Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 37/2019/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Văn Hùng
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37/2019/NQ-HĐND

Quảng Trị, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một s điều của Luật Lâm nghiệp năm 2017;

Xét Tờ trình s 5311/TTr-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục các dự án có chuyển đi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong 6 tháng cuối năm 2019 thuộc thm quyn Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tnh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

1. Phê chuẩn chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện 04 dự án đã được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất với Ủy ban nhân dân tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2019 với tổng diện tích rừng 12,2088 ha. Trong đó, rừng phòng hộ 8,9899 ha; rừng sản xuất 3,2189 ha.

2. Chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện 02 dự án trong 6 tháng cuối năm 2019 với tổng diện tích rừng là 5,0885 ha. Trong đó, rừng phòng hộ 4,418 ha; ngoài quy hoạch 3 loại rừng 0,6705 ha.

(Kèm theo phụ lục chi tiết danh mục các dự án)

Điều 2.

1. y ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của Luật Lâm nghiệp năm 2017.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát thực hiện Nghị quyết.

3. Đối với dự án thu hút đầu tư phát sinh giữa hai kỳ họp đã được chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo quy định của Luật đất đai năm 2013, giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét để thống nhất với y ban nhân dân tỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn tại kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, Kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- VPQH, VPCP, VPCTN;
- Bộ TNMT, Bộ NNPTNT, Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TVTU, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- VP: T
U, HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp
tỉnh;
- TT HĐND, UBND cấp huy
n;
- Đại biểu HĐND t
nh;
Website và Công báo t
nh;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Hùng

 

PHỤ LỤC I

PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 ĐÃ ĐƯỢC THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH CHẤP THUẬN
(Kèm theo Nghị quyết số: 37/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích rừng (ha)

Rừng sản xut (ha)

Rừng đặc dng (ha)

Rừng phòng hộ (ha)

Ngoài QH 3 loại rừng (ha)

Căn cứ pháp lý

1

Dự án Hệ thống cấp nưc (Hạng mục Nhà máy xử lý nước sạch) Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị.

C. ty CP Cấp nước Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

TK 810Q, xã Hải Quế

2,1832

0

 

2,1832

0

Văn bản số 275/HĐND-KTNS, ngày 19/9/2019

2

Dự án Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông Mỹ Thủy

Công ty Cổ phần liên doanh Cảng Quốc tế Mỹ Thủy

Tại tiểu khu 797A, xã Hải An; tiểu khu 810Q, xã Hải Quế, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

6,8067

0

 

6,8067

0

Văn bản số 258/HĐND-KTNS, ngày 29/8/2019

3

Dự án Xây dựng đường công trình XaRi- Chênh Vênh

Đoàn KT quốc phòng 337

TK 654, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

0,075

0,075

 

 

0

CV số 247/HĐND-KTNS, ngày 13/8/2019

4

Dự án Xđóng ca và nâng cấp xây dựng bãi rác tập trung huyện Vĩnh Linh.

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị

TK 552, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh

3,1439

3,1439

 

 

0

Văn bản số 258/HĐND-KTNS, ngày 29/8/2019; QĐ số 1932/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 (nộp Tiền TRTT)

Tổng cộng

 

12,2088

3,2189

0,0000

8,9899

0,0000

 

 

PHỤ LỤC II

CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CÓ CHUYỂN ĐI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
(Kèm theo Nghị quyết s: 37/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

TT

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Tổng diện tích rừng (ha)

Rừng sản xuất (ha)

Rừng đặc dng (ha)

Rừng phòng hộ (ha)

Ngoài QH 3 loi rừng (ha)

1

Dự án Kho xăng dầu Việt Lào

Công ty CP đầu tư xăng dầu Việt Lào

TK 790A, xã Triệu An

4,418

0

0

4,418

0

2

Quy hoạch xây dựng khu dân cư trên địa bàn Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong

BQLDA Đầu tư xây dng và PT quỹ đất huyện Triệu Phong

NTK, Thị trấn Ái Tử

0,6705

0

0

0

0,6705

Tổng cộng

 

5,0885

0

0

4,418

0,6705

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 37/2019/NQ-HĐND về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác ngày 06/12/2019 do tỉnh Quảng Trị ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.114

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123