Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 33/2015/NQ-HĐND diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa rừng Bà Rịa Vũng Tàu

Số hiệu: 33/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 11/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2015/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DIỆN TÍCH CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TỪ ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA–VŨNG TÀU
KHÓA V – KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Sau khi xem xét Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về danh mục chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng để thực hiện các dự án, công trình trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa–Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 126/BC-KTNS ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua diện tích chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng là 364,50ha/1.248,56ha để thực hiện 131dự án, cụ thể:

1.1. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa là 187,22ha/877,01ha để thực hiện 77 dự án, trong đó:

- Đất lúa 02 vụ trở lên: Diện tích 70,04ha/19dự án,

- Đất lúa 01 vụ: Diện tích 117,18ha/58 dự án. (Có phụ lục số 01 kèm theo)

1.2. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng phòng hộ là 160,76ha/310,18ha để thực hiện 45 dự án.

 (Có phụ lục số 02 kèm theo)

1.3. Diện tích đất chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng đặc dụng là 16,52ha/61,37ha để thực hiện 09 dự án.

 (Có phụ lục số 03 kèm theo)

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện nghị Quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu khóa V, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC SỐ 01:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2016 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

f

Danh mục công trình

Địa điểm

Chủ đầu tư/Quản lý

Mục đích sử dụng

Nguồ n vốn (**)

Tổng DT dự án (ha)

Loại đất chuyển mục đích (ha)

Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Tổng số

Lúa 02 vụ trở lên

Lúa 01 vụ

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 77 dự án

 

877.01

187.22

70.04

117.18

 

 

 

 

*

HUYỆN CHÂU ĐỨC (13 dự án)

 

 

121.04

15.13

 

15.13

 

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

 

2.00

2.00

 

2.00

 

 

 

 

1

 Thao trường huấn luyện tại xã Bình Trung

Xã Bình Trung

Phòng KT- HT huyện Châu Đức

Đất Quốc phòng

Ngân sách tỉnh

2.00

2.00

 

2.00

 

 

QĐ số 1537/QĐ- UBND ngày 05/5/2014 của UBND huyện v/v phê duyệt kế hoạch vốn chuyển tiếp và bổ sung 2015

 

II

Công trình giao thông (06 dự án)

 

107.99

6.42

 

6.42

 

 

 

 

1

Cửa xả đường quy hoạch số 25 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

TT. Ngãi Giao

Ban QLDA Đầu tư XD huyện

Đường giao thông

Ngân sách huyện

0.36

0.06

 

0.06

 

 

Công văn số 2465/UBND-VP ngày 29/9/2014 của UBND huyện

 

2

 Đường Trung tâm xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức

Xã Bàu Chinh- Láng Lớn

Ban QLDA Đầu tư XD huyện

Đất Giao thông

Ngân sách tỉnh

12.65

0.54

 

0.54

 

 

QĐ số 1605/QĐ- UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh v/v bổ sung kế hoạch vốn đầu tư nguồn vốn NS 2014

 

3

 Đường quy hoạch số 25 thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức

TT Ngãi Giao

Ban QLDA Đầu tư XD huyện

Đất giao thông

Ngân sách tỉnh

5.33

0.30

 

0.30

 

 

 QĐ phê duyệt dự án số 1777/QĐ-UBND ngày 28/7/2010 của UBND tỉnh

 

4

 Nâng cấp đường Tỉnh lộ 765, huyện Châu Đức

Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, xã Quãng Thành, Bình Trung, Đá Bạc huyện Châu Đức

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Vốn ngân sách

25.50

2.00

 

2.00

 

 

Quyết định số 2808/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường Tỉnh lộ 765, huyện Châu Đức

 

5

 Tỉnh lộ 765 nối dài

Xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

Sở GTVT

đường giao thông

Ngân sách tỉnh

8.90

0.46

 

0.46

 

 

Văn bản số 2564/UBND-VP ngày 21/04/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc thỏa thuận địa điểm để khảo sát, nghiên cứu lập dự án bổ sung đoạn nối dỉa từ Tỉnh lộ 765

 

6

 Nâng cấp đường Bình Ba-Đá Bạc- Phước Tân (Hội Bài-Châu Pha-Đá Bạc-Phước Tân giai đoạn II) gói 17,18,19,21 và các cầu trên tuyến

Xã Bình Ba, xã Đá Bạc, xã Suối Rao, huyện Châu Đức và xã Phước Tân, xã Xuyên Mộc, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Vốn ngân sách

55.25

3.06

 

3.06

 

 

Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 03/10/2011 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp đường Bình Ba-Đá Bạc-Phước Tân (đường Hội Bài-Châu Pha-Đá Bạc-Phước Tân giai đoạn II)

 

II I

Công trình giáo dục - đào tạo (03 dự án)

 

3.83

2.35

 

2.35

 

 

 

 

1

Trường Mầm non xã Bàu Chinh, huyện Châu Đức

Xã Bàu Chinh

Ban QLDA Đầu tư XD huyện

Đất giáo dục

Ngân sách tỉnh

1.20

0.59

 

0.59

 

 

QĐ phê duyệt dự án số 3856/QĐ-UBND ngày 19/11/2009 của UBND tỉnh

 

2

 Trường TH Phước An, xã Suối Nghệ

Xã Suối Nghệ

Ban QLDA Đầu tư XD huyện

Đất giáo dục

Ngân sách tỉnh

1.34

0.73

 

0.73

 

 

QĐ số 2845/QĐ- UBND ngày 19/12/2013 của UBND tỉnh v/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN và dự toán thu, chi ngân sách NN năm 2014

 

3

 Trường Mầm non xã Bình Trung, huyện Châu Đức

Xã Bình Trung

Ban QLDA Đầu tư XD huyện

Đất giáo dục

Ngân sách tỉnh

1.29

1.03

 

1.03

 

 

QĐ số 1998/QĐ- UBND ngày 25/9/2012 của UBND tỉnh V/v phê duyệt dự án đầu tư

 

I V

Công trình chợ (01 dự án)

 

3.07

1.26

 

1.26

 

 

 

 

1

 Chợ xã Suối Nghệ và đường vào chợ

Xã Suối Nghệ

Phòng KT- HT huyện Châu Đức

Đất chợ+đất giao thông

Ngân sách tỉnh

3.07

1.26

 

1.26

 

 

Công văn số 4033/UBND-VP ngày 16/6/2014 của UBND tỉnh v/v thoả thuận địa điểm

 

V

Công trình thương mại, dịch vụ (01 dự án)

 

0.15

0.10

 

0.10

 

 

 

 

1

Trụ sở phòng Giao dịch - Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT huyện Châu Đức.

Xã Xuân Sơn

Ngân hàng NN&PTNT

Thương mại, dịch vụ

Vốn doanh nghiệp

0.15

0.10

 

0.10

 

 

Theo nhu cầu đăng ký tự nhận chuyển nhượng QSD đất và chuyển mục đích sử dụng đất của doanh nghiệp

 

V I

Công trình nông nghiệp khác (01 dự án)

 

4.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

1

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nông nghiệp khác tại xã Bình Giã

Xã Bình Giã

 

Đất trang trại

 

4.00

3.00

 

3.00

 

 

Đơn xin xây dựng trang trại chăn nuôi heo của ông Lê Quang Bửu

 

*

HUYỆN ĐẤT ĐỎ (13 dự án)

 

 

113.47

16.92

10. 51

6.41

 

 

 

 

I

Công trình giao thông (05 dự án)

 

 

15.93

3.80

1.6 1

2.19

 

 

 

 

1

 Đường phía Đông Nam Trung tâm Văn hóa huyện Đất Đỏ

Thị trấn Đất Đỏ

UBND huyện Đất Đỏ

Giao thông

Ngân sách huyện

0.44

0.44

 

0.44

 

 

- Thỏa thuận địa điểm số 7045/UBND-VP ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh - Quyết định 3246/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND huyện Đất Đỏ về phê duyệt dự án - Thông báo thu hồi đất số 326/TB-UBND ngày 18/10/2013

 

2

 Tuyến đường D2 nối từ QL 55 vào Khu công nghiệp Đất Đỏ I

Xã Phước Long Thọ

UBND huyện Đất Đỏ

Giao thông

Ngân sách huyện

2.81

1.15

 

1.15

 

 

- Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Công văn số 6886/UBND.VP ngày 22/10/2012 của UBND tỉnh - Thỏa thuận tuyến tại Công văn số 5534/UBND-VP ngày 04/8/2014 của UBND tỉnh - Quyết định 1453/QĐ-UBND ngày 15/8/2014 của UBND huyện Đất Đỏ về phê duyệt dự án

 

3

 Đường quy hoạch số 3

Thị trấn Đất Đỏ

UBND huyện Đất Đỏ

Giao thông

Ngân sách tỉnh

7.07

0.36

 

0.36

 

 

- Thỏa thuận tuyến tại Công văn số 7697/UBND-VP ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh - Quyết định 1168/QĐ-UBND ngày 02/4/2007 của UBND tỉnh về phê duyệt dự án

 

4

 Đường N8 (giai đoạn 2)

xã Phước Long Thọ

UBND huyện Đất Đỏ

Giao thông

Ngân sách nhà nước

0.36

0.24

 

0.24

 

 

Quy hoạch nông thôn mới và kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện

 

5

 Đường vào khu xử lý rác thải

xã Láng Dài

UBND huyện Đất Đỏ

Giao thông

Ngân sách nhà nước

5.25

1.61

1.6 1

 

 

 

 

 

II

Công trình thủy lợi (05 dự án)

 

 

33.05

2.12

 

2.12

 

 

 

 

1

 Kiên cố hóa kênh Mương Giang

xã Long Tân

Trung tâm QLKTCT thủy lợi

thủy lợi

Ngân sách tỉnh

0.65

0.03

 

0.03

 

 

- Thỏa thuận tuyến tại công văn số 5500/UBND-VP ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh - Thông báo thu hồi đất số 336/TB-UBND ngày 29/10/2013 . Đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014.

 

2

 Kiên cố hóa hệ thống kênh cấp I hồ Suối môn

xã Long Tân

Trung tâm QLKTCT thủy lợi

thủy lợi

Ngân sách tỉnh

0.91

0.78

 

0.78

 

 

- Thỏa thuận tuyến tại công văn số 5499/UBND-VP ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh - Thông báo thu hồi đất số 337/TB-UBND ngày 29/10/2013 . Đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 33/2014/NQ-HĐND ngày 18/12/2014.

 

3

Thu hồi bổ sung các công đầu kênh và công tiêu kênh N7 (thuộc công trình hệ thống kênh Sông Ray)

xã Phước Long Thọ, Phước Hội

Sở Nông nghiệp và PTNT

thủy lợi

Ngân sách tỉnh

0.03

0.01

 

0.01

 

 

 Công văn đề nghị số 2014/SNN-KH ngày 28/8/2015 của Sở NN&PTNT

 

4

Xây dựng kênh tiếp nước cho các hồ Suối Môn, Đá

xã Long Tân, huyện Đất

Trung tâm QLKTCT Thủy lợi/

Xây dựng công

Ngân sách tỉnh

0.30

0.30

 

0.30

 

 

Ngày 18/6/2015 UBND tỉnh ban hành văn bản số

 

 

Bàng và đập Suối Sỏi

Đỏ, xã Nghĩa Thành, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức

UBND tỉnh quản lý

trình thủy lợi

(vốn sự nghiệp)

 

 

 

 

 

 

4222/UBND-VP về việc đồng ý chủ trương đầu tư, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

5

 Cải tạo nâng cấp kênh tiêu Bà Đáp (đoạn từ Cầu Dài đến Đập Thầu)

xã Phước Hội

Trung tâm QLKTCT thủy lợi

thủy lợi

Ngân sách tỉnh

31.16

1.00

 

1.00

 

 

- chủ trương đầu tư theo văn bản 4912/UBND-VP NGÀY 18/7/2013 - Thỏa thuận địa điểm tại văn bản 8297/UBND-Vp ngày 05/11/2014 - Quyết định phê duyệt dự án số 2381/QĐ-UBND ngày 31/10/2014

 

II I

Công trình thương mại, dịch vụ (01 dự án)

 

3.30

1.79

 

1.79

 

 

 

 

1

 Nhà máy sản xuất linh kiện cơ khí

xã Long Tân

Cty CP CN Nam Phát

SX linh kiện cơ khí

Doanh nghiệp

3.30

1.79

 

1.79

 

 

Đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 34/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014. Công ty cam kết thực hiện năm 2016 tại biên bản làm việc của Phòng TNMT huyện Đất Đỏ ngày 24/9/2015,

 

I V

Công trình văn hóa (01 dự án)

 

 

1.19

0.31

 

0.31

 

 

 

 

1

 Trung tâm văn hóa HTCĐ

xã Phước Long Thọ

UBND huyện Đất Đỏ

văn hóa

Ngân sách nhà nước

1.19

0.31

 

0.31

 

 

Quy hoạch nông thôn mới xã và kế hoạch đầu tư công trung hạn của huyện

 

V

Công trình bãi thải, xử lý chất thải (01 dự án)

 

60.00

8.90

8.9 0

 

 

 

 

 

1

 Khu xử lý rác thải sinh hoạt (mở rộng)

xã Láng Dài, Phước Long Thọ, Phước Hội, Long Tân

Sở Xây dựng

bãi rác

Ngân sách tỉnh

60.00

8.90

8.9 0

 

 

 

 chủ trương của UBND tỉnh

 

*

HUYỆN LONG ĐIỀN (11 dự án)

 

 

112.03

20.38

0.2 7

20.11

 

 

 

 

A

CÔNG TRÌNH THU HỒI ĐẤT CÓ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRONG NĂM 2016: 8 dự án

60.00

4.01

0.2 7

3.74

 

 

 

 

I

Công trình giao thông (01 dự án)

 

0.08

0.03

 

0.03

 

 

 

 

1

Đường QH số 7 Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (bổ sung)

Thị trấn Long Hải, xã Phước Hưng

UBND huyện

Đường giao thông

Ngân sách tỉnh

0.08

0.03

 

0.03

 

 

- Thỏa thuận địa điểm số 1325/UBND-VP ngày 04/3/2014 của UBND tỉnh

 

II

Công trình thuỷ lợi (03 dự án)

 

14.85

0.72

0.2 2

0.50

 

 

 

 

1

 Kiên cố hóa kênh Mương Giang

xã An Nhứt

Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Đảm bảo cấp nước cho đất lúa khu vực xã An Nhứt

Ngân sách của Tỉnh

0.66

0.03

0.0 3

 

 

 

- Ngày 12/3/2013, UBND tỉnh có Công văn số 5500/UBND- VP về việc thỏa thuận tuyến để khảo sát, lập dự án ĐTXD công trình kiên cố hóa kênh Mương Giang huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ

 

2

Cải tạo, nâng cấp tuyến mương Cầu

thị trấn Long

Trung tâm Quản lý,

Đảm bảo cấp

Ngân sách

0.19

0.19

0.1 9

 

 

 

- Ngày 31/10/2014, UBND tỉnh ban hành

 

 

Vông - Bà Đáp (đoạn từ Đập Bà đến đá Me Heo)

Điền

khai thác công trình thủy lợi

nước cho đất lúa khu vực TT Long Điền

tỉnh

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 2381/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

 

3

 Xây dựng Hạ tầng kỹ thuật phục sản xuất, chế biến và lưu thông muối trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thị Trấn Long Điền và xã An Ngãi, Huyện Long Điền

Sở Nông nghiệp & PTNT

Hạ tầng kỹ thuật thủy lợi, giao thông và cấp điện

NS tỉnh

14.00

0.50

 

0.50

 

 

Quyết định số 2518/QĐ-UBND ngày 30/10/2013 của UBND tỉnh BR-VT. Đang lập thủ tục thu hồi đất và đang thi công

 

II I

Công trình công nghiệp (01 dự án)

 

44.30

3.00

 

3.00

 

 

 

 

1

 Cụm CN-TTCN và hành lang đường vào Cụm CN-TTCN, xã An Ngãi

xã An Ngãi

Cty CP Dđầu tư Xây dựng Tân Phước Thịnh

Cụm Công nghiệp

Doan h nghiệ p

44.30

3.00

 

3.00

 

 

- Được UBND tỉnh BR-VT chấp thuận chủ trương tại văn bản số 1084/UBND-VP ngày 08/3/2005 và thoả thuận địa điểm tại văn bản số 2270/UBND-VP ngày 04/5/2005. - Ngày 12/02/2008, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 780/QĐ- UBND về việc thu hồi 443.018,5m2 đất tại xã An Ngãi, huyện Long Điền để đầu tư xây dựng: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi và hành lang đường vào Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp An Ngãi.

- Ngày 05/02/2010, UBND tỉnh BR-VT ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tân Phước Thịnh thuê 65.234,1m2 đất (đợt 1) tại xã An Ngãi, huyện Long Điền để đầu tư xây dựng: Cụm công nghiệp – Tiểu thủ Công nghiệp An Ngãi.

 

I V

Công trình giáo dục - đào tạo (01 dự án)

 

0.05

0.05

0.0 5

 

 

 

 

 

1

 Trường Mầm non Long Điền 3 (phần bổ sung)

thị trấn Long Điền

UBND huyện

Giáo dục

Ngân sách tỉnh

0.05

0.05

0.0 5

 

 

 

- Văn bản thỏa thuận địa điểm số 6599/UBND-VP ngày 11/9/2014 của UBND tỉnh

 

V

Công trình tôn giáo (02 dự án)

 

0.72

0.21

 

0.21

 

 

 

 

1

 Chùa Khánh Hưng

Xã Phước Hưng

Chùa Khánh Hưng

Cơ sở tôn giáo

Chùa Khán h Hưn g

0.56

0.14

 

0.14

 

 

- Có chủ trương của tỉnh cho phép thành lập Chùa Khánh Hưng tại Văn bản số 7075/UBND-VP ngày 22/9/2015

 

2

 Cộng Đoàn Thánh Giuse Lao động, xã Phước Hưng

Xã Phước Hưng

Cộng Đoàn Thánh Giuse Lao động

Cơ sở tôn giáo

Chùa Khán h Hưn g

0.16

0.07

 

0.07

 

 

- Văn bản số 885/UBND-VP ngày 06/02/2013 của UBND tỉnh về chủ trương giao đất cho Cộng đoàn Thánh Giuse Lao động, xã Phước Hưng để sử dụng vào mục đích tôn giáo

 

B

CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NHU CẦU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (KHÔNG THU HỒI ĐẤT) THỰC HIỆN TRONG NĂM 2016: 3 dự án

52.03

16.37

 

16.37

 

 

 

 

I

Công trình đất ở (02 dự án)

 

46.86

11.20

 

11.20

 

 

 

 

1

 Khu dân cư phố chợ mới TT.Long Điền (giai đoạn 2,3) (TL:1/500)

TT Long Điền

Cty Phát triển nhà Bình Thạnh TP.HCM

Nhà ở thương mại

Doanh nghiệp

4.86

1.30

 

1.30

 

 

- Được UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm tại văn bản số 3563/UB.XD ngày 17/10/2000

- UBND huyện Long Điền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL1/500 tại Quyết định số 2632/QĐ- UBND ngày 13/12/2007

 

2

 Khu dân cư số 1 - Tây Nam, thị trấn Long Điền

TT Long Điền và xã An Ngãi

Công ty CP Phát triển nhà Ô Cấp

Nhà ở

Doanh nghiệp

42.00

9.90

 

9.90

 

 

- Được UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm mở rộng tại Công văn số 1195/XD.UBND ngày 09/03/2004

- Ngày 16/3/2012, UBND huyện có Quyết định số 950/QĐ-UBND về việc phê điều chỉnh quy hoạch chi tiết TL 1/500 của dự án.

 

II

Công trình thương mại, dịch vụ (01 dự án)

 

5.17

5.17

 

5.17

 

 

 

 

1

 Khu du lịch Hải Phương

xã Phước Hưng

Cty CP Hải Phương

Dịch vụ du lịch

Doanh nghiệp

5.17

5.17

 

5.17

 

 

- Công văn số 5074/UBND-VP ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh về dự án đầu tư Khu du lịch Hải Phương tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền

- Thỏa thuận địa điểm số 1787/SXD-KTQH ngày 25/9/2013 của Sở Xây dựng.

- Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 26/9/2014 của UBND huyện phê duyệt QH chi tiết XD 1/500 Khu du lịch Hải Phương, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

 

*

HUYỆN XUYÊN MỘC (01 dự án)

 

 

2.38

1.38

 

1.38

 

 

 

 

I

Công trình thủy lợi (01 dự án)

 

 

2.38

1.38

 

1.38

 

 

 

 

1

 Hệ thống kênh tiêu Bàu So

Xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc

Trung tâm Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

Mở rộng khu tưới và hỗ trợ tưới cho hồ Tầm Bó

Ngân sách tỉnh (vốn sự nghiệp )

2.38

1.38

 

1.38

 

 

 VB số 232/UBND-VP ngày 19/01/2011; UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án tại QĐ số 1425/QĐ.UBND ngày 11/7/2014.

 

*

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (07 dự án)

 

72.13

14.53

 

14.53

 

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

7.60

2.40

 

2.40

 

 

 

 

1

 Cầu cảng Hải Đội II Bộ đội Biên phòng tỉnh BR-VT

Xã Long Sơn

BĐ Biên phòng tỉnh

Cầu cảng

 

7.60

2.40

 

2.40

 

 

Văn bản số 6269/UBND-VP ngày 06/9/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc thỏa thuận lại tuyến lập dự án đầu tư

 

II

Công trình giao thông (05 dự án)

 

 

62.79

10.49

 

10.49

 

 

 

 

1

 Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn nối dài (Đoạn từ Khu lọc dầu đến Khu hoá dầu)

Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Vốn ngân sách

17.70

0.03

 

0.03

 

 

Quyết định phê duyệt dự án số 2466/QĐ- UBND ngày 31/10/2011 của UBND tỉnh BRVT về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn nối dài (Đoạn từ Khu lọc dầu đến Khu hoá dầu)

 

2

 Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn (Đường điều chỉnh)

Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Vốn ngân sách

1,18

0.01

 

0.01

 

 

 Văn bản số 6269/UBND-VP ngày 06/09/2013 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc thỏa thuận lại tuyến lập dự án đầu tư .

(Hạn g mục: đường điều chỉnh )

3

 Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn (Hành lang kỹ thuật)

Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Vốn ngân sách

7.59

0.25

 

0.25

 

 

(Hạn g mục: Hành lang kỹ thuật)

4

 Đường vào khu công nghiệp dầu khí Long Sơn

Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Vốn ngân sách

10.50

0.40

 

0.40

 

 

Quyết định phê duyệt dự án số 41/QĐ- UBND ngày 07/01/2014 của UBND tỉnh BRVT về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào KCN Dầu khí Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

 

5

 HTKT Khu tái định cư Long Sơn (giai đoạn 2)

Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

Sở Giao thông Vận tải

Hạ tầng KT

Vốn ngân sách

27.00

9.80

 

9.80

 

 

Văn bản số 5647/UBND-VP ngày 05/08/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc đề xuất xây dựng mở rộng giai đoạn tiếp theo dự án Khu tái định cư Long Sơn

 

II I

Công trình chợ (01 dự án)

 

 

1.74

1.64

 

1.64

 

 

 

 

1

Chợ xã Long Sơn

Xã Long SơnSơn

Ban quản lý dự án hạ tầng

TMD

Ngân sách thành phố

1.74

1.64

 

1.64

 

 

Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 và Quyết định điều chỉnh số 2957/QĐ-UBND ngày 29/7/2013 của UBND thành phố Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu dự án công trình

 

 

* HUYỆN TÂN THÀNH (07 dự án)

 

 

275.27

27.94

4.27

23.67

 

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

10.44

3.42

3.42

 

 

 

 

 

1

Thao trường huấn luyện E201

Sông xoài

sư đoàn BB 302

đất quốc phòng

Ngân sách

10.44

3.42

3.42

 

 

 

VB số 4839/UBND - VP ngày 09/7/2014 của UBND tỉnh BR- VT về việc thỏa thuận địa điểm để lập thủ tục đất đai cho sư đoàn BB302 xây dựng thao trường huấn luyện eBB201 tại xã Sông Xoài. UBND huyện đã ban hành thông báo thu hồi đất năm 2015,

 

II

Công trình năng lượng (01 dự án)

 

 

12.10

0.19

0.15

.004

 

 

 

 

1

Đường dây 220kV Phan Thiết - Phú Mỹ 2

Long Phước, Tân Hưng, Kim Dinh, Long Hương, Hòa Long, thành phố Bà Rịa, xã Suối Rao, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức và xã Bưng Riềng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc; xã Phước Hòa, Tân Hải, Tân Hòa, Tân Phước, huyện Tân Thành, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ

Ban QLDA điện Miền Trung

Đất năng lượng

DN

12.10

0.15

0.15

 

 

 

QĐ 803/QĐ-NPT v/v phê duyệt dự án đầu tư của Tổng cty truyền tải điện quốc gia

 

 

Trạm biến áp 110kV Long Sơn và đường dây đấu nối

Xã Tân Hải, xã Tân Hoà

Tổng công ty điện lực miền nam

trạm biến áp và trụ điện

 

0.29

0.04

 

0.04

0.13

0.06

Quyết định số 3301/QĐ-BCT ngày 05/7/2014

Thống kê dự án tại Phụ lục 3: Rừng đặc dụng

III

Công trình giao thông (02 dự án)

 

 

85.50

5.09

0.70

4.39

 

 

 

 

1

Đường Mỹ Xuân- Ngãi Giao - Hòa Bình

Xã Mỹ Xuân, xã Hắc Dịch, xã Sông Xoài, huyện Tân Thành

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Vốn ngân sách

27.50

0.36

 

0.36

 

 

Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 17/12/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về việc phê duyệt lại dự án đầu tư xây dựng công trình: đường Mỹ Xuân – Ngãi Giao – Hòa Bình (Đoạn từ km0+000- km13+193.22 và các cầu trên tuyến).

 

2

 Đường quốc lộ 56 - Tuyến tránh thị xã Bà Rịa

xã Tân Hải, huyện Tân Thành

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

Ngân sách tỉnh

58.00

4.03

 

4.03

 

 

Quyết định số 1295/QĐ-UBND ngày 10/8/2009 của UBND tỉnh BR-VT về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 Đường Phước Hòa - Cái Mép

Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

TPCP, NST W, các nguồn vốn khác

12.30

0.70

0.70

 

6.90

 

 Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của UBND tỉnh BR-VT

Thống kê dự án tại Phụ lục 2: rừng phòng hộ

I V

Công trình thủy lợi (02 dự án)

 

 

10.34

10.34

 

10.34

 

 

 

 

1

 Hệ thống tưới Châu Pha-Sông Xoài

Châu Pha, Sông Xoài

Ban QLDA nông nghiệp tỉnh

xây dựng kênh thủy lợi

Ngân sách tỉnh

8.96

8.96

 

8.96

 

 

QĐ thu hồi đất số 2741/QĐ-UBND ngày 16/8/2007 của UBND tỉnh BR-VT

 

2

Xây mới tuyến ống dẫn nước D500 từ đường 965 đến đường vào KCN Phú Mỹ III

xã Tân Phước, xã Phước Hòa

Tập đoàn Hải Châu Việt Nam

xây dựng đường ống dẫn nước

Doanh nghiệp

1.38

1.38

 

1.38

 

 

 Thông báo số 455/TB- UBND huyện ngày 26/6/2014Thông báo thu hồi đất ….

 

V

Công trình công nghiệp (01 dự án)

 

156.89

8.90

 

8.90

 

 

 

 

1

 Khu công nghiệp - Đô thị Châu Đức

Sông Xoài, Châu Pha

Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức

Đất xây dựng KCN

Doanh nghiệp

156.89

8.90

 

8.90

 

 

Công văn số 919/TTg- Cn ngày 11/7/2007 về chủ trương đầu tư KCN - Đô thị Châu Đức, Công văn số 2731/UBND.XD về việc thoả thuận địa điểm bổ sung khảo sát điều chỉnh quy hoạch 1/2000 dự án KCN - Đô thị Châu Đức

 

*

THÀNH PHỐ BÀ RỊA (25 dự án)

 

 

180.70

90.94

54.9 9

35.95

 

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

1

 Ban CHQS TPBR

Phường Long Hương, TPBR

BCHQS tỉnh

Làm công trình QS

 

3.00

3.00

 

3.00

 

 

 

 

II

Công trình công nghiệp (01 dự án)

 

15.90

0.50

 

0.50

 

 

 

 

1

 Cụm CN Hòa Long

xã Hòa Long

UBND TP Bà Rịa

Đất cụm CN

Ngân sách tỉnh

15.90

0.50

 

0.50

 

 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2359/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

 

II I

Công trình giao thông (03 dự án)

 

 

9.30

9.30

8.58

0.72

 

 

 

 

1

 Đường Nguyễn Tất Thành nối dài

P. Phước Hưng, xã Tân Hưng

UBND TP Bà Rịa

Làm đường GT

Ngân sách

8.58

8.58

8.58

 

 

 

QĐ 1302/QĐ-UBND ngày 23/4/2013 về việc phê duyệt dự án đầu tư

 

2

Đường vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản

xã Hòa Long

Sở Y tế

xây dựng đường

Ngân sách tỉnh

0.69

0.69

 

0.69

 

 

Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh

 

3

Đường vào Trung Tâm Phòng chống HIV/AIDS

xã Hòa Long

UBND TP Bà Rịa

Làm đường GT

Ngân sách

0.03

0.03

 

0.03

 

 

Văn bản số 1215/VP- UBND ngày 25/02/2015

 

I V

Công trình sản xuất kinh doanh phi NN (02 dự án)

 

 

9.66

3.79

3.7 5

0.04

 

 

 

 

1

 HTKT khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

xã Long Phước

UBND TP Bà Rịa

đất phát triển hạ tầng

Ngân sách

8.96

3.75

3.7 5

 

 

 

 QĐ 1633/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 của UB tỉnh

 

2

VPĐH phân xưởng SX nước đá tinh khiết

Phường Long Tâm, BR

DNTN Ngọc Hiệp

sản xuất kinh doanh

Doanh nghiệp

0.70

0.04

 

0.04

 

 

 

 

V

Công trình khu vui chơi, giải trí công cộng (01 dự án)

 

5.42

0.22

 

0.22

 

 

 

 

1

 Cải tạo Bờ Tây Sông Dinh

P. Long Hương

UBND TP Bà Rịa

XD khu vui chơi, giải trí

ngân sách

5.42

0.22

 

0.22

 

 

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư số 2237/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 của UBND tỉnh

 

V I

Công trình ở (14 dự án)

 

 

 

135.14

71.85

41.40

30.45

 

 

 

 

1

 HTKT Khu tái định cư Đồng Mắt Mèo

P. Long Hương

UBND TP Bà Rịa

Khu tái định cư

Ngân sách

2.57

1.14

1.14

 

 

 

Quyết định số 2375/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 

2

 Khu thương mại - dịch vụ nhà ở Hoàn Cầu

P. Phước Hưng

Công ty cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings

Đất ở

 

2.70

2.70

2.70

 

 

 

Công văn số 820/SXD-KTQH ngày 30/12/2011 của Sở Xây dựng tỉnh BR-VT

 

3

 Khu nhà ở Tân Hưng

xã Tân Hưng

Cty CP đầu tư BĐS Tân Hưng

Đất ở

 

10.00

9.00

9.00

 

 

 

Quyết định số 2806/QĐ-UBND ngày 9/7/2014 của UBND TP Bà Rịa v/v phê duyệt chi tiết 1/500 khu nhà ở Tân Hưng, Tp Bà Rịa

 

4

 Khu nhà ở và nhà hàng Maxim's

P. Phước Hưng

Công ty TNHH Lương Gia

Đất thương mại dịch vụ và nhà ở

 

2.80

2.73

2.73

 

 

 

 Quyết định số 4183/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND TP. Bà Rịa

 

5

 Khu nhà ở Lan Anh 5

xã Hòa Long

Cty TNHH MTV Lan Anh

Đất ở, TMD V và đường giao thông

 

31.88

9.80

9.80

 

 

 

 Quyết định số 5484/QĐ-UB ngày 08/11/2009 của UBND TX Bà Rịa

 

6

 Khu nhà ở dự án Lan Anh 2

xã Hòa Long

Cty TNHH MTV Lan Anh

Đất ở, TMD V và đường giao thông

 

34.56

9.80

9.80

 

 

 

 Quyết định số 302/QĐ-UB ngày 10/02/2012 của UBND TX Bà Rịa

 

7

 Khu nhà ở dự án Lan Anh 1

xã Hòa Long

Cty TNHH MTV Lan Anh

Đất ở, TM- DV và đường GT

 

2.11

1.03

1.03

 

 

 

Quyết định số 1863/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND TX Bà Rịa

 

8

 Khu nhà ở dự án Lan Anh 4

xã Hòa Long

Cty TNHH MTV Lan Anh

Đất ở và đường GT

 

9.76

5.20

5.20

 

 

 

Quyết định số 239/QĐ-UBND ngày 01/02/2012 của UBND TX Bà Rịa

 

9

 Dự án khu nhà ở phường Long Tâm, TP Bà Rịa

P. Long Tâm

Công ty CP đầu tư Nam Á

Xây dựng nhà ở

 

1.38

1.38

 

1.38

 

 

Quyết định số 3169/QĐ_UBND ngày 16/07/2013 của UBND TP Bà Rịa V/v phê duyệt bản vẽ mặt bằng dự án khu nhà ở phường Long Tâm, TP. Bà Rịa

 

1 0

 Khu Nhà ở Làng Xanh

P. Long Hương

Công ty TNHH BĐS Phước Sơn

Xây dựng nhà ở

 

13.62

7.50

 

7.50

 

 

Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 của UBND TP Bà Rịa v/v phê duyệt QH chi tiết 1:500 khu nhà ở Làng Xanh tại phường Long Hương

 

1 1

 Khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1)

P. Long Hương

Công ty TNHH Đông Nam

xây dựng khu đô thị

 

11.62

9.88

 

9.88

 

 

Công văn: 3070/UBND-VP ngày 14/5/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho công ty Đông Nam làm chủ đầu tư (giai đoạn 1)

 

1 2

 Mở rộng khu đô thị mới Nam Quốc lộ 51 (giai đoạn 1)

P. Long Hương

Công ty TNHH Đông Nam

xây dựng khu đô thị

 

1.36

1.32

 

1.32

 

 

Công văn: 5342/UBND-VP ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho công ty Đông Nam nghiên cứu, khảo sát mở rộng dự án giai đoạn 1.

 

1 3

 Khu nhà ở Đại Việt mở rộng

Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

Cty TNHH Đại Việt

Khu dân cư

Doanh nghiệp

0.57

0.57

 

0.57

 

 

Văn bản số 1587/SXD-QLN ngày 14/8/2014 của Sở Xây dựng về xem xét sự phù hợp quy hoạch

 

1 4

 Khu nhà ở Long Hương

P. Long Hương

Cty TNHH BĐS Phước Sơn

Xây dựng nhà ở

 

10.22

9.80

 

9.80

 

 

Quyết định số 85/QĐ- UBND ngày 19/10/2010 của UBND TPBR v/v phê duyệt Qh chi tiết 1/500

 

V II

Công trình y tế (02 dự án)

 

2.20

2.20

1.18

1.02

 

 

 

 

1

Hạng mục đường giao thông vào trung tâm CSSKSS

Xã Hòa Long, tp Bà Rịa

Sở Y tế

xây dựng công trình y tế

Ngâ n sách tỉnh

1.18

1.18

1.18

 

 

 

 Quyết định số 295/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

 

2

Vườn thuốc nam

xã Hòa Long

UBND TP Bà Rịa

y tế

 

1.02

1.02

 

1.02

 

 

 

 

VIII

Công trình an ninh (01 dự án)

 

0.08

0.08

0.08

 

 

 

 

 

1

Trụ sở công an phường Long Toàn

P. Long Toàn

Công an tỉnh

Đất an ninh

Ngân sách

0.08

0.08

0.08

 

 

 

QĐ 1297/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UB tỉnh BR-VT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC SỐ 02:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ NĂM 2016 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

f

Danh mục công trình

Địa điểm

Chủ đầu tư/Quản lý

Mục đích sử dụng

Nguồn vốn (**)

Tổng DT dự án (ha)

Loại đất chuyển mục đích (ha)

Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Tổng số

Lúa 02 vụ trở lên

Lúa 01 vụ

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 45 Dự án

 

310.18

 

 

 

160.76

 

 

 

*

HUYỆN ĐẤT ĐỎ (06 dự án)

 

 

107.96

 

 

 

33.66

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

 

3.20

 

 

 

3.20

 

 

 

1

 Doanh trại Đại đội công binh 46

xã Phước Hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

đất quốc phòng

Ngân sách tỉnh

 3.20

 

 

 

 3.20

 

Quyết định thu hồi đất số 486/QĐ- UBND ngày 09/3/2015

 Trong khu vực QH 3 loại rừng

II

Công trình giao thông (01 dự án)

 

 

5.50

 

 

 

4.60

 

 

 

1

 Khu dịch vụ hậu cần nghề cá

Xã Lộc An

Cty Hưng Phát

Sửa chữa, bảo dưỡng tàu

Doanh nghiệp

 5.50

 

 

 

 4.60

 

Công văn số 2124/UBND-VP ngày 02/4/2015 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

III

Công trình thủy lợi (01 dự án)

 

 

64.67

 

 

 

2.00

 

 

 

1

 Khu neo đậu tránh trú bão Lộc An

Xã Lộc An, Huyện Đất Đỏ

Sở Nông nghiệp & PTNT

Đảm bảo đúng quy hoạch cho tàu cá cỡ lớn nhất 200 CV

NS TW và NS tỉnh

 64.67

 

 

 

 2.00

 

Văn bản số 3583/UBND-VP ngày 25/5/2015 của UBND tỉnh BRVT. Xong hồ sơ dự án và đang bổ sung tờ trình thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

IV

Công trình thương mại, dịch vụ (03 dự án)

 

34.59

 

 

 

23.86

 

 

 

1

 Khu du lịch sinh thái Phương Trang

Xã Lộc An

Cty CP Khai thác DL Phương Trang

SXKD du lịch

Doanh nghiệp

 11.55

 

 

 

 5.76

 

Đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 34/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014. Công ty cam kết thực hiện trong năm 2016 tại biên bản làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ ngày 24/9/2015. Công ty cung cấp Phiếu biên nhận hồ sơ thuê đất

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

 Khu du lịch Vũ Kiều

Thị trấn Phước Hải

Cty TNHH ĐTXD - TM Vũ Kiều

SXKD du lịch

Doanh nghiệp

 15.60

 

 

 

 11.00

 

Đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 34/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014. Công ty đề nghị đăng ký KHSDĐ năm 2016 tại biên bản làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ ngày 24/9/2015,

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

3

Khu du lịch biệt thự nghỉ dưỡng Nhật Tâm

Thị trấn Phước Hải

Cty TNHH TMDV Nhật

SXKD du lịch

Doanh nghiệp

 7.44

 

 

 

 7.10

 

Đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 34/2014/NQ- HĐND ngày 18/12/2014. Công ty đề nghị đăng ký KHSDĐ năm 2016 tại biên bản làm việc của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đất Đỏ ngày 24/9/2015,

Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

*

HUYỆN LONG ĐIỀN (01 dự án)

 

 

1.25

 

 

 

1.25

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

1.25

 

 

 

1.25

 

 

 

1

Đảm bảo an toàn trường bắn Tam Phước

Xã Tam Phước

Bộ Chỉ huy QS tỉnh

Quốc phòng

Ngân sách tỉnh

 1.25

 

 

 

 1.25

 

- Công văn số 1941/UBND-VP ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh BR-VT về việc thỏa thuận địa điểm bổ sung để đảm bảo an toàn cho Trường bắn Tam Phước tại xã Tam Phước, huyện Long Điền.

- Công văn số 7976/UBND-VP ngày 27/11/2012 của UBND tỉnh BR-VT về việc thu hồi bổ sung đất để xây dựng Trường bắn Tam Phước, huyện Long Điền. (Kèm theo Bản vẽ thỏa thuận địa điểm bổ sung công trình Trường bắn Tam Phước).

 Trong khu vực QH 3 loại rừng

*

HUYỆN XUYÊN MỘC (01 dự án)

 

 

10.40

 

 

 

10.40

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

 

10.40

 

 

 

10.40

 

 

 

1

Tiểu đoàn Pháo binh

Xã Phước Thuận huyện Xuyên Mộ

BCHQS tỉnh

Làm công trình QS

 

 10.40

 

 

 

 10.40

 

 

 

*

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (07 dự án)

 

18.19

 

 

 

15.71

 

 

 

I

Công trình văn hóa (01 dự án)

 

 

0.36

 

 

 

0.36

 

 

 

1

Trạm truyền dẫn phát sóng phát thanh - truyền hình của tỉnh tại Núi Lớn tp Vũng Tàu

TP Vũng Tàu

Đài PT-TH Tỉnh

Truyền dẫn phát sóng PT-TH

 

 0.36

 

 

 

 0.36

 

Thông báo số 72/TB-UBND ngày 10/4/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Báo cáo số 940/SXD- KTQH; CV số 1539/SKHĐT- XDCB ngày 29/9/2015

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

II

Công trình quốc phòng (02 dự án)

 

4.00

 

 

 

4.00

 

 

 

1

Ban CHQS TPVT

P12, tpVT

BCHQS tỉnh

Làm công trình QS

 

 3.00

 

 

 

 3.00

 

 

Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Nhà ở xã hội Bộ Đội Biên phòng tỉnh BR-VT

Phường Rạch Dừa, TP Vũng Tàu

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

nhà ở

 

 1.00

 

 

 

 1.00

 

Văn bản số 5648/UBND-VP ngày 20/8/2010; Số660/UBND-VP ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh BR-VT

Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

III

Công trình văn hóa (01 dự án)

 

 

3.00

 

 

 

3.00

 

 

 

1

Xây dựng Đền thờ Vua Hùng

Phường 1

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng TPVT

đất văn hóa

Ngân sách Thành phố + XHH

 3.00

 

 

 

 3.00

 

 

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

IV

Công trình tôn giáo (01 dự án)

 

0.23

 

 

 

0.15

 

 

 

 

Nam Sơn Tự

Phường 6

Chùa Nam Sơn Tự

Cơ sở tôn giáo

 

 0.23

 

 

 

 0.15

 

 

Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

V

Công trình ở (01 dự án)

 

 

 

10.00

 

 

 

7.80

 

 

 

1

Khu tái định cư 10ha trong 58ha, P.10

Phường 10

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Vũng Tàu

Tái định cư

Ngân sách Tỉnh

 10.00

 

 

 

 7.80

 

Văn bản thỏa thuận địa điểm số:1643/UBND-VP ngày 23/3/2012 của UBND Tỉnh. Đang triển khai tiêp công tác bồi thường GPMB.

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

VI

Công trình trụ sở cơ quan, sự nghiệp (01 dự án)

 

0.60

 

 

 

0.40

 

 

 

1

Trạm Gò Găng quản lý luồng sông Dinh

Xã Long Sơn

Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam

Trụ sở

Vốn sự nghiệp

 0.60

 

 

 

 0.40

 

Quyết định số 925/QĐ-CHHVN ngày 10/11/2010 của Cục hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí chuẩn bị đầu tư Công trình xây dựng trạm Gò Găng quản lý luồng Sông Dinh

 Trong khu vực QH 3 loại rừng

*

HUYỆN TÂN THÀNH (08 dự án)

 

 

79.52

 

 

 

46.17

 

 

 

I

Công trình quốc phòng (01 dự án)

 

3.00

 

 

 

3.00

 

 

 

1

Ban CHQS huyện Tân Thành

Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành

BCHQS tỉnh

Làm công trình QS

 

 3.00

 

 

 

 3.00

 

 

 

II

Công trình sản xuất kinh doanh phi NN (03 dự án)

 

14.52

 

 

 

9.99

 

 

 

1

Khu dịch vụ hậu cần cảng

Phú Mỹ

Cty CP xây dựng TXD

Xây dựng cảng

Doanh nghiệp

 3.18

 

 

 

 2.79

 

Thông báo số 472/TB-UBND ngày 07/6/2012 của UBND huyện thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu dịch vụ hậu cần cảng Đã kiểm kê. Lên phương án bồi thường,

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Cảng thuỷ nội địa tổng hợp Trung Hiếu

TT Phú Mỹ

 

Cảng

 

 3.40

 

 

 

 3.40

 

Văn bản số: 6530/UBND-VP ngày 04/9/2015

Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

3

Khu tiếp nạp nhiên liệu và dịch vụ kho bãi Đức Bình

Phước Hòa

Cty cổ phần Tập đoàn Đức Bình

khu tiếp nạp nhiên liệu và dịch vụ kho bãi

Doanh nghiệp

 7.94

 

 

 

 3.80

 

Thông báo số 429/TB-UBND ngày 21/5/2012 của UBND huyện thông báo về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Khu tiếp nạp nhiên liệu và dịch vụ kho bãi tại xã Phước Hòa. Đang kiểm kê.

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

III

Công trình khai thác khoáng sản, VLXD (02 dự án)

 

13.30

 

 

 

10.15

 

 

 

1

Mỏ đá xây dựng ấp 4

Xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Vũng Tàu

khai thác đá xây dựng

Doanh nghiệp

 8.00

 

 

 

 7.00

 

 Giấy phép số 13/GP-UBND ngày 07/4/2011 của UBND tỉnh

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Khai thác khoáng sản tại Núi Trọc xã Châu Pha

Núi Trọc Châu Pha-

CT TNHH Phú Sơn

Khai thác đá

Doanh nghiệp

 5.30

 

 

 

 3.15

 

Giấy phép số 65/GP-UBND ngày 13/10/2015 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Giấy phép khai thác khoáng sản

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

 

Công trình năng lượng (00 dự án)

 

 

 

 

 

 

0.13

 

 

 

 

Trạm biến áp 110kV Long Sơn và đường dây đấu nối

Xã Tân Hải, xã Tân Hoà

Tổng công ty điện lực miền nam

trạm biến áp và trụ điện

 

 0.29

 0.04

 

 0.04

 0.13

 0.06

 Quyết định số 3301/QĐ-BCT ngày 05/7/2014

Thống kê dự án tại Phụ lục 3: Rừng đặc dụng

IV

Công trình giao thông (02 dự án)

 

 

48.70

 

 

 

22.90

 

 

 

1

Đường 991B từ Quốc lộ 51 đến hạ lưu cảng Cái Mép

Xã Tân Hòa, huyện Tân Thành

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

TPCP, NSTW, các nguồn vốn khác

 36.40

 

 

 

 16.00

 

Quyết định số 1661/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của UBND tỉnh BR-VT

 Trong khu vực QH 3 loại rừng

2

Đường Phước Hòa - Cái Mép

Xã Phước Hòa, huyện Tân Thành

Sở Giao thông Vận tải

Làm đường GT

TPCP, NSTW, các nguồn vốn khác

 12.30

 0.70

 0.70

 

 6.90

 

Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 29/07/2011 của UBND tỉnh BR-VT

 Trong khu vực QH 3 loại rừng

*

HUYỆN CÔN ĐẢO (22 dự án)

 

 

92.86

 

 

 

53.58

 

 

 

I

Công trình trụ sở cơ quan, sự nghiệp (06 dự án)

 

2.89

 

 

 

2.89

 

 

 

1

Nhà tiếp đón người có công tại huyện Côn Đảo

Huyện Côn Đảo

Sở LĐ- TBXH

XD công trình Nhà nước

vốn tài trợ Viettinbank và NS Tỉnh

 0.40

 

 

 

 0.40

 

VB số 5109/UBND-VP ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh- CV số 646/LĐTBXH- KHTC ngày 27/11/2013 của Bộ LĐTBXH-CV số L26813/CV- NHCT41 ngày 02/11/2013 của ViettinBank

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Trụ sở chi cục thống kê

Đường Hoàng Quốc Việt

Cục thống kê tỉnh

Trụ sở

NSNN vốn sự nghiệp

 0.03

 

 

 

 0.03

 

7589/UBND-XD ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh BR-VT

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

3

Xây dựng trụ sở làm việc Trạm cung cấp nước CĐ

Đường Nguyễn Văn Linh - KDC số 7

Trạm cung cấp nước

Trụ sở

NS Huyện

 0.30

 

 

 

 0.30

 

 VB số 5242/UBND-VP ngày 24/7/2014 của UBND tỉnh BR-VT

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

4

Chốt kiểm dịch động vật Bến Đầm

Khu Bến Đầm

P.Kinh tế

Chốt kiểm dịch

NS Huyện

 0.15

 

 

 

 0.15

 

VB số 343/UBND- VP ngày 18/01/2012 và Công văn số 3326/UBND-VP ngày 20/5/2014 của

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND tỉnh và TB số 167/TB-UBND ngày 09/7/2014 của UBND huyện CĐ

 

5

Văn phòng đại diện cảng vụ hàng hải Vũng Tàu

Bến Đầm

Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu

Trụ sở

NSNN

 0.12

 

 

 

 0.12

 

7752/UBND-VP ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh BR-VT; Quyết định số 460/QĐ- CHHVN ngày 14/6/2013 và Văn bản số 3039/CHHVN- KHTC ngày 10/9/2013 của Cục hàng hải VN

 

6

Khu hậu cứ bảo đảm an toàn Hàng Hải

Bến Đầm

Công ty BĐATHH Đông Nam Bộ

Hậu cứ đảm bảo an toàn hàng hải

NSNN

 1.89

 

 

 

 1.89

 

 1546/SXD-KTQH ngày 13/9/2011 của Sở Xây dựng

 

II

Công trình thủy lợi (01 dự án)

 

 

16.30

 

 

 

0.65

 

 

 

1

Hồ Quang Trung II (giai đoạn 2)

Huyện Côn Đảo

UBND huyện Côn Đảo

Hồ chứa nước

Vốn TW hỗ trợ và NSĐP

 16.30

 

 

 

 0.65

 

QĐ số 2244/QĐ- UBND ngày 07/10/2013 của UBND tỉnh BR-VT

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

III

Công trình giao thông (03 dự án)

42.36

 

 

 

30.70

 

 

 

1

Đường trục phía Bắc trung tâm Côn Đảo

Côn Đảo

BQL Dự án

Đường giao thông

NS TW và tỉnh

 23.00

 

 

 

 13.00

 

Tờ trình số 225/TTr-UBND ngày 20/10/2014 của UBND huyện Côn Đảo

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Đường và kè quanh hồ Quang Trung

TT Côn Sơn

UBND huyện Côn Đảo

Hệ thống kè bảo vệ hồ

NS TW và tỉnh

 18.00

 

 

 

 16.34

 

VB số 4986/UBND-VP ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh BR-VT; QĐ số 2186/QĐ- UBND ngày 20/10/2014 của UBND tỉnh

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

3

Đường vào bãi Đầm trầu

Khu Cỏ Ống

UBND huyện Côn Đảo

Đường giao thông

NS huyện

 1.36

 

 

 

 1.36

 

VB số 7182/UBND-VP ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh BR-VT

 

IV

Công trình văn hóa (01 dự án)

3.50

 

 

 

3.50

 

 

 

1

Trung tâm Diễn Giaỉ Tài nguyên Môi trường (Nhà bảo tàng ĐTV)

Trung tâm

BQL VQG Côn Đảo

Trụ sở

NSTW

 3.50

 

 

 

 3.50

 

VB số 6686/UBND-VP ngày 15/9/2014 của UBND tỉnh BR-VT

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

V

Công trình năng lượng (02 dự án)

 

9.15

 

 

 

9.15

 

 

 

1

Công viên năng lượng mặt trời TERAWOL Côn Đảo

Côn Đảo

 

Năng lượng

DN

 8.95

 

 

 

 8.95

 

1021/SXDKTQH ngày 18/6/2015 , 3841/UBND-VP ngày 4/6/2015

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Xây dựng nhà điều hành sản xuất điện lực

Côn Đảo

Cty điện lực BRVT

xây dựng nhà điều hành sản xuất điện

DN

 0.20

 

 

 

 0.20

 

VB số 3880/UBND-VP ngày 10/6/2014 về chủ trương đầu tư và VB số 1247/SXD-KTQH ngày 27/6/2014 về việc thỏa thuận địa điểm

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

VI

Công trình quốc phòng (05 dự án)

16.58

 

 

 

5.02

 

 

 

1

Kho cảng quân khu 7

Bến Đầm

Quân khu 7

Quốc phòng

NSNN

 2.62

 

 

 

 0.67

 

7658/UBND-VP ngày 20/11/2012 của UBND tỉnh BR-VT

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Điển đóng quân của Hải đoàn tàu Cảnh sát biển (BTL cảnh sát biển)

Bến Đầm

BTL cảnh sát biển

Quốc phòng

NSQP

 8.70

 

 

 

 1.86

 

Văn bản 6202/UBND-VP ngày 27/8/2014 của UBND tỉnh

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

3

Trạm T19

Khu An Hải

Bộ TL công binh

Quốc phòng

NSQP

 1.80

 

 

 

 0.23

 

Văn bản 1211/UBND-VP ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

4

Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

Bến Đầm

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Quốc phòng

NSNN và NSQP

 3.06

 

 

 

 1.86

 

943/UBND-VP ngày 24/7/2009 của UBND huyện Côn Đảo; 1742/QĐ- BKHĐT ngày 01/10/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

5

Trụ sở đồn biên phòng 540 vị trí mới

huyện Côn Đảo

BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh

Trụ sở cơ quan

 

 0.40

 

 

 

 0.40

 

Văn bản số 6256/UBND-VP ngày 27/08/2015 của UBND tỉnh BR-VT

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

VII

Công trình an ninh (01 dự án)

 

0.50

 

 

 

0.50

 

 

 

1

Đồn cảnh sát

Bến Đầm

Công an tỉnh

an ninh

Ngân sách

 0.50

 

 

 

 0.50

 

Quyết định số 4477/QĐ-UBND ngày 09/12/2006 của UBND tỉnh BR-VT

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

VIII

Công trình thương mại dịch vụ (01 dự án)

 

1.00

 

 

 

1.00

 

 

 

1

Khu dịch vụ du lịch sinh thái đặc sắc

Côn Đảo

BQL VQG Côn Đảo

Khu dịch vụ - Du Lịch

Tự huy động vốn

 1.00

 

 

 

 1.00

 

Chủ trương đầu tư tại VB số 8601/UBND-VP ngày 06/12/2013 của UBND Tỉnh

 

IX

Công trình sản xuất kinh doanh PNN (02 dự án)

 

0.59

 

 

 

0.17

 

 

 

1

Xây dựng bể chứa nước tại nhà máy nước lớn

huyện Côn Đảo

Trạm cung cấp nước

Phục vụ cấp nước

Ngân sách

 0.49

 

 

 

 0.11

 

3163/UBND-VP ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh

Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

2

Xây dựng 2 bể điều áp đầu các tuyến Bến Đầm, Cỏ Ống

huyện Côn Đảo

Trạm cung cấp nước

Phục vụ cấp nước

Ngân sách

 0.10

 

 

 

 0.06

 

3163/UBND-VP ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh

Trong khu vực QH 3 loại rừng

 

PHỤ LỤC SỐ 03:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2016 TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
(Kèm theo Nghị quyết số 33/2015/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2015 của HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

f

Danh mục công trình

Địa điểm

Chủ đầu tư/Quản lý

Mục đích sử dụng

Nguồn vốn (**)

Tổng DT dự án (ha)

Loại đất chuyển mục đích (ha)

Căn cứ pháp lý (Chủ trương, TTĐĐ,..)

Ghi chú

Đất trồng lúa

Đất Rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

Tổng số

Lúa 02 vụ trở lên

Lúa 01 vụ

 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU: 09 dự án

 

61.37

 

 

 

 

16.52

 

 

*

HUYỆN XUYÊN MỘC (04 dự án)

 

 

54.69

 

 

 

 

10.77

 

 

I

Công trình thủy lợi (01 dự án)

 

 

46.82

 

 

 

 

2.90

 

 

1

 Công trình nạo vét khơi thông sông Hỏa

xã Bông Trang, Xuyên Mộc, TT Phước Bửu, Phước Thuận, Hòa Hội

Sở NN & PTNT

Nạo vét khơi thông sông Hỏa

Ngân sách tỉnh

46.82

 

 

 

 

2.90

 QĐ 2160/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND huyện Xuyên Mộc V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình nạo vét Sông Hỏa và Thông báo số 242/TB- UBND ngày 09/12/2013 của UBND huyện Xuyên Mộc về kế hoạch thu hồi đất.

 Ngoài khu vực QH 3 loại rừng

II

Công trình trụ sở cơ quan, sự nghiệp (01 dự án)

 

0.10

 

 

 

 

0.10

 

 

1

 Đầu tư xây dựng nhà làm việc tổ cơ động

Khoảnh 4 tiểu khu 26, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc

Khu bảo tồn thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu

Xây dựng nhà làm việc phục vụ quản lý bảo vệ rừng

 

0.10

 

 

 

 

0.10

 

 Trong khu vực QH 3 loại rừng

III

Công trình sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (01 dự án)

 

3.41