long Hoà, xã Long Thuận

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

xã Long Thuận

0.06

 

 

19

Dự án xây dựng nhà kho phục vụ Dự án vùng lúa chất lượng cao.

Đất phi nông nghiệp khác

PNK

xã An Thạnh

0.43

 

 

20

Công trình Điện thờ Phật mẫu Cao đài Tòa Thánh Tây Ninh của Họ đạo xã Long Giang

Đất cơ sở tôn giáo

TON

xã Long Giang

0.15

 

 

II

Huyện Châu Thành

 

13

 

20.4726

 

 

1

Đường liên xã Thị Trấn - An Bình

Đất giao thông

DGT

xã An Bình và Thị trấn

0.42

 

 

2

Đường liên xã An Bình - Trí Bình

Đất giao thông

DGT

xã An Bình và Trí Bình

0.96

 

 

3

Đường dây 110kV Tân Biên - Châu Thành

Đất công trình năng lượng

DNL

An Cơ - Hảo Đước - Thái Bình

0.03

 

 

4

Dự án Cửa Khẩu Phước Tân giai đoạn 1

Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác

DSK

xã Thành Long

5.89

 

 

5

Dự án Nuôi trồng thủy sản của ông Nguyễn Văn Cường

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

An Bình

0.50

 

 

6

Dự án Nuôi trồng thủy sản của ông Trần Văn An

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

An Bình

0.10

 

 

7

Dự án Nuôi trồng thủy sản của ông Lý Khánh Sơn

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

Long Vĩnh

1.90

 

 

8

Dự án Nuôi trồng thủy sản của ông Nguyễn Minh Họa

Đất nuôi trồng thủy sản

NTS

xã Ninh Điền

4.00

 

 

9

Bến thủy nội địa của Công ty Cổ phần Hải Đăng

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

xã Thanh Điền

2.62

 

 

10

Dự án Khai thác than bùn của Công ty Phước Thắng

Đất khai thác khoáng sản

SKS

An Bình

2.40

 

 

11

Dự án khai thác khoáng sản của Công ty TNHH Thông Thuận Phát

Đất khai thác khoáng sản

SKS

Thành Long

1.4326

 

 

12

Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Lê Văn Minh

Đất thương mại dịch vụ

TMD

xã Đồng Khởi

0.11

 

 

13

Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Phan Thị Thanh Nhàn

Đất thương mại dịch vụ

TMD

xã Đồng Khởi

0.11

 

 

III

Huyện Gò Dầu

 

3

 

7.95

 

 

1

Chợ và khu phố trung tâm thị trấn Gò Dầu

Đất xây dựng chợ

DCH

thị trấn Gò Dầu

2.99

 

 

2

Nâng cấp, mở rộng suối Bà Tươi

Đất thủy lợi

DTL

xã Phước Đông

3.31

 

 

3

Dự án văn phòng làm việc và nhà kho bảo quản nông sản của DNTN Thịnh Toàn

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

xã Cẩm Giang

1.65

 

 

IV

Huyện Tân Biên

 

3

 

0.6256

2.00

 

1

Bãi đậu xe chở xuất nhập hàng Cửa khẩu phụ Tân Phú

Đất giao thông

DGT

xã Tân Bình

 

2.00

 

2

Dự án Đường dây 110kV Tân Biên - Châu Thành (Suối Dộp)

Đất công trình năng lượng

DNL

Các xã Thạnh Tây, Tân Phong, Mỏ Công, Trà Vong và Thị trấn Tân Biên

0.0056

 

 

3

Họ đạo cao đài Trà Vong

Đất tôn giáo

TON

xã Trà Vong

0.62

 

 

V

Thành phố Tây Ninh

 

1

 

4.93

 

 

1

Dự án Khu dân cư Khu phố 5, Phường 1

Đất ở tại đô thị

ODT

Phường 1

4.93

 

 

VI

Huyện Dương Minh Châu

 

3

 

0.58

 

 

1

Nhà kho của DNTN khoai mì Hồng Phát

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

Xã Suối Đá

0.17

 

 

2

Trạm xăng dầu của ông Võ Văn Khánh

Đất thương mại dịch vụ

TMD

Xã Phước Minh

0.17

 

 

3

Trạm xăng dầu của bà Nguyễn Thị Hồng Hiến

Đất thương mại dịch vụ

TMD

Xã Truông Mít

0.24

 

 

VII

Huyện Trảng Bàng

 

4

 

16.89

0.00

 

1

Đường ra cửa khẩu phụ phát triển biên mậu

Đất giao thông

DGT

xã Bình Thạnh- Phước Lưu

8.00

 

 

2

Kéo dài kênh PC4, Trạm bơm Phước Chỉ

Đất thủy lợi

DTL

xã Phước Chỉ

1.20

 

 

3

Khu vui chơi Thanh thiếu niên

Đất xây dựng cơ sở TDTT

DTT

xã Bình Thạnh

0.89

 

 

4

Khu văn hoá thể dục thể thao huyện Trảng Bàng

Đất xây dựng cơ sở văn hóa

DVH

xã Gia Lộc

6.80

 

 

VIII

Huyện Tân Châu

 

2

 

1.35

 

0.50

1

Đường Tầm Phô - Sân Bay

Đất giao thông

DGT

xã Tân Đông

1.35

 

 

2

Đường từ Nhà máy xi măng Fico đến cầu Sài Gòn 2

Đất giao thông

DGT

xã Tân Hòa

 

 

0.50

IX

Huyện Hòa Thành

 

1

 

0.0875

 

 

1

Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu quy mô loại II

Đất thương mại dịch vụ

TMD

xã Trường Hòa

0.0875

 

 

 

Tổng cộng

 

50

 

63.9357

2.00

0.50

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đợt 2 năm 2015

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.848

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.97.26