Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 37/NQ-HĐND 2017 dự án đầu tư sử dụng đất trồng lúa rừng phòng hộ Hải Phòng 2018

Số hiệu: 37/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Lê Văn Thành
Ngày ban hành: 08/12/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/NQ-HĐND

Hải Phòng, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ; DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHẢI THU HỒI ĐẤT, MỨC VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DỰ KIẾN CẤP CHO VIỆC BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2018

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
KHOÁ XV, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2013/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu 2011 - 2015 thành phố Hải Phòng;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của UBND thành phố tại Tờ trình số 237/TTr-UBND ngày 10/11/2017; Tờ trình số 246/TTr-UBND ngày 17/11/2017 và Tờ trình số 269/TTr-UBND ngày 05/12/2017 về việc thông qua danh mục các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn và diện tích các khu đất được sử dụng để tạo vốn thực hiện các dự án năm 2018; danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; danh mục các dự án phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ cần chuyển mục đích sử dụng đất; danh mục các dự án đầu tư phải thu hồi đất; mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố năm 2018, cụ thể như sau:

1. Danh mục 394 dự án, công trình cần thu hồi đất theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 với diện tích là: 663,76 ha.

(Theo Biểu 01 đính kèm)

2. Danh mục 370 dự án, công trình phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai năm 2013 với diện tích là: 269,27 ha, trong đó:

- Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa: 238,66 ha.

- Chuyển mục đích đất rừng phòng hộ: 4,78 ha.

(Theo Biểu 02 đính kèm)

3. Mức vốn ngân sách Nhà nước dự kiến cấp cho việc bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng là: 4.379,8 tỷ đồng (Bốn nghìn, ba trăm bẩy mươi chín phẩy tám tỷ đồng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Trong quá trình thực hiện, UBND thành phố tiếp tục rà soát quy mô, diện tích của từng dự án, đánh giá tiến độ triển khai, sắp xếp thứ tự ưu tiên thực hiện theo tính cấp thiết của từng dự án, đảm bảo mục tiêu sử dụng đất hiệu quả, tiết kiệm. Sau thu hồi, yêu cầu chủ đầu tư sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả. Kiên quyết xử lý các dự án vi phạm Luật Đất đai, chậm triển khai theo quy định. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ, bảo đảm đầy đủ các thủ tục để thực hiện các điểm thu hồi đất tạo vốn đầu tư đúng quy định hiện hành.

2. Giao UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đối với các dự án phải chuyển mục đích sử dụng từ 10 héc ta đất trồng lúa trở lên trước khi quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh nhu cầu mới, UBND thành phố tổng hợp, trình HĐND thành phố tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2018 để xem xét, điều chỉnh danh mục; trình Thường trực HĐND thành phố xem xét điều chỉnh đối với các nhu cầu cần thiết, cấp bách và báo cáo HĐND thành phố tại kỳ họp gần nhất.

4. Giao Thường trực HĐND thành phố, các Ban HĐND thành phố, các Tổ đại biểu HĐND thành phố và các đại biểu HĐND thành phố kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết đã được HĐND thành phố khoá XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 08/12/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban TVQH, Chính phủ;
- VP: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu (UBTVQH);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- TTTU, TTHĐND, UBNDTP;
- Đoàn đại biểu Quốc hội HP;
- Ủy ban MTTQVN TP;
- Các Ban HĐNDTP;
- Các đại biểu HĐNDTP khoá XV;
- VP: TU, ĐĐBQH HP, UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP;
- Các Quận ủy, Huyện ủy;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện;
- CVP, các PCVP HĐND TP;
- Báo HP, Đài PT & TH HP;
- Công báo TP, Cổng TTĐTTP (để đăng);
- Các CV VP HĐND TP;
- Lưu: VT, HS kỳ họp, QT.

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thành

 

Biểu số 01

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHẤP NHẬN THU HỒI ĐẤT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 62 LUẬT ĐẤT ĐAI NĂM 2013

(Kèm theo Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND thành phố)

STT

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư

Diện tích thu hồi đất (ha)

Địa điểm
(Xã, phường, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính hoặc bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Khái toán kinh phí
thực hiện BT, GPMB
(tỷ đồng)

Căn cứ pháp lý

 

Thực hiện các công trình, dự án

Tạo quỹ đất đối ứng BT

 

Các dự án, công trình

Các vị trí đối ứng BT

 

(1)

(2)

(3)

(4)

5

(6)

(7)

(8)

9

(10)

 

 

QUẬN HỒNG BÀNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính

Sở Giao thông vận tải

2,00

 

Sở Dầu, Thượng Lý

 

150,0

 

Nằm trong danh mục các công trình, dự án thực hiện trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối của thành phố 2016-2020

 

2

Dự án xây dựng 1/2 tuyến đường xung quanh khu tái định cư Vinhomes Riverside (giai đoạn 2)

UBND quận Hồng Bàng

1,25

 

Sở Dầu

Tờ BĐ số 22,23,24,31,32,33,40,41

50,0

 

Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 26/12/2012 của UBNDTP phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 chợ đầu mối và khu nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ và tái định cư dự án khu đô thị xi măng Hải Phòng.

 

3

Dự án chỉnh trang 2 bên sông Tam bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc

UBND quận Hồng Bàng

5,34

 

Hạ Lý

Tờ BĐ số 20,21,25,26,27

536,0

 

Thông báo số 78-TB/TU ngày 21/02/2017 của Thành ủy Hải Phòng: ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy về các phương án chỉnh trang sông Tam Bạc

 

4

Đấu giá QSDĐ khu đất trống thuộc tổ dân phố Xi măng 3 do UBND phường quản lý

UBND quận Hồng Bàng

0,01

 

Thượng Lý

Tờ BĐ số 26

 

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân TP

 

5

Đấu giá QSDĐ lô đất số 88A Cam lộ

UBND quận Hồng Bàng

0,08

 

Hùng Vương

Tờ BĐ số 65,66

0,6

 

 

 

6

Khu 2A Sở Dầu (cạnh trung tâm hành chính mới quận Hồng Bàng)

Chủ đầu tư PPP dự án cải tạo chung cư cũ

 

1,09

Sở Dầu

Tờ BĐ số 54,61

 

0,0

Thông báo số 255-TB/TU ngày 29/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng về phương án tài chính, giá thuê nhà, giá bán nhà, chi phó quản lý vận hành tại 04 tòa nhà chung mới Đổng Quốc Bình, 03 nhà chung cư mới Vạn Mỹ và quỹ đất đối ứng BT

 

7

Chợ Sở Dầu thuộc quản lý của Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng

 

0,39

Sở Dầu

Tờ BĐ số 29,37

 

40,0

 

8

Trụ sở Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng (cũ)

Chủ đầu tư PPP dự án cải tạo chung cư cũ

 

1,94

Hoàng Văn Thụ

 

 

590,0

Thông báo số 255-TB/TU ngày 29/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng về phương án tài chính, giá thuê nhà, giá bán nhà, chi phó quản lý vận hành tại 04 tòa nhà chung mới Đổng Quốc Bình, 03 nhà chung cư mới Vạn Mỹ và quỹ đất đối ứng BT

 

9

Trụ sở Viện kiểm sát quận Hồng Bàng (số 22 Phan Bội Châu)

 

0,12

Quang Trung

 

 

60,0

 

 

QUẬN LÊ CHÂN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Kho bạc Nhà nước quận Lê Chân

Kho bạc Nhà nước

0,19

 

Niệm Nghĩa

 

1,5

 

Công văn số 1614/KBNN-TVQT ngày 21/4/2017 nội dung đầu tư XD trụ sở KBNN quận Lê Chân

 

11

XD tuyến đường vào Trung tâm thương mại AEON MALL Hải Phòng

Cty CP Đầu tư Thương mại XNK Việt Phát

4,90

 

phường Vĩnh Niệm + Kênh Dương

 

60,0

 

CV số 3688/UBND-QH ngày 27/6/2017 của UBND TP

 

12

Trung tâm thương mại, dịch vụ

Cty TNHH Xây dựng và Vận tải Việt - Xô

0,97

 

phường Kênh Dương

 

10,7

 

CV số 6630/UBND-ĐC3 ngày 04/10/2017 của UBND TP

 

13

Trụ sở Công ty Vinaship

Cty CP vận tải biển Vinaship

0,28

 

phường Kênh Dương

 

3,1

 

 

14

Khu điều hành Trung tâm thương mại AEON Mall (tại lô TM5)

Công ty CP Đầu tư thương mại XNK Việt Phát

0,65

 

phường Kênh Dương

37

60,0

 

 

 

15

Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình dịch vụ thương mại

UBND quận Lê Chân

0,70

 

Vĩnh Niệm

 

7,0

 

Công văn số 5450/UBND-QH ngày 29/8/2017 của UBND thành phố

 

16

Trụ sở Công an quận Lê Chân phường An Biên (số 122 Hai Bà Trưng)

Chủ đầu tư PPP dự án cải tạo chung cư cũ

 

0,17

An Biên

 

 

25,0

Thông báo số 255-TB/TU ngày 29/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng về phương án tài chính, giá thuê nhà, giá bán nhà, chi phó quản lý vận hành tại 04 tòa nhà chung mới Đổng Quốc Bình, 03 nhà chung cư mới Vạn Mỹ và quỹ đất đối ứng BT

 

17

Trụ sở Đài PTTH Hải Phòng, Trại Cau (số 199 Tô Hiệu)

 

0,29

Trại Cau

 

 

36,0

 

18

ĐTXD Khu chung cư A48, A49 đường Lán Bè, phường Lam Sơn

Sở Xây dựng

0,78

 

Khu chung cư A48, A49 đường Lán Bè, phường Lam Sơn

 

150,0

 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2017Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

 

 

QUẬN NGÔ QUYỀN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Dự án chỉnh trang Cung văn hóa Thiếu nhi, Cung văn hóa hữu nghị lao động Việt Tiệp, Cung văn hóa Thanh niên

UBND quận Ngô Quyền

4,92

 

Phường Lạch Tray

LT07; LT10; LT14

0,0

 

Văn bản số 5544/UBND-QH ngày 30/8/2017 của UBND thành phố về việc điều chỉnh quy hoạch Cung Văn hóa thiếu nhi thành phố.

 

20

Dự án Cải tạo khu vực phía nam đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn từ đường Văn Cao đến cầu vượt Lê Hồng Phong (phần đất giữa mương cứng An Kim Hải và đường Nguyễn Bỉnh Khiêm)

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng quận Ngô Quyền

1,16

 

Phường Đằng Giang

ĐG33; ĐG32; ĐG28

0,0

 

Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 và Nghị quyêt số 11/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 về thông qua dự kiến lần thứ nhất Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2018.

 

21

Dự án đầu tư, xây dựng tại trụ sở cũ Sở Tài chính

Chủ đầu tư PPP dự án cải tạo chung cư cũ

 

0,12

Máy Tơ

MT34

0,0

 

Thông báo số 255-TB/TU ngày 29/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng về phương án tài chính, giá thuê nhà, giá bán nhà, chi phó quản lý vận hành tại 04 tòa nhà chung mới Đổng Quốc Bình, 03 nhà chung cư mới Vạn Mỹ và quỹ đất đối ứng BT

 

22

Dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ Đổng Quốc Bình (giai đoạn 1 + 2)

Sở Xây dựng

3,16

 

Đổng Quốc Bình, Lạch Tray, Đằng Giang

ĐQB 02 đến ĐQB 11

 

 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

 

23

Khu Chung cư Vạn Mỹ (giai đoạn 1 + 2)

Sở Xây dựng

1,32

 

Vạn Mỹ

VM20 đến VM 22

 

 

 

24

Khu nhà ở 311 Đà Nẵng

Sở Xây dựng

0,42

 

Cầu Tre

CT 07, CT08

 

 

 

25

Khu Nhà ở 47 Lê Lai

Sở Xây dựng

0,48

 

Máy Chai

MC42, MC 43

 

 

 

 

QUẬN KIẾN AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Xây dựng mới Trường mầm non Nhi Đức

UBND quận

1,20

 

Đồng Hoà

08(306594-4-(d)

8,4

 

Quyết định số 41/QĐ-HĐND ngày 21/9/2017 của HĐND thành phố

 

27

Xây dựng mới Trường tiểu học Kim Đồng (cơ sở 2)

UBND quận

0,24

 

Văn Đẩu

07(303591-5-(c))

1,7

 

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày
 06/7/2017 của HĐND quận Kiến An về việc đầu tư công năm 2018

 

28

Xây dựng mới Trường mầm non Hoa Phượng

UBND quận

0,16

 

Văn Đẩu

11(303591-7-(b)

1,1

 

 

29

Xây dựng mới Trường mầm non Hướng Dương

UBND quận

0,50

 

Ngọc Sơn

303590-3-16

3,5

 

 

30

Thu hồi đất thực hiện dự án mở rộng nút giao thông ngã 5

UBND quận

0,24

 

Trần Thành Ngọ

Tờ 4-(5)

35,0

 

Thông báo số 124/TB-UBND ngày 03/4/2017 của UBND thành phố

 

31

Xây dựng mới Trường tiểu học Kim Đồng (cơ sở 1)

UBND quận

0,08

 

Văn Đẩu

20(303591-9-(d)

0,5

 

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của HĐND quận Kiến An về việc đầu tư công năm 2018

 

32

Di chuyển cổng Trường THCS Trần Hưng Đạo

UBND quận

0,02

 

Lãm Hà

06(306594-4-(a)

0,1

 

 

33

Mở rộng Trường tiểu học Quang Trung

UBND quận

0,08

 

Bắc Sơn

303592-8-(16)

3,4

 

 

34

Mở rộng trụ sở UBND phường Ngọc Sơn

UBND quận

0,04

 

Ngọc Sơn

3-(2)

 

 

 

35

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,27

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 12(303591-8-a)

1,9

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân TP

 

36

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,27

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 11(303591-7-b)

1,9

 

 

37

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,17

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 17(303591-8-c)

1,2

 

 

38

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,15

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 17(303591-8-c)

1,1

 

 

39

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,26

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 07(303591-5-c)

1,8

 

 

40

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,29

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 07(303591-5-c)

2,0

 

 

41

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,08

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 03(303591-5-a)

0,6

 

 

42

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,28

 

Văn Đẩu

Tờ BĐ 07(303591-5-c)

2,0

 

 

43

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,03

 

Đồng Hoà

08(306594-4-d)

0,2

 

 

44

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,06

 

Đồng Hoà

08(306594-4-d)

0,4

 

 

45

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,09

 

Đồng Hoà

08(306594-4-d)

0,6

 

 

46

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,15

 

Đồng Hoà

14(306594-4-d)

1,1

 

 

47

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,23

 

Đồng Hoà

14(306594-7-a)

1,6

 

 

48

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,34

 

Đồng Hoà

17(306594-7-c)

2,4

 

 

49

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,19

 

Đồng Hoà

19(306594-8-c)

1,3

 

 

50

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,26

 

Đồng Hoà

08(306594-4-d)

1,8

 

 

51

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,05

 

Nam Sơn

Tờ BĐ 3-(a)

0,4

 

 

52

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,25

 

Đồng Hoà

5(306594-4-b)

1,8

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân TP

 

53

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018

UBND quận

0,15

 

Đồng Hoà

8(306594-4-d)

1,1

 

 

54

Đấu giá đất xen kẹt năm 2018
(sau trạm 110KV)

UBND quận

0,08

 

Quán Trữ

Tờ 12

0,6

 

 

55

Xây dựng mới khu chung cư Lê Duẩn

Sở Xây dựng

0,06

 

Quán Trữ

25(306591-8-b)

 

 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

 

 

QUẬN HẢI AN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56

Xây dựng Trường mầm non An Kiều

UBND quận Hải An

0,36

 

Đằng Lâm

 

6,0

 

Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND quận Hải An về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình; Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND quận Hải An thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

 

57

Dự án mở rộng Trường THCS Tràng Cát, phường Tràng Cát, quận Hải An

UBND quận Hải An

0,08

 

Tràng Cát

 

1,0

 

Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND quận Hải An về việc giao Chủ đầu tư công trình. Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 của HĐND quận Hải An thông qua kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

 

58

Mở rộng Từ Lương Xâm

UBND quận Hải An

0,05

 

Nam Hải

 

2,0

 

Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 quận Hải An đến năm 2025

 

59

Đấu giá QSDĐ tại phường Thành Tô

UBND quận Hải An

5,20

 

phường Thành Tô

 

15,0

 

- Công văn số 1762/UBND-ĐC ngày 04/4/2017 của UBND thành phố giao cho UBND quận Hải An để đấu giá quyền sử dụng đất.
- Về nguồn vốn thực hiện: Ứng từ nguồn ngân sách UBND quận Hải An; Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2017.

 

60

Đấu giá QSDĐ nông nghiệp xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở

UBND quận Hải An

0,05

 

Tràng Cát

Đất trồng lúa

1,5

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của UBND TP

 

61

Đấu giá QSDĐ nông nghiệp xen kẽ khu dân cư phù hợp quy hoạch đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

UBND quận Hải An

0,30

 

Tràng Cát

Đất trồng lúa

2,5

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân TP

 

UBND quận Hải An

0,30

 

Nam Hải

Đất trồng lúa

2,5

 

 

62

Khu đất để xây dựng nhà thờ các dòng họ và điểm sinh hoạt cộng đồng dân cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường giao thông công cộng 40m tại phường Đằng Hải.

UBND quận Hải An

0,38

 

Phường Đằng Hải

Các thửa đất số: 227,228, 229, 230, 231, 282, 283, 284, 285, 286, 287 Tờ bản đồ số 03

6,8

 

Công văn số 8890/UBND-GT về việc thỏa thuận hướng tuyến đường giao thông công cộng nối đường Lê Hồng Phong với đường trục chính rộng 100m (đường Lạch Tray - Hồ Đông); các Công văn của UBND thành phố: số 8055/UBND-GT ngày 22/10/2014; số 1039/UBND-GT ngày 06/2/2015; số 3754/UBND-GT ngày 28/6/2017. Về nguồn vốn thực hiện: Ngân sách quận Hải An

 

63

Khu đất để xây dựng công trình tín ngưỡng tại Tổ dân phố số 7, phường Đằng Hải để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất C3, C7, D1, D3 trong khu Trung tâm hành chính quận

UBND quận Hải An

0,03

 

Phường Đằng Hải

Thửa 60, 63 Tờ 6

3,2

 

 

 

64

Đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng công trình dịch vụ thương mại

UBND quận Hải An

0,20

 

Phường Đằng Hải

 

2,0

 

Công văn số 5450/UBND-QH ngày 29/8/2017 của UBND thành phố

 

 

QUẬN ĐỒ SƠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65

Xây dựng tuyến đường bộ ven biển (bổ sung)

UBND thành phố

5,87

 

Phường Minh Đức

39, 07, 06, 45, 46, 52, 11, 10, 16, 15, 65, 20, 82, 81, 20

65,0

 

Quyết định số 2322/QĐ-UBND, ngày 07/9/2017 của UBND thành phố về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn thành phố Hải Phòng và 09km trên địa bàn tỉnh Thái Bình

 

66

Dự án đầu tư mở rộng Nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn

UBND quận Đồ Sơn

1,40

 

Phường Ngọc Xuyên

27

2,0

 

Công văn số 3929/UBND-XD, ngày 05/7/2017 của UBND thành phố về việc đồng ý chủ trương mở rộng nghĩa trang nhân dân quận Đồ Sơn

 

67

Xây dựng Trường mầm non Vạn Hương

UBND quận Đồ Sơn

0,60

 

Phường Vạn Hương

11

3,8

 

Kế hoạch đầu tư công quận Đồ Sơn năm 2018

 

68

Nâng cấp, mở rộng Trường Tiểu học Ngọc Xuyên

UBND quận Đồ Sơn

0,30

 

Phường Ngọc Xuyên

45

1,6

 

Công văn số 2790/UBND-VX, ngày 22/5/2007 của UBND thành phố đồng ý chủ trương mở rộng diện tích Trường Tiểu học Ngọc Xuyên, thị xã Đồ Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

 

69

Đấu giá đất thuê

UBND quận Đồ Sơn

0,11

 

Phường Vạn Sơn

 

0,5

 

Chủ trương của UBND quận Đò Sơn

 

70

Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt khu Đầm Ngọc 3

UBND quận Đồ Sơn

0,05

 

Phường Ngọc Xuyên

44

 

 

 

 

71

Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt khu Đầm Ngọc 4

UBND quận Đồ Sơn

0,19

 

Phường Ngọc Xuyên

69

 

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của UBND thành phố

 

72

Đấu giá quyền sử dụng đất nhỏ lẻ, xen kẹt khu Đầm Ngọc 5

UBND quận Đồ Sơn

0,23

 

Phường Ngọc Xuyên

70, 75

 

 

 

73

Chung cư Đồ Sơn

Sở Xây dựng

0,18

 

Vạn Sơn

 

 

 

Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố

 

 

QUẬN DƯƠNG KINH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Trụ sở Chi cục thi hành án dân sự quận Dương Kinh

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tư pháp

0,19

 

Anh Dũng

29

1,1

 

- Công văn số 1972/BTP-KHTC ngày 12/6/2017 của Bộ Tư pháp về việc thông báo kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016-2020

 

75

Xây dựng trạm biến áp 110KV Quán Trữ và nhánh rẽ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

0,01

 

Đa Phúc

 

0,0

 

QĐ số 5307/QĐ-PCHP ngày 11/11/2016 của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD điều chỉnh công trình Trạm biến áp 110KV Quán Trữ và nhánh rẽ

 

76

Xây dựng các trạm biến áp

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

0,04

 

Đa Phúc, Anh Dũng, Hưng Đạo, Hòa Nghĩa, Hải Thành

 

0,2

 

QĐ số 578/QĐ-UBND ngày 15/3/2017 của UBND thành phố về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 quận Dương Kinh

 

77

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,07

 

Trà Khê 1, Anh Dũng

80

0,4

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của UBND thành phố

 

78

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,02

 

Trà Khê 1, Anh Dũng

85

0,1

 

 

79

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,02

 

Trà Khê 1, Anh Dũng

89

0,1

 

 

80

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,02

 

Trà Khê 2, Anh Dũng

88

0,1

 

 

81

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,02

 

Trà Khê 3, Anh Dũng

94

0,1

 

 

82

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,02

 

Phấn Dũng, Anh Dũng

28

0,1

 

 

83

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,04

 

Tổ 5, Hòa Nghĩa

101

0,2

 

 

84

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,16

 

Tổ 5, Hòa Nghĩa

90

1,0

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

85

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,04

 

Tổ 10, Hòa Nghĩa

134

0,2

 

 

86

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,07

 

Tổ 10, Hòa Nghĩa

135

0,4

 

 

87

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,10

 

Tổ 5, Hòa Nghĩa

102

0,6

 

 

88

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,07

 

Tổ 5, Hòa Nghĩa

110

0,4

 

 

89

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,03

 

Tổ 6, Hưng Đạo

80

0,2

 

 

90

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,10

 

Tổ 2, Hưng Đạo

23

0,6

 

 

91

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,06

 

Tổ 11, Hưng Đạo

14

0,4

 

 

92

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,30

 

Tổ 6, Hưng Đạo

69

1,8

 

 

93

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,25

 

Tổ 6, Hưng Đạo

69

1,5

 

 

94

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,38

 

Tổ 9, Hưng Đạo

14

2,3

 

 

95

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,34

 

Vườn Quan, Vọng Hải, Hưng Đạo

30, 31

2,0

 

 

96

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,13

 

Tổ 9, Hưng Đạo (sau trường MN Tiểu Trà)

14

0,8

 

 

97

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,10

 

Tổ 2, Hưng Đạo (cửa ông Thấn)

84

0,6

 

 

98

Đấu giá đất xen kẹt

UBND quận

0,14

 

Tổ 8, Hưng Đạo (Cửa bà Mão)

31

0,8

 

 

 

HUYỆN AN LÃO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Xây dựng bãi đỗ xe tạm

UBND huyện

0,17

 

Xã An Thắng

196-D

0,7

 

Công văn số 905/UBND-XD ngày 03/2/2015 của UBND thành phố về xây dựng bến xe tạm tại xã An Thắng

 

100

Đầu tư xây dựng tuyến đường dẫn cầu Khuể

Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng

2,20

 

Xã Mỹ Đức

270-D-2; 268-C-I; 293-A-I; 269-A-II'; 269-D-III; 269-A-4; 270-D-III; 270-D-II

66,0

 

Văn bản 3119/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/12/2016 về việc cập nhật diện tích sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng cầu Khuể

 

101

Nâng cấp cải tạo đường 304 cũ (306 kéo dài)

UBND huyện

5,40

 

Xã Quang Trung, Quang Hưng

194 - D, 194 - D - III; 193 - C - 4; 194 - C

12,0

 

Đang thi công GPMB, Thông báo số 42 - TB/HU ngày 02/2/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy; QĐ số 932/QĐ -UBND TP ngày 06/6/2016 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016

 

102

Chuyển sang đất Chợ (chợ Tứ Nghi)

UBND xã

1,50

 

Xã Mỹ Đức

294-B

11,0

 

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/12/2014; Quyết định số 932/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch SD đất 2016 huyện An Lão và đang thi công GPMB

 

103

Đất xây dựng Nhà văn hóa thôn Áng Sơn

UBND xã

0,10

 

Xã Thái Sơn

221-D-4

 

 

Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới xã Thái Sơn đến năm 2020

 

104

Cải tạo đường 354 đến đường 39B

UBND huyện

1,20

 

Xã Mỹ Đức

294-B

4,8

 

Quyết định số 1881a/QĐ-UBND ngày 27/9/2017

 

105

Dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường 362 huyện An Lão (đoạn từ ngã ba Quán Chủng, km18+500 đến ngã tư Kênh, km27+600)

Sở Giao thông vận tải Hải Phòng

4,87

 

Xã Mỹ Đức, Tân Viên, Quốc Tuấn, Quang Trung

270-D-2, 218-B-3, 218-A-4

27,0

 

 

 

106

Xây dựng trụ sở Bảo hiểm xã hội huyện An Lão

Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng

0,20

 

TT An Lão

40, 43, 44, 47, 137, 138

0,5

 

Quyết định số 1067 ngày 22/6/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

 

107

Mở rộng Nhà máy nước cầu Nguyệt

Công ty cấp nước Hải Phòng

1,74

 

Xã Thái Sơn

246-D-4

6,9

 

Công văn số 1383/UBND-VP ngày 31/10/2017 của UBND huyện về chấp thuận chủ trương

 

108

Mở rộng sân vận động trung tâm huyện An Lão

Huyện An Lão

2,20

 

TT An Lão

195-D-IV

8,8

 

Quyết định số 3590/QĐ- UBND ngày 19/12/2001 của UBND TP Hải Phòng về việc phê duyệt dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp sân vận động

 

109

XD trụ sở UBND xã An Tiến

UBND huyện

0,97

 

0,97

196-A

 

 

Quyết định số 1772/QĐ-UBND ngày 12/6/2017 của UBND huyện về phân bổ chỉ tiêu kế hoạch

 

110

Chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mở rộng cơ sở sản xuất

Nguyễn Văn Sử

0,38

 

Xã Tân Dân

220 - B

 

 

Công văn số 1383/UBND-VP ngày 31/10/2017 của UBND huyện về chấp thuận chủ trương

 

111

Đấu giá đất ở thôn Hạ Câu

UBND xã

0,45

 

Xã Quốc Tuấn

219-A-1

1,6

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân TP

 

112

Đất ở khu Xứ Đồng cửa chùa thôn Hạ Trang

UBND xã

0,40

 

Xã Bát Trang

169 - A; 169 - D

1,4

 

 

113

Đất ở khu Nam Hạ thôn Quán Trang

UBND xã

0,40

 

Xã Bát Trang

192 - D

1,4

 

 

114

Đất ở khu Lăng Nghĩa đến Cống Đề thôn Trực Trang

UBND xã

0,45

 

Xã Bát Trang

169 - B; 169 - D

1,6

 

 

115

Đấu giá đất ở thôn Thạch Lựu

UBND xã

0,50

 

Xã An Thái

271-C-III

1,8

 

 

116

Đấu giá đất ở

UBND xã

0,18

 

Xã An Thái

 

0,6

 

 

117

Đấu giá khu Văn Khê

UBND xã

0,30

 

Xã An Thọ

294 - C - IV 2

1,0

 

 

118

Đấu giá khu Cao Minh

UBND xã

0,40

 

Xã An Thọ

316-A

1,4

 

 

119

Đất đấu giá thôn Nam Sơn II

UBND xã

0,45

 

Xã An Thọ

294-C

1,6

 

 

120

Đấu giá đất ở thôn Phương Chử Nam

UBND xã

0,20

 

Xã Trường Thành

171 - B

0,7

 

 

121

Đấu giá đất ở thôn Phương Chử Nam

UBND xã

0,39

 

Xã Trường Thành

172 - B

1,4

 

 

122

Đấu giá đất ở thôn Phủ Niệm

UBND xã

0,25

 

Xã Thái Sơn

246-C-2

0,9

 

 

123

Đấu giá đất ở khu Câu Hạ B

UBND xã

0,34

 

Xã Quang Trung

218-A

1,2

 

 

 

HUYỆN KIẾN THỤY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

124

Kho bạc Nhà nước huyện Kiến Thụy

Kho bạc Nhà nước

0,40

 

Xã Minh Tân

Tờ bản đồ số 13

1,5

 

Quyết định số 2360/QĐ-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính

 

125

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Đức Phong

UBND huyện

0,11

 

Xã Đại Đồng

TBĐ 01.

0,0

 

Công văn số 135/HĐND-VP ngày 22/9/2017 về quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện

 

126

Xây dựng Nhà văn hóa thôn Phong Cầu 2

UBND huyện

0,11

 

Xã Đại Đồng

TBĐ 03.

0,0

 

Công văn số 136/HĐND-VP ngày 22/9/2017 về quyết định chủ trương đầu tư của HĐND huyện

 

127

Xây dựng Nhà văn hóa tổ dân phố Cầu Đen Nam

UBND huyện

0,05

 

Thị trấn Núi Đối

TBĐ 05

0,2

 

Thông báo số 410-TB/HU ngày 13/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thông qua kế hoạch sử dụng đất 2018

 

128

Xây dựng Trường THCS xã Tú Sơn

UBND huyện

1,08

 

Xã Tú Sơn

Tờ bản đồ số 05

3,0

 

Công văn phê duyệt chủ trương đầu tư, vốn số 100/HDND-VP ngày 21/9/2017 của HĐND huyện

 

129

Xây dựng Trường mầm non xã Du Lễ

UBND huyện

0,62

 

Xã Du Lễ

Tờ bản đồ số 05

0,4

 

Công văn phê duyệt chủ trương đầu tư, vốn số 103/HDND-VP ngày 21/9/2017 của HĐND huyện

 

130

Nhà văn hóa thôn 2, xã Kiến Quốc

UBND xã

0,12

 

Xã Kiến Quốc

Tờ bản đồ số 03

0,1

 

Công văn phê duyệt chủ trương đầu tư, vốn số 118/HDND-VP ngày 21/9/2017 của HĐND huyện

 

131

Dự án xây dựng hoàn chỉnh để khai thác khu neo đậu tàu cá bến Quán Chánh

UBND huyện

4,26

 

Xã Đại Hợp

 

2,8

 

Nghị quyết số 11-NQ/HDND ngày 20/7/2017 của HĐND thành phố

 

132

Nhà văn hóa thôn 6, xã Kiến Quốc

UBND xã

0,09

 

Xã Kiến Quốc

Thửa số 451, Tờ bản đồ số 05

0,1

 

Công văn phê duyệt chủ trương đầu tư, vốn số 119/HDND-VP ngày 21/9/2017 của HĐND huyện

 

133

Dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ áp

Công ty Điện lực Hải Phòng

0,040

 

Xã Tú Sơn

 

 

 

Quyết định 1061/QĐ-BCT ngày 29/3/2017 về phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, Công văn 808/SXD-QLQH ngày 27/4/2016 của Sở Xây dựng về tuyến đường dây

 

0,044

 

Xã Tân Phong

 

 

 

 

0,045

 

Xã Ngũ Đoan

 

 

 

 

0,055

 

Xã Đoàn Xá

 

 

 

 

0,069

 

Xã Đại Hợp

 

 

 

 

134

Đấu giá đất thuê

UBND huyện

0,48

 

Thôn Trà Phương, xã Thụy Hương

TBĐ 02

1,8

 

Nghị quyết 28/NQ-HĐND ngày 24/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện Kiến Thụy

 

135

Đấu giá đất thuê

UBND huyện

0,25

 

Thôn Văn Hòa, xã Hữu Bằng

TBĐ 31

0,0

 

Thông báo số 410-TB/HU ngày 13/7/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thông qua kế hoạch sử dụng đất 2018

 

136

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,07

 

Xã Thuận Thiên

Tờ bản đồ số 6

0,2

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của UBND thành phố

 

137

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,15

 

Xã Thuận Thiên

Tờ bản đồ số 1

0,6

 

 

138

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,40

 

Xã Thuận Thiên

Tờ bản đồ số 3

1,5

 

 

139

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,05

 

Xã Thuận Thiên

Tờ bản đồ số 02

0,0

 

 

140

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,18

 

Xã Hữu Bằng

Tờ bản đồ số 19

0,7

 

 

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,27

 

Xã Hữu Bằng

Tờ bản đồ số 36

1,0

 

 

141

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,02

 

Xã Đại Đồng

Tờ bản đồ số 03

 

 

 

142

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,06

 

Xã Ngũ Đoan

Tờ bản đồ số 01

0,0

 

 

143

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,27

 

Xã Tú Sơn

Tờ bản đồ số 05

 

 

 

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,17

 

Xã Tú Sơn

Tờ bản đồ số 06

0,6

 

 

144

Đấu giá đất xen kẹt vào mục đích làm nhà ở

UBND huyện

0,04

 

Xã Đông Phương

Tờ bản đồ số 01

0,2

 

 

 

HUYỆN THỦY NGUYÊN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145

Nhà văn hóa thôn

UBND xã

0,05

 

X. Quảng Thanh

Tờ 4

0,2

 

Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 vè việc giao kinh phí đầu tư xây dựng NTM năm 2016.

 

146

Nhà văn hóa thôn

UBND xã

0,05

 

X. Quảng Thanh

Tờ 6

0,2

 

Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về việc giao kinh phí đầu tư xây dựng NTM năm 2016.

 

147

Nhà văn hóa thôn

UBND xã

0,05

 

X. Quảng Thanh

Tờ 3

0,2

 

Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 vè việc giao kinh phí đầu tư xây dựng NTM năm 2016.

 

148

Nhà văn hóa thôn

UBND xã

0,05

 

X. Chính Mỹ

Tờ 4

0,2

 

Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về việc giao kinh phí đầu tư xây dựng NTM năm 2016.

 

149

Nhà văn hóa thôn

UBND xã

0,06

 

X. Ngũ Lão

Tờ 4

0,2

 

Quyết định số 1799/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 về việc giao kinh phí đầu tư xây dựng NTM năm 2016.

 

150

Dự án nhà ở xã hội dành cho người có thu nhập thấp

Công ty CP Minh Phúc

9,70

 

X. Thủy Đường

Thôn Tây

34,0

 

Công văn số 415/CV-BCS ngày 09/11/2017 của Ban cán sự Đảng UBND thành phố

 

151

Dự án nhà ở chung cư công nhân lao động

Công ty Xi măng Hải Phòng

5,09

 

X.Ngũ Lão

Tờ 3

17,8

 

Văn bản chấp thuận đầu tư số 7557/UBND-XD ngày 22/12/2010 của UBND thành phố

 

152

Xây dựng Trường mầm non

UBND huyện

0,44

 

X. Ngũ Lão

Tờ

1,5

 

Chí xây dựng NTM; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách thành phố giao

 

153

Khu đô thị Bắc Sông Cấm - xã Tân Dương và xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên

Chủ đầu tư PPP dự án cải tạo chung cư cũ

 

88,06

Tân Dương, Dương Quan

 

 

308

Thông báo số 255-TB/TU ngày 29/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng về phương án tài chính, giá thuê nhà, giá bán nhà, chi phó quản lý vận hành tại 04 tòa nhà chung mới Đổng Quốc Bình, 03 nhà chung cư mới Vạn Mỹ và quỹ đất đối ứng BT

 

154

Khu đô thị Bắc Sông Cấm - xã Hoa Động, xã Lâm Động huyện Thủy Nguyên

 

119,38

Hoa Động, Lâm Động

 

 

418

 

155

Khu đô thị Bắc Sông Cấm tại xã Hoa Động, Thủy Nguyên

 

70,21

Hoa Động

 

 

246

 

 

HUYỆN AN DƯƠNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156

Mở rộng Trường THCS An Dương

Trường THCS An Dương

0,41

 

TT. An Dương

4

1,2

 

Quyết định 2094/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND thành phố V/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 và dự án dự kiến khởi công mới năm 2018-2019.

 

157

Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

HTX thương binh và người tàn tật Hưng Thương

0,41

 

Xã An Hưng

4

2,1

 

Công văn số 6367/UBND-ĐC3 ngày 25/9/2017 của UBND TP V/v đồng ý chủ trương về địa điểm đầu tư

 

158

Giảm cường độ phát thải trong CCNL Điện - Khu vực miền Bắc

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

0,07

 

TT. An Dương, Lê Lợi, Tân Tiến, Đại Bản, An Đồng, Hồng Thái, Đồng Thái, Quốc Tuấn, Bắc Sơn

 

0,4

 

Công văn số 1991/UBND-CT ngày 31/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thỏa thuận hướng tuyến đường điện thuộc Dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn vay vốn Ngân hàng tái thiết Đức - giai đoạn 2

 

159

Tuyến điện 22KV, 35KV

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

0,07

 

Đại Bản, An Hồng

 

0,4

 

Công văn số 808 ngày 27/4/2016 của Sở Xây dựng thỏa thuận phương án hướng tuyến đường dây 22kV, 35kV và các vị trí trạm cắt thuộc dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp thành phố.

 

160

Dự án đầu tư xây dựng nút giao thông Nam cầu Bính

Sở Giao thông vận tải

8,31

 

Huyện An Dương

 

92,1

 

Nằm trong danh mục các công trình, dự án thực hiện trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất kỳ cuối của thành phố 2016-2020

 

161

Nghĩa trang liệt sỹ thị trấn An Dương

UBND thị trấn An Dương

0,30

 

TT. An Dương

 

1,5

 

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư

 

162

Giao đất ở cho đối tượng chính sách (ông Nguyễn Văn Hấp)

Ông Nguyễn Văn Hấp

0,02

 

Đại Bản

15

0,1

 

Công văn số 7956/VP-ĐC2 ngày 06.12.2016 của VP UBND TP v/v giải quyết nhu cầu giao đất ở, nhà ở cho các hộ gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố

 

163

Đấu giá đất ở xen kẹt

UBND huyện

0,38

 

Xã An Hồng

11

1,9

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân TP

 

Đấu giá đất ở xen kẹt

UBND huyện

0,14

 

Xã An Hồng

3

0,7

 

 

164

Đấu giá đất ở xen kẹt (2 điểm: Khu Mả Bai Lương Quán 0,49 ha; Khu Trạm Bơm Cách Hạ 0.11 ha)

UBND huyện

0,51

 

Xã Nam Sơn

11; 7

2,6

 

 

165

Khu đất xã An Đồng, thị trấn An Dương (phía Tây Nam giáp TL208 phía còn lại giáp sông Rế)-Chủ yếu đất nông nghiệp

Chủ đầu tư PPP dự án cải tạo chung cư cũ

 

46,36

An Đồng

 

 

231,8

Thông báo số 255-TB/TU ngày 29/9/2017 của Thành ủy Hải Phòng về phương án tài chính, giá thuê nhà, giá bán nhà, chi phó quản lý vận hành tại 04 tòa nhà chung mới Đổng Quốc Bình, 03 nhà chung cư mới Vạn Mỹ và quỹ đất đối ứng BT

 

166

Khu vực phía sau tổ hợp chất tẩy rửa-Mỹ phẩm của CT VLC xã An Đồng, An Dương, Hải phòng

 

29,87

An Đồng

 

 

149,4

 

167

Khu nhà ở cho người có thu nhập thấp

Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư

3,04

 

An Đồng

6…8

3,0

 

Công văn số 2693/VP_QH ngày 26.6.2017 của UBND TP v/v thực hiện dự án nhà ở xã hội tại xã An Đồng

 

 

HUYỆN TIÊN LÃNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

168

Giao đất ở nông thôn

UBND huyện

0,02

 

Giang Khẩu, Đại Thắng

Thửa 146, tờ 07

0,0

 

Quyết định số 1023/QĐ-UB ngày 09/5/2002 của UBND thành phố

 

169

Giao đất tái định cư do GPMB thi công xây dựng cầu Hàn

UBND huyện

0,01

 

Tuần Tiến, Kiến Thiết

Tờ 09, thửa 1303

0,1

 

Các vị trí trên phù hợp với QH khu dân cư nông thôn, QH sử dụng đất và được UBND huyện chấp thuận

 

170

Giao đất tái định cư do GPMB thi công xây dựng cầu Hàn

UBND huyện

0,03

 

Trì Hào, Kiến Thiết

Tờ 11 thửa 1178, 1179

0,1

 

 

171

Giao đất ở cho hộ gia đình cá nhân do chuyển đổi đất để xây dựng di tích lịch sử (di tích Gò gốc thị)

UBND huyện

0,01

 

Nam Tử 1, Kiến Thiết

Tờ 11, thửa 429, 430, 431, 432, 433

0,5

 

 

172

Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân do chuyển đổi đất ở của hộ gia đình làm đường trục xã

UBND huyện

0,12

 

An Thạch, Kiến Thiết

Tờ 12, thửa: 424, 425, 426, 427, 449

0,5

 

Các vị trí trên phù hợp với QH khu dân cư nông thôn, QH sử dụng đất và được UBND huyện chấp thuận

 

173

Giao đất ở cho 03 hộ chính sách

UBND huyện

0,07

 

Vùng đường đá, Bắc Hưng

Tờ 01, thửa 50, 51

0,3

 

Công văn số 7251/UBND-DC1 ngày 20/10/2017 đồng ý chủ trương giao đất ở cho 06 hộ gia đình trên địa bàn huyện Tiên Lãng

 

174

Giao đất ở cho 01 hộ gia đình chính sách

UBND huyện

0,02

 

Phú Cơ, Quyết Tiến

Tờ số 16, thửa 144

0,0

 

 

175

Giao đất ở cho 01 hộ gia đình chính sách

UBND huyện

0,02

 

Hộ Tứ Ngoại, Đoàn Lập

Tờ số 02, thửa 360

0,0

 

 

176

Giao đất ở cho 01 hộ gia đình chính sách

UBND huyện

0,01

 

Cẩm Khê, Xã Toàn Thắng

Tờ số 06

0,0

 

 

177

Xây dựng mới sân thể thao xã

Ban quản lý dự án huyện

0,77

 

xã Tiên Tiến

Tờ 09, thửa 14-18

0,0

 

QĐ số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 2019 huyện Tiên Lãng

 

178

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Đoàn Lập

0,37

 

Hộ tứ nội, Đoàn Lập

Tờ số 03, thửa 144, 149

0,0

 

QĐ số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mơi năm 2018, 2019 huyện Tiên Lãng

 

179

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Đoàn Lập

0,50

 

Hộ tứ ngoại, Đoàn Lập

Tờ 04, thửa 731

0,0

 

 

180

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Đoàn Lập

0,50

 

Vân Đôi, Đoàn Lập

Tờ 07, thửa 333

0,0

 

 

181

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Đoàn Lập

0,04

 

Tử Đôi, Đoàn Lập

Tờ số 09; thửa 458

0,0

 

 

182

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Đoàn Lập

0,46

 

Xóm giáo, Đoàn Lập

Tờ số 10, thửa 850

0,0

 

QĐ số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mơi năm 2018, 2019 huyện Tiên Lãng

 

183

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Đoàn Lập

0,41

 

Tỉnh Lạc, Đoàn Lập

Tờ số 14, thửa 365

0,0

 

 

184

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Đoàn Lập

0,50

 

Đông xuyên ngoại, Đoàn Lập

Tờ 09, thửa 490

0,0

 

 

185

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - Cầu Đăng - Quốc lộ 37

Ban quản lý dự án cầu Hải Phòng

6,44

 

Xã Đoàn Lập, xã Kiến Thiết

Bản đồ địa chính

11,5

 

QĐ số 46/QĐ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND TP Hải Phòng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

 

186

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Đoàn Lập - Cầu Hàn - Quốc lộ 37

Ban quản lý dự án cầu Hải Phòng

2,90

 

Xã Đoàn Lập, xã Kiến Thiết

Bản đồ địa chính

9,5

 

QĐ số 47/QĐ-HĐND ngày 29/9/2017 của HĐND TP Hải Phòng v/v phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án

 

187

Dự án xây dựng tuyến đường bao phía Nam kênh Huyện đội thị trấn Tiên Lãng (đoạn từ đường 354 đến đường 212)

UBND huyện

3,85

 

Thị trấn Tiên Lãng

công trình tuyến

8,5

 

Công văn số 7291/UBND-GT ngày 29/9/2014 của UBND TP và QĐ số 2094/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 v/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018-2019

 

188

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường phòng chống lụt bão và trục liên xã Bắc Hưng - Nam Hưng - Tây Hưng - Đông Hưng

UBND huyện

5,80

 

xã Bắc Hưng - Nam Hưng - Tây Hưng - Đông Hưng

công trình tuyến

19,5

 

Quyết định số 2094/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 v/v giao nhiệm vụ chủ đầu tư và kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư năm 2017 các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018-2019

 

189

Nâng cấp, cải tạo đường liên xã Khởi Nghĩa - Tiên Tiến

Ban QLDAĐTXD huyện

0,30

 

Xã Khởi Nghĩa

Công trình tuyến

0

 

QĐ số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018,2019 huyện Tiên Lãng

 

190

Giao thông nội đồng

UBND xã Đại Thắng

2,10

 

Trâm Khê, Đại Thắng

Công trình tuyến

0

 

 

 

191

Trạm kiểm tra trọng tải xe lưu động số 2

Sở GTVT Hải Phòng

0,50

 

Trâm Khê, Đại Thắng

Tờ bản đồ số 18, thửa số 67, 68, 69

2,1

 

Công văn số 4340/TCĐBVN-ATGT- ngày 18/7/2017 v/v bố trí điểm đặt trạm KTTTXLĐ Hải Phòng trên QL10

 

192

Xây dựng tuyến đường điện 22, 35kv thuộc dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ áp khu vực thành phố HP tại huyện Tiên Lãng

Công ty TNHH MTV điện lực Hải Phòng

0,16

 

Xã Cấp Tiến

 

1,0

 

Công văn số 2971/PCHP-BQL ngày 28/9/2017 của Công ty TNHH MTV điện lực HP; Công văn số 808/SXD-QLQH ngày 27/4/2016 của Sở Xây dựng v/v tuyến đường 22kV, 65Kv và các vị trí trạm cắt thuộc dự án nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố HP;

 

0,07

 

Xã Đoàn Lập

 

 

 

0,02

 

Xã Bạch Đằng

 

 

 

193

Đấu giá cho thuê đất thương mại dịch vụ

UBND huyện

0,40

 

Khu 2, Thị trấn Tiên lãng

Tờ 95, thửa 609-617

1,6

 

Công văn số 6822/UBND-ĐC3 ngày 10/10/2017 của UBND thành phố về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Tiên Lãng

 

194

Đấu giá cho thuê đất thương mại dịch vụ

UBND huyện

0,20

 

Bắc Phong, Kiến Thiết

Tờ 15, thửa 14

0,8

 

 

195

Điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

UBND huyện

0,85

 

Vùng Trù, Bắc Hưng

Tờ số 01, thửa 71, 90

3,4

 

Công văn số 1692/UBND-TNMT ngày 27/10/2017 của UBND huyện v/v đồng ý chấp thuận chủ trương cho phép hộ gia đình cá nhân chuyển mục dích sử dụng đất lúa

 

196

Dự án đầu tư xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại xã Hùng Thắng

Xí nghiệp xăng dầu K131

0,28

 

Xã Hùng Thắng, huyện Tiên Lãng

Tờ số 35, thửa số: 62, 79, 94, 109, 110, 95

1,1

 

Công văn số 3368/VP-CT ngày 09/10/2017 của Văn phòng UBND thành phố

 

197

Đấu giá cho thuê đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

UBND huyện

0,36

 

Đồn Dưới, Vinh Quang

Thửa 764, 765 tờ 22

1,4

 

Công văn số 3568/VP-CT ngày 09/10/2017 của Văn phòng UBND thành phố, vị trí phù hợp với QH sử dụng đất

 

198

Xây dựng Nhà tưởng niệm Anh hùng Đỗ Văn Bước

UBND xã

0,06

 

Thái Lai, xã Cấp Tiến

Tờ 19, thửa 74

0

 

Công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 181/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND Huyện

 

199

Xây dựng mới sân thể thao xã

Ban quản lý dự án huyện

0,5

 

Thiên Kha, xã Tiên Cường

Tờ 08, thử 114, 116, 117; Tờ 09, thửa 96, 97, 98, 99, 100

0

 

QĐ số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mơi năm 2018, 2019 huyện Tiên Lãng

 

200

Xây dựng mới sân thể thao xã

Ban quản lý dự án huyện

0,46

 

Hà Đới, Tiên Thanh

Tờ số 06

0

 

Công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 181/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND Huyện

 

201

Mở rộng sân thể thao thôn

UBND xã Tiên Thanh

0,07

 

Thôn Kim Đới 1, xã Tiên Thanh

Tờ số 05

0

 

 

202

Mở rộng sân thể thao thôn

UBND xã Tiên Thanh

0,07

 

Kinh tế mới xã Tiên Thanh

Tờ số 20, thửa 66

0

 

 

203

Xây mới sân thể thao thôn

UBND xã Quang Phục

0,42

 

Lật Dương, Quang Phục

Tờ bản đồ số 06, thửa 430, 393, 392, 396, 473

0

 

 

204

Xây mới sân thể thao thôn

UBND xã Quang Phục

0,25

 

Hoàng Đông, Quang Phục

Tờ bản đồ 23, thửa 52

0

 

 

205

Xây mới sân thể thao trung tâm xã

UBND xã Tiên Minh

0,36

 

Đông Ninh, Tiên Minh

Tờ số 34

0

 

QĐ số 2502 ngày 03/10/2017 của UBNDH v/v giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sử hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mơi năm 2018,2019 huyện Tiên Lãng

 

206

Sân thể thao trung tâm xã

Ban quản lý dự án huyện

1,3

 

Bờ lũy, xã Bắc Hưng

Tờ số 03, thửa 161, 166

0

 

 

207

Mở rộng sân thể thao

UBND xã Hùng Thắng

0,095

 

Thôn 8, xã Hùng Thắng

Từ 44, thửa : 251, 253, 255, 261, 262

0

 

 

208

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

Ban QLDAĐTXD huyện

0,15

 

Sinh Đan, Tiên Cường

Tờ 09, thửa 53

0

 

 

209

Xây dựng mới nhà văn hóa thôn

Ban QLDAĐTXD huyện

0,375

 

Mỹ Khê, Tự Cường

Tờ 10, thửa 730, 741

0

 

 

210

Mở rộng nhà văn hóa thôn

UBND xã Tự Cường

0,0351

 

Sa Đống, Tự Cường

Tờ 03, thửa 238a

0

 

 

211

Mở rộng nhà văn hóa thôn

UBND xã Tự Cường

0,0776

 

Cẩm La, Tự Cường

Tờ 14, thửa 228

0

 

 

212

Mở rộng nhà văn hóa thôn

UBND xã Khởi Nghĩa

0,309

 

An Tử 1, Khởi Nghĩa

Tờ số 03, thửa 203

0

 

 

213

Mở rộng nhà văn hóa thôn

UBND xã Khởi Nghĩa

0,12

 

Ninh Duy 1, Khởi Nghĩa

Tờ 06, thửa 56

0

 

 

214

Xây mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Quang Phục

0,1

 

Lật Khê, Quang Phục

Tờ số 06, thửa 460

0

 

 

215

Xây mới nhà văn hóa đa năng

UBND xã Tiên Minh

0,24

 

Đông Ninh, Tiên Minh

Tờ 34

0

 

Quyết định số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sử hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mơi năm 2018,2019 huyện Tiên Lãng

 

216

Nhà văn hóa thôn Đông Côn

UBND xã Tiên Minh

0,05

 

Đông Côn, Tiên Minh

Tờ 39

0

 

 

217

Nâng cấp, mở rộng nhà văn hóa khu 5

UBND xã Tiên Thắng

0,04

 

Khu 5, Tiên Thắng

Tờ số 28, thửa 387

0

 

 

218

Xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

0,25

 

Kỳ Vân, xã Bắc Hưng

Tờ số 03, thửa 162

0

 

 

219

Xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

3,3

 

Vân Kỳ, xã Bắc Hưng

Tờ số 03, thửa 163

0

 

 

220

Xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

0,07

 

Xuân Làng, Bắc Hưng

Tờ số 03, thửa 255

0

 

 

221

Xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

0,15

 

Đồng Tiến, Bắc Hưng

Tờ số 03, thửa 25b, 25c

0

 

 

222

Xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

0,17

 

Xuân Hưng, Bắc Hưng

Tờ số 05, thửa 293

0

 

 

223

Xây mới nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

0,28

 

Xuân Trại, Bắc Hưng

Tờ số 05, thửa 164

0

 

 

224

Mở rộng nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

0,13

 

Trung Hưng, Bắc Hưng

Tờ số 06, thửa 58

0

 

 

225

Mở rộng nhà văn hóa và khu thể thao thôn

UBND xã Bắc Hưng

1

 

Thúy Nẻo, Bắc Hưng

Tờ số 05, thửa 23

0

 

 

226

Xây mới nhà văn hóa , khu thể thao thôn

UBND xã Nam Hưng

0,1

 

Trung Nghĩa, Nam Hưng

Tờ 30, thửa 152, 153

0

 

 

227

Xây mới nhà văn hóa , khu thể thao thôn

UBND xã Nam Hưng

0,15

 

Xuân Trại 1, Nam Hưng

Tờ 28, thửa 589, 590, 591, 655, 656

0

 

 

228

Xây mới nhà văn hóa , khu thể thao thôn

UBND xã Nam Hưng

0,07

 

Thanh Lan, Nam Hưng

Tờ 312, thửa 774, 775, 776

0

 

 

229

Xây mới nhà văn hóa , khu thể thao thôn

UBND xã Nam Hưng

0,3

 

Cửa Làng, Nam Hưng

Tờ 30, thửa 323 đến thửa 336

0

 

 

230

Xây mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Tiên Hưng

0,18

 

Tân Thắng, Tiên Hưng

Tờ 01, thửa 138, 139

0

 

Quyết định số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình xây dựng cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mơi năm 2018,2019 huyện Tiên Lãng

 

231

Xây mới nhà văn hóa thôn

UBND xã Hùng Thắng

0,18

 

Thôn 2,7,10,12,13,14 Hùng Thắng

Tờ 43 , thửa 432; Tờ 45 thửa 155,; Tờ 39 thửa 289; Tờ 30 thửa 260; Tờ 31 thửa 260; Tờ 46 thửa 542

0

 

 

232

Mở rộng trường THCS

Ban QLDAĐTXD huyện

0,26

 

Đông Ninh, Tiên Minh

Tờ số 30

0

 

 

233

Mở rộng trường Tiểu học

Ban QLDAĐTXD huyện

0,16

 

Khởi Nghĩa

 

0

 

 

234

Mở rộng trường mầm non

UBND xã Đông Hưng

0,2

 

Đầu lô 3, Đông Hưng

thửa 74,75

0

 

 

235

Mở rộng sân trường mầm non

UBND xã Vinh Quang

0,0825

 

Đồn Dưới, Vinh Quang

Thửa 371, tờ 23

0

 

 

236

XD trường tiểu học

UBND xã Tây Hưng

1

 

Minh Hưng, Tây Hưng

Tờ số 01

0

 

 

237

Mở rộng trường mầm non

UBND xã Tây Hưng

0,34

 

Minh Hưng, Tây Hưng

Tờ số 01

0

 

 

238

Giao thông nội đồng

UBND xã

1,02

 

Xã Đông Hưng

Công trình tuyến

0

 

Công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 181/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND Huyện

 

239

Giao thông nội đồng

UBND xã Bạch Đằng

1,6

 

UBND xã Bạch Đằng

Công trình tuyến

0

 

 

240

Giao thông nội đồng

UBND xã

5,68

 

Xã Đông Hưng

Công trình tuyến

0

 

 

241

Nâng cấp đường phà Dương Áo đi Chử Khê - Thái Hòa

Ban quản lý dự án huyện

0,366

 

Thôn 9, 12 Hùng Thắng

Công trình tuyến

1,4

 

Quyết định số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, 2019 huyện Tiên Lãng

 

242

Mở rộng đường cầu sắt đi Đầm Trì

UBND xã Hùng Thắng

0,8855

 

Thôn 5,6,3,1 Hùng Thắng

Công trình tuyến

0

 

 

243

Đường cầu Chùa gia đi khu nghĩa địa mới

UBND xã Hùng Thắng

0,0642

 

Thôn 3 Hùng Thắng

Công trình tuyến

0

 

 

244

Mở rộng đường Ông Thẹ đi Dương áo

UBND xã Hùng Thắng

0,253

 

Thôn 9, Hùng Thắng

Công trình tuyến

0

 

 

245

Xây dựng mới trạm bơm Tự Tiên

UBND xã

0,05

 

Tự Tiên, Tiên Minh

 

0

 

Công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 181/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND Huyện

 

246

Nạo vét kênh Hàng Tổng

Công ty KTCTTL Tiên Lãng

0,75

 

xã Bắc Hưng

Công trình tuyến

0

 

 

247

Nạo vét kênh Hũng

Công ty KTCTTL Tiên Lãng

1,1

 

xã Bắc Hưng

Công trình tuyến

0

 

Công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 181/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND Huyện

 

248

Nạo vét kênh mương kết hợp đắp nền đường nội đồng

UBND xã

3

 

xã Bắc Hưng

Công trình tuyến

0

 

 

249

Thủy lợi nội đồng

UBND xã, Công ty khai thác công trình thủy lợi Tiên Lãng

10,43

 

Toàn xã Đông Hưng

Công trình tuyến

0

 

 

250

Xây dựng mới trạm bơm

UBND xã Hùng Thắng

0,06

 

Thôn 10, 15 Hùng Thắng

Tờ 21, thửa 128; Tờ 58, thửa 202

0

 

 

251

Mở rộng chợ Trù

UBND xã Tiên Thắng

0,2

 

Khu bãi cát, Tiên Thắng

Tờ 30, thửa 284

0

 

 

252

Mở rộng nghĩa trang Đường Mả

UBND xã Tiên Cường

0,5

 

Đại Công, Tiên Cường

 

0

 

 

253

Mở rộng nghĩa trang Ba Cả

UBND xã Tiên Cường

0,5

 

Tiên Cựu, Tiên Cường

 

0

 

 

254

Mở rộng nghĩa trang Đồng Phát

UBND xã Tiên Cường

0,56

 

Thiên Kha, Tiên Cường

 

0,0

 

 

255

Mở rộng nghĩa trang nhân dân

UBND xã Quyết Tiến

0,32

 

Ngân Bồng, Quyết Tiến

Tờ 07, thửa 760 … 862

0

 

 

256

Mở rộng nghĩa trang nhân dân

UBND xã Toàn Thắng

1

 

Đốc Hậu, Toàn Thắng

 

0,0

 

 

257

Mở rộng nghĩa trang nhân dân

UBND xã Toàn Thắng

1

 

Đốc Hành, Toàn Thắng

 

0

 

 

258

Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã Nam Hưng

0,5

 

Gốc Đề, Nam Hưng

Tờ 28, từ thửa 976 đến thửa 990; từ thửa 1008 đến thửa 1017

0

 

 

259

Mở rộng đất nghĩa trang, nghĩa địa

UBND xã Nam Hưng

0,5

 

Đường Chùa, Nam Hưng

Tờ 30, từ thửa 85 đến thửa 113

0,0

 

 

260

Mở rộng nghĩa trang nhân dân Thanh Phúc

UBND xã

0,05

 

Tân Hưng, Tây Hưng

Thửa 288, 233, tờ số 03

0

 

 

261

Mở rộng đất nghĩa trang nhân dân

UBND xã Hùng Thắng

4,95

 

Thôn 6, Hùng Thắng

Tờ 14, thửa 35, 52, 62, 64

0

 

Công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 181/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND Huyện

 

262

Xây mới bãi rác thải sinh hoạt

UBND xã Quyết Tiến

0,5

 

Phương La, Quyết Tiến

Tờ 08, thửa 42

0

 

 

263

Xây mới bãi rác thải tập trung của xã

UBND xã Nam Hưng

0,5

 

Bãi hoang, xã Nam Hưng

Tờ 28, thửa 1254 đến thửa 1263

0

 

 

264

Xây mới bãi rác thải sinh hoạt

UBND xã Hùng Thắng

1,2

 

Thôn 5, Hùng Thắng

Tờ 01

0

 

 

265

Mở rộng đường Miếu Lim, thôn Tiên Cựu

Ban quản lý dự án huyện

0,2

 

An Thung, Tiên Cựu

Công trình tuyến

0

 

QĐ số 2502 ngày 03/10/2017 của UBND huyện về việc giao nhiệm vụ đề xuất chủ trương đầu tư công trình XD cơ sở hạ tầng các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018,2019 huyện Tiên Lãng

 

266

Mở rộng đường giao thông nội đồng

UBND xã Tiên Thanh

1,02

 

Ngọc Động, Hà Đới, Kim Quan, Xóm 6, xã Tiên Thanh

Công trình tuyến

 

 

 

267

Mở rộng nghĩa trang nhân dân

UBND xã Tiên Tiến

0,05

 

Thôn Ắn, Tiên Tiến

Tờ 09, thửa 08, 09

0

 

Công trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch 181/KH-UBND ngày 09/11/2015 của UBND Huyện

 

268

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,22

 

Tiên Cường

Tờ 05, thửa 25

0,9

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố

 

269

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,03

 

Sinh Đan, Tiên Cường

Tờ 09, thửa 75

0,1

 

 

270

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,30

 

Sinh Đan, Tiên Cường

Tờ 13, thửa 36

1,2

 

 

271

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,24

 

Phương La, Quyết Tiến

Tờ 11, thửa 780….987

1,0

 

 

272

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,19

 

Ngân Bồng, Quyết Tiến

Tờ 11, thửa 954….1028

0,7

 

 

273

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,19

 

Ngân Bồng, Quyết Tiến

Tờ 11, thửa 1056….1008

0,7

 

 

274

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,02

 

Ngân Bồng, Quyết Tiến

Tờ 11, thửa 415,451

0,1

 

 

275

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,09

 

Cổ Duy, Quyết Tiến

Tờ 16, thửa 396, 397, 398

0,3

 

 

276

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,09

 

La Cầu, Quyết Tiến

Tờ 13, thửa 214, 215, 230

0,4

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của UBND thành phố

 

277

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,37

 

Đồng Tam, Khởi Nghĩa

Tờ số 01, thửa số 01, 04

1,5

 

 

278

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,02

 

An tử 1, Khởi Nghĩa

Tờ 01, thửa số 01, 502

0,1

 

 

279

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,04

 

Tuấn Tiến, Kiến Thiết

Tờ 09, thửa 66

0

 

 

280

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,08

 

Tuấn Tiến, Kiến Thiết

Tờ 09, thửa 415, 416 đến 420

0

 

 

281

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,13

 

Tuấn Tiến, Kiến Thiết

Tờ 09, thửa 773 đến 781; thửa 813 đến 816

0

 

 

282

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,10

 

Thanh Trì, Kiến Thiết

Tờ 19, thửa 509, 510, 514

0

 

 

283

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,02

 

Thanh Trì, Kiến Thiết

Tờ 18, thửa 731

0

 

 

284

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,08

 

Thạch Hào, Kiến Thiết

Tờ 11, thửa 1082 đến 1087

0

 

 

285

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,02

 

Thạch Hào, Kiến Thiết

Tờ 11, thửa 1180

0

 

 

286

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,06

 

Nam Tử1, Kiến Thiết

Tờ 06, thửa 817, 823, 824, 830, 831, 832, 833

0

 

 

287

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,07

 

Nam Tử 1, Kiến Thiết

Tờ 11, thửa 275, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433

0

 

 

288

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,15

 

Nam Tử2, Kiến Thiết

Tờ 06, thửa 132, 133, 134

0

 

 

289

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,03

 

An Thạch, Kiến Thiết

Tờ 12, thửa 886

0

 

 

290

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,08

 

Bắc Phong, Kiến Thiết

Tờ 13, thửa 90

0

 

 

291

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,07

 

Bắc Phong, Kiến Thiết

Tờ 13, thửa 163

0

 

Đấu giá theo Kế hoạch số 5069/KH-UBND ngày 10/8/2012 của UBND thành phố

 

292

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,03

 

Bắc Phong, Kiến Thiết

Tờ 13, thửa 527

0

 

 

293

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,05

 

Nam Phong 1, Kiến Thiết

Tờ 16, thửa 840

0

 

 

294

Đấu giá đất ở

UBND huyện

0,02

 

Phác Xuyên, Bạch Đằng

Tờ 1 thửa 237

0,1

 

&