Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 31/NQ-HĐND năm 2019 thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 31/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Lê Trường Lưu
Ngày ban hành: 16/11/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 31/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC BỔ SUNG CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT; CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Văn phòng Quốc hội xác thực văn bản hợp nhất;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019;

Xét các Tờ trình số 6949/TTr-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2019 và 7297/TTr-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2019; Báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; danh mục các công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng và đất rừng phòng hộ năm 2019 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1. Thống nhất điều chỉnh, bổ sung 11 công trình, dự án cần thu hồi (chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm).

2. Cho phép bổ sung chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang sử dụng vào mục đích khác để thực hiện 08 công trình, dự án (chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khóa VII, kỳ họp bất thường lần thứ 5 thông qua ngày 16 tháng 11 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

Phụ lục 01: DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CẦN THU HỒI ĐẤT NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Căn cứ pháp lý

I

THÀNH PHỐ HUẾ

 

46,112

 

1

Dự án Đầu tư Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế. Trong đó:
- Khu vực Eo Bầu: 11,0 ha;
- Khu vực Hộ thành hào và Tuyến phòng lộ: 16,6 ha

Phường Thuận Lộc, Thuận Thành, Thuận Hòa, Tây Lộc, Phú Thuận, Phú Bình, Phú Hòa

27,600

- Văn bản số 1771/TTg-CN ngày 10/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện di dời dân cư, giải phóng mặt bằng tại khu vực I hệ thống kinh thành Huế;
- Quyết định 370/QĐ-UBND ngày 13/2/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế;
- Thông báo số 310/TB-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư các khu tái định cư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế

2

Hạ tầng kỹ thuật Khu định cư Bàu Vá giai đoạn 4 điều chỉnh, bổ sung

Phường Trường An

0,206

- Quyết định số 204/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án và bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định cư Bàu Vá giai đoạn 4.
- Thông báo số 3966/TB-SKHĐT ngày 28/12/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2019.

3

Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế

Phường Vĩnh Ninh

0,196

- Quyết định số 4053/QĐ-BVHTTDL ngày 24/10/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế;
- Quyết định số 72/QĐ-BVHTTDL ngày 10/01/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế;
- Quyết định số 06/QĐ-BVHTTDL ngày 01/01/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Học viện Âm nhạc Huế;
- Văn bản số 338/BVHTTDL-KHTC ngày 23/01/2019 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thông báo kế hoạch vồn đầu tư XDCB năm 2019

4

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (Khu vực 3)

Phường Hương Sơ

9,190

- Thông báo số 310/TB-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuôc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư các khu tái định cư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế

5

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (Khu vực 4)

Phường Hương Sơ

8,920

- Thông báo số 310/TB-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuôc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư các khu tái định cư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế

II

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

18,580

 

1

Mở rộng đường Trung tâm xã Thủy Thanh

Xã Thủy Thanh

0,760

- Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Trung tâm xã Thủy Thanh.

2

Khu nhà ở phía Bắc sông Như Ý, thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương (ký hiệu OTT26 và XH6)

Xã Thủy Vân,
Xã Thủy Thanh

17,820

- Công văn số 6440/UBND-QHXT ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh về việc xem xét việc kêu gọi đầu tư thực hiện dự án đối với khu đất có ký hiệu OTT26 và XH6 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương;
- Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2018 và định hướng đến năm 2020.

III

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

0,430

 

1

Cầu Ông Lời

Xã Quảng An,
Xã Quảng Thọ

0,120

- Quyết định số 934/QĐ-SGTVT ngày 03/6/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Mở rộng nền, mặt đường cục bộ các đoạn dân cư tập trung đường tỉnh 16, cầu Ông Lời, sửa chữa cục bộ đường Nguyễn Văn Linh, nâng cấp đường tỉnh lộ 20 đoạn Km0-Km1.

2

Khu trưng bày sản phẩm làng nghề Bao La

Xã Quảng Phú

0,310

- Quyết định số 2418A/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu trưng bày sản phẩm làng nghề Bao La, xã Quảng Phú.

IV

HUYỆN PHÚ VANG

 

0,500

 

1

Đường quy hoạch khu đấu giá Vinh Thanh tuyến 1

Xã Vinh Thanh

0,500

- Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường quy hoạch khu đấu giá Vinh Thanh tuyến 1.

V

CÔNG TRÌNH LIÊN HUYỆN

 

2,430

 

1

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Phường An Đông, thành phố Huế và Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

2,430

- Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

TỔNG CỘNG

68,052

 

 

Phụ lục 02: DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG NĂM 2019

(Kèm theo Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 16 tháng 11 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Địa điểm

Quy mô diện tích
(ha)

Trong đó diện tích xin chuyển mục đích sử dụng (ha)

Căn cứ pháp lý

Đất trồng lúa

Đất rừng phòng hộ

Đất rừng đặc dụng

I

THÀNH PHỐ HUẾ

 

18,110

16,810

0,00

0.00

 

1

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (Khu vực 3)

Phường Hương Sơ

9,190

8,190

0,00

0,00

- Thông báo số 310/TB-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuôc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư các khu tái định cư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế

2

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía Bắc Hương Sơ (Khu vực 4)

Phường Hương Sơ

8,920

8,620

0,00

0,00

- Thông báo số 310/TB-UBND ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuôc họp nghe báo cáo tiến độ đầu tư các khu tái định cư; bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dời dân cư khu vực di tích Kinh thành Huế

I

THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

429,360

4,930

0,000

0,000

 

1

Mở rộng đường Trung tâm xã Thủy Thanh

Xã Thủy Thanh

0,760

0,730

0,00

0,00

- Quyết định số 2076/QĐ-UBND ngày 02/7/2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình mở rộng đường Trung tâm xã Thủy Thanh.

2

Khu Công nghiệp Phú Bài giai đoạn IV đợt 2

Xã Thủy Phù

428,600

4,200

0,00

0,00

- Thông báo số 216/TB-UBND ngày 26/6/2019 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại buổi họp nghe Cty CP sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh báo cáo về đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

II

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

0,430

0,311

0,000

0,000

 

1

Cầu Ông Lời

Xã Quảng An,
Xã Quảng Thọ

0,120

0,001

0,00

0,00

- Quyết định số 934/QĐ-SGTVT ngày 03/6/2019 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Mở rộng nền, mặt đường cục bộ các đoạn dân cư tập trung đường tỉnh 16, cầu Ông Lời, sửa chữa cục bộ đường Nguyễn Văn Linh, nâng cấp đường tỉnh lộ 20 đoạn Km0-Km1.

2

Khu trưng bày sản phẩm làng nghề Bao La

Xã Quảng Phú

0,310

0,310

0,00

0,00

- Quyết định số 2418A/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 của UBND huyện Quảng Điền về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng khu trưng bày sản phẩm làng nghề Bao La, xã Quảng Phú.

III

HUYỆN PHÚ VANG

 

0,500

0,300

0,000

0,000

 

1

Đường quy hoạch khu đấu giá Vinh Thanh tuyến 1

Xã Vinh Thanh

0,500

0,300

0,000

0,000

- Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 16/9/2019 của UBND huyện Phú Vang về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường quy hoạch khu đấu giá Vinh Thanh tuyến 1.

V

CÔNG TRÌNH LIÊN HUYỆN

 

2,43

1,55

0,00

0,00

 

1

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc Khu A - Đô thị mới An Vân Dương

Phường An Đông, thành phố Huế và Xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

2,43

1,55

0,00

0,00

- Quyết định số 2358/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật khu xen ghép TDC5 và khu CTR13 thuộc khu A - Đô thị mới An Vân Dương.

TỔNG CỘNG

450,830

23,901

0,000

0,000

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 31/NQ-HĐND ngày 16/11/2019 thông qua danh mục bổ sung các công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.203

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.227.97.219